HGC853/2006
ID intern unic:  316893
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 853
din  28.07.2006
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în
Regulamentul cu privire la procedura  dobîndirii şi pierderii cetăţeniei
Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 197
din 12 martie 2001
Publicat : 18.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 131-133     art Nr : 964
    În vederea executării articolului 20 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 98-101, art. 709), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Regulamentul cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 197 din 12 martie 2001 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                 Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, ministrul afacerilor
    externe şi integrării europene                                Andrei Stratan
    Ministrul dezvoltării informaţionale                       Vladimir Molojen
    Ministrul afacerilor interne                                    Gheorghe Papuc

    Chişinău, 28 iulie 2006.
    Nr. 853.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 853 din 28 iulie 2006
Modificările şi completările
ce se operează în Regulamentul cu privire la procedura
 dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 197 din 12 martie 2001
    Regulamentul cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 197 din 12 martie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 31-34, art. 232), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Punctul 2 se completează cu o nouă literă, d), cu următorul cuprins:
    "d) cazier judiciar din ţara (ţările) al cărei cetăţean este persoana şi cazier judiciar din Republica Moldova."
    2. Anexa nr. 1 se expune în redacţie nouă (se anexează).
   
anexa nr.1
    3. La anexa nr. 2:
    după pct. 11 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
    "Cu prevederile articolului 20 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 98-101, art. 709) sînt încunoştinţat şi declar că nu am comis fapte care cad sub incidenţa articolului menţionat ________";
                                                                                                               (semnătura)
    punctul 14 se abrogă, iar punctele 15 şi 16 devin, respectiv, punctele 14 şi 15.