LPC1037/2000
ID intern unic:  311004
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1037
din  09.06.2000
pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului bunurilor imobile
Publicat : 03.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 94
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46, art.318) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 8 alineatul (2), după sintagma "Agenţiei Naţionale Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie," se introduce sintagma "Oficiului Informaţional Central "Cadastru,".
2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
"Articolul 10. Structura sistemului organelor cadastrale
Sistemul organelor cadastrale se constituie din:
a) Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie, denumită în continuare Agenţie;
b) Oficiul Informaţional Central "Cadastru";
c) oficiile cadastrale teritoriale."
3. Articolul 11:
titlul articolului va fi următorul: "Competenţa organelor cadastrale";
după alineatul (1) se introduce un nou alineat (2), cu următorul cuprins:
"(2) Oficiul Informaţional Central "Cadastru":
a) proiectează şi dezvoltă sistemul informaţional al cadastrului;
b) acumulează, sistematizează şi păstrează informaţia cadastrală;
c) stabileşte schema mişcării fluxului de informaţii cadastrale şi modul de prelucrare a lor;
d) asigură securitatea păstrării şi transmiterii datelor prin reţea, prezintă propuneri privind perfecţionarea sistemului de păstrare a bazei de date;
e) administrează baza de date centrală;
f) proiectează şi efectuează legătura dintre forma electronică a registrului cadastral şi forma electronică a altor registre de stat;
g) furnizează informaţie cadastrală sistematizată autorităţilor administraţiei publice, altor persoane juridice, precum şi persoanelor fizice;
h) ţine Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova.";
alineatele (2), (3) şi (4) devin, respectiv, alineatele (3), (4) şi (5).
4. Articolul 13 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Oficiul Informaţional Central "Cadastru" şi oficiile cadastrale teritoriale activează pe principiul autofinanţării din veniturile pe care le obţin din prestări de servicii."
5. Pe tot cuprinsul legii, sintagma "organ cadastral teritorial" se înlocuieşte cu sintagma "oficiu cadastral teritorial".
Art.II. - Guvernul, în termen de 2 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                     Dumitru DIACOV

Chişinău, 9 iunie 2000.
Nr. 1037-XIV.