HGM941/2006
ID intern unic:  317114
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 941
din  17.08.2006
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate
Publicat : 01.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 138-141     art Nr : 1026
    MODIFICAT
   
HG214 din 03.04.19, MO132-138/12.04.19 art..256; în vigoare 12.04.19
    HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18
    HG871 din 21.12.15, MO347-360/25.12.15 art.975
   
HG859 din 01.11.13, MO252-257/08.11.13 art.965
    HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013
    HCC12 din 01.11.12, MO237-241/16.11.21 art.22; în vigoare 01.11.12
    HG709 din 06.08.10, MO145-147/13.08.10 art.792
    HG813 din 09.12.09, MO184-186/15.12.09 art.898
    HG1321 din 29.11.07, MO188-191/07.12.07 art.1372
    HG1056 din 26.09.07, MO157-160/05.10.07 art.1101


    NOTĂ:
   
pe tot parcursul textului:
    cuvintele „instituție de învățămînt militar”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „instituție de învățămînt în domeniul milităriei”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvîntul „universitar” se exclude prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18    Întru executarea Legii nr.162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005 nr.129-131, art.618) şi Legii nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.137-138, art.1054), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate, conform anexei nr.1.
    2. Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne vor aduce actele lor normative în conformitate cu Regulamentul nominalizat.
   
[Pct.2 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                             Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul apărării                                                 Valeriu Pleşca
    Ministrul afacerilor interne                                 Gheorghe Papuc

    Nr. 941. Chişinău, 17 august 2006.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 941
din 17 august 2006
REGULAMENTUL
cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate
Capitolul I. Dispoziţii generale
Secţiunea 1
Dispoziţii generale privind îndeplinirea serviciului militar
    1. Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate (în continuare - Regulament) stabileşte modul de încadrare şi încorporare a cetăţenilor în serviciul militar, de numire în şi eliberare din funcţii militare, de trecere la dispoziţia comandantului (şefului), de acordare a gradelor militare, atestare, acordare a concediilor, eliberare din serviciul militar, precum şi alte aspecte legate de îndeplinirea serviciului militar.
    Prevederile prezentului Regulament se extind asupra cetăţenilor Republicii Moldova încadraţi în serviciul militar prin contract, încorporaţi în serviciul militar în termen sau cu termen redus în Armata Naţională şi Inspectoratul General de Carabinieri, precum şi asupra rezerviştilor concentraţi (mobilizaţi).
   
[Pct.1 modificat prin HG214 din 03.04.19, MO132-138/12.04.19 art..256; în vigoare 12.04.19]
    [Pct.1 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    2. Îndeplinirea serviciului militar de către cetăţenii Republicii Moldova se efectuează în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea nr.162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor, Legea nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, prezentul Regulament, alte acte normative în domeniul apărării naţionale, precum şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    [Pct.2 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
   3. Recrutarea, selectarea şi încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu termen redus sînt reglementate de Regulamentul cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, aprobat de Guvern.
    4. Modul de îndeplinire a serviciului militar în perioada efectuării mobilizării, la declararea stării de urgenţă, de asediu sau de război este stabilit de legislaţia în vigoare.
Secţiunea a 2-a
Îndeplinirea serviciului militar
    5. Îndeplinirea serviciului militar se efectuează:
    a) pe baza obligaţiunii militare - pentru cetăţenii încorporaţi în serviciul militar în termen, cel cu termen redus sau concentraţi (mobilizaţi);
    b) pe baza contractului de îndeplinire a serviciului militar - pentru cetăţenii încadraţi în serviciul militar prin contract.
    6. Deciziile conducătorilor structurilor militare sau comandanţilor (şefilor) privind modul de îndeplinire a serviciului militar de către militari sînt puse în aplicare prin ordine referitor la efectiv sau ordine de zi pe unitate, în funcţie de competenţă, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi cu legislaţia în vigoare.
    În absenţa temporară a comandantului (şefului) unităţii militare, dreptul de a lua decizii în problemele îndeplinirii serviciului militar îl are persoana care, prin ordinul de zi pe unitate, a preluat executarea obligaţiilor comandantului (şefului).
    Numirea în şi destituirea din funcţii a șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale, acordarea gradelor militare supreme prevăzute de lege sînt efectuate pe baza decretelor Preşedintelui Republicii Moldova.
   
Numirea în și destituirea din funcție a comandantului general al Inspectoratului General de Carabinieri se efectuează prin hotărîre de Guvern.
    [Pct.6 modificat prin HG214 din 03.04.19, MO132-138/12.04.19 art..256; în vigoare 12.04.19]
    [Pct.6 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    7. Durata serviciului militar este:
    a) pentru militarii în termen - 12 luni;
    b) pentru militarii în termen redus  - 3 luni;
    c) pentru militarii prin contract - perioada indicată în contract;
    d) pentru rezerviştii concentraţi - durata concentrărilor militare, exerciţiilor şi antrenamentelor de mobilizare;
    e) pentru rezerviştii mobilizaţi - pînă la demobilizare.
    8. Durata serviciului militar se calculează:
    a) pentru militarii în termen şi în termen redus - din momentul prezentării la centrul militar pentru a fi trimis în unitatea militară;
    b) pentru militarii prin contract - din momentul intrării în vigoare a contractului;
    c) pentru cetăţenii înmatriculaţi în instituţiile de învățămînt în domeniul milităriei - din data înmatriculării;
    d) pentru rezerviştii concentraţi sau mobilizaţi - din data încorporării de către centrul militar.
    9. Perioada aflării cetăţeanului în serviciul militar se calculează din data în care acesta, prin ordinul comandantului centrului militar, este încorporat sau încadrat în serviciul militar şi trimis în unitatea militară şi pînă la data în care militarul, prin ordinul de zi al comandantului unităţii militare, este radiat din tabelul nominal al structurii (unităţii) militare în legătură cu eliberarea din serviciul militar, decesul (moartea), declararea militarului dispărut fără urmă, în conformitate cu prezentul Regulament şi cu legislaţia în vigoare.
    La calcularea vechimii în serviciu a militarilor prin contract pentru acordarea sporului pentru vechimea în muncă (în continuare - spor) se includ, în corespundere cu vechimea calendaristică, următoarele perioade:
    a) serviciul în Forţele Armate, organele afacerilor interne, Poliţia de Frontieră, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, Biroul de Curieri Speciali şi alte formaţiuni militare (speciale) create în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova; perioada de activitate în Departamentul de Stat al Republicii Moldova pentru Problemele Militare;
    [Pct.9 lit.a) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.9 lit.a) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    b) perioada de studii în instituţii de învăţămînt superior în diverse domenii, altele decît domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice, la secţia cu frecvenţă, dar nu mai mult de cinci ani, calculîndu-se 6 luni de serviciu pentru un an de studii - militarilor prin contract cu studii superioare;
    [Pct.9 lit.b) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.9 lit.b) modificată prin HG871 din 21.12.15, MO347-360/25.12.15 art.975]
    c) serviciul în forţele armate, în organele securităţii de stat şi în organele afacerilor interne ale fostei U.R.S.S. și altor state, în modul stabilit de conducătorul structurii militare;
    [Pct.9 lit.c) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.9 lit.d) abrogată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    e) studiile în instituţii de învăţămînt în domeniul milităriei, cu excepţia perioadelor de studii în instituțiile care cuprind învăţămîntul secundar.
    [Pct.9 lit.e) în redacția HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.9 lit.e) modificată prin HG871 din 21.12.15, MO347-360/25.12.15 art.975]
    f) vechimea în muncă în ramurile civile înrudite cu specialitatea lor militară, dar nu mai mult de 10 ani de serviciu - militarilor prin contract cu studii superioare;
    g) alte perioade de activitate prevăzute de legislaţie.
    În vechimea în serviciu a militarilor prin contract pentru acordarea sporului se ia în calcul, în condiţii avantajoase (două luni de serviciu pentru o lună), perioada de aflare în serviciul militar în funcţii pentru personalul navigant din unităţile militare de aviaţie, statele majore şi secţiile care deţin funcţii ale efectivului de zbor, cu condiţia efectuării normei anuale de ore de zbor în anul precedent, stabilite de ministrul apărării.
    În vechimea în serviciu a militarilor prin contract pentru acordarea sporului se ia în calcul, în condiţii avantajoase (o lună şi jumătate pentru o lună de serviciu), perioada de aflare în serviciul militar în funcţii ale unităţilor militare, statelor majore şi secţiilor ce efectuează sărituri cu paraşuta, cu condiţia îndeplinirii normelor anuale de sărituri, prevăzute în planurile pregătirii de luptă, stabilite de ministrul apărării; în toate funcțiile deținute în subdiviziunile cu destinaţie specială ale Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului Grăniceri, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat - în condiţiile stabilite, respectiv, de Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul Grăniceri, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat; la pichetele de grăniceri sectoarele Poliţiei de Frontieră, posturi, comenduiri, punctele de trecere simplificată a frontierei de stat a persoanelor şi mijloacelor de transport, punctele de trecere a frontierei de stat, secţiile controlului de frontieră, secţiile de legalizare a documentelor pasagerilor şi mijloacelor de transport ce pleacă peste hotare ale trupelor de grăniceri.
    [Pct.9 alineat modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.9 alineat modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    În cazul în care militarii prin contract au efectuat zboruri sau sărituri cu paraşuta pe parcursul unui an calendaristic incomplet, vechimea în serviciu pentru stabilirea sporului se stabileşte proporţional timpului efectuării zborurilor.
    În cazul în care militarii prin contract din personalul navigant însuşesc noi specialităţi de zbor sau se recalifică pentru noi tipuri de avioane, elicoptere, primul an calendaristic din perioada recalificării se calculează cu înlesniri, indiferent de îndeplinirea zborurilor.
    Militarilor prin contract care au suferit o traumă gravă în timpul executării zborurilor sau săriturilor cu paraşuta, serviciul în funcţiile respective în anul în au suferit trauma se include în calcul cu înlesniri, chiar şi în cazul neîndeplinirii normelor de zbor şi de sărituri cu paraşuta stabilite. Drept bază pentru calcularea vechimii în muncă în condiţii avantajoase servesc certificatele comisiei medico-militare.
    [Pct.9 alineat modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    Pe durata aflării în serviciul militar, toţi militarii dispun de legitimaţie de serviciu, eliberată în conformitate cu actele normative ale structurii militare.
    10. Militarul nu poate fi radiat din tabelul nominal al unităţii militare în perioada:
    a) aflării la tratament într-o instituţie medicală;
    b) aflării în concediu;
    c) detaşării în interes de serviciu;
    d) eliberării din funcţie pentru a urma diferite forme de instruire, perfecţionare sau pentru a desfăşura activitate ştiinţifică în interes de serviciu;
    e) aflării în prizonierat (cu excepţia cazurilor de predare benevolă), în situaţia de ostatic sau de persoană internată.
    11. Nu se include în durata serviciului militar:
    [Pct.11 lit.a) exclusă prin HG1056 din 26.09.07, MO157-160/05.10.07 art.1101]
    b) termenul de executare a arestului de către militarul condamnat;
    c) termenul de executare a sancţiunii disciplinare sub forma ţinerii în arest;
   
