LPC50/2006
ID intern unic:  315663
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 50
din  09.03.2006
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 14.04.2006 în Monitorul Oficial Nr. 59-62     art Nr : 240
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.80-82, art.413), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 7 se completează cu  alineatul 4,  cu următorul cuprins:
"Calitatea de membru al familiei, în sensul prezentei legi, o au soţii (soţiile) care nu s-au recăsătorit şi copiii pînă la atingerea vîrstei de 18 ani, iar în cazul în care aceştia îşi continuă studiile în instituţii de învăţămînt la cursurile de zi - pînă la absolvirea instituţiei respective, însă cel mult pînă la atingerea vîrstei de 23 de ani."
2. La articolul 8, alineatul 7 se exclude.
Art.II. - În Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.248-253, art.996), cu modificările ulterioare, la articolul 14 alineatul (3),  după cuvintele "participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl," se introduc  cuvintele "membrilor familiilor celor care şi-au pierdut viaţa în urma avariei de la C.A.E. Cernobîl, ale celor care au decedat în urma bolii actinice, ale invalizilor decedaţi, precum şi membrilor familiilor participanţilor la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi,".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                       Marian LUPU

Chişinău, 9 martie 2006.
Nr. 50-XVI.