HGM972/2001
ID intern unic:  296981
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 972
din  11.09.2001
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă,
evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate
uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor
 delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept
de succesiune şi a comorilor
Publicat : 18.09.2001 în Monitorul Oficial Nr. 112-113     art Nr : 1021

   
MODIFICAT
    HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19
    HG1274 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1371; în vigoare 29.12.18
    HG573 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.624
    HG481 din 23.05.18, MO167-175/25.05.18 art.532
    HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635
    HG827 din 16.12.09, MO189-190/22.12.09 art.919
    HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729
    HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338
    HG673 din 11.07.05, MO98-100/22.07.05 art.749
    HG337 din 23.03.05, MO55-58/08.04.05 art.387
    HG1110 din 11.09.03, MO204/26.09.03 art.1177
    HG641 din 27.05.03, MO99/06.06.03 art.678


    NOTĂ:
   
în tot textul Regulamentului, precum şi al anexelor, cuvintele „inspectorat fiscal de stat”, „inspectorat fiscal”, „Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău”, „Oficiul Fiscal Centru al Inspectoratului fiscal de stat pe mun. Chișinău” „inspectorat fiscal teritorial”, „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” , la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare, cuvîntul „șeful”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvîntul „conducerea”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvîntul „șeful-adjunct”, la orice formă gramaticală, se exclude prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    pe tot parcursul textului, cuvintele „secţia de poliţie” se substituie prin cuvintele „comisariatul de poliţie”, la cazul gramatical corespunzător prin HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635
    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor (se anexează).
2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.267 din 17 mai 1993 privind aprobarea Regulamentului asupra modului de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor (Monitor, 1993, nr.5, art.155).
3. Din "Regulile comerţului de consignaţie", aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1010 din 31 octombrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 79-80, art. 814), se exclud punctele 17 şi 26.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                            Vasile TARLEV

Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei                                                Andrei Cucu
Ministrul finanţelor                                                Mihail Manoli
Ministrul afacerilor interne                                   Vasile Drăgănel
Ministrul justiţiei                                                    Ion Morei

Chişinău, 11 septembrie 2001.
Nr. 972.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 972
din 11 septembrie 2001
REGULAMENTUL
cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor
confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen
de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute
în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor
I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, denumit în cele ce urmează Regulamentul, stabileşte modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a:
bunurilor confiscate în folosul statului în baza sentinţelor şi hotărîrilor instanţelor judecătoreşti şi altor autorităţi de stat împuternicite să adopte astfel de hotărîri;
bunurilor fără stăpîn;
bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune, denumite în continuare bunuri succesorale;
bunurilor uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, sechestrate de autorităţile de stat împuternicite (cu excepţia celor sechestrate în baza Titlul V al Codului fiscal);
corpurilor delicte, anexate la dosarele penale;
comorilor.
   
[Pct.1 modificat prin HG641 din 27.05.03, MO99/06.06.03 art.678]
2. Modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor prevăzute în prezentul Regulament nu se extinde asupra:
bunurilor (inclusiv obiectele de valoare) nereclamate de la instituţiile de comunicaţii, expediate în colete, banderole, scrisori şi mandate poştale, precum şi asupra expediţiilor poştale confiscate;
încărcăturilor şi bagajelor neînsoţite de documente, nereclamate din mijloacele de transport feroviar, pe apă, aerian şi auto;
bunurilor reţinute de către organele vamale, inclusiv din mijloacele de transport feroviar, pe apă, aerian şi auto, pentru perfectarea actelor de vămuire sau achitarea plăţilor vamale;
bunurilor trecute în proprietatea statului, pentru care legislaţia internă prevede un mod special de evidenţă, evaluare şi vînzare.
3. Inspectoratele fiscale de stat îşi exercită atribuţiile privind evidenţa, evaluarea şi vînzarea bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate, uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, bunurilor succesorale şi a comorilor în conformitate cu codurile civil, penal, de procedură civilă, de procedură penală, cu privire la contravenţiile administrative şi cu alte acte normative.
II. Procedura de predare a bunurilor către inspectoratele
 fiscale de stat
4. Din momentul luării la evidenţă de către inspectoratul fiscal de stat a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare redus, a corpurilor delicte, a bunurilor succesorale şi a comorilor, asigurarea integrităţii lor intră în atribuţiile acestuia.
5. Bunurile, confiscate în baza hotărîrilor instanţelor judecătoreşti, se remit în natură la inspectoratul fiscal de stat respectiv de către executorul judecătoresc în termen de 20 de zile de la primirea titlului executoriu.
La predarea bunurilor către reprezentantul inspectoratului fiscal de stat se înmînează copia listei întocmite în procesul cercetării prealabile sau exemplarul doi al procesului-verbal de sechestru al bunurilor, întocmit de executorul judecătoresc şi aprobat de judecător.
Pentru mijloacele de transport se expediază un proces-verbal de constatare tehnică şi toate documentele aferente acestor bunuri.
Predarea şi preluarea bunurilor în natură se confirmă prin semnăturile executorului judecătoresc şi reprezentantului inspectoratului fiscal de stat în procesul-verbal de preluare a bunurilor la evidenţă (anexa nr.1).
În mod analogic se remit la inspectoratul fiscal de stat bunurile confiscate conform deciziilor organelor de urmărire penală şi ale altor autorităţi împuternicite de a lua astfel de decizii, atunci cînd, potrivit legislaţiei în vigoare, vînzarea bunurilor confiscate se înfăptuieşte de către inspectoratul fiscal de stat.
Bunurile confiscate de organele vamale se transmit Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de 30 de zile de la data la care decizia a rămas irevocabilă, dacă legislația nu prevede altfel.
    Metalele preţioase (aurul, argintul, platina şi metalele platinice), indiferent de starea şi forma în care se află, pietrele preţioase în formă naturală şi prelucrată, articolele din metale preţioase cu inserări din pietre preţioase şi din alte materiale de provenienţă naturală sau artificială ori fără acestea se remit de către organele (instituţiile) menţionate în evidenţa Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău.
    [Pct.5 modificat prin HG1274 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1371; în vigoare 29.12.18]
    [Pct.5 modificat prin HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]
   
[Pct.5 modificat prin HG1110 din 11.09.03, MO204/26.09.03 art.1177]
6. Bunurile sechestrate sau confiscate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat se remit în natură inspectoratelor fiscale de stat pentru comercializare în ordinea următoare.
Bunurile sechestrate sau confiscate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, al căror termen de valabilitate expiră peste o lună, în termen de 5 zile din momentul luării lor la evidenţă se transmit de către autorităţile care le-au sechestrat sau confiscat inspectoratelor fiscale de stat pentru a fi comercializate.
Bunurile sechestrate sau confiscate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, al căror termen de valabilitate nu depăşeşte o lună, imediat după luarea lor la evidenţă se transmit de către autorităţile care le-au sechestrat sau confiscat inspectoratelor fiscale de stat pentru comercializare.
Bunurile sechestrate sau confiscate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, al căror termen de valabilitate la momentul sechestrului sau confiscării depăşeşte o lună, se transmit inspectoratelor fiscale de stat cu o lună înainte de expirarea termenului de valabilitate.
La predarea bunurilor către reprezentantul inspectoratului fiscal de stat se înmînează copia procesului-verbal de sechestru sau confiscare şi alte documente aferente acestor bunuri.
Mijloacele obţinute prin comercializarea bunurilor se transferă la contul bugetar, în care se înregistrează sumele încasate de la vînzarea bunurilor confiscate.
   
[Pct.6 modificat prin HG1274 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1371; în vigoare 29.12.18]
7. Corpurile delicte se transmit inspectoratelor fiscale de stat în ordinea următoare.
Corpurile delicte uşor alterabile, cele contrafăcute sau neconforme normelor de ambalare, dacă nu pot fi restituite proprietarului, prin hotărîrea organului de urmărire penală sau instanţei de judecată se predau inspectoratelor fiscale de stat pentru comercializare în modul stabilit. Corpurile delicte, al căror termen de valabilitate expiră peste o lună, se transmit în termen de 5 zile din momentul ridicării lor de către organele sus-menţionate inspectoratelor fiscale de stat pentru comercializare, iar corpurile delicte, al căror termen de valabilitate este mai mic de o lună, se transmit inspectoratelor fiscale de stat imediat după ridicarea lor de către organele respective. Corpurile delicte, al căror termen de valabilitate depăşeşte o lună, se transmit inspectoratelor fiscale de stat cu o lună înainte de expirarea termenului de valabilitate. Mijloacele obţinute de la realizarea acestor bunuri se virează la contul bugetar respectiv.
Corpurile delicte, care nu au fost ridicate de proprietar în termen de 6 luni din ziua aducerii la cunoştinţa lor  a ordonanţei de restituire, în baza acestei ordonanţe şi cu avizul respectiv se transmit în termen de 20 zile din momentul expirării termenului de 6 luni inspectoratelor fiscale de stat pentru comercializare.
Produsele alimentare sau mărfurile industriale, care au constituit obiectul unor acţiuni criminale sau au păstrat pe ele urme ale infracţiunii, se transmit inspectoratelor fiscale de stat numai după efectuarea expertizei calităţii şi conformităţii bunurilor.
La transmiterea către inspectoratele fiscale de stat a corpurilor delicte pentru comercializare se înmînează ordonanţa ofiţerului de urmărire penală, copia procesului-verbal de ridicare a corpurilor delicte, copiile procesului-verbal cu privire la contravenție și deciziei emise de agentul constatator şi alte documente aferente acestora.
   
