LC1141/2000
ID intern unic:  311043
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1141
din  14.07.2000
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 24.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 106     Promulgat : 14.08.2000
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - La anexa nr.3 la Legea salarizării nr.1305-XII din 25 februarie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.3, art.56; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.28, art.319) după compartimentul "Banca Naţională de Stat" se introduce un nou compartiment, cu următorul cuprins:
"COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
Specialist, consultant  10-17  
Şef sector, serviciu, secţie, direcţie,
departament, agenţie teritorială, consilier  17-21  
Membru al Comisiei, vicepreşedinte  24-26  
Preşedinte  26"  
Art.II. - Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.38-39, art.332; 2000, nr.5-7, art.33) se modifică după cum urmează:
1. La articolul 17 alineatul (5), articolul 66 alineatele (2) şi (7), articolul 89 alineatele (1) şi (7) şi la articolul 91 alineatul (1) litera d), cifra "300" se substituie prin cifra "50".
2. La articolul 84 alineatul (8), textul "3 luni anterioare înregistrării în registrul acţionarilor a achiziţionării pachetului de control de acţiuni" se substituie prin textul "6 luni înainte de data anunţării ofertei tender respective".
Art.III. - Legea nr.1204-XIII din 5 iunie 1997 cu privire la fondurile de investiţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.45, art.397; 1999, nr.90-92, art.452) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 6:
alineatul (6) va avea următorul cuprins:
"(6) Cheltuielile fondului pentru achitarea serviciilor managerului, depozitarului, registratorului, auditorului fondului şi alte cheltuieli se efectuează în limitele veniturilor reale primite de către fond şi nu pot depăşi 2 la sută din valoarea anuală medie de piaţă a activelor nete ale fondului";
după alineatul (6) se introduce un nou alineat, (7), cu următorul cuprins:
"(7) Fondul de investiţii este obligat să repartizeze pentru plata dividendelor acţionarilor săi cel puţin 50 la sută din profitul net."
2. Articolul 15:
la alineatul (1) litera a), cuvintele şi cifra "cel mai mult 10 la sută" se substituie prin cuvintele "cel mult 10 la sută, iar fondul nemutual cel mult 15 la sută";
la alineatul (4), cifra "25" se substituie prin cifra "35".
3. La articolul 17 alineatul (3) litera b), textul ", dacă prezenta lege sau contractul de administrare fiduciară a investiţiilor fondului îi atribuie aceste funcţii" se exclude.
4. Articolul 29 se completează în final cu 3 alineate noi, (4), (5) şi (6), cu următorul cuprins:
"(4) Contractul de fuzionare (asociere) se semnează de toţi fondatorii fondurilor de investiţii ce sînt implicate în fuzionare (asociere) sau de reprezentanţii împuterniciţi ai acestora şi va corespunde prevederilor art.33 din Legea privind societăţile pe acţiuni, precum şi va stabili modul şi proporţiile convertirii acţiunilor aflate în circulaţie ale fondurilor de investiţii antrenate în fuziune (asociere) în acţiuni ale fondului de investiţii recent creat.
(5) Principalele clauze ale contractului de fuziune (asociere) a fondurilor de investiţii, precum şi împuternicirile reprezentanţilor lor vor fi aprobate de adunările generale ale acţionarilor fondurilor de investiţii antrenate în fuziune (asociere), la propunerea consiliilor fondurilor de investiţii menţionate.
(6) Proporţiile convertirii acţiunilor aflate în circulaţie ale fondurilor de investiţii ce se asociază în acţiunile emisiunii suplimentare ale fondului de investiţii care continuă să funcţioneze după asociere, se stabilesc de adunările generale ale acţionarilor fondurilor de investiţii antrenate în asociere, pornindu-se de la valoarea nominală sau de piaţă a acţiunilor convertite sau de la alte criterii stabilite de către adunările generale menţionate."
Art.IV. - Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.22-23, art.91) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 9 alineatul (1):
după litera k) se introduce o nouă literă l), cu următorul cuprins:
"l) să intenteze, în instanţa de judecată, acţiuni privind chestiunile ce ţin de competenţa sa, inclusiv privind invaliditatea tranzacţiilor cu valori mobiliare;";
literele l)-o) devin, respectiv, literele m)-p).
2. Articolul 21 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Prin ordonanţe, Comisia Naţională exercită atribuţiile prevăzute la art.9 lit.c) şi h), precum şi dispune prezentarea de informaţii şi documente şi efectuarea de expertize şi controale."
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                     Dumitru DIACOV
Chişinău, 14 iulie 2000.
Nr. 1141-XIV.