LC1517/1998
ID intern unic:  311205
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1517
din  18.02.1998
pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber
"Expo-Business-Chişinău"
Publicat : 07.03.1998 în Monitorul Oficial Nr. 018     Promulgat : 03.03.1998
Parlamentul  adoptă  prezenta lege.
Art.I. - Legea nr.625-XIII din 3 noiembrie 1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău" (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova,  1995,  nr.73, art.857; Legea nr.1472-XIII  din  29 ianuarie 1998) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul  1 alineatele (1) şi  (2) vor avea următorul  cuprins:
" (1) Pe teritoriul Centrului Internaţional de Expoziţii al Firmei Republicane de Comerţ Exterior  "Moldova-Exim"  se înfiinţează  Zona Antreprenoriatului  Liber "Expo-Business-Chişinău", cu caracter complex, denumită în continuare zonă liberă, pe un termen de pînă la 28 decembrie 2025.
(2) În folosinţa zonei libere, pentru crearea subzonelor funcţionale se transmit:
a) un teren cu suprafaţa  de 24 hectare - în vederea desfăşurării activităţii legate de dezvoltarea  social-economică  a  teritoriului respectiv;
b) teritoriul  parcului  "Valea  Morilor",  în  hotarele  existente, precum şi teritoriul dintre digul lacului şi strada Vasile Lupu - pentru organizarea deservirii odihnei, inclusiv pentru construcţia unui complex de distracţii şi a unui complex hotelier;
c) un teren cu  suprafaţa de 3 hectare aferent  traseului internaţional  Balcani  -  pentru crearea unei  subzone  funcţionale  de transport auto;
d) un teren cu  suprafaţa  de  38 hectare ocupat de  societăţile  pe acţiuni "Agrotehnica-Invest" şi "Piese Agro Prim", în patrimoniul cărora statul are cote respective, - pentru crearea unei subzone funcţionale de producţie şi tranzit;
e) un teren cu   suprafaţa  de  33,3  hectare  aferent  Aeroportului Internaţional  Chişinău  -  pentru crearea unei subzone  funcţionale  de prelucrare a producţiei agricole destinate exportului şi de prelucrare a mărfurilor, inclusiv a celor tranzitare."
2. Articolul  3 alineatul (1) va avea următorul  cuprins:
    "(1) În zona liberă se desfăşoară următoarele genuri de activitate:
    a) construcţii;
    b) producţie industrială pe bază de tehnologii nepoluante;
    c) creşterea culturilor agricole, legumicultura şi pomicultura;
    d) servicii de transport, depozite şi magazii, comunicaţii;
    e) comerţ angro şi cu amănuntul;
    f) servicii hoteliere şi alimentaţie publică;
    g) intermediere financiară;
    h) tranzacţii imobiliare;
    i) servicii comunale, sociale şi personale."
    3. La articolul  4:
    după alineatul   (3)  se  introduce  un  nou  alineat,  care  devine alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Administraţia  zonei libere este  în drept  să  înfiinţeze  o întreprindere  de  stat  pentru  deservirea  mărfurilor  tranzitare  ale nerezidenţilor  zonei libere şi să o înregistreze, în afară de  concurs, în calitate de rezident al zonei libere.";
    alineatul  (4) devine alineatul  (5).
4. La articolul 5:
    se introduce un nou alineat, care devine alineatul (1), cu următorul cuprins:
   "(1) Regimul  vamal  pe teritoriul zonei libere şi al subzonelor  ei funcţionale  este  asigurat  de  serviciul  vamal  din  zona  liberă  al Departamentului Controlului Vamal.";
    alineatele (1), (2), (3) şi (4) devin respectiv alineatele (2), (3), (4) şi (5);
    alineatul (2) se completează cu o nouă literă, care devine litera e) cu următorul cuprins:
    "e) scoase temporar  din  zona  liberă fără a fi  comercializate  şi introduse din nou, inclusiv în altă formă (prelucrate ori finisate).";
    alineatul  (3):
    litera b) se completează  cu  cuvîntul "; sau";
    se completează cu o nouă literă, care devine litera c), cu următorul cuprins:
    "c) costul final  al mărfurilor şi altor obiecte declarate,  produse (prelucrate  ori  finisate)  la  comanda rezidenţilor  zonei  libere  la întreprinderile  din  Republica Moldova din materie primă, materiale  şi piese de schimb de import, temporar scoase din zona liberă, cu cel puţin 50 la sută depăşeşte costul componentului de import.";
    articolul se  completează  cu  alineatele (6), (7), (8) şi  (9),  cu următorul cuprins:
"(6) Asupra mărfurilor şi altor obiecte produse în Republica Moldova şi  introduse  în zona liberă pentru consum final nu se extinde  regimul contingentării,  acordării  de  licenţe şi alte măsuri de  reglementare netarifară a exportului şi nu se cer garanţii bancare pentru repatrierea capitalului.
