LPC1068/2000
ID intern unic:  311017
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1068
din  22.06.2000
pentru modificarea şi completarea Legii privatizării fondului de locuinţe
Publicat : 31.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 109
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10 martie 1993, republicată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.5-7, art.37), se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 5:
alineatul (4) se completează cu următoarea frază: "În cazul în care, la privatizarea locuinţei, suprafaţa acesteia a fost mai mică decît normativul prevăzut la art.10, cetăţenii proprietari ai locuinţei, aflaţi la evidenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor locative, au dreptul să participe la privatizarea gratuită a locuinţelor în blocurile neterminate în conformitate cu legislaţia în vigoare.";
la alineatul (5) partea a doua, propoziţiile 2 şi 3 se exclud.
2. La articolul 9 alineatul (1), cuvintele "existent la autorităţile administraţiei publice locale respective" se înlocuiesc cu următorul text: "persoanelor, aflate la evidenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor locative, de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către unităţile la balanţa cărora se află locuinţa respectivă".
3. Articolul 14:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Locuinţele cumpărate sau primite cu titlu gratuit în proprietate privată se exclud din fondul de locuinţe de stat, obştesc, departamental şi cooperatist şi se includ fondul de locuinţe privat, fapt despre care Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat de pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor comunică în scris unităţilor la balanţa cărora se află aceste locuinţe.";
articolul se completează cu un nou alineat (2), cu următorul cuprins:
"(2) Proprietarii blocurilor de locuinţe exclud din balanţă apartamentele privatizate (suprafaţa lor totală şi locativă, valoarea de inventar) în conformitate cu dosarul de inventar şi cu datele prezentate de agenţia teritorială a Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat de pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor.";
alineatul (2) devine alineatul (3).
4. La articolul 17 alineatul (4), cuvintele "la data intrării în vigoare a prezentei legi" se înlocuiesc cu cuvintele "la data de 5 august 1999".
5. La articolul 21, propoziţia a doua va avea următorul cuprins: "Cota de cheltuieli se stabileşte în funcţie de suprafaţa locativă ocupată şi de numărul de persoane care locuiesc pe ea, fapt ce se consemnează în clauzele contractelor de întreţinere şi deservire a locuinţelor şi a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe."
6. Articolul 22:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) În imobilul (inclusiv căminul) în care au fost privatizate cel puţin   60 procente din locuinţe, în termen de 3 luni de la data convocării adunării generale a proprietarilor de locuinţe, se înfiinţează şi se înregistrează asociaţia de proprietari ai locuinţelor privatizate cu forma de organizare juridică cooperativă de consum, cu transmiterea către aceasta în gestiune a bunurilor mobile şi imobile şi cu vărsarea pe contul ei a mijloacelor financiare obţinute din plata pentru deservirea tehnică a blocului de locuinţe pentru ultimele 2 luni premergătoare datei transmiterii către asociaţie a acestui bloc, precum şi a compensărilor băneşti prevăzute de legislaţia în vigoare.";
alineatul (2), după cuvintele "principiul teritorial", se completează cu următorul text: "în cazul în care blocurile de locuinţe sînt racordate constructiv la acelaşi traseu de alimentare cu apă, energie termică şi electrică şi numărul de apartamente în ele nu depăşeşte 500";
alineatul (3) se completează cu următorul text: "Adunarea constituantă este deliberativă, dacă la ea iau parte cel puţin 3/4 din numărul total al proprietarilor de locuinţe. În cazul în care adunarea constituantă nu are cvorum, ea se convoacă repetat în termen de 15 zile. În cazul convocării repetate a adunării constituante, cvorumul trebuie să constituie 51%, iar decizia de constituire a asociaţiei poate fi luată cu votul a cel puţin 51% din numărul celor prezenţi la adunare. Dacă nici adunarea constituantă reconvocată nu are cvorum, ea se convoacă a treia oară, iar decizia de constituire a asociaţiei se ia cu votul a cel puţin 1/3 din numărul proprietarilor de locuinţe prezenţi la adunare.";
la alineatul (5), după cuvintele "Apartamentele neprivatizate" se introduc cuvintele "din blocurile negestionate de către asociaţiile de proprietari de locuinţe privatizate";
la alineatul (7), cuvintele "în modul stabilit pentru cooperativele de construcţie a locuinţelor şi garajelor" se înlocuiesc cu textul "numai pentru folosirea terenului aferent blocului de locuinţe care face parte din numărul blocurilor din aceste asociaţii în cazurile în care folosirea acestui teren aduce venit".
