OMFC44/2006
ID intern unic:  315895
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 44
din  18.04.2006
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
 la Normele metodologice privind executarea de casă a
mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de
 Stat a Ministerului Finanţelor
Publicat : 21.04.2006 în Monitorul Oficial Nr. 63-65     art Nr : 236     Data intrarii in vigoare : 21.04.2006
În scopul perfecţionării operaţiunilor aferente executării de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor şi ajustarea acestora la cerinţele noului sistem de plăţi interbancare,
O R D O N:
1. Se aprobă modificările şi completările în Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005, conform anexei.
2. Prezentul ordin se pune în aplicare cu începere de la 21 aprilie 2006.

VICEMINISTRUL
FINANŢELOR                                                   Feodosia FURCULIŢA

Chişinău, 18 aprilie 2006.
Nr. 44.
Anexă
la ordinul ministrului finanţelor
nr. 44 din 18 aprilie 2006
Modificările si completările la Normele metodologice
 privind executarea de casă a bugetului
public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor
1. Pe tot parcursul textului Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor (în continuare - Normele metodologice), inclusiv şi în anexe, se modifică şi se completează la cazul respectiv, după cum urmează:
1.1 Cuvintele  "Dispoziţia de plată trezorerială (tip.doc.8),(anexa nr. I-1), Dispoziţie de plată acceptată (tip. doc. 40),(anexa nr. I-9)" se substituie prin "Ordin de plată (tip.doc.1), (anexa nr. I-1)";
1.2 Cuvintele  "Dispoziţie de plată în valută străină (tip. doc. 70), (anexa nr. I-4)"  se substituie prin "Ordin de plată (anexa nr. I - 4)";
1.3 Cuvintele  "Ordin de încasare (tip.doc.51) (anexa nr. I - 8), Aviz de plată în numerar (tip.doc.46), (anexa nr. I -7), Foaia de vărsămînt (tip.doc.45), (anexa nr. I - 6)", se substituie prin "Ordin de încasare a numerarului" (anexa nr. I-6) ;
1.4 Cuvintele "Dispoziţia incaso trezorerială, (tip.doc.9),(anexa nr. I-2)" se substituie prin "Ordin incaso  (anexa nr. I - 2)" ;
1.5 Cuvintele "Borderoul dispoziţiilor de plată trezoreriale prezentate spre restituire (anexa  nr. II - 9)" se substituie prin "Borderoul ordinelor de plată prezentate spre restituire (anexa  nr. II - 9) " ;
1.6 Cuvintele "Descifrare la dispozţia de plată trezorerială, anexa nr.III - 10"  se substituie prin "Descifrare la ordinul de plată  (anexa nr.III - 10)" ;
1.7 Cuvintele "Fişierul evidenţei executării titlurilor executorii şi dispoziţiilor de incaso trezoreriale (anexa nr.III - 12)" se substituie prin "Fişierul evidenţei executării titlurilor executorii şi a ordinelor incaso (anexa nr.III - 12)";
1.8 Cuvintele "Regulamentului privind utilizarea documentelor de plată la efectuarea plăţilor fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat  prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 150 din 26 iunie 2003, cu modificările şi completările ulterioare" se substituie prin "Regulamentului cu privire la transferul de credit, aprobat prin  hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 373 din 15 decembrie 2005";
1.9 Se exclud  cuvintele:
- "Regulamentului privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea mijloacelor băneşti din conturile bancare/trezoreriale şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare, aprobat  prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.113 din 21 mai 2003,  cu modificările şi completările ulterioare".
- "Regulamentului privind modul de utilizare a dispoziţiei de plată în valută străină, aprobat  prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.248 din 08 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare";    
Capitolul I. Sistemul de organizare şi funcţionare
 a Trezoreriei de Stat
2. Punctul  1.2. "Documente de plată" se expune în redacţie nouă după cum urmează.
"Pentu efectuarea operaţiunilor prin intermediul Trezoreriei Centrale şi unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat se  utilizează următoarele documente de plată:
Ordin de plată (tip. doc. nr.1), (anexa nr. I-1) - document de plată în baza căruia se efectuează transferul de credit ordinar şi/sau bugetar în lei.
