LPM1592/1998
ID intern unic:  312788
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1592
din  27.02.1998
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 21.05.1998 în Monitorul Oficial Nr. 44-46     art Nr : 326     Data intrarii in vigoare : 21.05.1998
    LP896 -XIV din 23.03.00, MO42/20.04.00

    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Art.I. - Legea nr.506-XII  din 15 februarie 1991 cu privire la prioritatea dezvoltării sociale a satului şi a complexului agroindustrial în economia naţională a R.S.S.Moldova se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 7, alineatele 2, 3 şi 4 se exclud.
    2. Capitolul V va avea următorul titlu:
"Capitolul V
RELAŢIILE CREDITARE".
    3. Articolele 16 şi 17 se exclud.
    4. Articolul 18:
    la alineatul 2, ultima propoziţie se exclude;
    alineatul 3 se exclude.
    Art.II. - La  articolul 26 al Legii nr.625-XII din 2 iulie 1991 cu privire la protecţia muncii, alineatul 5 se exclude.
    Art.III. - Legea  nr.821-XII din 24 decembrie 1991 privind protecţia socială a invalizilor se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 14, alineatul 2 se exclude.
    2. Articolul 47 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 47. Perceperea impozitului de la organizaţiile
                           obşteşti ale invalizilor
    Organizaţiile obşteşti ale invalizilor şi întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile lor beneficiază de înlesniri şi scutiri la plata impozitului, în modul stabilit de legislaţie, inclusiv la plata impozitului pe venit, - conform prevederilor Codului fiscal şi ale Legii cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea  în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal."
    Art.IV. - Legea nr.841-XII  din 3 ianuarie 1992 cu privire la gospodăria ţărănească (de fermier) (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.1, art.2) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1  punctul 1, cuvintele "cu  statut de persoană juridică" se substituie prin cuvintele "cu statut de persoană fizică".
    2. La articolul 15 punctul  4, cuvintele "şi dreptul de persoană juridică" se exclud.
    3. La articolul 18, punctul 3 se completează cu următoarea  frază:
    "Prevederile  în cauză nu se extind asupra înlesnirilor la impozitul pe venit prevăzute de Codul fiscal."
    Art.V. - Articolul 9 din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33) va avea următorul cuprins:
    "Articolul 9. Impunerea activităţii de antreprenoriat
    Impunerea activităţii de antreprenoriat se face în modul stabilit de legislaţia fiscală."
    Art.VI. - Legea  nr.864-XII din 16 ianuarie 1992 cu privire la cooperaţie (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992,  nr.1, art.14) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 19, punctul 2 va avea următorul cuprins:
    "2. Veniturile cooperativelor se impun conform prevederilor Codului fiscal  şi ale Legii cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal."
    2. Articolul 29:
    punctul 2 se exclude;
    punctul 3 devine punctul 2.
    Art.VII. - Legea nr.876-XII din 22 ianuarie 1992 cu privire la Serviciul fiscal de stat (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.1, art.16;  Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1995, nr.73, art.847; 1996, nr.40-41, art.367) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul 1 se completează cu litera d), care va avea următorul cuprins:
    "d) emite instrucţiuni,  ordine şi dispoziţii în cazurile  prevăzute de legislaţia fiscală."
    2. Articolul 3:
    alineatul 1:
    la litera a), cuvintele ", declaraţiilor asupra veniturilor şi"  se exclud;
    litera e) se exclude;
    literele f), g), h), i), j) şi k) devin, respectiv, literele e), f), g), h), i) şi j);
    litera g) va avea următorul cuprins:
    "g) să aplice întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi cetăţenilor sancţiuni financiare percepînd:
    suma totală a impozitului neplătit total ori parţial sau suma impozitului pentru un obiect tăinuit (neinventariat) al impozitării şi o amendă egală cu aceeaşi sumă, iar în cazul încălcării repetate - o amendă dublă;
    a 10 la sută din suma impozitelor ce le revin sau din alte plăţi pentru lipsa de evidenţă a obiectului impozabil sau  pentru  evidenţă incorectă, precum şi pentru neprezentarea sau prezentarea întîrziată a dărilor de seamă contabile, decontărilor şi altor documente necesare calculării şi achitării  impozitelor şi altor plăţi la buget şi  în fondurile extrabugetare. Prevederea  în cauză nu se extinde asupra impozitului pe venit;";
    litera j) va avea următorul cuprins:
    "j) să aplice  penalităţi  şi amenzi persoanelor fizice şi  juridice conform Legii cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal.";
    la alineatul 2, cuvintele "subpunctele "a) - f)" şi "subpunctele "g) -  k)"  se  înlocuiesc, respectiv, cu cuvintele "literele "a) -  e)"  şi "literele "f) - j),".
    Art.VIII. - La articolul 7 alineatul 1 punctul 18) din Legea nr.909-XII din 30 ianuarie 992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.1, art.25; Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.227), cuvintele "pe venit şi de cel" se exclud.
