LPC105/2006
ID intern unic:  316203
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 105
din  04.05.2006
pentru completarea articolului 22 din
Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani
Publicat : 26.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 79-82     art Nr : 343
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 22 alineatul (1) literele b) şi d) din Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84-86, art. 392), cu modificările ulterioare, după cuvintele "Ordinul Republicii" se introduc cuvintele «, "Ştefan cel Mare"».

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                 Marian LUPU

Chişinău, 4 mai 2006.
Nr. 105-XVI.