7. Articolul 23 se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Proprietarii de locuinţe privatizate şi unităţile la balanţa cărora se află locuinţe neprivatizate încheie cu întreprinderile prestatoare de servicii contracte directe sau deleagă asociaţiei, ai cărei membri sînt, dreptul de încheiere a contractelor de deservire tehnică a blocului, de închiriere, de asigurare cu apă rece şi caldă, cu energie electrică şi termică, cu gaze, de prestare a serviciilor de canalizare, de deservire a lifturilor, de salubrizare şi de conectare la antena de televiziune colectivă. Asociaţiile de proprietari ai locuinţelor privatizate şi alte asociaţii de proprietari ai locuinţelor încheie contracte de prestare a serviciilor comunale pentru necesităţile comune ale imobilului (asigurarea cu energie electrică pentru iluminatul caselor scărilor şi pentru lift, asigurarea cu apă pentru spălarea anexelor de acumulare a gunoiului, pentru colectarea şi evacuarea deşeurilor menajere, exploatarea sistemului de combatere a incendiilor), pe care le achită în conformitate cu clauzele contractelor încheiate."
8. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
"Art.24. - Autorităţile administraţiei publice locale, unităţile la balanţa cărora se află blocuri de locuinţe vor transmite în gestiunea asociaţiilor de proprietari ai locuinţelor privatizate, la momentul fondării lor, încăperile libere din blocurile de locuinţe menţionate şi terenurile aferente acestora, în conformitate cu planurile blocurilor de locuinţe respective. Arendaşii încăperilor din blocul de locuinţe, transmis în gestiune asociaţiei de proprietari ai locuinţelor privatizate şi altor asociaţii de proprietari ai locuinţelor, participă la acoperirea cotei de cheltuieli reale pentru întreţinerea şi deservirea elementelor de uz comun din bloc şi terenului aferent, încheind un contract aparte cu asociaţia. Astfel de contracte încheie şi proprietarii încăperilor cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă ce fac parte din imobilul gestionat de asociaţie."
9. La articolele 20, 21, articolul 23 alineatul (1), sintagma "instalaţiile şi comunicaţiile inginereşti" se înlocuieşte cu sintagma "sistemele inginereşti interioare".
10. Anexa nr.4:
la punctul 1 propoziţia a doua, cuvintele "pot înfiinţa" se înlocuiesc cu cuvîntul "înfiinţează";
punctul 2 va avea următorul cuprins:
"2. Proprietarii de locuinţe membri ai asociaţiei de proprietari ai locuinţelor privatizate încheie cu asociaţia contracte pentru întreţinerea şi deservirea locuinţelor (inclusiv a încăperilor auxiliare, sistemelor inginereşti interioare) şi a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe, iar asociaţia, la rîndul său, încheie astfel de contracte cu întreprinderile prestatoare de servicii în condiţii avantajoase pe bază de concurs sau efectuează aceste lucrări cu forţele proprii.";
la punctul 3, după cuvintele "privatizat parţial" se introduc cuvintele "pînă la constituirea în el a asociaţiei de proprietari ai locuinţelor privatizate şi transmiterea în gestiunea acesteia a blocului de locuinţe";
punctul 4 va avea următorul cuprins:
"4. Mărimea plăţii pentru deservirea şi reparaţia locuinţelor privatizate, întreţinerea încăperilor auxiliare, a sistemelor inginereşti interioare şi a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe depinde de volumul de lucrări şi servicii prestate şi se calculează de către asociaţia de proprietari ai locuinţelor privatizate în cazul în care imobilul este transmis în gestiunea acesteia. Pînă la transmiterea imobilului în gestiunea asociaţiei, mărimea plăţii se calculează de organizaţiile de exploatare a locuinţelor care au deservit imobilul pînă la privatizare.