[Pct.11 lit.c) modificată prin HG1056 din 26.09.07, MO157-160/05.10.07 art.1101]
    d) termenul părăsirii fără voie de către militar a unităţii militare, a locului de serviciu sau neprezentarea la serviciu  mai mult de 10 zile.
    În cazurile prevăzute de prezentul punct, perioada lipsei din unitatea militară a militarului inclus în tabelul nominal al acesteia este consemnată în ordinul de zi al comandantului (şefului) unităţii militare. Extrasul din ordinul de zi referitor la lipsa militarului din unitatea militară se anexează la dosarul personal al militarului în cauză.
    [Pct.11 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
Capitolul II. Încadrarea cetăţenilor în serviciul militar prin contract
Secţiunea a 3-a
Modul de recrutare şi selectare pentru serviciul militar prin
contract din rîndul cetăţenilor aflaţi în evidenţă militară
    12. Recrutarea personalului se efectuează prin realizarea unei concordanţe depline între exigenţele serviciului militar, ale funcţiei respective şi calităţile profesionale şi personale ale persoanei.
    Metodologia şi formele de desfăşurare a recrutării sînt determinate de conducătorul structurii militare.
    Structurile militare vor pune la dispoziţia organului administrativ-militar central informaţii referitoare la numărul de funcţii necesare a fi completate, cu specificarea criteriilor de selectare, precum şi a altor date ce ţin de organizarea şi desfăşurarea activităţilor orientate spre completarea acestor structuri cu efectiv.
    13. Selectarea candidaţilor pentru încadrarea în serviciul militar prin contract se efectuează de către centrul militar unde aceştia sînt luaţi în evidenţă militară sau de către unitatea militară în care s-a adresat candidatul.
    14. Cetăţeanul, aflat în evidenţă militară, care solicită să fie încadrat benevol în serviciul militar prin contract, va depune o cerere pe numele comandantului centrului militar, unde se află în evidenţă militară, sau pe numele comandantului unităţii militare.
    Cererea va include:
    a) numele, prenumele şi patronimicul cetăţeanului; data, luna şi anul naşterii;
    b) domiciliul;
    c) denumirea structurii militare cu care cetăţeanul doreşte să încheie contractul;
    d) termenul de acţiune a contractului.
    O dată cu primirea cererii respective, comandantul centrului militar (unităţii militare) este obligat să aducă la cunoştinţa cetăţeanului interdicţiile şi restricţiile stabilite de art.11 şi art.36 alin.(1) ale Legii cu privire la statutul militarilor.
    15. Împreună cu cererea, cetăţeanul prezintă:
    a) copia buletinului de identitate;
    b) curriculum vitae;
    c) copia carnetului de muncă, cu excepţia cazurilor cînd cetăţeanul nu a activat anterior în cîmpul muncii;
    [Pct.15 lit.c) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    d) copiile documentelor care confirmă studiile şi calificarea obţinută;
    [Pct.15 lit.d) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    e) copiile certificatelor de căsătorie şi de naştere a copiilor;
    f) cazierul juridic;
    g) documentul de evidenţă militară (adeverinţa de recrutare, livretul militar);
    h) recomandarea de la ultimul loc de muncă, studii sau de la locul de trai;
    i) adeverința medicală valabilă, de forma stabilită.
    [Pct.15 lit.i) introdusă prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    În cazul corespunderii cerinţelor de încadrare în serviciul militar prin contract, centrele militare (unitatea militară) înregistrează şi primesc spre examinare cererea cetăţeanului, după care acesta este considerat candidat pentru încadrarea în serviciul militar prin contract.
    16. Comandantul centrului militar (sau comandantul unităţii militare) examinează cererea şi dispune:
    a) efectuarea expertizei medico-militare a candidatului;
    b) examinarea corespunderii candidatului cerinţelor de selectare moral-psihologice pentru specialitatea de evidenţă militară concretă;
    c) verificarea corespunderii nivelului de pregătire profesională şi fizică a candidatului cu cerinţele stabilite pentru încadrarea în serviciul militar prin contract.
    După luarea deciziei privind  încadrarea, candidatul este informat.
    17. Nu pot fi încadraţi în serviciul militar prin contract cetăţenii:
    a) apreciaţi de către comisia medico-militară ca fiind inapţi sau apţi limitat pentru îndeplinirea serviciului militar;
    b) care nu corespund cerinţelor profesional-psihologice pentru o specialitate militară concretă;
    c) care nu au susţinut  testările  în  cadrul  cantonamentelor de evaluare pentru numirea în funcţia propusă;
    d) care depăşesc vîrsta-limită de încadrare în  serviciul militar prin contract, cu excepţia cazului prevăzut de art.28 alin.(11) al Legii cu privire la statutul militarilor;
    [Pct.17 lit.e) abrogată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    f) care au antecedente penale nestinse sau care nu au fost reabilitaţi, în modul stabilit de lege;
    g) care se află sub urmărire penală;
    h) cărora le-a fost refuzată acordarea dreptului de acces la secret de stat;
    [Pct.17 lit.h) introdusă prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    i) care nu posedă limba de stat;
    [Pct.17 lit.i) introdusă prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    j) care își fac studiile cu frecvență în una din instituțiile de învățămînt.
    [Pct.17 lit.j) introdusă prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    18. În cazul în care selectarea candidatului a fost efectuată de către unitatea militară şi acesta corespunde cerinţelor stabilite, comandantul unităţii militare înaintează un demers în adresa centrului militar de evidenţă a candidatului pentru efectuarea încadrării în serviciul militar.
    19. Aprecierea corespunderii candidatului, aflat în rezerva neinstruită a Forţelor Armate, funcţiei pentru care este preconizat este efectuată în cadrul cantonamentelor de 55 de zile în unul din centrele de instruire ale Forțelor Armate, rezultatele cărora sînt expediate la centrul militar unde acesta este luat în evidenţă militară, pentru participarea la selectare.
    Trimiterea candidatului la cantonamentele de 55 de zile este efectuată de către comandantul centrului militar.
    [Pct.19 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    20. În urma studierii complexe a calităţilor personale ale  candidaţilor pentru serviciul militar prin contract,  centrul militar efectuează încadrarea în serviciul militar prin contract.
    21. Criteriile speciale de apreciere a candidaţilor pentru încadrarea în serviciul militar sînt determinate de  structurile militare corespunzătoare.
Secţiunea a 4-a
Modul de selectare a candidaţilor pentru serviciul militar
prin contract din rîndul militarilor
    22. Militarul care îndeplineşte serviciul militar în termen sau în termen redus şi doreşte să se încadreze în serviciul militar prin contract depune în mod ierarhic un raport pe numele comandantului (şefului) unităţii militare, care este înregistrat şi examinat în ordinea stabilită.
    Conţinutul raportului şi documentele care se anexează la acesta sînt stipulate în pct.14 şi 15 ale prezentului Regulament.
    Militarul a cărui raport a fost primit spre examinare se consideră candidat pentru încadrare în serviciul militar prin contract.
    23. La primirea raportului candidatului pentru serviciul militar prin contract, comandantul (şeful) unităţii militare dispune măsurile prevăzute în pct.16 al prezentului Regulament.
    24. Informaţia referitoare la aprecierea corespunderii candidatului pentru serviciul militar prin contract şi funcţia la care este preconizat, este examinată de comisia de atestare a unităţii militare, care, în decurs de trei zile, înaintează recomandările sale comandantului (şefului) unităţii militare pentru luarea deciziei.
    25. Dacă unitatea militară în cauză nu are funcţii vacante pentru care este prevăzut serviciul militar prin contract, comandantul (şeful) acesteia va face un demers pe comandă pentru luarea deciziei pe marginea raportului dat, în ordinea stabilită de conducătorul structurii militare.
Secţiunea a 5-a
Modul de încadrare în serviciul militar prin contract
    26. Încadrarea în serviciul militar prin contract, inclusiv a cetăţenilor înmatriculaţi în instituţiile de învățămînt în domeniul milităriei, este efectuată prin încheierea, în scris, a contractului de îndeplinire a serviciului militar dintre cetăţean şi structura militară, cu emiterea ordinului de către comandantul (şeful) învestit cu acest drept, în modul stabilit de legislaţia în vigoare. Militarul este considerat încadrat în serviciul militar prin contract din momentul intrării în vigoare a contractului (emiterea ordinului de zi pe unitate referitor la includerea militarului în tabelul nominal al unităţii militare în care este încadrat, cu mențiunea despre intrarea în vigoare a contractului).
    În cazul încadrării în serviciul militar prin contract a unui candidat din rîndul militarilor în termen, despre aceasta urmează a fi informat, în scris, centrul militar teritorial în evidența căruia se află militarul respectiv.
    [Pct.26 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    27. Dreptul la încadrarea în serviciul militar prin contract îl au:
    a) comandantul unităţii militare - pentru efectivul de soldaţi şi de sergenţi în unitatea militară pe care o conduce;
    b) comandantul (şeful) marii unităţi militare, cei egali şi superiori acestuia - pentru efectivul de soldaţi, sergenţi şi subofiţeri în unitatea militară pe care o conduce;
    c) comandantul instituţiei de învățămînt în domeniul milităriei - pentru studenţii înmatriculaţi în instituţia pe care o conduce, în condiţiile legislaţiei în vigoare, precum şi pentru efectivul de soldaţi, sergenţi şi subofiţeri din instituţia dată;
    d) conducătorul structurii  militare - pentru toate categoriile de militari;
    [Pct.27 lit.d) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.27 lit.d) modificată prin HG813 din 09.12.09, MO184-186/15.12.09 art.898]
    e) Preşedintele Republicii Moldova – pentru conducătorii structurilor militare, în modul stabilit de legislaţie, la propunerea Guvernului, în cazul în care aceştia sînt militari;
    [Pct.27 lit.e) în redacția HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
   
