LPC425/2006
ID intern unic:  320383
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 425
din  22.12.2006
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 02.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 14-17     art Nr : 48
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.36-38, art.210), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 32:
    alineatul (5) se exclude;
    alineatele (6)  şi (7) devin alineatele (5)  şi (6).
    2. Articolul 35:
    la alineatul (1), după cuvîntul "ori" se introduce textul "în excluderea unei părţi din text sau";
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul completării actului legislativ cu unul sau mai multe elemente structurale, acestea primesc numărul părţii (cărţii), titlului, capitolului, secţiunii, articolului, alineatului sau al subdiviziunilor acestuia,  după care se adaugă şi indicii respectivi. Dacă actul legislativ se completează cu o subdiviziune nouă însemnată cu cratimă, poziţia subdiviziunilor ulterioare însemnate cu  cratimă se  modifică corespunzător."  
articolul se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În cazul  în care se exclude integral textul unei părţi (cărţi), unui titlu, capitol, unei secţiuni, unui articol, alineat sau al subdiviziunii acestuia, numerotarea lor nu se transmite altor elemente structurale."
    Art.II. - Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.208-210, art.783), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 56:
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    "(5) Punctele se expun fără utilizarea cuvîntului "punct" şi se numerotează în continuare de la începutul şi pînă la sfîrşitul actului normativ, punîndu-se punct după cifra de numerotare."
    la alineatul (6) propoziţia a doua, textul  "cu litere" se înlocuieşte cu  textul "cu cifre arabe şi o paranteză şi pot avea diviziuni numerotate cu litere latine şi o paranteză".
    2. Articolul 60:
    după  alineatul (3)  se introduce un alineat nou, care devine alineatul  (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În cazul în care se exclude integral textul unei părţi, unui titlu, capitol, unei secţiuni, unui punct, subpunct sau al subdiviziunii acestuia, numerotarea lor nu se transmite altor elemente structurale."
alineatul (4) devine alineatul (5).
    3. La articolul 61, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul completării actului normativ cu unul sau mai multe elemente structurale, acestea vor primi numărul părţii, titlului, capitolului, secţiunii, punctului, subpunctului sau al subdiviziunilor acestuia, după care se adaugă şi indicii respectivi. Dacă actul normativ se completează cu un alineat nou, poziţia alineatelor ulterioare se modifică corespunzător."

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Marian LUPU

    Nr.425-XVI. Chişinău, 22 decembrie 2006.