[Pct.7 modificat prin HG1274 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1371; în vigoare 29.12.18]
[Pct.7 modificat prin HG1110 din 11.09.03, MO204/26.09.03, art.1177]
8. În cazul trecerii bunurilor în proprietatea statului conform dreptului succesoral, notariatul expediază la inspectoratul fiscal de stat, care a intrat în posesia certificatului de moştenitor, lista bunurilor respective semnată de notar, martorii asistenţi şi persoanele interesate (dacă aceştia au luat parte la întocmirea listei).
În cazul în care din contul bunurilor specificate în listă, în conformitate cu legislaţia în vigoare despre activitatea notariatelor au fost efectuate cheltuieli (pentru îngrijirea testatorului în timpul bolii şi înmormîntarea lui, asigurarea integrităţii bunurilor succesorale şi administrarea lor, publicarea înştiinţării referitoare la chemarea moştenitorilor), în listă se vor înregistra sumele cheltuite în aceste scopuri şi obiectele vîndute pentru acoperirea cheltuielilor efectuate.
După primirea certificatului de moştenitor şi listei bunurilor respective, reprezentantul inspectoratului fiscal de stat în prezenţa unei persoane responsabile de la regia locativă, iar în localităţile rurale - de la autorităţile administraţiei publice locale - verifică disponibilul de bunuri succesorale în spaţiile în care se păstrează acestea şi le preia la evidenţă de la custode, făcînd menţiunile corespunzătoare în lista bunurilor.
9. Persoanele care au găsit comori sînt obligate să le predea inspectoratului fiscal de stat, depunînd o declaraţie cu descrierea împrejurărilor în care a fost descoperită comoara. Comoara poate fi predată şi la comisariatul local de poliţie. La preluarea comorilor, inspectoratul fiscal de stat invită un reprezentant al comisariatului de poliţie pentru întocmirea procesului-verbal şi luarea comorii sub pază. În procesul-verbal se indică:
declaraţiile persoanei care a găsit comoara şi ale martorilor oculari (dacă există) despre locul şi împrejurările în care a fost descoperită;
descrierea detaliată a obiectelor găsite (aspectul exterior, volumul, greutatea etc.).
Procesul-verbal se întocmeşte în trei exemplare şi urmează a fi semnat de lucrătorii inspectoratului fiscal de stat şi ai comisariatului de poliţie, de persoana care predă comoara şi de martori (dacă există). Un exemplar al procesului-verbal se înmînează persoanei care remite comoara, altul rămîne la inspectoratul fiscal, al treilea se transmite la comisariatul de poliţie.   
În mod similar se întocmeşte procesul-verbal de predare a comorii la comisariatul de poliţie cu participarea reprezentantului inspectoratului fiscal de stat.
Inspectoratul fiscal de stat împreună cu comisariatul de poliţie şi cu participarea specialiştilor în cultură şi în comerţ supun obiectele găsite unei expertize pentru evaluarea lor prealabilă şi eventuala raportare a lor la obiectele cu valoare artistică sau istorică sau la obiectele de cult. Rezultatele expertizei şi evaluării obiectelor se înregistrează într-un proces-verbal semnat de toate persoanele care au luat parte la expertiză şi la evaluare. Procesul-verbal se întocmeşte în trei exemplare, dintre care primul se remite inspectoratului fiscal de stat, al doilea se transmite comisariatului de poliţie şi al treilea – organului (instituţiei) care a efectuat expertiza bunurilor.
    [Pct.9 modificat prin HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]
10. Obiectele de valoare, valuta străină şi hîrtiile de valoare, primite spre păstrare de instituţiile vamale, care nu sînt sustrase de la controlul vamal, însă sînt trecute de către unele persoane fără a deţine documentele şi autorizaţiile necesare sau cu depăşirea limitelor cantitative şi care sînt luate la evidenţă pentru păstrare în instituţiile vamale, urmează a fi păstrate o perioadă de 3 ani. După expirarea termenului de păstrare, obiectele de valoare, valuta străină şi hîrtiile de valoare nereclamate de proprietar se transmit în termen de o lună, cu înştiinţarea inspectoratului fiscal de stat, după cum urmează:
obiectele de valoare - Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău;
hîrtiile de valoare - Ministerului Finanţelor;
valuta străină în numerar şi documentele de plată în valută străină - băncilor conform acordurilor bilaterale, încheiate între acestea şi inspectoratul fiscal de stat în baza ordinului scris al inspectoratului fiscal de stat şi, în mod obligatoriu, în baza raportului direcţiei tehnico-criminalistice a Ministerului Afacerilor Interne (privind autentificarea valutei) pentru convertirea şi transferarea în bugetul de stat a echivalentului ei în lei moldoveneşti la momentul vînzării/cumpărării.
Moneda naţională se transferă conform procedurii de transferare a veniturilor vamale la bugetul de stat.
   
[Pct.10 modificat prin HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]
11. Bunurile primite spre păstrare în instituţiile vamale (cu excepţia celor menţionate în pct.10) se păstrează o perioadă de pînă la un an, conform Codului vamal. Produsele cu termen de valabilitate limitat se primesc pentru păstrare la instituţiile vamale pe o durată ce nu depăşeşte 3 luni, pînă la expirarea termenului lor de valabilitate. În decursul a 10 zile din data expirării termenului de păstrare la instituţiile vamale, aceste bunuri urmează a fi transmise inspectoratelor fiscale de stat pentru comercializare.
În cazul sechestrării sau confiscării, bunurile menţionate în alineatul precedent se transmit inspectoratelor fiscale de stat conform prevederilor prezentului Regulament.
12. La transmiterea lor inspectoratului fiscal de stat, bunurile menţionate în prezentul Regulament trebuie să fie însoţite de următoarele documente:
hotărîrea, decizia sau ordonanţa autorităţilor administrative şi judecătoreşti (organele de urmărire penală, instanţele de judecată şi alte autorităţi abilitate de a lua astfel de decizii) privind confiscarea bunurilor și predarea acestora Serviciului Fiscal de Stat;
titlul executoriu;
procesul-verbal de sechestru al bunurilor;
rezultatele expertizei bunurilor predate sau raportul de evaluare întocmit de organul vamal, în cazul bunurilor confiscate de către organele vamale;
contractul de păstrare a bunurilor predate, împreună cu calculele de plată;
pentru mijloacele de transport - procesul-verbal de constatare tehnică.
   
[Pct.12 modificat prin HG1274 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1371; în vigoare 29.12.18]
    [Pct.12 modificat prin HG1110 din 11.09.03, MO204/26.09.03, art.1177]
    [Pct.12 modificat prin HG641 din 27.05.03, MO99/06.06.03 art.678]
13. La transmiterea bunurilor specificate în prezentul Regulament, inspectoratul fiscal de stat întocmeşte un proces-verbal de preluare a bunurilor la evidenţă într-un număr necesar de exemplare. Procesul-verbal este semnat de membrii comisiei care au participat la predarea bunurilor.
În procesul-verbal de preluare a bunurilor la evidenţă se indică denumirea acestora, descrierea detaliată a particularităţilor lor distinctive (materialul din care sînt confecţionate, cantitatea, greutatea, lungimea, calitatea, gradul de uzură etc.), precum şi valoarea bunurilor în funcţie de uzură, specificîndu-se, de asemenea, documentele aferente bunurilor transmise inspectoratului fiscal de stat.
14. În cazul cînd la preluarea bunurilor specificate în acest Regulament inspectoratul fiscal de stat va constata delapidări, înstrăinări, deteriorări ale acestora, nelegate de pierderile naturale (cauzate, spre exemplu, de calamităţi naturale), el va întreprinde măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare în vederea reparării prejudiciului cauzat.
15. La preluarea în evidenţă de către inspectoratele fiscale de stat a bunurilor menţionate în prezentul Regulament, ce se află la păstrare la diferiţi agenţi economici, care, la rîndul lor, înaintează conturi de plată pentru serviciile de păstrare a bunurilor, cheltuielile de păstrare se achită:
  pînă la ridicarea bunurilor de la depozitul agentului economic - din contul bugetului de stat sau local (în dependenţă de faptul unde urmează a fi virate sumele încasate de la comercializarea bunurilor). Pentru aceasta în termen de trei zile din data luării la evidenţă a bunurilor inspectoratul fiscal de stat înaintează un demers la organul financiar privind efectuarea decontărilor băneşti agentului economic, în care se indică bunurile aflate la păstrare, cantitatea şi valoarea lor (conform documentelor de primire la evidenţă), data depozitării, organul care a transmis bunurile, anexînd şi contul înaintat de agentul economic, sau
în temeiul unui contract, încheiat între inspectoratul fiscal de stat, agentul economic la care se păstrează bunurile şi agentul economic căruia acestea i se transmit pentru comercializare, în care se stipulează că cheltuielile de păstrare a bunurilor sînt suportate de agentul economic care le preia, cu scăderea ulterioară a sumelor achitate din sumele aferente virării la buget în urma comercializării bunurilor.
În mod analogic se achită cheltuielile de transportare, reparare etc. a bunurilor care fac obiectul prezentului Regulament.
În aceste cazuri, sumele aferente păstrării, transportării, reparării etc. a bunurilor se achită numai după efectuarea de către inspectoratul fiscal de stat a unui control la agentul economic, care a înaintat contul de plată, pentru verificarea veridicităţii calculelor prezentate.
   
[Pct.15 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
16. Cheltuielile pentru întreţinerea vitelor se compensează în funcţie de costul nutreţurilor consumate conform normelor şi preţurilor stabilite în localitatea dată.
La compensarea acestor cheltuieli se ţine cont de veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice care au luat la păstrare vitele (laptele muls, lîna tunsă etc.).
17. În cazul cînd bunurile menţionate în prezentul Regulament nu au fost predate sau preluate în termenele stabilite în acest capitol, cheltuielile ocazionate de păstrarea bunurilor din momentul expirării termenelor stabilite şi pînă la preluarea lor la evidenţă de către inspectoratele fiscale de stat vor fi suportate de conducătorul instituţiei, întreprinderii respective, de alte persoane special desemnate, responsabile pentru tărăgănarea predării sau preluării bunurilor, în baza hotărîrii instanţei de judecată.
La achitarea cheltuielilor ocazionate de păstrarea bunurilor transmise inspectoratelor fiscale de stat este necesar să se prezinte contractul de păstrare întocmit de organele care au sechestrat bunurile. În cazul lipsei unui asemenea contract, cheltuielile de păstrare pînă la transmiterea bunurilor către inspectoratele fiscale de stat  vor fi suportate de  organul care a sechestrat bunurile în cauză.
III. Evaluarea bunurilor
18. În termen de 5 zile de la luarea lor la evidenţă de către inspectoratele fiscale de stat, bunurile confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, corpurile delicte, bunurile succesorale şi comorile sînt evaluate de către o comisie, aprobată de şeful inspectoratului fiscal de stat şi constituită din reprezentanţi ai inspectoratelor fiscale de stat, ţinîndu-se cont de nivelul preţurilor libere, stabilite pentru alte bunuri similare, de constatările Camerei de Comerţ şi Industrie, precum şi de cerere şi ofertă. La evaluarea bunurilor sînt în drept de a participa reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti, Asociaţiei naţionale a producătorilor, Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministrul Republicii Moldova, Consiliului Veteranilor de Război şi Muncă.
   