f) Guvernul Republicii Moldova – pentru comandantul general al Inspectoratului General de Carabinieri.
    [Pct.27 lit.f) introdusă prin HG214 din 03.04.19, MO132-138/12.04.19 art..256; în vigoare 12.04.19]
    Extrasul din ordinul comandantului (şefului), care are dreptul la încadrarea în serviciul militar prin contract a categoriei respective de militari, este expediat imediat organului administrativ-militar central și centrului militar de evidență, care va efectua încadrarea nemijlocită în serviciul militar prin contract. La recepţionarea acestui extras, comandantul centrului militar de evidenţă a candidatului încadrat în serviciul militar prin contract, prin ordinul de zi pe centrul militar, va perfecta încadrarea, cu eliberarea dispoziţiei, şi va asigura prezentarea în aceeaşi zi a militarului în cauză la unitatea militară corespunzătoare.
    [Pct.27 alineat în redacția HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    Cetăţeanul încadrat în serviciul militar care nu se prezintă în termenele stabilite la locul de destinaţie, fără a avea motive întemeiate, va fi sancţionat disciplinar, dacă perioada absenţei nu constituie o infracţiune.
   
[Pct.27 alineat modificat prin HG1056 din 26.09.07, MO157-160/05.10.07 art.1101]
    În cazul în care au intervenit schimbări ce impun prezenţa în familie a cetăţeanului încadrat în serviciul militar, acesta din urmă este obligat să informeze imediat comandantul centrului militar.
    28. La încadrarea în serviciul militar, cetăţenii sînt numiţi în funcţii militare ale efectivelor de soldaţi, de sergenţi, de subofiţeri şi ale corpului de ofiţeri, prevăzute în statele de organizare ale unităţilor militare.
    Militarilor numiţi în funcţii li se acordă grade militare.
    29. Vîrsta-limită de încadrare în serviciul militar prin contract este de 45 de ani.
    În scopul completării Forţelor Armate cu cetăţeni avînd specialităţi deficitare, vîrsta-limită de încadrare în serviciul militar prin contract poate fi prelungită pînă la cinci ani, la decizia conducătorului structurii militare.
    Lista funcţiilor cu specialităţi deficitare este stabilită în actele normative departamentale.
    [Pct.29 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    30. În interesul completării Forţelor Armate, militarii prin contract clasaţi de către comisia medico-militară ca fiind apţi pentru serviciul militar şi care dovedesc o înaltă competenţă profesională, la decizia conducătorului structurii militare, pot fi lăsaţi în  serviciul militar pînă la 5 ani peste limita de vîrstă de aflare în serviciul militar prin contract.
    31. Pentru o bună organizare a evidenţei efectivului şi monitorizarea îndeplinirii serviciului militar prin contract, centrul militar de evidenţă întocmește dosar personal pentru fiecare militar încadrat în serviciul militar prin contract şi îl expediază în unitatea militară în care a fost încadrat acesta, la data emiterii ordinului de zi a centrului militar referitor la încadrarea în serviciul militar prin contract.
    Pentru militarii care îndeplinesc serviciul militar în termen sau în termen redus şi pentru cei care sînt încadraţi în serviciul militar prin contract, dosarele personale sînt perfectate de către unităţile militare din care fac parte.
    Dosarul personal este gestionat de subdiviziunea resurse umane a unităţii militare, în modul stabilit de către conducătorul structurii militare corespunzătoare.
    Datele din dosarul personal al militarului sînt confidenţiale. Modalitatea de acces la această informaţie este stabilită de către conducătorul structurii militare, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    [Pct.31 în redacția HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    32. Militarul are dreptul de a fi familiarizat cu conţinutul dosarului personal.
    Comandantul unităţii este obligat să aducă la cunoştinţa militarului, sub semnătură, conţinutul dosarului personal cel puţin o dată pe an. În cazul transferării dintr-o structură militară în alta, eliberării din serviciul militar prin contract, comandantul va aduce la cunoştinţa militarului conţinutul dosarului personal, sub semnătură.
    În cazul transferării dintr-o structură militară în alta, dosarul personal al militarului este expediat în structura militară respectivă în data emiterii ordinului de zi pe unitate referitor la excluderea din tabelul nominal al unităţii militare.
Secţiunea a 6-a
Contractul de îndeplinire a serviciului militar
    33. Raporturile juridice dintre militari şi structura militară sînt reglementate prin contracte încheiate succesiv pînă la atingerea vîrstei-limită de aflare în serviciul militar prin  contract. Durata ultimului contract este determinată de vîrsta-limită de aflare  în serviciul militar.
    Contractul de îndeplinire a serviciului militar se încheie în formă scrisă, conform modelului aprobat de conducătorul structurii militare.
    34. În contractul de îndeplinire a serviciului militar se indică:
    a) denumirea structurii militare cu care este încheiat contractul, funcţia, gradul militar, numele şi prenumele persoanei cu funcţie de răspundere care semnează contractul în numele acestei structuri;
    [Pct.34 lit.a) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    b) gradul militar, numele şi prenumele militarului care încheie contractul (încheie un contract succesiv), data, luna şi anul naşterii;
    c) funcţia în care militarul este numit sau pe care o deţine;
    d) numărul şi data ordinului de încadrare;
    e) durata de acţiune a contractului;
    f) data semnării contractului de către cetăţean (militar) şi persoana cu funcţie de răspundere în numele structurii militare.
    După semnătura militarului şi a persoanei cu funcţie de răspundere se indică data şi numărul ordinului de zi pe unitate referitor la includerea militarului în tabelul nominal al unităţii militare, în care se menţionează despre intrarea în vigoare a contractului, precum şi data şi temeiul încetării acţiunii contractului.
    [Pct.34 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    35. Contractul de îndeplinire a serviciului militar se întocmeşte în două exemplare, semnate de persoanele care l-au încheiat. Semnătura persoanei cu funcţie de răspundere, care a semnat contractul, este confirmată prin ştampila cu Stema de Stat a unităţii militare.
    Primul exemplar al contractului de îndeplinire a serviciului militar se anexează, după intrarea lui în vigoare, la dosarul personal al militarului, iar exemplarul doi se eliberează militarului.
   
