LPM726/2001
ID intern unic:  311716
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 726
din  07.12.2001
pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului
administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000
Publicat : 13.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 152-154     art Nr : 1229
HCC46 din 21.11.02, MO170/13.12.02, art.30
Rectificare, MO155 din 20.12.01

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 57-58, art. 375) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 4:
litera a) se completează cu textul: ", precum şi actele administrative cu caracter individual, emise de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova şi de Guvern în exerciţiul atribuţiilor prevăzute expres de normele constituţionale sau legislative, ce ţin de alegerea, numirea şi destituirea din funcţiile publice a persoanelor oficiale de stat, exponente ale unui interes politic sau public deosebit;";
litera c) va avea următorul cuprins:
"c) legile, decretele Preşedintelui Republicii Moldova cu caracter normativ, ordonanţele şi hotărîrile Guvernului cu caracter normativ, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care sînt supuse controlului de constituţionalitate;";
litera g) va avea următorul cuprins:
"g) actele de gestiune emise de autoritatea publică în calitate de persoană juridică, în legătură cu administrarea şi folosirea bunurilor ce aparţin domeniului său privat, inclusiv a bunurilor proprietate colectivă;"
[Art.lit.g) sintagma inclusiv...colectiva declarat neconst. prin HCC46/21.11.02, MO170/13.12.02, art.30]
după litera g) se introduce o literă nouă, care devine litera h), cu următorul cuprins:
"h) actele administrative emise pentru executarea hotărîrilor judecătoreşti irevocabile."
2. Articolul 5:
după litera b) se introduce o literă nouă, care devine litera c), cu următorul cuprins:
"c) procurorul care, în condiţiile articolului 5 din Codul de procedură civilă, atacă actele emise de autorităţile publice;";
literele c) şi d) devin literele d) şi e);
după litera e) se introduce o literă nouă, care devine litera f), cu următorul cuprins:
"f) alte persoane, în conformitate cu legislaţia în vigoare."
3. Articolul 10:
la litera b), textul "declarate de părţile în proces" se înlocuieşte cu textul "declarate de Procurorul General şi de adjuncţii lui";
la litera d), cuvintele "alte pricini" se înlocuiesc cu cuvintele "alte recursuri".
4. Articolul 13:
la alineatul (1), cuvîntul "unilateral" se înlocuieşte cu textul "cu caracter normativ, emis de o autoritate publică,";
alineatul (4) se completează cu cuvintele "în numele legii.";
alineatul (7) va avea următorul cuprins:
"(7) După examinarea excepţiei de ilegalitate, instanţa de contencios administrativ restituie dosarul cu hotărîrea sa irevocabilă instanţei care a ridicat excepţia de ilegalitate.";
alineatul (8) se exclude.
  [Pct. 4 al. (7 )completat  prin  rectificarea MO155/20.12.2001]
5. La articolul 16 alineatul (1), textul ", inclusiv a pagubei morale" se exclude.
6. Articolul 21:
alineatele (1), (2) şi (3) se exclud;
alineatele (4) şi (5) devin alineatele (1) şi (2).
7. La articolul 30 alineatul (4), cuvintele "de către părţi" se exclud.
8. Articolul 32:
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) În cazul neexecutării în termen a hotărîrii, conducătorul autorităţii publice în a cărei sarcină a fost pusă executarea acesteia poate fi tras la răspundere în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.";
alineatele (4) şi (5) se exclud.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                        Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 7 decembrie 2001.
Nr. 726-XV.