[Pct.18 modificat prin HG1274 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1371; în vigoare 29.12.18]
[Pct.18 modificat prin HG337 din 23.03.05, MO55-58/08.04.05 art.387]
     [Pct.18 modificat prin HG641 din 27.05.03, MO99/06.06.03 art.678]
19. Bunurile pot fi evaluate atît la locul aflării lor, cît şi în magazia unităţii de comerţ sau a altei unităţi, care preia aceste bunuri spre vînzare ori folosinţă.
[Pct.19 modificat prin HG641 din 27.05.03, MO99/06.06.03 art.678]
    
191. Bunurile confiscate de organele vamale se transmit Serviciului Fiscal de Stat, fiind însoțite de raportul de evaluare întocmit de organul vamal.
    [Pct.191 introdus prin HG1274 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1371; în vigoare 29.12.18]
    20. Organele abilitate cu evaluarea, încercările de laborator şi eliberarea deciziilor de expertiză sînt:
    - Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
    - Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;
    - Institutul Naţional de Standardizare;
    - Institutul Național de Metrologie;
    - Laboratorul Vamal al Serviciului Vamal;
    - laboratoarele de încercări şi instituţiile acreditate;
    - Camera de Comerţ şi Industrie;
    - Instituția publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”;
    - alte organe şi instituţii abilitate cu expertizarea şi/sau evaluarea.
    [Pct.20 modificat prin HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19]
    [Pct.20 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
    [Pct.20 în redacția
HG1274 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1371; în vigoare 29.12.18]
  
  [Pct.20 modificat prin HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]
   
[Pct.20 modificat prin HG641 din 27.05.03, MO99/06.06.03 art.678]
     21. Cheltuielile aferente serviciilor de expertizare şi/sau evaluare a bunurilor prestate de către experţi sînt suportate din contul mijloacelor încasate de la vînzarea bunurilor confiscate (123/11).
    Conturile de plată aferente cheltuielilor de expertizare şi/sau evaluare a bunurilor ce urmează a fi transmise în evidenţa Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău, prezentate de către autorităţile împuternicite de confiscarea bunurilor, se achită din contul bugetului, pînă a fi preluate în evidenţă.
    Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun.Chişinău, în termen de trei zile din data primirii conturilor de plată aferente expertizării şi/sau evaluării bunurilor, va perfecta ordinele de plată necesare în vederea efectuării decontărilor băneşti organului (instituţiei) care a efectuat expertizarea şi/sau evaluarea, anexînd calculele şi contul prezentat.
[Pct.21 în redacţia HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]
[Pct.21 modificat prin HG673 din 11.07.05, MO98/22.07.05 art.749]
22. Bunurile luate la evidenţă de inspectoratul fiscal de stat sînt evaluate în modul următor:
a) valorile în mărfuri şi materiale, producţia agricolă şi animalieră, utilaj, construcţiile, mijloacele de transport - în funcţie de nivelul preţurilor libere şi ţinîndu-se cont de uzura sau starea lor tehnică, precum şi de cererea şi oferta la momentul vînzării;
[Pct.22 lit.a) modificat prin HG641 din 27.05.03, MO99/06.06.03 art.678]
b) metalele preţioase (aurul, argintul, platina şi metalele platinice), indiferent de starea şi forma în care se află, pietrele preţioase în formă naturală şi prelucrată, articolele din metale preţioase cu inserări din  pietre preţioase  şi din alte materiale de provenienţă naturală sau artificială ori fără acestea  – la preţuri libere;
     [Pct.22 lit.b) în redacţia HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]
[Pct.22 lit.c) exclusă prin HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]
d) valuta străină în numerar (bancnote de bancă şi monede în orice altă valută, cu excepţia leilor moldoveneşti), documentele de plată şi alte instrumente de plată (cecuri, cambii, acreditive, librete de economii şi de depuneri etc.) şi hîrtiile de valoare (acţiuni, obligaţii etc.) în valută străină sînt evaluate în prealabil la valoarea lor nominală;
e) obligaţiile împrumuturilor de stat în lei moldoveneşti, ale căror termene de răscumpărare şi de achitare nu a expirat - la valoarea lor nominală sau corespunzător sumei cîştigurilor. Obligaţiile împrumuturilor de stat cu termenul de răscumpărare şi de achitare expirat sînt distruse de Ministerul Finanţelor;
f) libretele de economii şi de depuneri, acreditivele, cecurile de decontare şi carnetele de cecuri în lei moldoveneşti - conform soldului care figurează în aceste documente;
g) biletele de loterie în bani şi obiecte şi alte bilete de loterie în lei moldoveneşti se verifică de către inspectoratul fiscal de stat conform listelor biletelor cîştigătoare. Biletele cîştigătoare se evaluează în funcţie de valoarea cîştigurilor aferente acestora, cu condiţia ca termenul de încasare a cîştigurilor să nu fi expirat.
Biletele fără cîştig şi cele cîştigătoare cu termenul expirat se distrug de inspectoratul fiscal de stat în conformitate cu punctele 48-49 ale prezentului Regulament.
Biletele, care la momentul remiterii lor la inspectoratul fiscal de stat nu au fost supuse tragerii la sorţi, se păstrează la inspectoratul fiscal de stat cu titlu de formulare cu regim special. După tragerea la sorţi biletele se verifică, se evaluează sau se distrug în modul stabilit;
h) timbrele poştale străine neobliterate se evaluează conform preţurilor stabilite în Catalogul Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei".
23. În urma evaluării bunurilor se întocmeşte un proces-verbal de evaluare şi transmitere spre utilizare, într-un număr necesar de exemplare, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament. Procesul-verbal este semnat de membrii comisiei, precum şi de expertul în evaluări, dacă acesta a fost invitat. În procesul-verbal se indică numărul de exemplare în care acesta a fost redactat.
În procesul-verbal de evaluare şi transmitere spre utilizare a bunurilor se indică denumirea fiecărui obiect în parte sau a claselor de obiecte similare şi cu valoare egală şi se descriu detaliat particularităţile distinctive ale fiecărui obiect (materialul din care este confecţionat, cantitatea, greutatea, lungimea, calitatea, gradul de uzură morală şi fizică etc.), precum şi valoarea lor în funcţie de uzură.
În procesele-verbale de evaluare şi transmitere spre utilizare se înregistrează:
a) pentru moneda naţională - suma totală; pentru valuta străină - denumirea valutei, valoarea bancnotelor şi a monedelor, anul emisiunii şi valoarea nominală; pentru documentele de plată - denumirea documentelor (hîrtiilor de valoare), precum şi denumirea statului şi a băncii (organizaţiei ori companiei) emitente, numerele şi valoarea nominală a fiecărui document în parte;
b) pentru obligaţiile împrumuturilor de stat în lei moldoveneşti - denumirea împrumutului, valoarea nominală, numărul, seria şi categoria fiecărei obligaţii, iar pentru obligaţiile altor împrumuturi se indică suplimentar valoarea cîştigului şi termenul-limită de rambursare a acestuia;
c) pentru libretele de economii şi de depuneri, cecurile bancare, acreditivele în lei moldoveneşti - numele şi prenumele titularului, numărul şi data eliberării documentului, codul fiscal al băncii sau denumirea şi sediul acesteia;
d) pentru biletele de loterie în bani şi obiecte, precum şi pentru alte bilete de loterie în lei moldoveneşti - denumirea loteriei, anul lansării acesteia, numărul, seria şi categoria fiecărui bilet, termenul-limită de achitare a cîştigului.
Biletele fără cîştig se trec în procesul-verbal de evaluare şi transmitere spre utilizare cu menţiunea "fără cîştig". Biletele cîştigătoare cu termenul de achitare a cîştigului expirat se trec în procesul-verbal de evaluare şi transmitere spre utilizare cu specificarea "termenul de achitare a cîştigului a expirat";
e) pentru pietrele preţioase, perlele naturale, metalele preţioase şi articolele confecţionate din acestea – denumirea fiecărui articol, particularităţile distinctive, tipul şi titlul metalului preţios, tipul pietrelor preţioase şi caracteristica acestora, cantitatea articolelor (unităţi), greutatea brută (grame) şi suma evaluării (lei).
    [Pct.23 lit.e) în redacţia HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]
24. Procesele-verbale de evaluare şi transmitere spre utilizare a bunurilor sînt examinate şi aprobate de conducerea inspectoratelor fiscale de stat în termen de trei zile din data întocmirii lor.
25. În cazurile în care după preluarea de către inspectoratul fiscal de stat bunurile nu pot fi vîndute, predate la unităţile de comerţ sau la alte organizaţii pentru vînzare, prelucrare sau în folosinţă, în termenul stabilit ele sînt transmise în custodie unei unităţi comerciale, încheind un contract de păstrare.
În procesul-verbal de evaluare şi transmitere spre utilizare se indică numele şi prenumele custodelui, denumirea unităţii în care este încadrat, funcţia deţinută, domiciliul, data şi numărul buletinului de identitate, organul emitent şi se consemnează că el a fost preîntîmpinat despre răspunderea materială în caz de lipsă sau deteriorare a bunurilor date spre păstrare.
IV. Modul de vînzare a bunurilor şi procedura decontărilor
26. Bunurile confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, corpurile delicte, bunurile trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi comorile, luate la evidenţă de către inspectoratele fiscale de stat, se vînd prin reţeaua comercială de stat sau prin alte unităţi comerciale.
27. Prezentul Regulament stabileşte trei moduri de comercializare a bunurilor menţionate în punctul anterior:
comercializarea bunurilor prin comerţul de consignaţie;
comercializarea bunurilor în baza contractului de vînzare-cumpărare;
comercializarea bunurilor pe bază de concurs.
   