Lista unor astfel de lucrări şi servicii, modul şi condiţiile de plată pentru ele se stabilesc în contractele de întreţinere şi deservire a locuinţelor şi a teritoriilor aferente blocurilor de locuinţe încheiate între proprietarii locuinţelor şi asociaţie, iar în cazul în care asociaţia nu execută astfel de lucrări şi nu prestează astfel de servicii - între asociaţie şi unitatea prestatoare de servicii în condiţii avantajoase pe bază de concurs.";
în denumirea anexei, punctele 1, 3 şi 5, cuvintele "instalaţiilor şi comunicaţiilor inginereşti din imobile şi a terenurilor de pe lîngă ele" se înlocuiesc cu cuvintele "sistemelor inginereşti interioare şi a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe".
11. Anexa nr.5 se exclude.
12. Anexa nr.6 devine anexa nr.5 şi va fi înlocuită cu anexa la prezenta lege.
13. Anexa nr.7 devine anexa nr.6.

VICEPREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                        Vadim MIŞIN

Chişinău, 22 iunie 2000.
Nr. 1068-XIV.
         "Anexa nr.5
la Legea privatizării
fondului de locuinţe
(art.22, 23)
  Înregistrat                                   Aprobat
la Camera Înregistrării de Stat       prin decizia adunării constituante
de pe lîngă Ministerul Justiţiei        a proprietarilor locuinţelor  privatizate,
                                                    domiciliaţi  _______________________
                                                                                                        (adresa)
                                            
Proces-verbal nr. nr.____  din "___"________200_ din  "____"  _________________200__
      ____________________________        ___________________________
       (semnătura, ştampila)                                    (semnătura preşedintelui adunării)
S T A T U T U L
Asociaţiei de proprietari ai locuinţelor privatizate
_______________________________________
(denumirea asociaţiei)
DISPOZIŢII  GENERALE
1. Asociaţia de proprietari ai locuinţelor privatizate ___________________
                                                                                 (denumirea asociaţiei)
___________________________________________________,
                            
denumită în continuare "Asociaţie", a fost creată din iniţiativa proprietarilor de locuinţe privatizate,
       domiciliaţi ____________________________________________________________,
                                                       (adresa)
la adunarea constituantă în scopul bunei întreţineri a spaţiului locativ ocupat de ei, precum şi a blocului de locuinţe şi a terenului aferent acestuia, asigurării membrilor Asociaţiei, altor proprietari ai încăperilor de locuit şi încăperilor cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă, chiriaşilor şi arendaşilor cu servicii comunale şi cu alte servicii, reprezentării şi apărării intereselor membrilor săi.
2. Asociaţia funcţionează în temeiul Legii privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10 martie 1993 şi al altor acte normative ce reglementează raporturile de proprietate asupra locuinţelor, întreţinerea, exploatarea şi deservirea lor. Întreaga activitate şi toate raporturile Asociaţiei se reglementează prin contracte respective (inclusiv prin contracte pentru întreţinerea şi deservirea locuinţelor şi terenurilor aferente blocurilor de locuinţe, încăperilor cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă ce aparţin altor proprietari, pentru deservirea încăperilor arendate etc.).
3. Asociaţia, de la data înregistrării statutului, este persoană juridică, are bilanţ autonom, cont de decontare şi alte conturi în instituţia financiară, poate să încheie, în nume propriu, contracte şi acorduri, să îndeplinească obligaţii, să fie reclamant şi reclamat în instanţa judecătorească.