[Pct.35 modificat prin HG859 din 01.11.13, MO252-257/08.11.13 art.965]
    36. Contractul de îndeplinire a serviciului militar poate fi încheiat pe o durată de:
    a) 3 sau 5 ani - pentru efectivul de soldaţi şi sergenţi;
    b) 5 sau 10 ani - pentru efectivul de subofiţeri şi corpul de ofiţeri;
    c) pînă la atingerea vîrstei-limită de aflare în serviciul militar prin contract stabilită pentru categoria respectivă de militari - pentru cetăţenii încadraţi în serviciul militar a căror vîrstă  depăşeşte vîrsta-limită de încadrare în serviciul militar prin contract;
    d) pînă la 5 ani - pentru militarii cărora le-a fost prelungit termenul de aflare în serviciul militar prin contract peste limita de vîrstă.
    Cetăţenii admişi în instituţiile de învățămînt superior în domeniul milităriei care au împlinit vîrsta de 18 ani încheie contract pe durata ce va include perioada instruirii şi 5 ani în calcul calendaristic după absolvirea acesteia.
    Studenţii a căror vîrstă la înmatricularea în instituţia de învățămînt în domeniul milităriei este de 17 ani încheie contractul de îndeplinire a serviciului militar la atingerea vîrstei de 18 ani.
    La încadrarea  în serviciul militar a persoanelor din efectivul de soldaţi cu studii gimnaziale, contractul se va încheia pe un termen de 3 ani, cu condiţia absolvirii obligatorii în  această perioadă a unei instituţii de învăţămînt secundar, ciclul II – liceu. În caz contrar, militarul urmează a fi eliberat din serviciul militar prin contract pe baza art.35 alin.(3) lit.a) din Legea cu privire la statutul militarilor.
    [Pct.36 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    37. Durata de acţiune a contractului poate fi întreruptă, o dată cu încheierea unui contract nou, în următoarele cazuri:
    a) trecerea militarului din efectivul de soldaţi, de sergenţi sau de subofiţeri în corpul de ofiţeri;
    b) înmatricularea la studii în instituţii de învăţămînt superior în domeniul milităriei sau trimiterea la diferite forme de perfecţionare profesională.
    [Pct.37 lit.b) în redacția HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    c) transferarea în altă structură militară.
    În cazul trecerii militarului din efectivul de soldaţi, de sergenţi şi de subofiţeri în corpul de ofiţeri, militarul va încheia un contract nou pe durata specificată de legislaţia în vigoare, cu începere din data semnării ordinului de promovare în gradul militar corespunzător.
   În cazul înmatriculării la studii în instituţii de învăţămînt superior în domeniul milităriei sau trimiterii la diferite forme de perfecţionare profesională a căror durată este mai mare de 270 de zile, desfășurate în ţară sau în străinătate, cu excepţia celor urmate pe cont propriu, militarul va încheia un contract nou de îndeplinire a serviciului militar pe durata care va cuprinde perioada desfăşurării studiilor şi 5 ani în calcul calendaristic după absolvirea acestora, cu începere de la data înmatriculării (emiterii ordinului privind trimiterea la instruire).
    [Pct.37 alineat în redacția HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    În cazul transferării în altă structură militară, militarii vor încheia un contract nou pe durata specificată de legislaţia în vigoare, cu începere din data semnării ordinului de includere a lor în tabelul nominal al efectivului noii structuri.
    Nu se încheie un nou contract de îndeplinire a serviciului militar la numirea militarului în altă funcţie.   
    38. Contractul de îndeplinire a serviciului militar este încheiat între cetăţeanul (militarul) care şi-a expus benevol dorinţa de a fi încadrat în Forţele Armate (de a încheia un contract succesiv) şi structura militară în persoana:
    a) comandantului de unitate - pentru toţi militarii unităţii;
    b) conducătorului structurii militare - pentru comandanţii de unităţi militare, militarii organului central şi Statului Major al structurii militare.
    39. Drept temei pentru refuzul încheierii contractului de îndeplinire a serviciului militar cu cetăţeanul (militarul în termen, militarul în termen redus) pot servi:
    a) lipsa în Forţele Armate a locurilor vacante conform profilului de pregătire a candidatului într-o specialitate de evidenţă militară;
    b) necorespunderea candidatului cerinţelor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru (militarul în termen, militarul în termen redus) prin contract.
    Drept temei pentru refuzul încheierii unui contract succesiv cu militarul prin contract, la recomandarea comisiei de atestare, servesc următoarele circumstanțe:
    a) pe parcursul ultimului an de serviciu militarul a avut rezultate necorespunzătoare în activitatea de serviciu;
    b) pe parcursul ultimului an de serviciu, în cadrul evaluării anuale sau speciale, militarul a obținut calificativul „necorespunzător”;
    c) pe parcursul ultimilor 2 ani de serviciu, în cadrul evaluărilor anuale, militarul a obținut calificativul „mediocru” și nu prezintă tendințe de dezvoltare profesională;
    d) pe parcursul ultimilor 2 ani de serviciu, militarul a comis repetat încălcări grave de disciplină pentru care a fost sancționat disciplinar cu „arest”, „prevenire despre necorespunderea parţială funcţiei”, „retrogradare în funcţie cu o treaptă” sau „retrogradare cu un grad”;
    e) lipsa în Forţele Armate a funcțiilor vacante, în cazul aflării acestuia la dispoziția comandantului (șefului)
    [Pct.39 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    40. Contractul îşi încetează acţiunea din data:
    a) radierii militarului din tabelul nominal al unităţii militare în legătură cu eliberarea din serviciul militar, în legătură cu decesul (moartea), declararea lui dispărut fără urmă sau decedat, în modul stabilit de legislaţia în vigoare;
    b) încheierii de către militar a unui nou contract.
Secţiunea a 7-a
Modul de încheiere a contractului de îndeplinire
a serviciului militar
    41. Contractul iniţial de îndeplinire a serviciului militar se încheie cu:
    a) cetăţenii din rezerva Forţelor Armate;
    b) militarii în termen, după şase luni de serviciu militar, cu transferarea acestora din serviciul militar în termen în serviciul militar prin contract, fără întreruperea perioadei de îndeplinire a serviciului militar;
    [Pct.41 lit.b) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    c) militarii în termen redus, după îndeplinirea serviciului, fără eliberarea din serviciul militar;
    d) studenţii instituţiilor de învățămînt în domeniul milităriei care au împlinit vîrsta de 18 ani;
    e) alţi cetăţeni care au împlinit vîrsta de 18 ani.
    42. Militarii care îndeplinesc serviciul militar în termen, la înmatricularea în instituţia de învăţămînt în domeniul milităriei, încheie contractul de îndeplinire a serviciului militar concomitent cu înmatricularea în instituţia de învăţămînt respectivă.
    [Pct.42 în redacția HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    43. Cu două luni înainte de expirarea contratului de îndeplinire a serviciului militar, comandantul (şeful) unităţii militare şi militarul sînt obligaţi să se informeze reciproc, în scris, despre expirarea contractului şi despre intenţia de a încheia sau nu un contract succesiv, în modul stabilit de structura militară.
Capitolul III. Modul de numire în şi eliberare din funcţii militare, transferare
la un nou loc de serviciu, executare temporară a obligaţiilor funcţionale,
trecere la dispoziţia comandantului (şefului)
Secţiunea a 8-a
Modul de numire în şi eliberare din funcţii militare,
transferare la un nou loc de serviciu
    44. Funcţiile militare sînt prevăzute în statele de organizare ale unităţilor militare, care sînt aprobate de către conducătorul structurii militare, în limita structurii generale şi efectivului aprobate de Parlament, şi conţin informaţii referitor la specialitatea şi specializarea militară, gradul militar şi solda de funcţie, în modul stabilit de actele normative în vigoare.
    Conducătorul structurii militare aprobă listele funcţiilor pentru care sînt prevăzute grade militare ale corpului de ofiţeri (cu excepţia celor pentru care sînt prevăzute grade militare ale corpului de ofiţeri cu grade supreme), efectivului de subofiţeri, sergenţi şi soldaţi, precum şi lista specialităţilor militare înrudite ca profil cu cele civile.
    Diversitatea funcţiilor militare este condiţionată de destinaţia structurii militare, armamentul, tehnica şi echipamentul din dotare, precum şi sarcinile care stau în faţa acesteia.
    [Pct.44 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    45. Pentru fiecare funcţie militară se elaborează fişa funcţiei. Fişa funcţiei este actul care stabileşte sarcinile şi responsabilităţile militarului pe parcursul îndeplinirii serviciului militar în funcţia dată şi se aprobă de către:
    a) comandantul unităţii militare - pentru militarii unităţii militare, cu excepţia comandantului;
    b) conducătorul structurii militare - pentru comandanţii unităţilor militare și militarii organului central;
    [Pct.45 lit.b) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.45 lit.c) abrogată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    Conţinutul şi metodologia de elaborare a fişei funcţiei ţine de competenţa structurii militare.
    46. Militarii sînt numiţi în şi eliberaţi din funcţiile prevăzute de statele de organizare:
    a) pentru care sînt prevăzute grade militare ale efectivelor de soldaţi şi de sergenţi - de către comandantul unităţii militare;
    b) pentru care sînt prevăzute grade militare ale efectivelor de soldaţi, de sergenţi şi de subofiţeri - de către comandantul marii unităţi militare sau de către cei egali şi superiori lui;
    c) pentru toate categoriile de militari, cu excepţia funcţiilor prevăzute de lit.d) şi e) ale prezentului punct - de către conducătorul structurii militare respective;
    d) pentru locţiitor al conducătorului structurii militare, cu excepţia militarilor prevăzuţi la lit.e) al prezentului punct - de către Guvern, la propunerea conducătorului structurii militare respective;
    e) pentru conducător al structurii militare - de către Preşedintele Republicii Moldova, în modul stabilit de Constituţia Republicii Moldova şi de legislaţia în vigoare;
    [Pct.46 lit.e) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
   
f) pentru comandantul general al Inspectoratului General de Carabinieri – de către Guvern, în modul stabilit de cadrul normativ.
    [Pct.46 lit.f) introdusă prin HG214 din 03.04.19, MO132-138/12.04.19 art..256; în vigoare 12.04.19]
    Numirea militarilor în funcţia de reprezentant militar al Republicii Moldova pe lîngă organismele internaţionale este efectuată de conducătorul structurii militare în modul stabilit de actele normative.
    47. Persoanele cu funcţii de răspundere prevăzute la lit.a) şi b) ale pct.46 al prezentului Regulament dispun de dreptul să numească în şi să elibereze din funcţii militarii care sînt incluşi în tabelele nominale, precum şi în statele de organizare ale unităţilor militare din subordine, în limitele competenţei prevăzute de pct.46 al prezentului Regulament.
    48. Numirea în funcţii a militarilor prin contract se face în raport cu necesităţile structurii militare, avînd drept criteriu principal competenţa şi pregătirea profesională, experienţa de serviciu şi calităţile moral-psihologice ale militarului, necesare funcţiei respective.
    La numirea în funcţii se va ţine cont de specificul serviciului militar, cerinţele privind evoluţia în cariera militară, stabilite în Ghidul carierei militare, elaborat de structura militară respectivă.
    49. Numirea în funcţii şi transferarea militarilor trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    a) îndeplinirea procedurilor de prezentare a militarilor pentru numirea în funcţii în ordinea stabilită de conducătorul structurii militare;
    b) funcţiile militare sînt completate cu categoria de militari corespunzătoare gradului militar prevăzut de statele de organizare pentru funcţia dată. În cazul imposibilităţii numirii în funcţii a categoriei de militari, corespunzătoare gradului militar prevăzut de statele de organizare pentru funcţia dată, se permite numirea în aceste funcţii a militarilor din categoriile de militari inferioare în raport cu gradul militar prevăzut de funcţia dată, în modul stabilit de către conducătorul structurii militare respective;
    c) funcţiile militare ce ţin de cercetări ştiinţifice sau activitatea didactică sînt completate pe bază de concurs. Modul şi condiţiile de desfăşurare a concursului pentru completarea funcţiilor nominalizate este stabilit de către conducătorul structurii militare;
    d) transferarea în serviciu a militarilor se efectuează fără trecerea la dispoziţia comandantului (şefului). Numirea în funcţie a militarului aflat la dispoziţia comandantului se efectuează în timp pe cît posibil de scurt, dar nu mai tîrziu de două luni după eliberarea din funcţie;
    e) militarul prin contract, recunoscut de comisia medico-militară apt pentru îndeplinirea serviciului militar necombatant pe timp de pace poate fi numit într-o altă funcţie, dacă corespunde exigenţelor acesteia, sau poate fi eliberat din serviciul militar în temeiul şi în modul prevăzute de legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament. Aceşti militari sînt numiţi în funcţiile prevăzute de Lista funcţiilor militare în care pot fi numiţi militarii prin contract, apreciaţi în timpul serviciului militar ca apţi pentru serviciul militar necombatant în timp de pace, aprobată de către conducătorul structurii militare respective.
    Militarul, care îndeplineşte serviciul militar în termen (în termen redus), recunoscut de comisia medico-militară apt pentru serviciul militar necombatant în timp de pace, este eliberat din serviciul militar înainte de termen;
    f) în cazul în care militarului i-a fost refuzată acordarea dreptului de acces la secret de stat sau acest drept a încetat, militarul este numit în modul stabilit într-o funcţie militară, care nu este legată de accesul la informaţia ce constituie secret de stat, sau este eliberat din serviciul militar;
   
[Pct.49 lit.f) modificată prin HG709 din 06.08.10, MO145-147/13.08.10 art.792]
    g) numirea în funcţii şi eliberarea militarilor din funcţii didactice în instituţiile de învățămînt în domeniul milităriei, precum şi  în funcţii de instructori, este efectuată la încheierea anului de studii (perioadei de instruire) stabilit pentru instituţia corespunzătoare, iar a instructorilor - după încheierea cursurilor corespunzătoare;
    h) militarilor, care se află în relaţii de rudenie sau afinitate (cu gradul I de rudenie/afinitate în linie dreaptă sau în linie colaterală), li se interzice să îndeplinească serviciul militar în aceeaşi unitate militară, dacă unul din ei se află în subordinea sau se află sub controlul unuia din ei faţă de altul, inclusiv în cazul cînd unul din ei nu este militar. În cazul în care sînt încălcate aceste restricţii, unul din ei urmează să fie numit (transferat) într-o funcţie care ar exclude o astfel de subordonare;
    [Pct.49 lit.h) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    i) particularităţile numirii în şi eliberării din funcţii, transferării militarilor efectivului de soldaţi şi de sergenţi, care îndeplinesc serviciul militar în termen, în termen redus sînt stabilite de către conducătorul structurii militare respective;
    j) trecerea militarilor dintr-un gen de armă, serviciu sau specialitate militară în alta se efectuează, în raport cu necesităţile structurii militare, în modul stabilit de conducătorul structurii militare;
    [Pct.49 lit.j) în redacția HG871 din 21.12.15, MO347-360/25.12.15 art.975]
    k) militarii, înmatriculaţi în instituţiile de învățămînt în domeniul milităriei, sînt eliberaţi din funcţiile deţinute anterior şi sînt numiţi în funcţia de student (sau altă funcţie prevăzută pentru militarii care-şi fac studiile în instituţia de învăţămînt respectivă), în corespundere cu gradul militar pe care-l deţin;
    l) militarii, care au absolvit instituţii de învățămînt în domeniul milităriei (sau încadraţi în serviciul militar din rezervă) sînt numiţi după absolvire în funcţii vacante în unități militare.
    [Pct.49 lit.l) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    La repartizarea pe funcţiile structurii militare a absolvenţilor instituţiilor de învățămînt în domeniul milităriei, în anul respectiv, se va lua în consideraţie calificativele de apreciere şi evaluarea acestora pe parcursul studiilor, în ordinea descendentă;
    m) perioada aflării militarului în funcţia respectivă este considerată din data stipulată în ordinul de zi a comandantului unităţii militare pînă la data cînd prin ordinul de zi pe unitate, acesta este considerat că a predat gestiunea şi funcţia;
    n) numirea militarilor  în funcţii prin cumul este interzisă;
    o) restabilirea militarului, retrogradat în funcţie cu o treaptă, în funcţie cel puţin egală cu cea deţinută anterior, poate fi efectuată:
    pentru efectivul de soldaţi şi sergenţi - nu mai devreme de 6 luni de la retrogradare;
    pentru efectivul de subofiţeri şi ofiţeri - nu mai devreme de un an de la retrogradare.
    50. Militarii pot fi numiţi în funcţii superioare, egale sau inferioare.
   
501. Militarul prin contract poate fi numit la o funcție egală sau superioară, inclusiv în altă localitate, fără acordul acestuia.
    [Pct.501 introdus prin HG871 din 21.12.15, MO347-360/25.12.15 art.975]
    51. Numirea militarului într-o funcţie militară superioară se efectuează în ordinea promovării în serviciul militar.
    Dreptul preferenţial la promovarea în funcţie superioară îl are militarul prin contract care, în urma evaluării anuale sau atestării, este inclus în rezerva candidaţilor pentru promovare, militarul care dă dovadă de calităţi profesionale şi organizatorice înalte pe parcursul îndeplinirii serviciului militar, precum şi cel promovat în funcţie superioară în urma concursului de selectare, organizat în modul stabilit de conducătorul structurii militare.
    [Pct.51 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    52. Numirea militarului într-o funcţie militară egală se efectuează:
    a) la necesitate de serviciu;
    b) în urma unor măsuri de organizare - cînd se produc modificări în statele de organizare sau în cazul reorganizării (lichidării) unităţii militare;
    c) în scopul folosirii mai raţionale a militarului;
    d) din motive familiale (pentru militarii prin contract);
    e) în legătură cu starea sănătăţii (pentru militarii prin contract);
    f) în legătură cu refuzul de acordare a dreptului de acces la secret de stat sau cu încetarea dreptului de acces nominalizat;
    [Pct.52 lit.f) modificată prin HG709 din 06.08.10, MO145-147/13.08.10 art.792]
    g) conform concursului (pentru militarii prin contrat, în cazul numirii în funcţii prevăzute pentru cadrele ştiinţifice sau ştiinţifico-didactice);
    h) în legătură cu condamnarea de către instanţa de judecată (în cazurile prevăzute în art. 35 alin.(4) al Legii cu privire la statutul militarilor);
    i) în legătură cu înmatricularea (exmatricularea) în (din) instituţia de învățămînt în domeniul milităriei.
    53. Numirea militarului într-o funcţie inferioară se efectuează, cu acordul acestuia:
    a) la necesitate de serviciu;
    b) în urma unor măsuri de organizare (pentru militarul prin contract) - cînd se produc modificări în statele de organizare sau cînd se reorganizează (lichidează) unitatea militară şi nu este posibilă numirea militarului într-o funcţie superioară sau egală;
    c) din motive familiale, la cererea personală (pentru militarii prin contract);
    d) în legătură cu starea sănătăţii (pentru militarii prin contract);
    e) în legătură cu refuzul de acordare a dreptului de acces la secret de stat sau cu încetarea dreptului de acces nominalizat;
   
[Pct.53 lit.e) modificată prin HG709 din 06.08.10, MO145-147/13.08.10 art.792]
    f) din motive de inaptitudine pentru funcţia exercitată - cînd militarul comite abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale;
    g) în legătură cu necorespunderea exigenţelor funcţiei - la recomandarea comisiei de atestare;
    h) în legătură cu condamnarea de către instanţa de judecată (în cazurile prevăzute de art. 35 alin. (4) al Legii cu privire la statutul militarilor);
    i) în legătură cu înmatricularea (exmatricularea) în (din) instituţia de învățămînt în domeniul milităriei.
    În cazul în care militarul nu este de acord cu decizia comandantului privind  numirea într-o funcţie inferioară din motive de necorespundere exigenţelor funcţiei, el are dreptul să se adreseze la comisia superioară de atestare a structurii militare.
    În cazul aplicării sancțiunii disciplinare „retrogradare în funcție cu o treaptă”, militarul este numit, fără acordul acestuia, într-o funcție inferioară cu o treaptă, în cadrul aceleiași unități militare sau, dacă unitatea respectivă nu dispune de funcții vacante, într-o altă unitate militară, inclusiv în altă garnizoană (localitate), conform profilului de pregătire a acestuia într-o specialitate de evidenţă militară.
    [Pct.53 alineat introdus prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    54. În cazuri excepţionale, care ţin de săvîrşirea abaterilor disciplinare a căror examinare nu poate fi amînată, iar prezenţa militarului în funcţie poate influenţa rezultatele cercetării cauzei, militarul poate fi suspendat din funcţie, conform Regulamentului disciplinei militare.
   
[Pct.54 modificat prin HG1056 din 26.09.07, MO157-160/05.10.07 art.1101]
    55. Militarul prin contract poate fi transferat la un nou loc de serviciu, în ordinea promovării, cu numirea lui într-o funcţie superioară.
    Transferarea militarului în termen sau în termen redus la un nou loc de serviciu cu numirea în funcţie egală sau superioară se efectuează fără acordul acestuia.
     56. Limitele şi termenele de predare (primire) a gestiunii şi funcţiei sînt stabilite de Regulamentul serviciului interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova.
     Dacă durata predării gestiunii şi funcţiei nu este fixată, aceasta se stabileşte de către comandantul unităţii militare, dar nu trebuie să depăşească 10 zile.
     Militarii prin contract se transferă la un nou loc de serviciu în termen de o lună din data primirii extrasului din ordin referitor la efectiv al conducătorului structurii militare. În cazul imposibilităţii transferării militarilor în termenele stabilite, comandanţii unităţilor militare se informează reciproc, înştiinţînd subdiviziunea resurse umane a structurii militare respective.
    [Pct.56 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    57. Militarul în privinţa căruia se efectuează urmărirea penală sau cauza penală este examinată de către instanţa de judecată nu este numit în alte funcţii şi nu este transferat în alte unităţi militare.
    Militarul condamnat de către instanţa de judecată pentru infracţiunile comise la pedeapsă penală cu amendă, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, şi cel liberat de pedeapsă penală nu poate fi numit într-o funcţie superioară sau trimis la studii pînă la stingerea antecedentelor penale sau reabilitarea judecătorească.
    În pofida caracterului infracţiunii săvîrşite şi a altor împrejurări, militarul căruia i-a fost stabilită pedeapsa de privare de dreptul de  a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate nu poate fi lăsat în funcţia militară legată de conducerea subalternilor, dar acesta, la decizia persoanei cu funcţie de răspundere respectivă, este numit într-o altă funcţie militară în aceeaşi unitate militară sau transferat la un nou loc de serviciu, fapt ce se aduce la cunoştinţa instanţei de judecată care a emis sentinţa.
Secţiunea a 9-a
Modul de îndeplinire temporară a obligaţiilor de serviciu
    58. În legătură cu necesitatea de serviciu şi măsurile organizatorice de restructurare a statelor, militarul poate fi admis la îndeplinirea temporară a obligaţiilor de serviciu ale unei funcţii vacante, pe o perioadă de cel mult patru luni.
    Admiterea militarului la îndeplinirea temporară a obligaţiilor de serviciu şi eliberarea acestuia de la îndeplinirea obligaţiilor conform funcţiei ocupate se efectuează de către persoana cu funcţie de răspundere, abilitată cu dreptul de a numi în funcţia dată.
    59. Admiterea la îndeplinirea temporară a obligaţiilor de serviciu poate fi încredinţată:
    a) soldaţilor - a funcţiilor pentru care, conform statelor de organizare, sînt prevăzute grade militare ale efectivelor de soldaţi şi de sergenţi;
    b) sergenţilor -  a funcţiilor pentru care, conform statelor de organizare, sînt prevăzute grade militare ale efectivelor de sergenţi şi de subofiţeri;
    c) subofiţerilor - a funcţiilor pentru care, conform statelor de organizare, sînt prevăzute grade militare ale efectivului de subofiţeri şi corpului de ofiţeri cu grade militare inferioare;
    d) ofiţerilor cu grade militare inferioare - a funcţiilor pentru care, conform statelor de organizare, sînt prevăzute grade militare ale corpului de ofiţeri cu grade militare inferioare, precum şi cu grade militare superioare;
    e) ofiţerilor cu grade militare superioare - a funcţiilor pentru care, conform statelor de organizare, sînt prevăzute grade militare ale corpului de ofiţeri cu grade militare superioare, precum şi cu grade militare supreme.
    60. Obligaţiile de serviciu ale militarului absent temporar pot fi suplinite de către alt militar, numit prin ordinul de zi pe unitate al comandantului (şefului) unităţii militare respective.
Secţiunea a 10-a
Modul de detaşare a militarilor
    61. Detaşarea militarilor se efectuează:
    a) pe baza deciziei Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova sau a Guvernului - cu eliberarea lor din funcţiile deţinute şi menţinerea în serviciul militar;
     b) pe baza deciziei conducătorului structurii militare - fără eliberarea lor din funcţiile deţinute.
    62. Militarii pot fi detaşaţi de către conducătorul structurii militare în alte unităţi militare pentru îndeplinirea unor misiuni de serviciu pe o perioadă de pînă la 60 de zile.
    Militarii pot fi detaşaţi de către conducătorul structurii militare pentru îndeplinirea unor misiuni sau operații internaționale, misiuni de serviciu sau pentru a urma diferite tipuri de studii ori forme de perfecționare profesională pe o perioadă de pînă la doi ani.
    [Pct.62 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    63. Militarii detaşaţi cu eliberarea lor din funcţiile deţinute, după finalizarea termenului detaşării, sînt obligaţi să se prezinte în structurile militare din care au fost detaşaţi, pentru luarea deciziei privind continuarea îndeplinirii serviciului militar.
    La revenirea din misiune sau operaţie internaţională, militarul este numit în funcţia deținută pînă la detaşare, dacă aceasta este vacantă, ori într-o altă funcţie cel puțin egală cu cea deținută anterior.
    La atingerea vîrstei-limită de aflare în serviciul militar, militarii detaşaţi în conformitate cu art.32 alin.(1) lit.a) al Legii cu privire la statutul militarilor sînt eliberaţi din serviciul militar în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Pct.63 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    64. Detaşarea militarilor este realizată prin ordinele de zi pe unitate ale comandantului (şefului) unităţii militare respective, pe baza deciziilor luate de persoanele cu funcţii de răspundere specificate de legislaţia în vigoare, eliberîndu-li-se legitimaţia de deplasare, în modul stabilit de conducătorul structurii militare.
    Concomitent cu eliberarea legitimaţiei  de deplasare, comandanţii (şefii) unităţilor militare din care militarul detaşat face parte informează comandantul (şeful) unităţii militare în care militarul este detaşat despre detaşarea acestuia şi termenul de prezentare. Comandantul (şeful) unităţii militare în care este detaşat militarul este obligat să ţină sub control termenul prezentării acestuia. În cazul în care militarul detaşat nu se prezintă în unitatea de destinaţie în termenul stabilit, comandantul (şeful) unităţii militare în care este detaşat militarul va înştiinţa despre acest fapt comandantul (şeful) unităţii militare din care militarul detaşat face parte, pentru iniţierea acţiunilor de căutare a acestuia.
    Legitimaţia de deplasare, precum şi inscripţiile despre plecarea din (sosirea în) locurile de dislocare permanentă a unităţii (locurile de destinaţie) sînt autentificate prin semnătura comandantului şi ştampila unităţii militare.
    Dacă militarul a fost detaşat în organizaţii internaţionale, misiuni diplomatice, misiuni sau operații internaționale, autorităţi publice, instituţii publice, organizaţii, întreprinderi şi alte structuri de stat, inscripţiile corespunzătoare vor fi efectuate de conducătorii acestora, cu aplicarea ştampilelor structurilor pe care le reprezintă.
    [Pct.64 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    65. Perioada aflării în deplasare este calculată din data plecării pînă în data sosirii în unitate, stabilite prin ordinul de zi pe unitate a comandantului unităţii militare.
    Durata aflării în deplasare în zonele (raioanele), aflarea în care dă dreptul la calcularea vechimii în serviciul militar prin contract cu înlesniri, este stabilită pe baza ordinelor de zi pe unitate care confirmă faptul intrării în (ieşirii din) zona (raionul) respectivă. În cazul în care aceste zone (raioane) se află în afara Republicii Moldova, perioada aflării militarului în acestea va fi confirmată prin ordinul conducătorului structurii militare, pe baza însemnărilor făcute în legitimaţia de deplasare, precum şi a altor documente, care ar putea certifica acest fapt.
    66. În cazul declarării stării de urgenţă, de asediu sau de război, detaşările  militarilor sînt întrerupte, iar aceştia urmează să revină în unităţile lor.
Secţiunea a 11-a
Modul de trecere a militarului la dispoziţia comandantului (şefului)
    67. Trecerea militarului prin contract la dispoziţia comandantului (şefului) poate fi efectuată în următoarele cazuri şi pe următoarele termene:
    a) în cazul trimiterii militarului la studii în instituţiile de învățămînt în domeniul milităriei (la diferite forme de perfecţionare profesională), dacă durata acestora depăşeşte un an - pe întreaga perioadă a studiilor. La revenirea de la studii militarul poate fi numit într-o funcţie cel puţin egală cu cea deţinută anterior sau eliberat din serviciul militar în modul stabilit de legislaţia  în vigoare;
    [Pct.67 lit.a) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    b) în cazul detaşării militarului în organizaţii internaţionale, misiuni diplomatice, misiuni sau operații internaționale, autorităţi publice, organizaţii, întreprinderi şi alte structuri de stat, pentru îndeplinirea unor funcţii în interesul apărării naţionale - pe întreaga perioadă de detaşare, dacă termenul detaşării depăşeşte 6 luni;
    [Pct.67 lit.b) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    c) în cazul pornirii urmăririi penale în privinţa militarului - pînă la pronunţarea hotărîrii pe cauza penală;
    d) în cazul eliberării din funcţie în legătură cu efectuarea unor măsuri de organizare, cînd se produc modificări în statele de organizare sau în cazul reorganizarii (lichidării) unităţii militare - pe o perioadă ce nu va depăşi patru luni;
    e) aflarea în prizonierat (cu excepţia cazurilor de predare benevolă), în situaţia de ostatic sau de persoană internată - pînă la eliberarea lui;
    f) în cazul înregistrării în calitate de candidat pentru o funcţie electivă - pe durata campaniei electorale;
    g) în cazul absenţei din motive necunoscute din perimetrul unităţii militare sau de la locul de serviciu, dacă durata absenței depășește 4 ore consecutive în timpul zilei de serviciu.
    În cazul cînd este depistată absenţa din motive necunoscute a militarului din perimetrul unităţii militare sau de la locul de serviciu, comandantul unităţii iniţiază în aceeaşi zi o cercetare de serviciu, pentru determinarea cauzelor absenţei, şi întreprinde toate măsurile necesare pentru reîntoarcerea militarului în unitate sau înaintează solicitările corespunzătoare de căutare şi reţinere a acestuia pe adresa autorităților competente, în modul stabilit de lege, concomitent emiţînd ordinul de trecere la dispoziţie.
    Militarul este ţinut la dispoziţie pînă inclusiv în data intrării în vigoare a hotărîrii instanţei de judecată privind declararea persoanei ca dispărută fără urmă sau decedată ori pînă la întoarcerea militarului în unitate (dacă nu a fost luată o altă decizie privind îndeplinirea ulterioară a serviciului militar);
    [Pct.67 lit.g) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    h) în cazul transferării dintr-o structură militară în alta, fără eliberarea din serviciul militar.
    Militarul transferat pentru continuarea serviciului militar la dispoziţia conducătorului altei structuri militare este eliberat din funcţia deţinută şi radiat din tabelul nominal al unităţii militare. În acest caz militarul poate fi menţinut în dispoziţie pe un termen de pînă la două luni.
    În caz de necesitate, la solicitarea noii structuri, conducătorul structurii militare de unde este transferat militarul este obligat să ofere informaţia veridică care poate să-l caracterizeze pe militar, inclusiv din dosarul personal al acestuia;
    i) în cazul aflării militarului la tratament în instituţia medicală pe un termen ce depăşeşte 4 luni - pînă la stabilirea de către comisia medico-militară a aptitudinii militarului pentru îndeplinirea serviciului militar, în conformitate cu Regulamentul cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova;
    j) în cazul femeilor care îndeplinesc serviciul militar prin contract şi se află în concediu de maternitate sau al militarilor prin contract care se află în concediu pentru îngrijirea copilului – pe întreaga perioadă a concediului.   
    Dacă în perioada respectivă expiră termenul contractului, părţile vor acţiona conform art.35 alin.(9) al Legii cu privire la statutul militarilor. Dacă în această perioadă a survenit unul din cazurile prevăzute la art.35 alin.(3) lit.b)-i) şi l)-o) din Legea cu privire la statutul militarilor, militarul prin contract este eliberat din serviciul militar în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    [Pct.67 lit.j) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.67 lit.j) modificată prin HG871 din 21.12.15, MO347-360/25.12.15 art.975]
    [Art.67 lit.j) cuvîntul „femeii-” din cuvîntul compus „femeii-militar” declarat neconstituţional prin HCC12 din 01.11.12, MO237-241/16.11.21 art.22; în vigoare 01.11.12]
    k) în alte cazuri de eliberare din funcţia militară, la decizia conducătorului structurii militare - pe o perioadă ce nu va depăşi 4 luni.
    În cazurile prevăzute de prezentul punct, militarii prin contract sînt eliberaţi din funcţiile deţinute şi trecuţi la dispoziţia comandantului (şefului), care dispune de dreptul de a numi în funcţie această categorie de militari, cu menţinerea în tabelele nominale ale unităţilor militare din care făceau parte, pînă la momentul luării altei decizii referitor la statutul acestora.
    68. În termenul aflării la dispoziţie nu se include:
    a) perioada aflării militarului în concediu;
    b) perioada aflării la tratament (examinare) în instituţia medicală.
    69. Militarul aflat la dispoziţia comandantului (şefului) respectiv poate fi antrenat la diferite activităţi de serviciu, inclusiv detașat într-o altă unitate militară, în modul stabilit, la decizia comandantului (şefului).
    [Pct.69 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
Secţiunea a 12-a
Modul de transferare a militarilor dintr-o structură militară în alta
    70. Militarii prin contract pot fi transferaţi, pentru continuarea îndeplinirii serviciului militar, dintr-o structură militară în alta.
    Transferarea militarilor prin contract dintr-o structură militară în alta se efectuează, de comun acord, de către conducătorii structurilor militare respective, care au dreptul de a elibera din serviciul militar și de a numi în funcții această categorie de militari, în modul stabilit de legislație.
    [Pct.70 modificat prin HG214 din 03.04.19, MO132-138/12.04.19 art..256; în vigoare 12.04.19]
    [Pct.70 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    71. Militarul în privinţa căruia a fost adoptată decizia privind transferarea este eliberat din funcţia deţinută, radiat din tabelul nominal al unităţii militare în care a îndeplinit serviciul militar şi, în modul prevăzut în pct.46 al prezentului Regulament, este transferat în structura militară respectivă.
Capitolul IV. Modul de acordare, de retragere, de retrogradare
şi de restabilire în gradele militare
Secţiunea a 13-a
Acordarea gradelor militare
    711. Gradele militare servesc pentru stabilirea strictă a ierarhiei de serviciu, într-un sistem clar determinat, pentru definirea raporturilor de conducere şi subordonare, bazate pe principiul conducerii unice.
    [Pct.711 introdus prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    72. Gradele militare se acordă de către:
    a) Preşedintele Republicii Moldova - gradele militare supreme;
    b) conducătorul structurii militare - gradele militare pînă la colonel inclusiv;
    c) şeful statului-major al structurii militare - gradele militare pînă la sergent-major inclusiv;
    d) comandantul (şeful) unităţii militare - gradele militare pînă la sergent-major inclusiv, pentru militarii din unitatea militară pe care o conduce.
    73. În Forţele Armate se stabilesc următoarele grade militare:
    a) pentru efectivul de soldaţi:
    soldat;
    caporal;
    b) pentru efectivul de sergenţi:
    sergent-inferior;
    sergent;
    sergent-major;
    c) pentru efectivul de subofiţeri:
    plutonier;
    plutonier-major;
    plutonier adjutant;
    d) pentru corpul de ofiţeri cu grade inferioare:
    locotenent;
    locotenent-major;
    căpitan;
    e) pentru corpul de ofiţeri cu grade superioare:
    maior;
    locotenent-colonel;
    colonel;
    f) pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme:
    general de brigadă;
    general de divizie;
    general de corp de armată.
    74. La gradele militare ale cetăţenilor aflaţi în rezervă se adaugă cuvintele "în  rezervă", iar ale celor aflaţi în retragere - cuvintele "în retragere".
    75. Ofiţerilor cu studii medicale sau juridice, numiţi în funcţii conform specialităţii, li se adaugă la gradul militar cuvintele "medic" sau "de justiţie" (maior-medic, colonel de justiţie etc.).
    76. Gradele militare se acordă militarilor personal.
    77. Gradul militar poate fi primar sau următor.
    78. Modul de prezentare pentru acordarea gradelor militare este determinat de conducătorul structurii militare.
    [Pct.78 în redacția HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    79. Gradul militar cu o treaptă superioară decît gradul militar prevăzut de statele de organizare pentru funcţia deţinută de militar poate fi acordat de către conducătorul structurii militare în cazuri excepţionale sau pe baza prezentării comisiei de atestare.
    [Pct.79 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    80. Gradul militar prevăzut de legislaţia altor state, deţinut de  către cetăţeanul care a obţinut cetăţenia Republicii Moldova, este echivalat prin ordinul conducătorului structurii militare cu gradul militar corespunzător calificării acestuia, stabilit de legislaţia în vigoare.
    În acest caz termenul de aflare în gradul militar premergător va fi luat în considerare la determinarea termenului pentru acordarea gradului militar următor.
    [Pct.80 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
Secţiunea a 14-a
Modul de acordare a gradului militar primar
    81. Gradul militar primar se acordă:
    a) pentru corpul de ofiţeri - locotenent;
    b) pentru efectivul de subofiţeri - plutonier;
    c) pentru efectivul de sergenţi - sergent-inferior;
    d) pentru efectivul de soldaţi - soldat.  
    Vîrsta-limită a candidaţilor prezentaţi pentru acordarea gradului militar primar este de 45 de ani.
    [Pct.81 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    82. Gradul militar primar al corpului de ofiţeri se acordă:
    a) absolvenţilor cu diplomă de licenţă a instituţiilor de învăţămînt militar superior, o dată cu numirea în funcţii pentru care, conform statelor de organizare, sînt prevăzute gradele militare ale corpului de ofiţeri - de către conducătorul structurii militare în a cărui subordine se află funcţiile în care sînt numiţi absolvenţii;
    b) absolvenţilor cu diplomă de licenţă a instituţiilor de învăţămînt militar superior din alte state, similare celor prevăzute la lit.a) din prezentul punct, trimişi la studii de către structura militară;
    c) absolvenţilor cu diplomă de licenţă ai unei instituţii de învăţămînt superior , care au îndeplinit serviciul militar în termen sau cu termen redus - la încadrare în serviciul militar prin contract în structura militară respectivă;
    d) militarilor prin contract, absolvenţi cu diplomă de licenţă ai unei instituţii de învăţămînt superior, care sînt numiţi în funcţii pentru care, conform statelor de organizare, sînt prevăzute grade militare ale corpului de ofiţeri şi au susţinut examenul stabilit pentru acordarea gradului militar al corpului de ofiţeri - de către conducătorul structurii militare respective;
    e) rezerviştilor, aflaţi în rezerva activă, absolvenţi cu diplomă de licenţă ai unei instituţii de învăţămînt superior, care au îndeplinit serviciul militar sau au absolvit cursul deplin de instruire la catedra militară - de către ministrul apărării;
    [Pct.82 lit.f) abrogată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    83. Gradul militar primar al efectivului de subofiţeri se acordă:
    a) absolvenţilor şcolilor de subofiţeri, o dată cu numirea în funcţii pentru care, conform statelor de organizare, sînt prevăzute gradele militare ale efectivului de subofiţeri - de către conducătorul structurii militare;
    b) absolvenţilor şcolilor de subofiţeri din alte state, trimişi la studii de către structura militară;
    c) militarilor (cetăţenilor) cu studii superioare sau medii de specialitate care se încadrează în serviciul militar prin contract, au fost numiţi în funcţii pentru care conform statelor de organizare, sînt prevăzute gradele militare ale efectivului de subofiţeri şi au susţinut examenul stabilit pentru conferirea gradului militar al efectivului de subofiţeri - de către conducătorul structurii militare;
    d) rezerviştilor cu studii profesional-tehnice la o specialitate înrudită cu specialitatea militară sau studii superioare la o specialitate care nu este înrudită cu specialitatea militară, după efectuarea concentrărilor militare cu o durată de cel puţin 45 de zile şi susţinerea examenelor stabilite pentru acordarea gradului militar al efectivului de subofiţeri - de către conducătorul organului administrativ-militar central.
    [Pct.83 lit.d) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    84. Gradul militar primar al efectivului de sergenţi se acordă:
    a) absolvenţilor care au susţinut cu succes examenele de absolvire a şcolii de sergenţi, o dată cu numirea în funcţii pentru care, conform statelor de organizare, sînt prevăzute grade militare ale efectivului de sergenţi - de către comandantul  (şeful) unităţii militare;
    b) militarilor (cetăţenilor) încadraţi în serviciul militar prin contract, care au studii gimnaziale, liceale, profesional-tehnice sau superioare, au fost numiţi în funcţii pentru care, conform statelor de organizare, sînt prevăzute grade militare ale efectivului de sergenţi şi au susţinut examenul stabilit pentru acordarea gradului militar al efectivului de sergenţi - de către comandantul  (şeful) unităţii militare;
    [Pct.84 lit.b) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    c) caporalilor (soldaţilor), care îndeplinesc serviciul militar în termen (în termen redus), au fost numiţi în funcţii pentru care, conform statelor de organizare, sînt prevăzute grade militare ale efectivului de sergenţi, au avut rezultate cel puțin bune pe parcursul ultimelor 3 luni de serviciu şi au susţinut cu succes examenul stabilit pentru acordarea gradului militar al efectivului de sergenţi - de către comandantul  (şeful) unităţii militare;
    [Pct.84 lit.c) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    d) rezerviştilor aflaţi în rezerva activă, cu studii gimnaziale, liceale, profesional-tehnice sau superioare, care s-au afirmat pozitiv în cadrul concentrărilor militare cu durata de cel puţin 45 de zile - de către conducătorul organului administrativ-militar central;
    [Pct.84 lit.d) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    e) recruţilor care îşi fac studiile în instituţiile de învăţămînt superior sau absolvenţilor cu diplomă de licenţă ale unei instituţii, care au absolvit cursul deplin de instruire la catedra militară după programul de pregătire a sergenţilor în rezervă - de către conducătorul organului administrativ-militar central.
    [Pct.84 lit.e) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    85. Gradul militar primar  pentru efectivul de soldaţi se acordă:
    a) cetăţenilor care nu au grad militar, încorporaţi sau încadraţi în serviciul militar, o dată cu numirea în funcţii pentru care, conform statelor de organizare, sînt prevăzute grade militare ale efectivului de soldaţi - de către comandantul  (şeful) unităţii militare;
    b) cetăţenilor care nu au grad militar, înmatriculaţi în instituţia de învățămînt în domeniul milităriei, o dată cu numirea în funcţii pentru care, conform statelor de organizare, sînt prevăzute grade militare ale efectivului de soldaţi - de către comandantul (rectorul) instituţiei de învăţămînt în domeniul milităriei;
    [Pct.85 lit.b) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    c) recruţilor care îşi fac studiile în instituţiile de învăţămînt superior sau absolvenţilor cu diplomă de licenţă ai unei instituţii, care au absolvit cursul deplin de instruire la catedra militară după programul de pregătire a soldaţilor în rezervă - de către conducătorul organului administrativ-militar central.
    [Pct.85 lit.c) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    86. La încadrarea în serviciul militar a cetăţeanului care a îndeplinit sau îndeplineşte serviciul în autoritățile publice în care este prevăzut serviciul special şi care deține grad special, acestuia i se poate acorda gradul militar echivalent cu cel special în urma reatestării, în modul stabilit de conducătorul structurii militare.
    În acest caz termenul de aflare în gradul special premergător va fi luat în considerare la acordarea gradului militar următor.
    [Pct.86 în redacția HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
Secţiunea a 15-a
Modul de acordare a gradului militar următor
    87. Gradul militar următor se acordă militarului la expirarea termenului de aflare în gradul militar premergător, în cazul în care el deţine funcţia pentru care, conform statelor de organizare, sînt prevăzute grade militare egale sau superioare celui  care se acordă militarului.
    [Pct.87 modificat HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    88. Termenele de aflare în gradele militare acordate militarilor sînt stabilite după cum urmează:
    a) pentru efectivul de sergenţi:
    sergent-inferior – 2 ani;
    sergent – 3 ani;
    sergent-major – 4 ani;
    b) pentru efectivul de subofiţeri:
    plutonier – 5 ani;
    plutonier-major – 6 ani;
    c) pentru corpul de ofiţeri:
    locotenent – 3 ani;
    locotenent-major – 4 ani;
    căpitan – 4 ani;
    maior – 5 ani;
    locotenent-colonel – 6 ani.
   
[Pct.88 alineat în redacția HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    Termene de aflare în gradul militar de colonel şi mai sus, precum şi în gradul militar plutonier adjutant nu se stabilesc.
    Termenul de aflare în gradul militar acordat ofiţerului se calculează în ani calendaristici din data emiterii ordinului comandantului (şefului) referitor la acordarea acestui grad.
    La încadrarea în serviciul militar, termenul de aflare în gradul militar în rezervă este luat în calcul la determinarea termenului de aflare în gradul militar pentru militarii în activitate.
    Nu se includ în termenul de aflare în gradul militar acordat perioadele în care:
    a) militarul a fost supus întemeiat urmăririi penale - din momentul intentării dosarului penal pînă la emiterea hotărîrii pe cauza penală;
    b) militarul s-a aflat în concediu pentru îngrijirea copilului, în condiţiile pct. 131 al prezentului Regulament;
    [Pct.88 lit.b) în redacția  HG871 din 21.12.15, MO347-360/25.12.15 art.975]
    [Art.88 al.(5), lit.b) cuvîntul „femeii-” din cuvîntul compus „femeii-militar” declarat neconstituţional prin HCC12 din 01.11.12, MO237-241/16.11.21 art.22; în vigoare 01.11.12]
    c) a intervenit unul din cazurile prevăzute la pct.11 al prezentului Regulament;
    d) militarul s-a aflat în gradul militar retrogradat.
    Pentru militarii care au absolvit instituţii de învăţămînt superior în domeniul milităriei cu termenul de instruire de 4 ani şi mai mult, termenul de aflare în gradul militar „locotenent” va fi de 2 ani.
   