[Pct.27 modificat prin HG641 din 27.05.03, MO99/06.06.03 art.678]
28. Bunurile menţionate în acest Regulament se transmit spre comercializare numai după primirea actului de încercare a lor, a concluziei expertizei sau certificatului de conformitate a lotului respectiv.
A. Comercializarea bunurilor prin comerţul de consignaţie
29. Comercializarea bunurilor prin comerţul de consignaţie este stipulat în Regulile comerţului de consignaţie, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1010 din 31 octombrie 1997, în Codul civil şi în prezentul Regulament, care prevede următoarele condiţii suplimentare:
inspectoratele fiscale de stat încheie contracte cu agenţii economici conform anexei nr.3, în care se stabilesc condiţiile de punere în vînzare a bunurilor de către inspectoratele fiscale de stat, de preluare şi de vînzare a lor şi procedura virării la buget a mijloacelor băneşti obţinute din comercializarea bunurilor;
agenţii economici preiau bunurile  pentru comercializare  la locul aflării acestora. Din momentul primirii bunurilor, răspunderea pentru păstrarea şi integritatea lor o poartă agentul economic care le-a preluat;
inspectoratului fiscal de stat i se păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor predate la consignaţie pînă în momentul vînzării lor;
termenul de executare de către agentul economic (comisionar) şi inspectoratul fiscal de stat (comitent) a acţiunilor, prevăzute în contractul de consignaţie şi în prezentul Regulament, începe să curgă din ziua lucrătoare ce urmează după data întocmirii contractului, fără a se lua în considerare zilele de odihnă şi de sărbătoare;
agentul economic (comisionarul) este obligat să întocmească documentele pentru operaţiunile de comision şi să ţină, separat, evidenţa contabilă şi statistică privind comerţul de consignaţie;
la comercializarea bunurilor, specificate în acest Regulament, prin comerţul de consignaţie, inspectoratele fiscale de stat sînt obligate să efectueze o dată în lună inventarierea la agenţii economici cărora li s-au transmis bunuri spre comercializare, verificînd disponibilul de bunuri, dacă nu li s-a majorat preţul  stabilit de inspectoratul fiscal de stat, respectarea condiţiilor contractului;
agentul economic nu are dreptul de a schimba preţul bunurilor transmise spre comercializare fără acordul inspectoratului fiscal de stat. În cazul în care agentul economic majorează preţurile de vînzare, stabilite de inspectoratul fiscal de stat, suma obţinută prin majorarea preţurilor se încasează integral la buget în termenele de achitare indicate în subalineatul al treisprezecelea din  prezentul punct;
dacă nu are posibilitate să execute dispoziţia privind comercializarea bunurilor, agentul economic este obligat să informeze în scris inspectoratul fiscal de stat. Înştiinţat despre refuzul agentului economic de a executa dispoziţia, inspectoratul fiscal de stat este obligat să decidă, în termen de 30 de zile din data primirii refuzului, asupra administrării bunurilor aflate la agentul economic, fără a-i restitui cheltuielile de păstrare a lor (inclusiv pentru perioada stabilită de 30 de zile);
din ziua primirii dispoziţiei privind comercializarea bunurilor, agentul economic este obligat să prezinte lunar inspectoratului fiscal de stat darea de seamă privind totalurile executării ei;
în cazul în care bunurile primite de agentul economic nu au fost vîndute timp de 30 de zile şi necesită a fi reevaluate, se va proceda la reevaluarea acestora (conform regulilor de consignaţie) cu participarea obligatorie a reprezentantului inspectoratului fiscal de stat. Totodată, se va recalcula comisionul cuvenit unităţii pentru comercializarea bunurilor. În urma reevaluării bunurilor, se întocmeşte un proces-verbal de reevaluare în două exemplare conform anexei nr.4 la prezentul Regulament, dintre care un exemplar se remite agentului economic, iar celălalt rămîne la inspectoratul fiscal de stat. Agentul economic nu are dreptul de a efectua reevaluarea bunurilor în absenţa reprezentantului inspectoratului fiscal de stat.
De asemenea, la schimbarea situaţiei pe piaţa hîrtiilor de valoare, inspectoratul fiscal de stat este obligat să efectueze, în caz de necesitate, reevaluarea bunurilor la preţurile aplicate pe piaţă la momentul respectiv:
pentru recuperarea cheltuielilor ce ţin de primirea, transportarea, păstrarea şi vînzarea bunurilor preluate de la inspectoratul fiscal de stat, agenţii economici reţin din sumele încasate de la vînzarea bunurilor un comision în mărimea prevăzută în contract;
decontările agenţilor economici cu inspectoratele fiscale de stat pentru bunurile primite spre vînzare se efectuează în temeiul dispoziţiei de plată trezoreriale în termen de 10 zile din data vînzării bunurilor prin vărsarea sumelor cuvenite la bugetul corespunzător.
Dispoziţia de plată trezorerială se întocmeşte pentru fiecare proces-verbal de evaluare şi transmitere spre utilizare a bunurilor în parte, specificîndu-se la rubrica destinaţia plăţii, denumirea bugetului, contul trezorerial de venituri la care urmează, conform indicaţiilor inspectoratului fiscal de stat, a se înregistra suma consemnată în dispoziţia de plată trezorerială.
Aceste mijloace pot fi virate pentru cîteva procese-verbale de evaluare şi transmitere spre utilizare cu acelaşi termen de plată. În aceste cazuri pe versoul dispoziţiei de plată trezorerială se specifică sumele vărsate pentru fiecare proces-verbal în parte, iar în dispoziţiile de plată se indică denumirea bugetului, capitolul şi paragraful clasificaţiei veniturilor la care urmează a se înregistra aceste sume.
Sumele ce constituie valoarea timbrelor expediate la "Poşta Moldovei", considerate de comisie acceptabile pentru vînzare, se varsă pe parcursul unei luni din ziua evaluării timbrelor:
în cazul întîrzierii decontărilor cu bugetul pentru bunurile vîndute, agenţii economici suportă penalităţi în mărimea stabilită în legea bugetului pe perioada respectivă pentru fiecare zi de întîrziere, aplicîndu-li-se, după caz,  măsuri de încasare forţată a sumei datorate;
inspectoratul fiscal de stat dispune de dreptul de a retrage din vînzare şi de a restitui unele obiecte din cele predate spre vînzare în cazurile menţionate în capitolul VI al prezentului Regulament.
   
[Pct.29 lit.A modificată prin HG641 din 27.05.03, MO99/06.06.03 art.678]
B. Comercializarea bunurilor în baza
contractului de vînzare-cumpărare
30. La vînzarea bunurilor menţionate în prezentul Regulament se încheie un contract de vînzare-cumpărare conform anexei nr.5.
31. Modul de comercializare a bunurilor în baza contractului de vînzare-cumpărare este reglementat de Legea Republicii Moldova nr.134-XIII din 3 iunie 1994 "Vînzării de mărfuri", de Codul civil şi de prezentul Regulament, care prevede următoarele condiţii suplimentare:
subiecţii prezentului contract sînt inspectoratul fiscal de stat în calitate de vînzător, care transmite bunurile (titlul de proprietate asupra bunurilor), şi agentul economic corespunzător în calitate de cumpărător, care recepţionează bunurile şi achită costul lor;
livrarea bunurilor se efectuează în una din condiţiile enumerate mai jos, care vor fi stipulate în contractul de vînzare-cumpărare:
după prezentarea de către agentul economic cumpărător a dispoziţiei de plată trezorerială privind transferul mijloacelor băneşti pentru bunurile livrate;
costul bunurilor  se achită în termen de cel mult 15 zile din data recepţionării lor de către agentul economic cumpărător;
la vînzarea bunurilor în baza contractului de vînzare-cumpărare, agentului economic nu i se acordă comision;
bunurile, care nu pot fi puse în vînzare fără a fi prelucrate, se vînd unităţilor corespunzătoare în calitate de materie primă în baza contractului de vînzare-cumpărare;
aparatele electrocasnice (frigidere, maşini de spălat, televizoare etc.) cu deteriorări grave evaluate cu concursul expertului în evaluări invitat de inspectoratul fiscal de stat respectiv, se vînd ca piese de schimb unităţilor corespunzătoare.
C. Comercializarea bunurilor pe bază de concurs
32. Concursul este desfăşurat de inspectoratele fiscale de stat în baza materialelor, primite de la organele împuternicite, privind confiscarea bunurilor, sechestrarea, constatarea lor fără stăpîn şi trecerea în posesia statului cu drept de succesiune, pentru fiecare caz aparte, la decizia şefului (şefului-adjunct) al inspectoratului fiscal de stat, dacă bunurile propuse spre comercializare se află în cantităţi considerabile şi dacă ele sînt solicitate pe piaţă. Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului se instituie o comisie compusă din cel puţin trei membri desemnaţi conform ordinului şefului (şefului-adjunct) al inspectoratului fiscal de stat.
33. Pentru desfăşurarea concursului, inspectoratele fiscale de stat publică în presă un comunicat, în care se indică bunurile propuse spre comercializare, caracteristicile lor generale, data derulării concursului şi adresa la care urmează a fi prezentate cererile şi documentele agenţilor economici doritori de a participa la concurs.
34. La concurs pot participa agenţii economici înregistraţi în Republica Moldova, care dispun de reţea comercială, unităţi de producere sau depozite, după caz.
35. Pentru a participa la concurs, agentul economic va prezenta inspectoratului fiscal de stat următoarele documente:
a) documentele de constituire şi certificatul de atribuire a codului fiscal;
b) bilanţul la ultima dată gestionară, confirmat de structurile Departamentului Statistică şi Sociologie;
c) certificatul care confirmă lipsa datoriilor faţă de bugetul public, eliberat de inspectoratul fiscal teritorial unde este deservit;
d) în caz de necesitate, licenţa care atestă dreptul de a practica un anumit gen de activitate;
e) certificatul de la bancă (bănci) privind situaţia  contului curent (conturilor curente).
36. Documentele menţionate în punctul anterior, precum şi oferta în scris a agentului economic, autentificată prin semnătura conducătorului şi ştampilă (într-un plic sigilat), privind preţul de comercializare a bunurilor confiscate, fără stăpîn şi celor succesorale, comisionul solicitat pentru serviciile de consignaţie şi termenele de achitare la buget a sumelor aferente se prezintă inspectoratului fiscal cu cel puţin două ore înainte de ora stabilită pentru începerea concursului.
37. Plicul cu oferta în scris a agentului economic este deschis în şedinţa comisiei de către preşedintele acesteia în prezenţa membrilor ei.
38. Agentul economic care a cîştigat concursul este selectat în funcţie de oferta propusă (ţinîndu-se cont de preţ, comision, termenele de achitare) şi starea lui economico-financiară.
39. Decizia privind desemnarea agentului economic care a cîştigat concursul se ia în mod colectiv, prin simpla majoritate a voturilor membrilor comisiei.
40. Rezultatele desfăşurării concursului se consemnează într-un proces-verbal, care este semnat de preşedintele şi secretarul comisiei.
41. Cîştigătorul concursului încheie cu inspectoratul fiscal de stat un contract de consignaţie sau vînzare-cumpărare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune, cu virarea la buget a mijloacelor obţinute.
42. La comercializarea bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune, atribuite la grupul de bunuri ce urmează a fi marcate cu timbre de control (de accize), este necesar să se respecte următoarele condiţii:
timbrele de control (de accize), care urmează a fi aplicate pe bunurile confiscate, se eliberează inspectoratelor fiscale de stat în baza procurii persoanei responsabile de primirea timbrelor de control;
bunurile confiscate, atribuite la grupa de mărfuri ce urmează a fi marcate cu timbre de control (de accize), sînt supuse marcării cu timbrele corespunzătoare de către agentul economic căruia i-au fost transmise spre comercializare;
comercializarea bunurilor confiscate, marcate cu timbre de control (de accize), se permite numai după verificarea de către inspectoratul fiscal de stat a corectitudinii marcării lor;
costul timbrului de control (de accize) se include în preţul de comercializare a bunurilor confiscate, stabilit de comisie;
pe măsura comercializării bunurilor confiscate, agenţii economici care le comercializează transferă mijloacele obţinute la venitul bugetului corespunzător, cu excepţia comisionului prevăzut în contractul de consignaţie şi costului timbrelor de control (de accize), care se virează la contul extrabugetar respectiv.
   
