HGM1322/2005
ID intern unic:  294295
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1322
din  14.12.2005
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 30.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 176-181     art Nr : 1447

   
MODIFICAT
    HG591 din 24.07.17, MO277-288/04.08.17 art.708
    HG688 din 20.06.06, MO98-101/30.06.06 art.740Întru executarea prevederilor art. II din Legea nr. 23-XVI din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                      Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii şi
protecţiei sociale                                           Ion Ababii

Chişinău, 14 decembrie 2005.
Nr. 1322.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1322
din 14 decembrie 2005
Modificările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
I. La punctul 44 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154-157, art. 1612), sintagma "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se substituie prin sintagma "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale", iar cuvintele "Departamentul control financiar şi revizie pe lîngă Ministerul Finanţelor" se substituie prin cuvintele "Serviciul control financiar şi revizie din subordinea Ministerului Finanţelor".
[Pct.II abrogat prin HG688 din 20.06.06, MO98-101/30.06.06 art.740]
    [Pct.III abrogat prin HG591 din 24.07.17, MO277-288/04.08.17 art.708]
IV. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 24-25, art. 162), sintagma "Ministerul Sănătăţii" se substituie prin sintagma "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale".