LPC802/2002
ID intern unic:  312658
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 802
din  05.02.2002
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1134-XIII
din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni
Publicat : 11.04.2002 în Monitorul Oficial Nr. 50-52     art Nr : 334
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.38-39, art.332), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 10 alineatul (1):
după litera d) se introduce o nouă literă e), cu următorul cuprins:
"e) la decizia Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare sau a instanţei de judecată, au fost considerate că au posibilitatea de a influenţa considerabil deciziile luate de organele de  conducere ale societăţii;";
literele e) şi f) devin literele f) şi g);
litera g) se completează în final cu textul ", cît şi rudele lor directe, în conformitate cu legislaţia civilă";
alineatul se completează cu litera h), cu următorul cuprins:
"h) alte persoane fizice şi juridice conform Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare."
2. Articolul 15 alineatul (7) va avea următorul cuprins:
"(7) Acţiunile preferenţiale cu dividende nefixate dau drept la vot numai în cazurile prevăzute la alin.(6) lit.b)."
3. La articolul 16 alineatul (10), cuvîntul "acţiunile" se substituie prin cuvîntul "obligaţiunile".
4. Articolul 17 alineatul (1) se completează în final cu textul "pînă la radierea valorilor mobiliare ale societăţii din Registrul de stat al valorilor mobiliare".
5. Articolul 35 alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Prevederile statutului societăţii ce sînt în contradicţie cu legislaţia sînt nevalabile de la data adoptării lor."
6. La articolul 41:
la alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:
"d) obligaţiile (datoriile) societăţii faţă de creditori achitate cu active.";
alineatul (10) va avea următorul cuprins:
"(10) Modificarea, în conformitate cu legislaţia, a valorii de inventar a patrimoniului societăţii, inclusiv a celui depus în  calitate de aport la capitalul social, nu constituie temei pentru modificarea mărimii capitalului social şi a cotelor acţionarilor în el  dacă legislaţia, statutul societăţii, hotărîrea adunării generale a acţionarilor nu prevăd altfel. Pentru societăţile pe acţiuni aflate în proces de  reorganizare în conformitate cu Legea insolvabilităţii, modificarea capitalului social se efectuează în temeiul planului de reorganizare a societăţii."
7. Articolul 42 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Hotărîrea de modificare a capitalului social se ia de  adunarea generală a acţionarilor, iar în cazurile prevăzute la art.43 alin.(2), de consiliul societăţii."
8. La articolul 43:
după alineatul (1) se introduce un nou alineat (2), cu următorul cuprins:
"(2) Consiliul societăţii are dreptul să ia decizii privind mărirea capitalului social cu cel mult 50% din valoarea acestuia la data ultimei adunări generale a  acţionarilor. În acest caz, acţionarii societăţii dispun de dreptul preferenţial de subscriere la acţiuni proporţional cotei de acţiuni pe care le deţin.";
alineatele (2), (3) şi (4) devin alineatele  (3), (4) şi (5).
9. Articolul 50 alineatul (3) litera b) va avea următorul cuprins:
"b) hotărăşte cu privire la modificarea capitalului social, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.43, alin.(2);".
10. Articolul 51 alineatele (1), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
"(1) Adunarea generală a acţionarilor poate fi ordinară anuală sau extraordinară.";
"(3) Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor se ţine nu mai devreme de o lună şi nu mai tîrziu de  două luni de la data primirii de către organul financiar corespunzător a dării de seamă anuale a societăţii. Societatea cu un număr de acţionari mai mare de 5000 este obligată să ţină adunări generale regionale dacă la două adunări anterioare n-a fost întrunit cvorumul prevăzut de prezenta lege. Ordinea de zi a acestor adunări va fi identică cu ordinea de zi a  adunării ordinare anuale sau a celei extraordinare care nu a avut loc.
(4) Adunările generale extraordinare ale acţionarilor se ţin în temeiul prevăzut de prezenta lege, de statutul societăţii sau de adunarea generală."
11. La articolul 52:
titlul şi alineatul (1) vor avea următorul cuprins:
"Articolul 52 Întocmirea ordinii de zi a adunării generale
                      ordinare anuale a acţionarilor
(1) Ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a  acţionarilor, lista candidaţilor în organele de conducere ale societăţii se întocmesc de consiliul societăţii, ţinîndu-se cont, în mod obligatoriu, de cererile acţionarilor care deţin cel puţin 5% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii.";
la alineatul (8), după cuvintele "al comisiei de cenzori," se  introduc cuvintele "inclusiv rezerva lor,";
după alineatul (8) se introduce un nou alineat (9), cu următorul cuprins:
"(9) Rezerva consiliului societăţii şi a comisiei de cenzori se constituie cu scopul de a suplini membrii acestor organe care nu-şi pot exercita funcţiile.";
alineatele (9) şi (10) devin alineatele (10) şi (11).