[Pct.42 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
43. Bunurile menţionate în punctul 1 al prezentului Regulament se vînd de către inspectoratele fiscale de stat astfel:
[Pct.43 lit.a) exclusă prin HG337 din 23.03.05, MO55-58/08.04.05 art.387; lit.b)-l) devin a)-k)]
a) cărţile, cu excepţia celor specificate în alineatul trei al punctului 47 din  prezentul Regulament, se remit contra plată unităţilor de comerţ cu cărţi. În cazul cînd cărţile nu au aspect comercial, ele se predau contra plată unităţilor de prelucrare a materiei prime secundare ca maculatură. Cărţile editate în limbi străine, care nu au fost acceptate pentru vînzare, se predau contra plată la biblioteci şi instituţiile de învăţămînt;
b) timbrele poştale străine, inclusiv colecţiile de timbre poştale în albume şi clasoare, se trimit de către inspectoratele fiscale de stat la Î.S. "Poşta Moldovei".
Pentru timbrele poştale expediate se întocmesc liste în patru exemplare conform anexei nr.9 la prezentul Regulament. Timbrele se trimit în colete sau în pachete mici cu valoarea declarată, la care se ataşează exemplarul întîi al listei. Concomitent, inspectoratul fiscal de stat înştiinţează printr-o scrisoare Î.S. "Poşta Moldovei" despre expedierea timbrelor (cu anexarea exemplarului al doilea al listei). Exemplarul al treilea împreună cu scrisoarea respectivă se trimite la Oficiul Fiscal Centru al Inspectoratului fiscal de stat pe mun. Chişinău pentru efectuarea controlului.
Coletele şi pachetele mici se desigilează la Î.S. "Poşta Moldovei" de către comisiile constituite din specialişti în filatelie şi reprezentanţi ai Oficiului Fiscal Centru al Inspectoratului fiscal de stat pe mun. Chişinău. Aceleaşi comisii evaluează timbrele primite şi întocmesc un proces-verbal, în care se înregistrează numărul de timbre bune de vînzare şi valoarea lor, precum şi numărul de timbre nevalabile. Acestea din urmă se ard, după care în procesul-verbal se face menţiunea respectivă;
c) obiectele din metale feroase şi neferoase, care, din cauza stării lor, nu pot fi utilizate după destinaţie, precum şi elementele uzate (deteriorate) şi deşeurile acestor metale se vînd unităţilor specializate în colectări sau altor agenţi economici ce dispun de dreptul de comercializare a unor astfel de bunuri, în baza procesului-verbal de evaluare şi transmitere spre utilizare, în care se indică denumirea metalului, grupa, calitatea (masa) şi valoarea;
d) moneda naţională, valuta străină în numerar şi documentele de plată în valută străină cu dreptul de a le transforma în astfel de valută, precum şi hîrtiile de valoare se predau la instituţia bancară, conform unei liste (anexa nr.10), pentru a fi înregistrate la venitul bugetului de stat. În decursul a cinci zile banca cumpără/vinde valută străină în numerar (dolari SUA, euro, precum şi altă valută străină pentru care există cerere la momentul respectiv) la cursul băncii stabilit în ziua cumpărării/vînzării valutei şi transferă echivalentul în lei moldoveneşti la bugetul de stat.
[Pct.43 lit.d) modificată prin HG673 din 11.07.05, MO98/22.07.05 art.749]
   