Transferul de credit - reprezintă o serie de operaţiuni care începe prin emiterea de către emitent a ordinului de plată şi executarea de către banca plătitoare a acestuia în scopul punerii la dispoziţia beneficiarului a unei sume de mijloace băneşti şi se finalizează prin înregistrarea de către banca beneficiară a sumei respective în contul beneficiarului.
Transferul de credit poate fi efectuat atît în lei moldoveneşti cît şi în valută străină, conform prevederilor actelor normative în vigoare.
În funcţie de specificul utilizării, transferul de credit se clasifică în transfer ordinar şi transfer bugetar.
Transferul ordinar este utilizat în scopul efectuării tuturor plăţilor, care nu se referă la bugetul public naţional şi poate fi iniţiat atît de către clientul băncii (titular de cont bancar), cît şi nemijlocit de bancă în nume şi pe cont propriu, precum şi la transferarea sumelor încasate în numerar de la persoanele fizice.
Transferul bugetar este utilizat în scopul efectuării plăţilor care se referă numai la bugetul public naţional şi poate fi iniţiat atît de către clientul băncii (titular de cont bancar), cît şi nemijlocit de bancă în nume şi pe cont propriu, precum şi la transferarea sumelor încasate în numerar de la persoanele fizice.
Ordin de plată (în valută), (anexa nr. I - 4) - document de plată în baza căruia se efectuează transferul de credit ordinar şi/sau bugetar  în valută străină.
Ordin incaso (tip.doc.2), (anexa nr. I - 2) - document emis de către persoana abilitată prin lege cu acest drept  pentru perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare ale contribuabilului/debitorului de către bancă, cu excepţia perceperii în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare ale  Trezoreriei de Stat.
Notă de transfer trezorerială (tip. doc. 10.TT) - se utilizează de către unităţile Trezoreriei de Stat pentru efectuarea operaţiunilor trezoreriale interne în cadrul unui cont bancar (anexa nr. I - 3).
Carnet de cecuri  de numerar (tip. doc. 44) - se utilizează pentru ridicarea numerarului de către instituţiile publice, în scopul efectuării cheltuielilor din bugetele de toate nivelurile şi pentru restituirea plăţilor   persoanelor fizice achitate în plus sau incorect la buget (anexa nr. I-5).
Ordin de încasare a numerarului (anexa nr. I-2) - se utilizează  la:
- depunerea numerarului  la  conturile  curente ale  titularilor  de către  titularii  acestora,  şi alte persoane  juridice;
- depunerea numerarului ridicat în mod silit de la o terţă  persoană de către executorii judecătoreşti în bugetul public naţional;
- pentru achitarea la buget a impozitelor şi taxelor de către persoanele fizice şi   juridice, întreprinderile individuale şi gospodăriile ţărăneşti, precum şi de perceptorii şi inspectorii fiscali, care recepţionează plăţile de la persoanele fizice (juridice);
- pentru achitarea de către persoanele fizice a serviciilor acordate de către prestatorii de servicii ş.a".
Capitolul II.  Încasarea şi evidenţa veniturilor
 bugetului public na
ţional
3. Punctul 2.1.8 se expune în redacţie nouă după cum urmează:
"Pentru onorarea obligaţiilor fiscale contribuabilii  care au subdiviziuni vor înscrie în ordinul de plată codul subdiviziunii atribuit de organele fiscale în rubrica "codul fiscal",  prin  bară, după  codul fiscal. Stuctura contului trezorerial de venituri este formată din 3 părţi, 11 semne, fiecare din ele purtînd o semnificaţie informativă (anexa nr.1-13) ".
