LPC81/2005
ID intern unic:  312664
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 81
din  13.05.2005
pentru modificarea şi completarea Legii nr.1308-XIII
din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul
de vînzare-cumpărare a pămîntului
Publicat : 10.06.2005 în Monitorul Oficial Nr. 80-82     art Nr : 361
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149, art.1161), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1:
după litera a) se introduce o literă nouă, care devine litera b), cu următorul cuprins:
"b) includerii valorii terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la lit.a) în capitalul social al acestora, la decizia adunării generale a acţionarilor (fondatorilor) şi cu acordul proprietarului de teren, în calitate de cotă de participare a acestuia în patrimoniul obiectivului sau al construcţiei;"
literele b), c) şi d) devin literele c), d) şi e).
2. Articolul 3:
alineatul (5) se exclude;
alineatul (6) devine alineatul (5).
3. Articolul 4 se completează cu alineatele (10) şi (11), cu următorul cuprins:
"(10) Mijloacele băneşti rezultate de la vînzarea terenurilor proprietate publică a statului se distribuie astfel: 80% - la bugetul de stat şi 20% - pe contul trezorerial cu destinaţie specială, pentru a fi utilizate conform art.14.
(11) Mijloacele băneşti rezultate de la vînzarea terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se distribuie astfel: 80% - pe contul bugetului municipiului, oraşului sau satului (comunei) şi 20% - pe contul trezorerial cu destinaţie specială, pentru a fi utilizate conform art.14."
4. Articolul 10:
după alineatul (1) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) În cazul încheierii contractului de vînzare-cumpărare a terenurilor aferente necesare pentru activitatea obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la alin.(1) lit.a), contractul de arendă a terenurilor respective, încheiat anterior cu autoritatea administraţiei publice locale, devine nul din momentul intrării în vigoare a contractului de vînzare-cumpărare."
alineatele (2)-(10) devin alineatele (3)-(11);
la alineatul (8), textul "alin.(8), (9) şi (10)" se înlocuieşte cu textul "alin.(9), (10) şi (11)".
5. Articolul 101:
alineatul unic devine alineatul (1);
la alineatul (1), textul "alin.(10)" se înlocuieşte cu textul "alin.(11);
după alineatul (1) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Plata stabilită la alin.(1) se aplică doar pentru terenurile aferente necesare pentru activitatea obiectivelor şi construcţiilor nefinalizate specificate la art.(1) lit.a). Celelalte terenuri aflate anterior în folosinţa proprietarilor obiectivelor şi construcţiilor, la propunerea acestora, trec în fondul de rezervă al autorităţii publice respective care nu este în drept să refuze preluarea lor."
6. Nota la anexă:
la punctul 3, după cuvîntul "terenurilor", în ambele cazuri, se introduc cuvintele "utilizate în procesul tehnologic,";
la punctul 5, cifrele "2005" se înlocuiesc cu cifrele "2007";
la punctul 6, textul "Departamentului Privatizării" se înlocuieşte cu textul "autorităţii împuternicite de Guvern";
după punctul 6 se introduce un punct nou, care devine punctul 7, cu următorul cuprins:
"7. Suprafaţa terenurilor utilizate în procesul tehnologic, aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează, obiectivelor private, precum şi a terenurilor utilizate în procesul tehnologic, aferente construcţiilor nefinalizate, se aprobă de consiliile locale."
punctele 7, 8 şi 9 devin punctele 8, 9 şi 10;
la punctul 10, textul "Legii nr.1254-XV din 19 iulie 2002" se înlocuieşte cu textul "Legii nr.81-XVI din 13 mai 2005".
Art.II. - Guvernul, în termen de 2 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                                     Marian LUPU

Chişinău, 13 mai 2005.
Nr.81-XVI.