l) articolele din metale preţioase uzate, cu titlu necorespunzător normelor stabilite de Guvern, se vînd în calitate de materie primă
    [Pct.43 lit.l) introdusă prin HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]
Valuta străină nesolicitată pe piaţa valutară poate fi primită de către bancă la păstrare pînă în ziua comercializării ei pe parcursul unui an (din momentul predării la banca comercială), iar cea care nu este cumpărată de bancă în acest termen va fi predată de inspectoratul fiscal de stat Băncii Naţionale a Moldovei pentru comercializare. Banca Naţională a Moldovei va transfera  la buget echivalentul în lei moldoveneşti numai după comercializarea acestei valute. Dacă în termen de un an numerarul în valută străină, aflat la păstrare la Banca Naţională a Moldovei, nu se comercializează sau valuta în cauză este scoasă din circulaţie, aceasta informează inspectoratul fiscal de stat respectiv despre expirarea termenului de comercializare sau despre scoaterea din circulaţie a valutei, care este obligat să o ridice în termen de o lună.
Valuta străină aflată deja la păstrare în bancă este cumpărată de către aceasta în modul stabilit în alineatele sus-menţionate ale prezentului punct.
Inspectoratul fiscal de stat predă băncii documentele de plată în valută străină la incaso, anexînd documentele corespunzătoare (în cazul în care banca nu le poate cumpăra imediat), cu remiterea acestora la băncile emitente.
Valuta străină obţinută de bancă în baza remiterii documentelor de plată în valută străină la incaso se va procura/vinde (cel mult în ziua lucrătoare următoare datei primirii), iar echivalentul în lei moldoveneşti se va transfera de către aceasta în bugetul de stat. Documentele de plată primite la incaso, pentru care nu s-a obţinut valuta străină corespunzătoare, vor fi remise de către bănci inspectoratului fiscal de stat respectiv.
Nimicirea valutei străine scoase din circulaţie se efectuează în conformitate cu punctele 48-49 ale prezentului Regulament, cu participarea obligatorie a unui membru al instituţiei bancare;
e) sumele confiscate aferente depunerilor bancare, acreditivelor şi cecurilor emise de instituţiile financiare şi sumele ce constituie valoarea obligaţiilor cîştigătoare (sumele cîştigurilor) se virează la bugetul de stat după intrarea în vigoare a hotărîrii organelor abilitate  cu confiscarea bunurilor;
f) libretele de economii şi de depuneri, cecurile bancare, acreditivele şi certificatele de primire în conservare a obligaţiilor împrumuturilor de stat, remise de organele de urmărire penală şi judecătoreşti împreună cu copia legalizată a sentinţei judecătoreşti sau extrasul din aceasta, precum şi cele trecute în posesia statului cu drept de succesiune în baza certificatului de moştenitor, sînt predate de către inspectoratele fiscale de stat următoarelor instituţii:
libretele de economii şi de depuneri, cecurile instituţiilor bancare, certificatele de primire în conservare a obligaţiilor, eliberate de sucursalele băncilor de economii sau de alte instituţii financiare, se predau nemijlocit acestor instituţii financiare.
acreditivele eliberate de instituţiile financiare se remit acestora.
Documentele specificate se predau conform unei liste (anexa nr.11), în care se indică rechizitele instituţiei financiare, care a eliberat documentul, data emiterii documentului şi numărul lui, numele şi prenumele titularului, numărul contului personal şi suma ce figurează în document.
Concomitent, se remite copia hotărîrii judecătoreşti (sau a altor organe) sau extrasul din aceasta, primit de la organele de urmărire penală sau judecătoreşti, prin care se confirmă confiscarea bunurilor, declararea lor fără stăpîn  sau certificatul de moştenitor, care confirmă dreptul succesoral asupra acestor bunuri;
[Pct.43 lit.g) modificată prin HG1110 din 11.09.03, MO204/26.09.03, art.1177]
g) obligaţiile împrumuturilor de stat, ce se păstrează la instituţiile financiare cu titlu de depozit al organului de urmărire penală sau judecătoresc, care a sechestrat aceste obligaţii, sînt predate de către aceste organe, împreună cu copia hotărîrii organelor abilitate (sau cu extrasul din aceasta) privind confiscarea lor, la banca de economii conform unei liste (anexa nr.12), în care se indică denumirea împrumutului, numărul obligaţiei, seria, categoria şi valoarea nominală a fiecărei obligaţii, precum şi numele şi prenumele deţinătorului. Copia acestei liste se expediază la inspectoratul fiscal de stat din localitatea unde îşi are sediul banca de economii respectivă.
Sumele ce constituie valoarea obligaţiilor împrumuturilor de stat confiscate, primite de la organele de urmărire penală şi judecătoreşti, iar pentru obligaţiile cîştigătoare - sumele cîştigurilor - sînt virate de către banca de economii la  bugetul de stat;
[Pct.43 lit.h) modificată prin HG1110 din 11.09.03, MO204/26.09.03, art.1177]
h) sumele aferente depunerilor, acreditivelor şi obligaţiilor, declarate în modul stabilit drept bunuri succesorale sau fără stăpîn, se varsă la bugetul de stat în modul prevăzut la literele g) şi h) ale acestui punct;
i) biletele de loterie în bani şi obiecte şi alte bilete de loterie cîştigătoare, care fac parte din bunurile confiscate, succesorale, fără stăpîn şi corpurile delicte, se depun la băncile de economii pentru virarea sumelor cuvenite la bugetul de stat.
Biletele se predau conform unei liste, în care se notează denumirea loteriei, anul emisiunii, numărul biletului, seria şi categoria fiecărui bilet, precum şi suma cîştigului.
Inspectoratele fiscale de stat exercită controlul asupra executării corecte şi în termen de către bănci a dispoziţiilor cu privire la vărsarea la bugetul de stat a sumelor aferente depunerilor, acreditivelor, cecurilor emise de băncile de economii, cîştigurilor la loterie sau obligaţiilor împrumuturilor de stat, depuse spre păstrare (pentru obligaţiile cîştigătoare - a sumelor cîştigurilor);
j) medicamentele se predau contra plată la farmacii ori cu titlu gratuit Ministerului Sănătăţii pentru a fi repartizate la casele de copii, şcolile internat, casele de bătrîni, instituţiile medicale finanţate de la buget, conform unei liste, în care se specifică denumirea medicamentelor, producătorul, anul şi data fabricării, termenul de păstrare şi costul. Aceste bunuri se transmit cu titlu gratuit numai la decizia şefului inspectoratului fiscal de stat;
k) mijloacele de transport auto confiscate, fără stăpîn, succesorale şi cele utilizate în calitate de corpuri delicte se remit pentru vînzare agenţilor economici conform proceselor-verbale de sechestru şi evaluare, în care se indică denumirea mijlocului de transport, numărul de înmatriculare, numărul motorului, numărul caroseriei, anul fabricării, numele şi prenumele titularului, starea lui tehnică.
Unităţile de transport sînt evaluate de către organele împuternicite cu evaluarea mijloacelor de transport (spre exemplu, "Nistru-Lada").
44. Este interzisă transmiterea spre vînzare a bunurilor, luate la evidenţă de  inspectoratele fiscale de stat, către persoanele fizice, cu excepţia celor  înregistrate sub o formă organizaţional-juridică. Este interzisă, de asemenea,  darea în folosinţă provizorie a bunurilor aflate la evidenţa inspectoratelor fiscale de stat atît persoanelor fizice, cît şi persoanelor juridice.
45. Sumele încasate din vînzarea bunurilor indicate în prezentul Regulament se virează la bugetul ce deserveşte autoritatea care a sechestrat aceste bunuri (cu excepţia echivalentului în lei moldoveneşti, care se virează la bugetul de stat).
46. Inspectoratele fiscale de stat sînt obligate să înştiinţeze în termen de 10 zile autorităţile respective despre executarea hotărîrilor, în baza cărora au fost luate la evidenţă şi vîndute bunurile confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, corpurile delicte, bunurile trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi comorile. În informaţie se va indica suma încasată de la vînzarea bunurilor. La bunurile predate cu titlu gratuit se indică data şi destinatarul lor, iar la cele nimicite - denumirea şi cauza nimicirii.
[Pct.47 abrogat prin HG1274 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1371; în vigoare 29.12.18]
[Pct.47 în redacţia HG337 din 23.03.05, MO55-58/08.04.05 art.387]
[Pct.48 abrogat prin HG337 din 23.03.05, MO55-58/08.04.05 art.387; pct.47 devine pct.48]
[Pct. 47-48 introduse modificat prin HG641 din 27.05.03, MO99/06.06.03 art.678]
V. Transmiterea cu titlu gratuit şi nimicirea bunurilor
48. Bunurile menţionate în punctul 1 al prezentului Regulament sînt transmise cu titlu gratuit de către inspectoratele fiscale de stat după cum urmează:
construcțiile (inclusiv locuințele și anexele acestora) care intră în proprietatea statului – Agenției Proprietății Publice;
cărţile cu amprente de ştampile ale bibliotecilor şi cele fără aspect comercial, dar care pot fi folosite, precum şi ilustratele pentru copii - instituţiilor pentru copii;
articolele, inclusiv cele cu conţinut de metale preţioase şi pietre preţioase cu valoare istorică, ştiinţifică, artistică sau altă valoare culturală, obiectele de cult, valorile numismatice, formaţiunile naturale din pietre minerale se predau Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, care va asigura expertiza, evaluarea, evidenţa şi expunerea articolelor primite Comisiei interdepartamentale pentru stabilirea destinaţiei obiectelor, confiscate sau fără stăpîn, care prezintă valoare istorică, ştiinţifică, artistică sau altă valoare culturală, precum şi a obiectelor de cult, pentru examinare şi stabilirea destinaţiei valorilor, cu distribuirea ulterioară muzeelor, bibliotecilor, instituţiilor ştiinţifice de stat, cultelor respective ori altor instituţii, în conformitate cu decizia acestei Comisii;  
Aceste bunuri se predau Ministerului Afacerilor Interne direct de către organele la care se află la evidenţă.
Inspectoratul fiscal de stat exercită controlul asupra predării de către organele respective  a bunurilor la Ministerul Afacerilor Interne, precum şi asupra virării mijloacelor băneşti provenite din comercializarea acestor bunuri:
bunurile care nu prezintă interes comercial sau nu sînt solicitate pe piaţă, la decizia şefului inspectoratului fiscal de stat se transmit cu titlu gratuit direcţiilor de ocrotire a copilului, reintegrare şi sprijin familial, caselor de copii, de invalizi etc.;
terenurile proprietate privată și terenurile cu destinație agricolă, aflate în proprietate privată și trecute în proprietatea statului în baza dreptului succesoral, ca fiind fără stăpîn sau confiscate, se transmit cu titlu gratuit Agenției Proprietății Publice.
La transmiterea bunurilor cu titlu gratuit se întocmeşte un proces-verbal de transmitere cu titlu gratuit, conform anexei nr.6 la prezentul Regulament.
    
[Pct.48 modificat prin HG1274 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1371; în vigoare 29.12.18]
    [Pct.48 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Pct.48 modificat prin HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]
49. Inspectoratele fiscale de stat teritoriale sînt obligate să transmită, cu titlu gratuit, bunurile confiscate conform anexei nr. 15, în scopul completării rezervei de stat. Transmiterea acestor bunuri se efectuează în baza unei confirmări în scris privind acordul recepţionării bunurilor respective de către Agenţia Rezerve Materiale. În cazul în care bunurile nu prezintă interes şi nu pot fi utilizate pentru completarea rezervei de stat, acestea vor fi vîndute conform prevederilor prezentului Regulament mărfurilor bursiere, sau vîndute conform prevederilor punctului 27 al prezentului Regulament, dacă nu fac parte din această categorie.
   
[Pct.49 modificat prin HG1274 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1371; în vigoare 29.12.18]
      [Pct.49 modificat prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729]
[Pct.49 introdus prin HG337 din 23.03.05, MO55-58/08.04.05 art.387; pct.48-82 devin 50-84]
50. Bunurile, care nu pot fi vîndute, prelucrate sau folosite în calitate de deşeuri utilizabile, precum şi produsele din tutun se nimicesc, făcîndu-se menţiunea corespunzătoare în procesul-verbal de preluare a lor  la evidenţă. Bunurile urmează a fi nimicite la decizia şefului sau a şefului-adjunct al inspectoratului fiscal de stat în baza dovezilor privind imposibilitatea vinderii, prelucrării sau folosirii lor după destinaţie (este obligatorie confirmarea în scris a întreprinderilor).
Pentru a evita utilizarea bunurilor supuse distrugerii, ele urmează a fi nimicite în modul stabilit (prin îngropare, ardere, vărsare în canalizare).
Nimicirea lotului de bunuri se efectuează de către o comisie formată din:
reprezentantul inspectoratului fiscal de stat;
reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale;
reprezentantul organului care a predat bunurile inspectoratului fiscal de stat spre vînzare.
Despre nimicirea lotului de bunuri se întocmeşte un proces-verbal conform anexei nr.8.
În procesul-verbal se menţionează:
a) data şi locul întocmirii procesului-verbal;
b) decizia, conform căreia bunurile au fost transmise inspectoratului fiscal de stat, şi organul emitent;
c) numele, prenumele şi funcţiile membrilor comisiei;
d) denumirea şi cantitatea bunurilor nimicite;
e) metoda de nimicire.
Procesul-verbal se aduce la cunoştinţa conducerii inspectoratului fiscal de stat cel tîrziu în ziua lucrătoare imediat următoare zilei întocmirii lui.
   
[Pct.50 modificat prin HG481 din 23.05.18, MO167-175/25.05.18 art.532]
51. În cazurile cînd inspectoratele fiscale de stat primesc la evidenţă, în cantităţi neînsemnate, bunuri confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, corpuri delicte (produse alcoolice şi alimentare) fără certificatul de calitate sau cu termenul de valabilitate expirat, cheltuielile pentru expertiza cărora, conform calculelor preventive, depăşesc suma ce se preconizează a fi încasată de la comercializare, cu condiţia că nu a fost posibilă prelucrarea lor (este obligatorie confirmarea în scris a întreprinderii privind refuzul de a le prelucra), se permite nimicirea acestor bunuri la decizia şefului sau a şefului-adjunct al inspectoratului fiscal de stat în modul indicat în punctul 48 al prezentului Regulament.
52. Decizia privind nimicirea bunurilor ce prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor şi pentru mediul ambiant, prelucrarea şi utilizarea cărora este imposibilă, precum şi decizia privind aducerea lor în conformitate cu prescripţiile actelor normative se adoptă de către organele abilitate conform regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1300 din 31 decembrie 1998.
53. Medicamentele cu termenul de valabilitate expirat, luate la evidenţă de către inspectoratul fiscal de stat, se distrug în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii.
54. Substanţele nocive, produsele chimice şi alte bunuri periculoase pentru mediul ambiant, care nu pot fi utilizate, se nimicesc în modul stabilit de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
     