12. Articolul 55:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Informaţia despre ţinerea adunării generale a acţionarilor cu prezenţa acestora va fi expediată, sub formă de aviz, fiecărui acţionar, reprezentantului lui legal sau deţinătorului nominal de acţiuni pe adresa indicată în lista acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală şi va fi publicată de două ori, cu un interval de 10 zile, în organul de presă indicat în statutul societăţii.";
la alineatul (5), cuvintele "şi/sau" se substituie prin cuvintele "fiecărui acţionar şi".
13. Articolul 61 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Hotărîrile adunării generale a acţionarilor asupra chestiunilor ce ţin de competenţa sa exclusivă se iau cu două treimi din voturile reprezentate la adunare, cu excepţia hotărîrilor privind alegerea consiliului societăţii care se adoptă prin vot cumulativ şi a hotărîrilor asupra celorlalte chestiuni care se iau cu majoritatea de voturi reprezentate la adunare. Hotărîrile cu privire la modificarea capitalului social al societăţii se adoptă cu cel puţin trei pătrimi din voturile reprezentate la adunare."
14. Articolul 65 alineatul (5) se completează în final cu textul ", precum şi informaţia privind remunerarea persoanelor cu funcţii de răspundere".
15. Articolul 66 alineatul (8) se completează în final cu textul: "În cazul în care la completarea buletinului de vot cumulativ nu sînt respectate prevederile lit.a) şi b) din prezentul alineat, acesta se consideră nul şi nu va fi luat în considerare la calcularea voturilor."
16. Articolul 68 alineatul (10) va avea următorul cuprins:
"(10) Fiecare exemplar al procesului-verbal al şedinţei consiliului societăţii va fi semnat de preşedintele sau, în cazurile prevăzute la art.67 alin.(3), de vicepreşedintele consiliului şi de secretarul şedinţei, precum şi de un membru al consiliului societăţii."
17. La articolul 76 alineatul (3), cuvintele "de audit sau o altă organizaţie" se exclud.
18. La articolul 77 alineatul (1), cuvîntul "împărţirea" se substituie prin cuvîntul "fracţionarea".
19. Articolul 80:
la alineatul (5), cuvîntul şi cifra "alin.(10)" se substituie prin cuvîntul şi cifra "alin.(11)";
la alineatul (6), cuvintele "(asociere) sau divizare (separare)" se substituie prin cuvintele ", asociere, divizare sau separare".
20. În titlul şi în textul articolului 81, cuvîntul "împărţire" se substituie prin cuvîntul "fracţionare".
21. Articolul 84:
la alineatul (4) litera a), cuvintele "cel mult o lună" se substituie prin cuvintele "cel puţin o lună";
la alineatul (6),  cuvintele "propunerea de tender" se substituie prin cuvintele "oferta tender";
alineatul (7) va avea următorul cuprins:
"(7) Oferta tender se perfectează în conformitate cu legislaţia cu privire la valorile mobiliare";
la alineatele (9) şi (10), cuvîntul "propunerii de" se  substituie prin cuvîntul "ofertei".
22. La articolul 93:
la alineatele (1), (2), (3) şi (4), cuvintele "(asociere)" şi "(separare)" se substituie, respectiv, prin cuvintele ", asociere" şi ", separare";
la alineatul (1),  după cuvintele "cu prezenta lege," se introduc cuvintele "cu Legea insolvabilităţii";
alineatul (3) se completează cu litera c), cu următorul cuprins:
"c) instanţa de judecată, în cazul declarării societăţii în stare de insolvabilitate.";
alineatul (5) va avea următorul cuprins:
"(5) În cazul convertirii acţiunilor societăţilor antrenate în fuziune, asociere, divizare sau separare, estimarea valorilor mobiliare şi a activelor ce se  referă la ele se efectuează de către o organizaţie licenţiată, în conformitate cu  cerinţele legislaţiei cu privire la valorile mobiliare.";
articolul se completează cu alineatul (9), cu următorul cuprins:
"(9) Pentru înregistrarea societăţii înfiinţate în procesul reorganizării prin fuziune, asociere, divizare, separare sau transformare, pe lîngă documentele prevăzute de prezenta lege, se depune şi autorizaţia Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare."
23. La articolul 94, în titlu şi la alineatele (1)-(4) şi (7), cuvîntul "(asociere)" se substituie prin cuvîntul ", asociere";
24. La articolul 95, în titlu şi la alineatele (3), (4), (6) şi (7), cuvîntul "(separare)" se substituie prin cuvîntul ", separare".

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                       Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 5 februarie 2002.
Nr. 802-XV.