LPC342/2003
ID intern unic:  312364
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 342
din  24.07.2003
pentru completarea articolului  2 din Legea  nr.273-XIII
din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate
din sistemul naţional  de paşapoarte
Publicat : 08.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 170     art Nr : 717     Promulgat : 31.07.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Articolul  2 alineatul (5)  din Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul  Oficial al Republicii  Moldova, 1995, nr.9, art.89), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
la litera b), după  textul  "directorilor generali ai departamentelor republicane şi  locţiitorilor lor" se introduce textul "directorului Centrului  pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi vicedirectorului acestuia, directorului Centrului Creaţie Legislativă  şi vicedirectorului acestuia,";
alineatul se completează  cu  litera m), cu  următorul  cuprins:
"m) preşedintelui, vicepreşedinţilor şi  directorului  general  executiv al  Confederaţiei  Naţionale a Patronatului  din Republica  Moldova."
Art.II.  - Guvernul,  în termen de o  lună, va aduce actele sale normative în concordanţă  cu  prezenta lege.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI      Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 24 iulie 2003.
Nr.342-XV.