[Pct.54 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
     [Pct.54 modificat prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729]
VI. Restituirea bunurilor
55. Bunurile urmează a fi restituite sau despăgubite în următoarele cazuri:
anularea hotărîrilor autorităţilor respective privind confiscarea bunurilor;
pronunţarea hotărîrii judecătoreşti despre exceptarea unor bunuri sechestrate (excluderea din lista bunurilor sechestrate);
anularea hotărîrii judecătoreşti privind declararea unor bunuri fără stăpîn;
anularea hotărîrii, ordonanţei autorităţilor respective privind trecerea în folosul statului a bunurilor menţionate în alineatele 4 şi 5 ale punctului 1 din prezentul Regulament;
anularea certificatului de moştenitor sau a hotărîrii judecătoreşti privind trecerea bunurilor în proprietatea statului conform dreptului succesoral.
56. În cazurile cînd în organele de drept se intentează o acţiune în vederea exceptării unor bunuri sechestrate, inspectoratele fiscale de stat participă la proces în calitate de parte interesată.
În cazul participării la proces, şefii inspectoratelor fiscale numesc reprezentanţi pentru examinarea prealabilă a materialelor ce constituie obiectul acţiunii şi pentru apărarea intereselor statului în instanţa de judecată.
57. Bunurile sînt restituite de inspectoratele fiscale de stat în termen de cel mult o lună din data depunerii de către persoana fizică (iar în cazul decesului acesteia - de către moştenitorii ei) sau juridică a cererii de restituire.
La cerere se anexează copia hotărîrii (deciziei), autentificată prin ştampilă, care confirmă anularea de către autoritatea de stat respectivă a hotărîrii referitoare la trecerea bunurilor în proprietatea statului (sau extrasul din acest document, legalizat în modul stabilit).
Cererea de restituire a bunurilor specificate în punctul 1 al prezentului Regulament sau de compensare a valorii lor poate fi înaintată inspectoratelor fiscale de stat pe parcursul unui an din ziua înştiinţării persoanei respective despre anularea de către autorităţile de stat competente a hotărîrii privind trecerea bunurilor în proprietatea statului.
58. Bunurile se restituie titularului în natură, dacă nu au fost încă vîndute sau prelucrate de unităţile, cărora le-au fost predate.
Dacă bunurile au fost comercializate sau prelucrate, proprietarului i se restituie sumele rezultate din comercializarea lor din contul bugetului la care aceste mijloace au fost vărsate, cu scăderea cheltuielilor aferente comercializării, iar în cazul nimicirii bunurilor pentru motivul că nu pot fi folosite după destinaţie, proprietarului nu i se restituie valoarea lor.
Diferenţa dintre sumele ce constituie contravaloarea bunurilor confiscate (virată la buget şi achitată efectiv conform preţurilor majorate) se restituie din contul bugetului la care au fost vărsate sumele provenite din vînzări.
59. Costul obligaţiilor împrumuturilor de stat se restituie din bugetul de stat la valoarea lor nominală.
[Pct.60 exclus prin HG275 din 16.03.06, MO51-54/31.03.06 art.338; pct.61-84 devin pct.60-83]
    60. Biletele de loterie în bani, obiecte şi alte bilete de loterie, care se păstrează la inspectoratele fiscale de stat, se restituie deţinătorilor, dacă termenele de achitare a cîştigurilor aferente acestora nu au expirat. Sumele ce reprezintă cîştigurile în bani sau contravaloarea obiectelor cîştigate, indicate în procesele-verbale de sechestru şi evaluare, se plătesc de către organul care a emis respectivele bilete de loterie.
61. Valuta străină se restituie persoanelor fizice şi juridice în lei moldoveneşti la cursul oficial din data restituirii de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în baza documentelor prezentate de autorităţile, care au virat aceste mijloace la buget.
62. Metalele preţioase (aurul, argintul, platina şi metalele platinice), indiferent de starea şi forma în care se află, pietrele preţioase în formă naturală şi prelucrată, articolele din metale preţioase cu inserări din pietre preţioase  şi din alte materiale de provenienţă naturală sau artificială ori fără acestea se restituie deţinătorului în natură de către Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău, dacă nu au fost vîndute în modul stabilit. În cazurile în care aceste valori au fost vîndute, inspectoratul fiscal de stat restituie deţinătorilor anteriori sumele rezultate din comercializarea lor din contul bugetului, la care aceste mijloace au fost vărsate, cu scăderea cheltuielilor aferente comercializării.
    Articolele, inclusiv cele cu conţinut de metale preţioase şi pietre preţioase cu valoare istorică, ştiinţifică, artistică sau altă valoare culturală, obiectele de cult, valorile numismatice, formaţiunile naturale din pietre minerale se restituie deţinătorilor în natură de către Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun.Chişinău, dacă acestea nu au fost transmise muzeelor, bibliotecilor, instituţiilor ştiinţifice de stat, cultelor respective ori altor instituţii, în conformitate cu decizia Comisiei interdepartamentale pentru stabilirea destinaţiei obiectelor confiscate sau fără stăpîn, care prezintă valoare istorică, ştiinţifică, artistică sau altă valoare culturală, precum şi a obiectelor de cult.
    [Pct.62 în redacţia HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]
63. Sumele ce reprezintă contravaloarea bunurilor se achită de la bugetul la care au fost vărsate mijloacele obţinute din vînzarea lor.
Virarea acestor sume la buget trebuie să fie confirmată de instituţiile financiare respective.
În cazul cînd la instituţia bancară, în legătură cu expirarea termenului de păstrare, lipsesc documentele care certifică virarea la buget a sumelor ce constituie valoarea obligaţiilor, depunerilor, cecurilor şi acreditivelor, faptul poate fi confirmat prin documentele care se află la instituţia bancară respectivă (fişele de cont analitic, documentele de evidenţă a depunerilor şi a obligaţiilor, jurnalul de operaţiuni etc.). Consemnarea în buget a sumelor aferente acreditivelor poate fi confirmată prin documentele aflate la păstrare la instituţiile financiare respective.
VII. Constatarea şi evidenţa bunurilor fără stăpîn
64. Bunurile care nu au proprietar sau al căror proprietar nu este cunoscut se consideră bunuri fără stăpîn şi trec în proprietatea statului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti, pronunţate la cererea inspectoratului fiscal de stat.
Cererea se înaintează la expirarea unui an din ziua luării la evidenţă a bunurilor.
Pe parcursul acestui an inspectoratele fiscale de stat întreprind măsuri în vederea identificării proprietarului şi acumulării dovezilor pentru a fi prezentate în instanţa de judecată, conform Codului de procedură civilă.
La bunurile fără stăpîn se raportă, de asemenea, lucrurile, obiectele de valoare şi banii, asupra cărora a fost pierdut dreptul de proprietate în urma expirării termenului de prescripţie sau al căror deţinător a plecat din localitatea respectivă şi domiciliul lui nu este cunoscut.
Se consideră bunuri fără stăpîn:
a) locuinţele şi clădirile auxiliare, bunurile de uz casnic şi alte bunuri, obiectele de valoare, banii etc., dacă în decursul unui an din momentul constatării, titularii nu au revendicat drepturile asupra lor şi a fost pronunţată hotărîrea judecătorească prin care s-a constatat că sînt bunuri fără stăpîn;
b) bunurile găsite, precum şi lucrurile, obiectele de valoare şi mijloacele băneşti pierdute sau uitate pe străzi, în pieţe, la hoteluri, cămine, teatre, cantine, restaurante, în tîrguri, spaţiile comerciale etc., care nu au fost ridicate de proprietarii lor timp de şase luni;
c) pietrele preţioase, perlele, monedele de aur şi de argint, metalele preţioase (aurul, argintul, platina şi alte metale din grupa platinei) în lingouri, obiecte şi elemente deteriorate ale acestora, ascunse în mod clandestin şi descoperite, banii (inclusiv valuta), al căror proprietar nu a fost identificat sau a pierdut dreptul asupra lor în virtutea legii;
d) bunurile aflate la organele administrative, judecătoreşti, de urmărire penală (la  poliţie, procuratură) în calitate de probe materiale, dacă:
nu au fost restituite proprietarului timp de şase luni din ziua primirii înştiinţării conform hotărîrii organelor respective;
nu s-a stabilit identitatea proprietarului lor.
[Pct.63 lit.d) modificată prin HG1110 din 11.09.03, MO204/26.09.03, art.1177]
Notă. Lucrurile, obiectele de valoare şi banii pierduţi sau uitaţi în mijloacele de transport feroviar, auto, naval şi aerian se iau în evidenţă şi se păstrează în modul stabilit de ministerele şi departamentele de resort.
65. Libretele nominale de economii şi de depuneri, certificatele care confirmă primirea obligaţiilor spre păstrare în instituţiile financiare, precum şi acreditivele bancare nu pot fi considerate bunuri fără stăpîn.
66. Nu se predau la inspectoratele fiscale de stat pentru luarea în evidenţă ca bunuri fără stăpîn:
a) bunurile care nu au fost ridicate de la unităţile din subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii, expediate în colete poştale, pachete mici, scrisori, precum şi depunerile confiscate sau interzise;
    
  [Pct.66 lit.a) modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19; în vigoare 18.01.19]
       [Pct.66 lit.a) modificată prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729]
b) încărcăturile fără scrisori de însoţire, neridicate dau descărcate înainte de termen din mijloacele de transport feroviar, naval, aerian şi auto, precum şi bagajele neridicate (inclusiv bunurile de uz casnic);
c) materialele forestiere şi de altă natură, confiscate pentru contravenţii silvice, lucrurile destinate pescuitului ilicit, vînatul şi alte produse confiscate, provenite din braconaj;
d) obiectele neridicate de la unităţile de prestări servicii: ateliere de reparare a ceasurilor, confecţionare şi reparare a hainelor şi încălţămintei, ateliere pentru repararea instrumentelor muzicale, aparatelor de radio şi televizoarelor, aparatelor electrocasnice etc.
 
      67. Constatarea, luarea la evidenţă şi păstrarea bunurilor fără stăpîn este de competenţa inspectoratelor fiscale de stat.
68. Persoanele fizice şi juridice care au găsit bunurile, inclusiv obiectele de valoare şi mijloacele băneşti, specificate la literele a) şi c) ale punctului 65 din prezentul Regulament, urmează să sesizeze inspectoratul fiscal de stat.
Pentru tăinuirea sau însuşirea bunurilor menţionate în capitolele I şi VII ale prezentului Regulament făptuitorii sînt traşi la răspundere.
69. Inspectoratele fiscale de stat vor lua la evidenţă bunurile sesizate şi vor întreprinde măsuri pentru a fi transmise spre utilizare în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
70. Pietrele preţioase, perlele, monedele de aur şi de argint, metalele preţioase (aurul, argintul, platina şi metalele din grupa platinei în lingouri, obiecte, resturi şi deşeuri) e predau Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău, iar valuta străină şi moneda naţională se depun spre păstrare în instituţiile financiare pînă la constatarea lor drept bunuri fără stăpîn.    
Persoana care a găsit şi a predat benevol obiecte de valoare beneficiază de o recompensă în mărime de 25% din costul acestora. Recompensa se plăteşte de către organele financiare din contul sumelor încasate din vînzarea obiectelor de valoare respective, iar în cazul trecerii lor în proprietatea altor organizaţii cu titlu gratuit - de către organizaţiile în cauză.
    
