LPC174/2004
ID intern unic:  312155
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 174
din  03.06.2004
privind modificarea şi completarea titlului II al Codului fiscal şi a
Legii insolvabilităţii nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001
Publicat : 29.06.2004 în Monitorul Oficial Nr. 104     art Nr : 549     Promulgat : 18.06.2004     Data intrarii in vigoare : 01.07.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Articolul 31 din titlul II al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 102-103, art. 814), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (4), avînd următorul cuprins:
"(4) Băncilor admise şi obligate de Banca Naţională a Moldovei să participe la formarea mijloacelor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar li se permite de a efectua deduceri ale vărsămîntului obligatoriu anual, contribuţiilor iniţiale, contribuţiilor trimestriale şi contribuţiilor speciale ale băncilor în fondul menţionat, stabilite prin Legea nr. 575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar."
Art. II. - Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 139-140, art. 1082), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 138:
alineatul unic devine alineatul (1);
articolul se completează cu alineatul (2), avînd următorul cuprins:
"(2) În cazul insolvabilităţii bancare, administratorul transmite lista creanţelor validate Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, care asigură garantarea depozitelor bancare potrivit Legii nr. 575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar."
2. La articolul 203, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Prin derogare de la art. 54, creanţele din depozitele bancare ale persoanelor fizice, garantate de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, se atribuie rangului al doilea al creanţelor chirografare; creanţele din depozitele bancare ale persoanelor fizice, altele decît cele garantate de acest fond, se atribuie rangului al treilea al creanţelor chirografare. Plata datoriilor subordonate se efectuează după executarea creanţelor tuturor creditorilor băncii, dar înaintea executării creanţelor acţionarilor."
Art. III. - Prezenta lege intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI         Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 3 iunie 2004.
Nr. 174-XV.