LPC149/2003
ID intern unic:  312100
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 149
din  27.03.2003
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 25.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 077     art Nr : 352     Promulgat : 18.04.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. -  La articolul 24 din Legea nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130-132, art.917), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează cu următorul text: "Importul alcoolului etilic se permite numai agenţilor economici care deţin licenţă pentru fabricarea producţiei alcoolice sau producerea articolelor de parfumerie şi cosmetică, sau  producerea medicamentelor. Comercializarea alcoolului etilic importat este interzisă."
Art.II. - Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.836),  cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 8 alineatul (1), punctele 7), 8) şi 9) vor avea următorul cuprins:  
"7) importul alcoolului etilic; importul şi (sau) comercializarea angro a băuturilor alcoolice şi a berii importate;
8) fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii şi (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni;
9)  importul articolelor  din tutun; importul şi (sau) prelucrarea industrială a tutunului, fabricarea articolelor  din tutun şi (sau) comercializarea angro a tutunului fermentat şi a articolelor  din tutun;"
2. La articolul  13 alineatul (2), textul "54) şi 55)" se substituie prin textul "55) şi 56)", iar textul "47) şi 48)" se substituie prin textul  "48) şi 49)".
3. La articolul 14 alineatul (4), textul "lit.b)" se substituie prin textul "lit.c)".
4. Articolul  18:
la alineatul (2), cifra "57)" se substituie prin cifra "56)";    
după  alineatul  (3)  se introduc două  alineate noi,  (4) şi (5),  care vor avea următorul cuprins:
"(4) Taxa pentru  eliberarea licenţei pentru  genul de activitate indicat la art.8 alin.(1)  pct.6) poate fi achitată  în rate egale, trimestrial, conform legii bugetului.
(5) Taxa pentru  eliberarea licenţei  pentru  genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.6)-9) şi 47) se achită separat pentru fiecare component al genului de activitate,  în conformitate cu taxele stabilite în legea bugetului."
alineatele (4), (5)  şi (6) devin alineatele (6), (7)  şi (8).  
5. La articolul 23 alineatul (6), cifra "48)" se substituie prin cifra "50)".  
Art.III. - Anexa nr.4 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XV din 15 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 166-168, art.1280), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.  Punctele 2 şi 3 devin punctul 2, care  va avea următorul cuprins:
"2. Fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, berii şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni:
a) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic    36000
b) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a producţiei alcoolice18000
c) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro  a berii        18000".
2. Punctele  4, 5 şi 6 devin punctul 3, care  va avea următorul cuprins:
"3. Importul alcoolului etilic; importul şi comercializarea angro a băuturilor alcoolice şi a berii importate:
a) importul alcoolului etilic        36000
b) importul şi comercializarea angro a băuturilor alcoolice importate         18000
c) importul şi comercializarea angro a berii importate       18000".
3. Punctele 7, 8, 9 şi 10 devin punctul 4, care  va avea următorul cuprins:
"4. Importul articolelor  din tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului, fabricarea articolelor din tutun şi/sau comercializarea angro a tutunului fermentat şi a articolelor  din tutun:
a) importul articolelor  din tutun       18000
b) importul şi prelucrarea industrială a tutunului şi (sau)
comercializarea angro a  tutunului fermentat        18000
c)  comercializarea angro a articolelor  din tutun        18000
d) fabricarea şi comercializarea  angro a articolelor din tutun           18000".
4. Punctele 11, 12, 13 şi 14 devin punctul 5, care  va avea următorul cuprins:
"5. Importul  şi comercializarea angro sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat:
a)  importul şi comercializarea angro a benzinei şi motorinei       180000
b)  importul şi comercializarea angro a gazului lichefiat           180000
c) comercializarea cu amănuntul a benzinei şi motorinei
la staţiile de alimentare certificate, pentru fiecare staţie amplasată:
- în localităţi săteşti, de-a lungul drumurilor, cu excepţia
drumurilor naţionale        9000
- în municipii, centre judeţene, oraşe, de-a lungul drumurilor
naţionale           18000
d) comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat la staţiile
de alimentare certificate, pentru fiecare staţie      9000".
5. În nota la anexă:
după punctul 2 se introduce un punct nou, 3, care va avea următorul cuprins:
"3. Taxa de eliberare a licenţei pentru activitate legată de jocurile de noroc (exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, întreţinerea cazinourilor şi desfăşurarea loteriilor momentane) poate fi achitată în rate egale, trimestrial, pînă la data de 25 a ultimei luni din trimestrul de gestiune."
punctul 3 devine punctul 4.
  
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI          Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 27 martie 2003.
Nr. 149-XV.