HGC626/2006
ID intern unic:  316025
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 626
din  02.06.2006
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 1088 din 5 octombrie 2004
Publicat : 09.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 87-90     art Nr : 672
În temeiul art. 8 alin. 2 al Legii nr. 382-XIV din 6 mai 1999 cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1088 din 5 octombrie 2004 "Cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului" (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                                Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii
şi protecţiei sociale                                                  Ion Ababii
Ministrul afacerilor interne                                  Gheorghe Papuc

Chişinău, 2 iunie 2006.
Nr. 626.
    
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 626
din 2 iunie 2006
Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1088 din 5 octombrie 2004
Hotărîrea Guvernului nr. 1088 din 5 octombrie 2004 "Cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 186-188, art. 1278), se modifică şi se completează după cum urmează:
la tabelul I lista nr. 1, se includ, în ordine alfabetică, următoarele substanţe:
"Cannabis, plantă
Coca, plantă
Dronabinol şi izomerii lui
Efedra, plantă
Kat (Catha edulis Forsk.)
Mac somnifer, plantă";
la tabelul II lista nr. 1, se includ, în ordine alfabetică, următoarele substanţe:
"Butorfanol
Etaminal de sodiu";
se exclud următoarele substanţe:
"Cloretil
Cloroform
Clorprotixen
Eter pentru narcoză";
tabelul III:
la lista nr. 2 substanţa "Pentobarbital" se exclude;
la lista nr. 3 se includ, în ordine alfabetică, următoarele substanţe:
"Dextrometorfan
Halotan
Preparate, care conţin efedrină şi pseudoefedrină
Zopiclon";
tabelul IV:
la lista nr. 1 punctul 7, sintagma "Acid acetic" se substituie cu sintagma "Anhidrida acidului acetic";
se completează cu o poziţie nouă, cu următorul cuprins:
"15. Fenilpropanolamină".