[Pct.70 modificat prin HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]

71. La expirarea unui an din data luării în evidenţă a bunurilor uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat în calitate de bunuri fără stăpîn şi comercializării lor de către inspectoratele fiscale de stat, acestea, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă, vor depune  în instanţa de judecată cereri privind constatarea  lor drept bunuri fără stăpîn.
   
[Pct.71 modificat prin HG673 din 11.07.05, MO98/22.07.05 art.749]
72. La expirarea unui an din data luării în evidenţă a bunurilor, inspectoratul fiscal de stat depune în instanţa de judecată o cerere privind constatarea lor drept bunuri fără stăpîn, anexînd documentele aferente acestor bunuri.
Cu 10 zile înainte de proces copia cererii inspectoratului fiscal de stat se afişează la sediile judecătoriei, organelor fiscal şi financiar.
După pronunţarea hotărîrii judecătoreşti privind constatarea lucrurilor în cauză drept bunuri fără stăpîn, acestea trec în proprietatea statului.
73. Lucrurile, obiectele de valoare şi banii uitaţi sau pierduţi se predau în mod expres poliţiei sau autorităţilor administraţiei publice locale. Obiectele găsite în sediile unor unităţi economice se predau administraţiei unităţii respective.
În situaţia cînd proprietarul obiectului nu poate fi identificat, la expirarea termenului de două săptămîni administraţia unităţii va preda obiectul găsit la poliţie sau autorităţilor administraţiei publice locale.
Dacă pe durata a şase luni identitatea proprietarului obiectului pierdut a fost stabilită, bunul i se restituie. În caz contrar, acesta trece în proprietatea statului cu titlu gratuit.
Evidenţa bunurilor găsite se ţine de către comisariatele de poliţie şi autorităţile administraţiei publice locale.
În cazul cînd pe parcursul a şase luni proprietarul bunurilor găsite nu s-a prezentat ori nu a fost identificat, acestea se predau la inspectoratul fiscal de stat pentru evaluare şi vînzare în modul stabilit.
74. După expirarea termenului urmăririi penale, conform ordonanţei ofiţerului de urmărire penală corpurile delicte, al căror proprietar legal nu a fost identificat, sînt predate inspectoratelor fiscale de stat.
Corpurile delicte, care nu au fost ridicate de proprietar în conformitate cu ordonanţa de restituire a lor şi cu avizul respectiv, după expirarea termenului de şase luni sînt predate inspectoratelor fiscale de stat.
[Pct.73 modificat prin HG1110 din 11.09.03, MO204/26.09.03, art.1177]
VIII. Controlul exercitat de inspectoratul fiscal de stat
75. În scopul exercitării atribuţiilor privind constatarea şi evidenţa bunurilor specificate în prezentul Regulament, inspectoratele fiscale de stat, pe măsura necesităţii, însă cel puţin o dată pe an, efectuează controale la judecătorii, organele Ministerului Afacerilor Interne, procuratură, la autoparcări, ministere şi departamente şi la depozitele din subordinea lor, verificîndu-le gestiunea. Aceste controale se efectuează cu participarea obligatorie a reprezentantului unităţii supuse controlului.
76. Rezultatele controlului se consemnează într-un proces-verbal întocmit în două exemplare, dintre care unul se înmînează reprezentantului unităţii supuse controlului.
    [Pct.77 abrogat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
IX. Evidenţa valorilor materiale şi băneşti
78. Evidenţa mişcării bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi comorilor, precum şi a încasărilor din vînzarea acestora este pusă în sarcina inspectoratelor fiscale de stat.
79. Pentru evidenţa proceselor-verbale, inspectoratele fiscale de stat ţin un registru conform anexei nr.13, în care procesele-verbale sînt înregistrate în ordinea prezentării lor. Numerele curente din registru trebuie să corespundă cu numerele proceselor-verbale. Înscrierile din registru trebuie efectuate citeţ, fără corectări şi în termen.
80. În baza fiecărei decizii, hotărîri şi ordonanţe privind bunurile luate la evidenţă de către inspectoratele fiscale de stat se întocmeşte un dosar, în care se păstrează documentele referitoare la decizia, hotărîrea, ordonanţa în cauză, lista bunurilor sechestrate, primită de la autoritatea care a emis decizia, hotărîrea, ordonanţa de transmitere a bunurilor către inspectoratul fiscal de stat, procesele-verbale de preluare a bunurilor la evidenţă, procesele-verbale de evaluare şi transmitere spre utilizare, procesele-verbale de reevaluare a bunurilor şi celelalte documente cu privire la bunurile respective, precum şi conturile personale achitate şi corespondenţa aferentă acestui caz.
Fiecărui dosar i se atribuie un număr curent corespunzător numărului procesului-verbal de preluare a bunurilor la evidenţă.
81. După întocmirea proceselor-verbale de evaluare şi transmitere spre utilizare, se elaborează fişa contului analitic (anexa nr.14) pentru unitatea, căreia i-au fost predate bunurile. În fişă se indică cui i-au fost remise bunurile, data remiterii, precum şi termenul de decontare cu bugetul pentru aceste bunuri. Fişei de cont analitic i se atribuie numărul de înregistrare al procesului-verbal de evaluare şi transmitere spre utilizare a bunurilor.
În cazul în care bunurile se predau mai multor unităţi (de comerţ, de prelucrare, la bancă etc.), pentru fiecare unitate în parte se întocmeşte cîte o fişă de cont analitic marcată cu numerele de înregistrare ale proceselor-verbale de evaluare şi transmitere spre utilizare a bunurilor.   
Înscrierile din fişe se efectuează numai în baza documentelor (procese-verbale de evaluare şi transmitere spre utilizare, de reevaluare, documente bancare etc.).
După înregistrarea fiecărei operaţii privind decontările, se determină soldul, care se indică în coloanele 11 şi 12 ale fişei de cont analitic. În cazul întîrzierii plăţilor se calculează penalităţile, care se consemnează în coloana 14.
În situaţia reevaluării bunurilor, suma ce constituie reducerea preţului se înscrie în coloana 7, iar suma cu care se diminuează comisionul cuvenit unităţii de comerţ - în coloana 9.
Diferenţa în plus poate fi repartizată pentru achitarea penalităţilor. Această operaţie se înregistrează în următorul mod: în coloana 3 se înscrie "Se achită penalitatea din contul diferenţei în plus", iar în coloana 10 se notează, cu semnul minus, suma plătită ca penalitate, care se scade din diferenţa în plus (coloana 12) şi se trece în coloana 15 ca sumă achitată.
După închiderea fişei contului analitic, se totalizează sumele înscrise în fiecare coloană (cu excepţia coloanelor 11, 12 şi 16). Sumele cu semnul minus se scad şi sumele definitive se notează sub ultima înregistrare.
Totalul obţinut se balansează astfel: sumele din coloanele 4, 6, 9 şi 13 trebuie să fie egale cu suma coloanelor 7, 8 şi 10.
   
[Pct.81modificat prin HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]
82. Formularele pentru procesele-verbale de preluare a bunurilor la evidenţă (anexa nr.1), procesele-verbale de evaluare şi transmitere spre utilizare (anexa nr.2), procesele-verbale de reevaluare a bunurilor (anexa nr.4), procesele-verbale de nimicire (anexa nr.8), registrul de evidenţă a proceselor-verbale  (anexa nr.13) se păstrează la inspectoratele fiscale de stat cu titlu de documente de strictă evidenţă. Formularele se numerotează, iar registrele de evidenţă a proceselor-verbale  se numerotează, se parafează (se şnuruiesc, se ştampilează) şi se semnează de şeful inspectoratului fiscal de stat.
X. Contestarea acţiunilor inspectoratelor fiscale de stat
83. Reclamaţiile asupra acţiunilor inspectoratelor fiscale de stat privind evidenţa, evaluarea şi vînzarea bunurilor specificate  în punctul 1 al prezentului Regulament se pot depune în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Apelarea în instanţa de judecată nu contestă unităţilor şi cetăţenilor dreptul de a se adresa nemijlocit la Serviciul Fiscal de Stat.

anexa nr.1
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]

anexa nr.2
   
[Anexa nr.2 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    
[Anexa nr.2 modificată prin HG641 din 27.05.03, MO99/06.06.03 art.678]

anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]

anexa nr.4
   
[Anexa nr.4 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]

anexa nr.5
   
[Anexa nr.5 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]

anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]

anexa nr.7
   
[Anexa nr.7 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]

anexa nr.8
    [Anexa nr.8 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]

anexa nr.9
    [Anexa nr.9 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]

anexa nr.10
   
[Anexa nr.9 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]

anexa nr.11
   
[Anexa nr.11 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]

anexa nr.12
    [Anexa nr.12 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]

      anexa nr.13
    [Anexa nr.13 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]

anexa nr.14
    [Anexa nr.14 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
   
Anexa nr. 15
la Regulamentul cu privire la modul de evidenţă,
evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn,
sechestrate, uşor alterabile sau cu termen de păstrare
limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia
statului cu drept de succesiune şi a comorilor

LISTA
bunurilor confiscate prevăzute pentru transmiterea şi completarea
rezervelor materiale de stat
    1. Grîu alimentar
    2. Porumb
    3. Crupe de hrișcă
    4. Orez
    5. Zahăr
    6. Corturi
    7. Benzină auto
    8. Motorină
    9. Păcură
    10. Cărbune
    11. Pompe
    12. Generatoare electrice
    13. Autocamioane
    14. Excavatoare
    15. Buldoexcavatoare
    16. Buldozere pe șenile
    17. Autoîncărcătoare
    18. Autocisterne pentru apă potabilă
    19. Saci de polipropilenă
    20. Cherestea
    21. Foi ondulate pentru acoperișuri
   
[Anexa nr.15 în redacția HG573 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.624]
    [Anexa nr.15 modificată prin HG827 din 16.12.09, MO189-190/22.12.09 art.919]
    [Anexa nr.15 introdusă prin HG337 din 23.03.05, MO55-58/08.04.05 art.387]