LPC345/2004
ID intern unic:  312367
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 345
din  14.10.2004
pentru modificarea articolului 24 din Legea nr.64-XII
din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
Publicat : 29.10.2004 în Monitorul Oficial Nr. 193-198     art Nr : 888
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - La articolul 24 punctul 2) din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările ulterioare, cuvintele "Centrul Creaţie Legislativă" se exclud.  
Art.II. - Guvernul, în termen de 3 luni:
va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                              Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 14 octombrie  2004.
Nr.345-XV.