4. Asociaţia are ştampilă şi atributele caracteristice persoanei juridice.
5. Sediul Asociaţiei: __________________________
DREPTURILE  ŞI  OBLIGAŢIILE  ASOCIAŢIEI
6. În conformitate cu scopurile indicate, Asociaţia:
a) asigură întreţinerea locuinţelor, încăperilor auxiliare, sistemelor inginereşti interne, precum şi terenului aferent blocului de locuinţe în stare tehnică şi sanitară corespunzătoare;
b) stabileşte de sine stătător modul de întreţinere şi de deservire a locuinţelor, stabileşte organizaţiile care vor deservi imobilul, inclusiv organizaţiile de exploatare a locuinţelor, întreprinderile pentru lucrări de întreţinere a construcţiilor şi alţi agenţi economici, încheie contracte pentru întreţinerea şi deservirea locuinţelor şi terenului aferent blocului de locuinţe;
c) asigură participarea proprietarilor de locuinţe membri ai Asociaţiei, altor proprietari ai încăperilor de locuit şi ai încăperilor cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă, chiriaşilor şi arendaşilor la toate cheltuielile de întreţinere şi deservire a imobilului în funcţie de suprafaţa ocupată de către aceştia;
d) asigură încasarea la timp a contribuţiilor pentru întreţinerea şi deservirea imobilului;
e) recepţionează şi achită la timp plăţile pentru lucrările de deservire şi reparaţie a imobilului; asigură plata lunară pentru deservirea şi reparaţia imobilului în modul stabilit de contract;
f) asigură respectarea de către toţi membrii Asociaţiei, de către ceilalţi proprietari ai încăperilor de locuit şi ai încăperilor cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă, de către chiriaşi şi arendaşi a regulilor de exploatare a încăperilor de locuit, de întreţinere a locuinţelor şi a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe;
g) în conformitate cu drepturile delegate ei, încheie contracte de prestare a serviciilor comunale consumatorilor din bloc, precum şi a serviciilor comunale pentru necesităţile comune ale imobilului (asigurarea cu energie electrică pentru iluminatul caselor scărilor şi pentru lift, asigurarea cu apă pentru spălarea anexelor de acumulare a gunoiului, colectarea şi evacuarea deşeurilor menajere, exploatarea sistemului de combatere a incendiilor), pe care le plăteşte în conformitate cu indicaţiile contoarelor şi cu clauzele contractelor încheiate;
h) aplică sancţiuni faţă de persoanele fizice şi juridice în cazul încălcării de către acestea a clauzelor contractelor;
i) arendează de la autoritatea administraţiei publice locale, de la unităţi spaţiu locativ pentru strămutarea membrilor Asociaţiei în cazul reparaţiei capitale a imobilului, dacă lucrările nu pot fi executate fără evacuarea temporară a locatarilor;
j) exercită atribuţiile de manager general - beneficiar al construcţiei în cazul în care Asociaţia a fost constituită în bloc de locuinţe neterminat;
k) prezintă întreprinderilor prestatoare de servicii (asigurarea cu apă rece şi caldă, cu energie electrică şi termică, gaze, deservirea lifturilor etc.) date despre toate locuinţele şi despre numărul de persoane care locuiesc în ele; acordă întreprinderilor prestatoare de servicii ajutor contra plată la încheierea contractelor cu locatarii din bloc şi la achitarea de către aceştia a plăţilor pentru serviciile prestate;
l) efectuează orice altă activitate, permisă de legislaţia în vigoare cooperativei de consum;
m) utilizează imobilul aflat în gestiunea lui şi terenul aferent acestuia, transmis în folosinţa Asociaţiei; prestează altor asociaţii, precum şi proprietarilor de locuinţe private şi chiriaşilor servicii de deservire a blocurilor de locuinţe, utilizează integral mijloacele obţinute pentru întreţinerea şi reparaţia imobilului gestionat, precum şi pentru salarizarea şi pregătirea profesională a personalului angajat;
n) determină de sine stătător sferele în care vor fi folosite creditele, donaţiile, alte mijloace disponibile în vederea îmbunătăţirii condiţiilor locative ale proprietarilor de locuinţe din imobilul gestionat;
o) răspunde, în conformitate cu legislaţia în vigoare, de folosirea şi rambursarea creditelor obţinute;
p) participă la fondarea uniunilor şi asociaţiilor de proprietari ai locuinţelor la nivel teritorial şi naţional;
q) colaborează cu asociaţii similare din aceeaşi localitate, din ţară şi din străinătate.