    Art.IX. - La articolul 36 din Legea despre culte nr. 979-XII din 24 martie 1992 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova,1992,  nr.3, art.70), cuvintele "în modul şi mărimea stabilite pentru întreprinderi, asociaţii şi organizaţii conform legislaţiei." se  înlocuiesc cu cuvintele "în modul stabilit de legislaţia fiscală.".
    Art.X. - Legea  nr.998-XII  din 1 aprilie 1992 privind investiţiile străine (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.4, art.88-1; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.7, art.64; 1995, nr.7, art.82; Legea nr.1488-XIII din11 februarie 1998) se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 28 va avea următorul titlu:
    "Articolul 28. Răspunderea întreprinderilor cu investiţii străine".
    2. La articolul 30, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "2. Impozitarea  întreprinderii cu investiţii străine, în cazul lichidării, se efectuează conform legislaţiei  fiscale a Republicii Moldova. În caz de transferare peste hotare a venitului obţinut sub formă de valori materiale, acesta nu va fi supus taxelor şi impozitelor, cu excepţia impozitului pe venit a cărui achitare se reglementează conform prevederilor Codului fiscal şi ale  Legii cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea  în aplicare  a titlurilor I şi II ale Codului fiscal."
    3. Articolul 37 se exclude.
    Art.XI. - La articolul 20 din Legea nr.1198-XII din 17 noiembrie 1992 privind bazele sistemului fiscal (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.11, art.326; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.45-46, art.533):
    se introduce un nou alineat, (1), cu următorul cuprins:
    "(1) Prevederile prezentei legi nu au aplicabilitate pentru achitarea impozitului pe venit de către persoanele fizice şi  juridice. Achitarea  impozitului pe venit se reglementează conform  prevederilor Codului  fiscal şi ale Legii cu privire la administrarea impozitului  pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II  ale  Codului fiscal.";
    alineatele (1),  (2)  şi (3) vor deveni, respectiv, alineatele  (2), (3) şi (4).
    Art.XII. - Articolul 21 alineatul 1 subalineatul 1 din Legea nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.12, art.363; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.1, art.1) va avea următorul cuprins:
    "de a achita plăţile pentru serviciile comunale şi impozitele în mărime de 50 la sută, cu excepţia impozitului pe venit a cărui achitare se reglementează conform prevederilor Codului fiscal şi ale Legii cu privire la administrarea  impozitului pe venit şi  pentru  punerea  în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal;"
    Art.XIII. - La articolul 20 alineatul 3 din Legea nr.1305-XII din 25  februarie 1993 cu  privire la salarizare (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.3, art.56), ultima propoziţie se exclude.
    [Art.XIV abrogat prin Legea nr.896-XIV din 23.03.2000]
    Art.XV. - Articolul 10 din Legea nr.1451-XII din 25 mai 1993 privind zonele antreprenoriatului liber (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.7, art.208; Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 1998, nr.18-21, art.120):
    alineatul (1) se exclude;
    la alineatul (2), cifra "(2)" şi cuvintele "precum şi să stabilească termene reduse de amortizare a fondurilor fixe" se exclud.
    [Art.XVI abrogat prin LP94 din 26.04.12, MO149-154/20.07.12 art.484]
    Art.XVII. - La articolul 3 litera f) din Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.10, art.283), cuvintele "aplicarea de înlesniri fiscale la impunerea mijloacelor, alocate pentru protecţia mediului" se exclud.
    Art.XVIII. -  Legea nr.1530-XII din 22 iunie 1993 privind ocrotirea monumentelor (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.1, art.3) se completează după cum urmează:
    1. La articolul 44, prima propoziţie se completează în final cu cuvintele ", cu excepţia impozitului pe venit a cărui achitare se reglementează conform prevederilor Codului fiscal şi ale Legii cu privire la administrarea impozitului pe venit şi  pentru  punerea  în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal."
    2. La articolul  45,  după  cuvintele  "reduceri de impozite" se introduc cuvintele ", cu excepţia impozitului pe venit".
    [Art.XIX abrogat prin LP272 din 23.12.11, MO81/26.04.12 art.264; în vigoare 26.10.13]
    Art.XX. - Legea nr.112-XIII din 20 mai 1994 cu privire la susţinerea şi  protecţia micului business (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.7; 1995, nr.24, art.286; 1996, nr.1, art.4; 1997, nr.63, art.526) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul  5  litera a), cuvintele "precum şi  prin  folosirea metodelor de amortizare accelerată" se exclud.
    2. Articolele 6, 7 şi 10 se exclud.
    Art.XXI. - La  articolul 12  din Legea presei  nr.243-XIII din  26 octombrie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995,  nr.2,  art.10; 1996, nr.16, art.172):
    alineatul (3) se exclude;
    alineatul (4) devine alineatul (3).