[Pct.88 alineat în redacția HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    89. Nu pot fi prezentaţi pentru acordarea gradului militar următor militarii:
    a) aflaţi sub urmărire penală – pînă la pronunţarea hotărîrii definitive asupra cauzei penale;
    b) condamnați la pedeapsă penală cu amendă, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, şi cei liberaţi de pedeapsa penală – pînă la stingerea antecedentelor penale sau reabilitarea de către instanţa de judecată;
    c) sancţionaţi disciplinar – pînă la ridicarea sau expirarea pedepsei;
    d) în privința cărora se desfășoară cercetarea de serviciu – pînă la aprobarea deciziei asupra cazului respectiv;
    e) evaluați la ultima evaluare anuală cu calificativul „mediocru” sau „necorespunzător” – pînă la obținerea în cadrul următoarei evaluări a calificativului cel puțin „corespunzător”;
    f) care nu dispun de pregătirea profesională necesară, conform cerințelor stabilite în Ghidul carierei militare sau în fișa funcției deținute – pînă la obţinerea pregătirii respective.
    În cazurile prevăzute de prezentul punct, dacă militarul nu şi-a schimbat atitudinea faţă de îndeplinirea serviciului militar pe parcursul unui an şi nu corespunde cerinţelor de prezentare pentru gradul militar următor, materialele respective vor fi înaintate comisiei de atestare a unităţii militare pentru luarea deciziei privind raţionalitatea folosirii acestuia în serviciul militar.
    [Pct.89 în redacția HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    90. În cazul numirii militarului căruia i-a expirat termenul de aflare în gradul militar deţinut în funcţia pentru care, conform statelor de organizare, este prevăzut un grad militar superior celui deţinut de militar, acestuia i se acordă gradul militar următor concomitent cu numirea în funcţie.