MIJLOACELE  ASOCIAŢIEI
7. Mijloacele Asociaţiei se compun din:
a) taxa de înscriere, mijloacele financiare vărsate pentru terminarea construcţiei blocului de locuinţe în care a fost constituită Asociaţia;
b) cotizaţiile pentru întreţinerea şi exploatarea imobilului, încăperilor auxiliare, sistemelor inginereşti interioare şi terenurilor aferente blocului de locuinţe;
c) cotizaţiile pentru reparaţia imobilului (inclusiv reparaţia capitală);
d) creditele, donaţiile, mijloacele obţinute din activitatea desfăşurată de Asociaţie;
e) cotele de participare ale autorităţilor administraţiei publice locale (în funcţie de numărul de locuinţe neprivatizate şi de numărul de persoane care locuiesc în aceste locuinţe) la întreţinerea şi reparaţia încăperilor auxiliare, sistemelor inginereşti interioare, terenurilor aferente blocurilor de locuinţe în conformitate cu contractele încheiate, precum şi din defalcări din arenda încăperilor cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă;
f) plăţile vărsate, în conformitate cu normativele în vigoare, de către întreprinderile prestatoare de servicii pentru deservirea de către Asociaţie a sistemelor inginereşti interioare şi lucrul cu locatarii pentru achitarea în termen a serviciilor prestate;
g) alte încasări.
Toate mijloacele Asociaţiei se varsă la conturile respective din instituţia financiară.
Contribuţiile pentru întreţinerea, exploatarea şi reparaţia imobilului (inclusiv reparaţia capitală), încăperilor auxiliare, sistemelor inginereşti interioare şi terenurilor aferente blocurilor de locuinţe se folosesc numai conform destinaţiei.
8. Cuantumul taxelor de înscriere se stabileşte la adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor).
9. Contribuţiile pentru întreţinerea, exploatarea şi reparaţia imobilului, încăperilor auxiliare, sistemelor inginereşti interioare şi terenurilor aferente blocului de locuinţe se depun în mărimi ce asigură acoperirea tuturor cheltuielilor socialmente necesare pentru aceste tipuri de lucrări şi servicii, inclusiv defalcările pentru reparaţia capitală a imobilului.
Cuantumul contribuţiilor se stabileşte la adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor) şi se fixează în contractul de întreţinere şi deservire a locuinţelor şi a terenurilor aferente blocului de locuinţe.
10. Prin decizie a adunării generale a membrilor Asociaţiei (adunării împuterniciţilor) pot fi create fonduri speciale (pentru reparaţia capitală şi curentă a blocului de locuinţe, instalarea aparatelor pentru măsurarea cantităţilor consumate de resurse energetice, remunerarea şi premierea membrilor comitetului de conducere al Asociaţiei, amenajarea terenurilor şi crearea de spaţii verzi, munca cultural-educativă, de fortificare prin sport etc.).
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR
ASOCIAŢIEI
11. Membrul Asociaţiei are dreptul:
a) să aleagă şi să fie ales în comitetul de conducere al Asociaţiei şi în comisia de cenzori;
b) să perceapă de la Asociaţie costul reparaţiilor necesare efectuate pe  cont propriu în cazul în care Asociaţia nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate;
c) pe durata reparaţiilor capitale, să primească spaţiu locativ arendat de Asociaţie, membrii Asociaţiei achitînd arenda pentru perioada de exploatare a acestui spaţiu;
d) să se retragă din Asociaţie, la cerere.
12. Membrul Asociaţiei este obligat:
a) să îndeplinească prevederile statutului Asociaţiei şi deciziile adunării generale a membrilor ei (adunării împuterniciţilor);
b) să achite la timp plăţile pentru locuinţa cumpărată în rate;
c) să folosească locuinţa după destinaţie, să asigure integritatea ei, să respecte regulile de exploatare a încăperilor de locuit, de întreţinere a imobilului şi a terenului aferent;
d) să achite plata lunară pentru deservirea şi întreţinerea imobilului pînă la data de 10 a lunii următoare.
13. Membrul Asociaţiei exercită dreptul de proprietate asupra locuinţei, precum şi asupra locuinţei neterminate, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
14. În cazul absenţei provizorii, membrul Asociaţiei îşi păstrează drepturile şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute de statutul Asociaţiei.