4. Punctul 2.2.2 se expune în redacţie nouă după cum urmează:
"Contribuabilii îşi onorează obligaţiile fiscale către bugetele respective utilizînd documentele de plată, aprobate de către  Banca Naţională a Moldovei, şi anume:
• pentru achitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi la buget de către rezidenţii şi nerezidenţii Republicii Moldova se utilizează Ordinul de plată (tip.doc.1), (anexa nr. I - 1);
• pentru achitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi la buget de către nerezidenţii Republicii Moldova se utilizează Ordinul de plată (în valută) (anexa nr. I - 4 );
• pentru depunerea numerarului încasat de către organele fiscale şi vamale teritoriale la conturile bancare precum şi pentru achitarea impozitelor şi taxelor în numerar de către persoanele fizice se utilizează Ordinul de încasare a numerarului (anexa nr. I - 6).
Capitolul III. Efectuarea cheltuielilor de casă
5. Punctul 3.4.14 se expune în redacţie nouă după cum urmează  "Ordinul de încasare a numerarului  se întocmeşte în conformitate cu prevederile Regulamentului  privind operaţiunile de casă în băncile din Republica Moldova aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.47 din 25.02.2000 cu modificările şi completările ulterioare".
6. Punctul 3.4.21 se expune în redacţie nouă "Pentru  efectuarea transferului de credit în adresa Î.S. "Poşta Moldovei", pe numele unor persoane fizice în cazul achitării pensiilor, pensiilor alimentare, salariilor, cheltuielilor de deplasare, onorarii de autor etc. se utilizează  Ordinul de plată (tip.doc.1), (anexa nr. I-1)".
7. Punctul 3.4.22 se expune în redacţie nouă  "Ordinul  de plată pentru  efectuarea transferului de credit în adresa Î.S. "Poşta Moldovei" se prezintă în unităţile Trezoreriei de Stat de către plătitor în patru exemplare, la care, după caz, se anexează două exemplare ale listei destinatarilor mijloacelor băneşti.
Primul exemplar al ordinului de plată se semnează de către persoanele autorizate din unităţile Trezoreriei de Stat, cu aplicarea ştampilei rotunde.
În cazul în care spaţiul de la rubrica "Destinaţia plăţii" din ordinul de plată nu permite introducerea informaţiei complete privind numele, prenumele, suma către plată şi adresa fiecărui destinatar al mijloacelor băneşti, plătitorul întocmeşte o listă în care se indică numele, prenumele, suma către plată, adresa fiecărui destinatar al mijloacelor băneşti,  numărul şi data ordinului de plată la care se referă.
Semnăturile persoanelor autorizate şi ştampila rotundă a instituţiei publice se aplică pe exemplarele doi, trei şi patru.
8. Se includ în redacţie nouă următoarele anexe:
8.1 Anexa nr. I - 1  "Ordin de plată (tip.doc. nr. 1)";
8.2 Anexa nr. I - 2  "Ordin incaso (tip.doc. nr. 2)";
8.3 Anexa nr. I - 3 "Notă de transfer trezorerială (tip.doc. nr. 10. TT)" ;
8.4 Anexa nr. I - 4 "Ordin de plată (în valută)";
8.5 Anexa nr. I - 6 "Ordin de încasare a numerarului".
9. Punctul 2 din Anexa 1-13 "Structura conturilor trezoreriale " se expune în redacţie nouă după cum urmează.
"2) Contribuabilii care au subdiviziuni, pentru onorarea obligaţiilor faţă de bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale utilizează contul trezorerial de venituri, format din 3 părţi - 11 semne:
              XXX XX       XX        XXXX
                    I               II             III
I parte - 5 semne - capitolul şi paragraful veniturilor bugetului conform   clasificaţiei bugetare;
II parte - 2 semne - codul beneficiarului contului trezorerial de venituri;
III parte - 4 semne - codul statistic al localităţii de reşedinţă a  Contribuabilului."
10. Se exclud următoarele anexe:
10.1 Anexa nr. I - 7 "Aviz de plată în numerar, tip.doc.46";
10.2 Anexa nr. I - 8 "Ordin de încasare, tip.doc.51";
10.3 Anexa nr. I - 9 "Dispoziţie de plată acceptată, tip. doc.40".