    Art.XXII. - Articolul  34 alineatul (2) din Legea nr.267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.15-16, art.144) se completează în final cu cuvintele ", cu excepţia impozitului pe venit a cărui  achitare se reglementează conform prevederilor Codului fiscal şi ale Legii cu privire la administrarea  impozitului pe venit şi  pentru  punerea  în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal."
    Art.XXIII. - La articolul 19 alineatul (14) din Legea nr.271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.20, art.231), după cuvîntul "civile" se introduce următorul text ", conform legislaţiei, nu se impune, cu excepţia  impozitului pe venit a cărui achitare se reglementează conform prevederilor Codului fiscal şi ale Legii cu privire la administrarea impozitului  pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal".
    Art.XXIV. - La  articolul 33 alineatul (3) din Legea nr.286-XIII din 16 noiembrie 1994 cu privire la biblioteci (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.2, art.15), cuvintele "nu sînt  impozabile şi" se exclud.
    Art.XXV. - La  articolul 16 din Legea nr.371-XIII  din 15  februarie 1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.20, art.182), alineatul (3) se exclude.
    Art.XXVI. - Legea  nr.521-XIII  din 7 iulie 1995 cu privire la filantropie şi  sponsorizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.47, art.562) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 10:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatele (3),  (4) şi (5) devin, respectiv, alineatele (2), (3) şi (4).
    2. La articolul 11:
    alineatele (1), (3) şi (7) se exclud;
    alineatele (2),   (4),  (5),  (6),  (8)  şi  (9) devin, respectiv,
    alineatele (1), (2), (3), (4), (5) şi (6);
    alineatul (1) se completează în final cu cuvintele ", cu  excepţia impozitului pe venit a cărui achitare se reglementează conform prevederilor Codului  fiscal şi ale Legii cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal."
    Art.XXVII. - Articolul 22 din Legea nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la concesiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.67, art.752) va avea următorul cuprins:
    "Articolul 22. Impunerea fiscală
    Modul de impozitare a venitului obţinut din activitatea concesională este stabilit de legislaţia fiscală."
    Art.XXVIII. -  La articolul 26 alineatul (6) din Legea nr.544-XIII din 20  iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.59-60, art.664), cuvîntul "neimpozabilă" se exclude.
    Art.XXIX. - Legea  învăţămîntului  nr.547-XIII din 21  iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692) se completează după cum urmează:
    1. La articolul 61, alineatul (9) se completează în final cu textul ", cu excepţia impozitului pe venit a cărui achitare se reglementează conform prevederilor Codului fiscal şi ale Legii cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea  în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal."
    2. La articolul 62, alineatul (5) se completează în final cu textul ", cu excepţia impozitului pe venit a cărui achitare se reglementează conform prevederilor Codului fiscal şi ale Legii cu privire la administrarea impozitului  pe  venit şi pentru punerea  în  aplicare  a titlurilor I şi II ale Codului fiscal."
    Art.XXX. - Articolul  23 al Legii nr.619-XIII din 31 octombrie 1995 privind organele securităţii statului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.10-11, art.115) se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), cifra "(1)" se exclude;
    alineatul (2) se exclude.
    Art.XXXI. - Legea nr.625-XIII din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.73, art.857; 1998, nr.16-17, art.105;  nr.18-21, art.122) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul  5 alineatul (3), litera a) se completează în final cu cuvîntul "sau".
    2. La articolul 6:
    alineatele (1), (2), (3) şi (9) se exclud;
    alineatele (4), (5), (6), (7) şi (8) devin respectiv alineatele (1), (2), (3), (4) şi (5);
    la alineatul  (5), cuvintele "şi sînt scutite de impozitul pe venit" se exclud.
    3. La articolul  8 alineatul (1), după cuvintele "Federaţiei  Ruse", "din  Federaţia Rusă" se introduc, respectiv, cuvintele "şi a Republicii Belarus", "şi din Belarus".
    Art.XXXII. - Articolul 6 din Legea nr.626-XIII din 3 noiembrie 1995 privind Zona Antreprenoriatului Liber "Tvardiţa" (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 1995, nr.73, art.859; Legea nr.1519-XIII din 18 februarie 1998) se modifică după cum urmează:
    alineatele (1), (2), (3) şi (9) se exclud;
    alineatele (4),  (5),  (6), (7) şi (8) devin, respectiv, alineatele (1), (2), (3), (4) şi (5);
    la alineatul  (5), cuvintele "şi sînt scutite de impozitul pe venit" se exclud.
    Art.XXXIII. -  La articolul 31 alineatul (3) din Legea nr.749-XIII din 23 februarie 1996 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.31, art.318), cuvintele "impozitul  pe beneficiu şi" se exclud.
    Art.XXXIV. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                           Dumitru MOŢPAN

    Chişinău, 27 februarie 1998.
    Nr. 1592-XIII