15. Membrul Asociaţiei poate fi exclus din ea în cazul în care:
a) nu respectă statutul Asociaţiei;
b) nu îndeplineşte obligaţiile stabilite de adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor).
16. Proprietarului locuinţei care s-a retras din Asociaţie nu i se restituie taxa de înscriere şi nici mijloacele depuse pentru reparaţia imobilului (inclusiv reparaţia capitală), precum şi pentru alte scopuri prevăzute de statutul Asociaţiei şi de deciziile organelor de administrare ale Asociaţiei. De la persoana care s-a retras din Asociaţie restanţele de plată se percep în modul stabilit.
17. În cazul deteriorării şi distrugerii locuinţei de către proprietar şi de membrii familiei lui, precum şi în cazul încălcării sistematice a regulilor de convieţuire, care face imposibilă pentru alţi locatari coabitarea în acelaşi imobil, vinovaţii răspund în conformitate cu legislaţia în vigoare.
ORGANELE DE ADMINISTRARE ALE  ASOCIAŢIEI
18. Organul suprem al Asociaţiei este adunarea generală a membrilor ei. Dacă din Asociaţie fac parte mai mult de 50 de membri, în locul adunării generale poate fi convocată adunarea împuterniciţilor. Împuterniciţii se aleg la adunarea generală - cîte o persoană din partea a 3-4 membri ai Asociaţiei pe un termen de 3 ani.
19. Adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor) hotărăşte în următoarele probleme:
a) aprobarea statutului Asociaţiei;
b) primirea în Asociaţie şi excluderea din ea;
c) alegerea comitetului de conducere şi a comisiei de cenzori a Asociaţiei;
d) stabilirea cuantumului taxei de înscriere;
e) primirea, utilizarea şi rambursarea creditelor, beneficierea de asistenţă tehnică, aprobarea devizului pentru reparaţia capitală a imobilului;
f) formarea fondurilor Asociaţiei, inclusiv speciale, şi determinarea modului lor de cheltuire;
g) dezbaterea şi aprobarea clauzelor contractelor pentru întreţinerea şi deservirea locuinţelor şi a terenurilor aferente blocului de locuinţe;
h) examinarea plîngerilor împotriva comitetului de conducere şi comisiei de cenzori ale Asociaţiei;
i) aprobarea dării de seamă a comitetului de conducere cu privire la activitatea economico-financiară a Asociaţiei pe anul încheiat, raportului comisiei de cenzori cu privire la rezultatele controlului efectuat şi aprobarea planului economico-financiar al Asociaţiei pe anul următor;
j) stabilirea modului şi condiţiilor de premiere a membrilor comitetului de conducere şi a altor membri ai Asociaţiei;
k) aderarea la uniuni şi asociaţii similare din aceeaşi localitate, din ţară şi din străinătate, precum şi retragerea din ele;
l) lichidarea Asociaţiei;
m) alte probleme ce ţin de competenţa Asociaţiei.
20. Adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor) se convoacă de comitetul de conducere cel puţin o dată pe an.
Adunările extraordinare se convoacă la cererea a cel puţin 1/3 din numărul total de membri ai Asociaţiei, a comisiei de cenzori, precum şi a autorităţii respective a administraţiei publice locale.
21. Adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor) este deliberativă dacă la ea asistă cel puţin 2/3 din numărul total de membri ai Asociaţiei (împuterniciţi).
Deciziile adunării generale a membrilor Asociaţiei (adunării împuterniciţilor) se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor Asociaţiei (împuterniciţilor) prezenţi.
Adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor), convocată pentru soluţionarea chestiunilor privind stabilirea taxei de înscriere, aprobarea clauzelor contractelor de întreţinere şi deservire a locuinţelor şi a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe, excluderea din Asociaţie, lichidarea Asociaţiei, este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 3/4 din numărul total de membri ai Asociaţiei (împuterniciţi). Decizia în acest sens se adoptă cu votul a cel puţin 3/4 din membrii Asociaţiei (împuterniciţii) prezenţi.
