LC806/2000
ID intern unic:  311430
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 806
din  11.02.2000
pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la
ieşirea şi intrarea în Republica Moldova
Publicat : 09.03.2000 în Monitorul Oficial Nr. 027     Promulgat : 02.03.2000
   Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Legea nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în  Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.6, art.54; 1999, nr. 62-64, art. 288) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3:
    la alineatul (2), cifra "16" se înlocuieşte cu cifra "18";
    după alineatul  (3) se introduc alineatele (4) şi (5), care vor avea următorul cuprins:
    "(4) Prevederile alineatelor (2) şi (3) nu se aplică persoanelor care au încheiat o căsătorie legală pînă la atingerea vîrstei de 18 ani.
    (5) În cazul în care unul dintre părinţii copiilor în vîrstă de pînă la 18 ani nu acceptă ieşirea acestora din Republica Moldova, refuzul se contestă în instanţa de judecată".
    2. La articolul  7,  după alineatul (2) se introduce alineatul  (3), care va avea următorul cuprins:
    "(3) Membrii personalului misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova,  precum şi membrii familiilor lor, care locuiesc împreună cu ei şi deţin legitimaţii de  acreditare eliberate de Ministerul  Afacerilor Externe, au dreptul de a intra şi de a ieşi  fără
viză pe întreaga perioadă a misiunii."
    3. La articolul 8, litera f) va avea următorul cuprins:
    "f) are obligaţiuni patrimoniale faţă de stat, de persoane fizice şi juridice, conform hotărîrii instanţei de judecată."
    4. La articolul 11, după alineatul (4) se introduce alineatul (5), care va avea următorul cuprins:
    "(5) Responsabili pentru viaţa, sănătatea şi asigurarea drepturilor şi intereselor persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani care au ieşit din ţară  sînt reprezentanţii legali ai acestora. În lipsa reprezentanţilor legali în cadrul unor grupe organizate, răspunderea o   poartă conducătorii grupelor."
LP269/1994
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV
    Chişinău, 11 februarie 2000.
    Nr. 806-XIV.