LC586/1999
ID intern unic:  311355
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 586
din  30.07.1999
pentru modificarea şi completarea Legii bugetului pe anul 1999
Publicat : 02.09.1999 în Monitorul Oficial Nr. 096     Promulgat : 25.08.1999
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic.  -  Legea bugetului pe anul 1999 nr. 216-XIV din 12 decembrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova,  1998,  nr. 119-120,  art. 719; 1999, nr. 59-61,art. 275; nr. 67-69, art.322; legile nr.  538-XIV  şinr.  540-XIV  din  23 iulie  1999)  se  modifică  şi  se completează după cum urmează:
1. Articolul 8 alineatul (4) se completează în final cu textul ", cu excepţia  achitării datoriilor bugetelor locale faţă de bugetul de  stat pentru  creditele  acordate  de instituţiile financiare cu  garanţie  de stat".
2. Articolul  12 alineatul (2) litera a) se completează în final  cu textul "şi activează ăn bază de licenţe".
3. Articolul  14 se completează în final cu un nou alineat, (5),  cu următorul cuprins:
"(5) Importul  produselor  din tutun pentru comercializarea  lor  pe teritoriul Republicii Moldova este permis de către organele vamale numai agenţilor economici autorizaţi cu dreptul de dealer de către producător, care  deţin  licenţa  corespunzătoare şi care au  încheiat  un  contract nemijlocit  cu producătorul articolelor date. Pînă la 1 ianuarie 2000 se permite importul şi vînzarea cu ridicata a ţigărilor cu filtru importate avînd  lungimea  de  81 mm şi mai mult fără marcarea lor  cu  timbre  de control. La comercializarea cu amănuntul a ţigărilor menţionate timbrele de control se aplică pe exteriorul ambalajului."
4. La articolul  17  alineatul (2), cuvintele şi cifrele "pct.7)  şi 9)" se substituie prin cuvintele şi cifrele "pct.7), 9) şi 16)".
5. Articolul 26 alineatul (1):
punctul 3) litera  b) se completează în final cu textul:  "Comitetul Naţional  Olimpic  şi  federaţiile  sportive naţionale de profil - pe ajutorul financiar acordat de Comitetul  Internaţional  Olimpic, federaţiile  sportive  europene şi internaţionale de profil şi  de  alte organizaţii sportive internaţionale";
la punctul 10)  după cuvintele "Comitetul Internaţional Olimpic" se introduc cuvintele ", federaţiile sportive europene şi internaţionale de profil şi alte organizaţii sportive internaţionale", iar după cuvintele "Comitetul  Naţional  Olimpic"  se introduc  cuvintele  "şi  federaţiile sportive  naţionale  de profil, fără drept de comercializare  a  acestor utilaje şi echipamente";
alineatul se completează în final cu un nou punct, 16), cu următorul cuprins:
"16) de taxa  pe  valoarea  adăugată şi taxele vamale-  ţigările  cu filtru  importate  avînd lungimea de 81 mm şi mai mult, atît la  import, cît şi la comercializarea lor ulterioară pe piaţa internă."
6. Articolul 28:
după alineatul (1) se introduce  un  nou  alineat,  care  devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) O parte din veniturile obţinute de Societatea pe Acţiuni "Termocom" din livrarea energiei termice,  conform   rezultatelor activităţii în anul 1999, se transferă la bugetul de stat, nu mai tîrziu de  25 octombrie şi 25 decembrie, în cuantum de 14,8 lei pentru  fiecare gigacalorie de energie termică livrată consumatorilor;
alineatele (2) şi (3) devin, respectiv, alineatele (3) şi (4);
la alineatul  (3),  cuvîntul şi cifra "alin.(1)" se substituie  prin cuvintele  şi cifrele "alin.(1) şi (2)", iar după cuvintele "livrări  de materiale, utilaje" se introduc cuvintele ", prestări de servicii";
la alineatul  (4), cuvintele şi cifrele "la alin.(1) şi alin.(2)" se substituie prin cuvintele şi cifrele "la alin.(1) - (3)".
7. După articolul  33  se  introduce  un nou  articol,  care  devine articolul 33/1, cu următorul cuprins:
"Art.33/1. - Ministerului  Dezvoltării Teritoriului, Construcţiei şi Gospodăriei  Comunale i se creează un fond special extrabugetar conform anexei nr.24 pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii şi controlului calităţii.
8. Articolul  37  alineatul  (1) se completează în final  cu  textul "precum  şi a taxei pe valoarea adăugată, al cărei termen de achitare  a fost prelungit conform art.16 alin.(4)."
9. Articolul  39 se completează în final cu un nou alineat, (4),  cu următorul cuprins:
"(4) Prin derogare de la prevederile alineatului (3), se permite, ca excepţie,  achitarea  datoriilor  create la valorificarea  volumelor  de lucrări efectuate la construcţia obiectelor în anul 1998, în legătură cu lichidarea consecinţelor alunecărilor de teren în satul Leuşeni, judeţul Lăpuşna,  din  contul şi în limita mijloacelor prevăzute în   bugetul  de stat pe anul 1999 pentru finanţarea investiţiilor capitale."
10. Articolul 52 se exclude.
11. Articolul 54:
    la litera b), cifra "925,3" se substituie prin cifra "1009,1";
    litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) va transfera  pe parcursul anului 1999 la bugetul de stat 80  la sută  din  venitul aferent dobînzilor plătite de  Ministerul  Finanţelor pentru creditele acordate acestuia."
12. Anexa nr.9:
    Poziţia 13 se  completează în final cu o nouă liniuţă, cu  următorul cuprins:
    "- ţigări cu filtru importate cu                          2 dolari
    lungimea de 81 mm şi mai mult             1000 bucăţi     S.U.A.";
poziţia  15  va  avea următorul cuprins:
"15. Bijuterii:
    - din metale preţioase:
    aur cu titlul de pînă la 600              gramul          20,00
    aur cu titlul 600 şi mai mult             gramul          40,00
    argint                                      gramul          1,50
    - cu masa briliantelor pînă la:
    0,1 carate                                  articolul       50,00
    0,3 carate                                  articolul       100,00
    0,8 carate                                  articolul       170,00
    mai mult de 0,8 carate                    articolul       340,00";
    la punctul 1 din note, propoziţia a doua se exclude.
    13. Anexa nr.11  se  completează  în final cu două poziţii  noi,  cu următorul cuprins:
    "8713    Fotolii rulante şi alte vehicule similare pentru invalizi
    87142000 Părţi şi accesorii de fotolii rulante sau de vehicule similare pentru invalizi".
14. Anexa nr.23 se exclude.
15. Legea se  completează cu anexa nr.24 expusă în anexa la prezenta lege.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                               Dumitru DIACOV
Chişinău, 30 iulie 1999.
Nr. 586-XIV.
     Anexă
   "Anexa nr. 24
Fondul special extrabugetar pentru finanţarea lucrărilor
de constituire a bazei normative în  construcţii şi
controlului calităţii
                                                              - mii lei -
    VENITURI, TOTAL                                                  900,0
    1. Defalcări de la volumele investiţiilor prevăzute în bugetul de stat               20,0
    2. Defalcări de la volumul investiţiilor efectuate din alte surse          680,0
   3. Defalcări de la volumul comercializării materialelor de construcţie, fabricate
       în ţară                                                         200,0
    CHELTUIELI, TOTAL                                              900,0
    Cheltuieli pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în
    construcţii şi controlului calităţii                            900,0"