22. Organul executiv al Asociaţiei este comitetul de conducere care se subordonează adunării generale.
23. Comitetul de conducere al Asociaţiei, în număr de cel puţin 3 persoane, se alege la adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor) pe un termen de 2 ani.
Comitetul de conducere alege, din componenţa sa, preşedintele şi vicepreşedintele.
Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comitetului de conducere îşi exercită obligaţiile fără remuneraţie sau contra unei remuneraţii stabilite prin decizie a adunării generale a membrilor Asociaţiei (adunării împuterniciţilor).
24. Dacă din Asociaţie fac parte mai puţin de 20 de membri, adunarea generală alege preşedintele şi vicepreşedintele Asociaţiei, care hotărăsc problemele atribuite de statut competenţei comitetului de conducere al Asociaţiei.
25. Obligaţiile comitetului de conducere al Asociaţiei sînt:
a) încheierea contractelor de întreţinere şi deservire a locuinţelor şi a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe, altor contracte legate de activitatea Asociaţiei;
b) organizarea activităţii de producţie şi activităţii de prestare a serviciilor în conformitate cu legislaţia privind cooperativa de consum;
c) întocmirea planurilor de lucru, devizelor şi dărilor de seamă;
d) exercitarea controlului asupra întreţinerii şi reparaţiei locuinţelor, respectării obligaţiilor contractului de întreţinere şi deservire a locuinţelor şi a terenurilor aferente blocului de locuinţe, numirea unui reprezentant în comisia de primire în exploatare a imobilului după reparaţia capitală;
e) angajarea muncitorilor şi funcţionarilor pentru deservirea imobilului şi a terenului aferent blocului de locuinţe;
f) dispunerea de mijloacele Asociaţiei în conformitate cu devizul de venituri şi cheltuieli, aprobat de adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor); întocmirea şi prezentarea adunării generale (adunării împuterniciţilor) a dării de seamă cu privire la activitatea economico-financiară pe anul încheiat şi a proiectului planului economico-financiar al Asociaţiei pe anul următor;
g) reprezentarea intereselor Asociaţiei în autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, în unităţile economice şi în instanţele judecătoreşti;
h) exercitarea controlului asupra încasării de la membrii Asociaţiei a cotizaţiilor a căror mărime a fost stabilită de adunarea generală (adunarea împuterniciţilor), precum şi a plăţilor pentru serviciile comunale şi a altor plăţi; aplicarea, în modul stabilit, a măsurilor faţă de membrii Asociaţiei în cazul în care aceştia nu depun în termen contribuţiile şi plăţile respective;
i) ţinerea lucrărilor de secretariat şi întocmirea dărilor de seamă contabile;
j) exercitarea altor obligaţii ce rezultă din statutul Asociaţiei.
26. Comisia de cenzori a Asociaţiei este organul care controlează şi verifică activitatea comitetului de conducere al acesteia şi se alege, în număr de cel puţin 3 persoane, la adunarea generală a membrilor Asociaţiei (adunarea împuterniciţilor) pe un termen de 2 ani.
Comisia de cenzori alege, din componenţa sa, preşedintele comisiei.
Dacă din Asociaţie fac parte mai puţin de 20 de membri, în locul comisiei de cenzori adunarea generală alege un cenzor.
Comisia de cenzori îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului său, prezintă adunării generale a membrilor Asociaţiei (adunării împuterniciţilor) raportul anual cu privire la rezultatele controlului şi propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii Asociaţiei, iar în cazul stabilirii unor încălcări grave ale disciplinei financiare, cere convocarea adunării generale extraordinare.
27. Litigiile dintre Asociaţie şi membrii ei, precum şi dintre Asociaţie şi unităţi şi alţi agenţi economici, se examinează în modul stabilit.
ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIEI
28. Activitatea Asociaţiei încetează în cazul demolării blocului (blocurilor) de locuinţe sau fuzionării Asociaţiei cu altă asociaţie, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.
29. Lichidarea Asociaţiei se efectuează în conformitate cu modul în vigoare de încetare a activităţii cooperativelor de consum."