(7) Mărfurile  şi alte obiecte produse în Republica Moldova,  precum şi  mărfurile şi alte obiecte  supuse  anterior  perfectării vamale, importate  în  Republica  Moldova, indiferent de ţara  lor  de  origine, introduse  temporar  pe  teritoriul  zonei  libere  pentru  desfăşurarea expoziţiilor  şi  tîrgurilor,  nu  se supun  taxelor  vamale,  taxei  pe valoarea adăugată şi accizelor.
(8) Participanţilor   la  expoziţiile  şi  tîrgurile  organizate  pe teritoriul  zonei  libere, în perioada desfăşurării lor şi  în  decursul următoarelor 3 zile, li se permite să comercializeze, în conformitate cu legislaţia  cu privire la zonele antreprenoriatului liber, exponatele pe teritoriul  zonei libere, în volumele coordonate cu serviciul vamal  din zona  liberă al Departamentului Controlului Vamal şi perfectate în modul corespunzător.
(9) Mărfurile şi alte obiecte introduse temporar pe teritoriul zonei libere  cu  scopul reexportului la expoziţii şi tîrguri  desfăşurate  în alte  ţări se perfectează pentru reexport printr-o declaraţie în  numele rezidentului zonei libere - organizator al participării la expoziţie din partea Republicii Moldova."
    5. La  articolul  6:
    alineatul  (1) va avea următorul  cuprins:
    "(1) Impozitul pe venitul rezidenţilor zonei libere se stabileşte în mărime  de  45  la  sută  din cota  impozitului  respectiv  stabilit  în Republica Moldova.";
    la alineatul (2), cuvintele "pe beneficiul obţinut" se înlocuiesc cu cuvintele "pe venitul obţinut";
    la alineatul   (3),  cuvintele  "pe  beneficiu"  se  înlocuiesc   cu cuvintele  "pe venit", iar cuvintele "anul următor celui" se  înlocuiesc cu cuvintele "trimestrul următor celui";
    după alineatul   (3)  se  introduce  un  nou  alineat,  care  devine alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Facilităţile  fiscale de care beneficiază agenţii economici  ai Republicii  Moldova  se  aplică rezidenţilor zonei  libere  în  mărimile corespunzătoare, respectîndu-se şi celelalte condiţii de egalitate.";
    alineatele (4) şi  (5) devin respectiv alineatele (5)  şi  (6);
    la alineatul (5), cuvintele "Mărfurile şi serviciile produse în zona liberă"  se înlocuiesc cu cuvintele "Mărfurile, lucrările şi  serviciile originare din zona liberă";
    după alineatul   (6)  se  introduce  un  nou  alineat,  care  devine alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Sînt scutite  de taxa pe valoarea adăugată şi accize mărfurile, lucrările şi serviciile:
    a) scoase din  zona liberă în conformitate cu regimul vamal prevăzut la art.5 alin. (2) lit. b), c), d) şi e);
    b) introduse   în  zona  liberă  din  afara  teritoriului  vamal  al Republicii Moldova;
    c) originare  de  pe  teritoriul  vamal  al  Republicii  Moldova  şi introduse  în  zona  liberă  pentru  consum  final,  cu  excepţia  celor destinate comerţului cu amănuntul.;
    alineatele (6) şi (7) devin respectiv alineatele (8) şi  (9);
    la alineatul  (8), cuvintele "impozitul pe beneficiu" se  înlocuiesc cu cuvintele "impozitul pe venit";
    la alineatul  (9), cuvintele "activităţile de informare şi reclamă," se  exclud, iar cuvintele "asupra beneficiului obţinut" se înlocuiesc cu cuvintele "asupra venitului obţinut".
    6. După articolul  6  se  introduce  un  nou  articol,  care  devine articolul 6/1, cu următorul cuprins:
    "Articolul 6/1. Regimul valutar
    (1) Plăţile în  numerar  în  zona  liberă se  efectuează  în  valută naţională.
    (2) Plăţile prin   virament   dintre  Administraţia  zonei   libere, rezidenţii  zonei  libere şi agenţii economici ai Republicii Moldova  se efectuează în orice valută, conform listei Băncii Naţionale a Moldovei.
    (3) Salarizarea   persoanelor  care  lucrează  în  zona  liberă   se efectuează în valută naţională."
    7. Articolul  8:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Pînă la  trecerea Federaţiei Ruse la regimul taxei pe  valoarea adăugată   şi  accizelor  conform  criteriului  destinaţiei,  mărfurile, lucrările  şi  serviciile provenite din Federaţia Rusă scoase  din  zona liberă  pe  teritoriul vamal al Republicii Moldova nu se supun taxei  pe valoarea   adăugată.  Mărfurile  (producţia),  lucrările  şi  serviciile provenite  de  pe teritoriul Republicii Moldova şi exportate  prin  zona liberă  în  Federaţia  Rusă  se  supun taxei  pe  valoarea  adăugată  şi accizelor conform criteriului ţării de origine.";
    după alineatul   (2)  se  introduce  un  nou  alineat,  care  devine alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Administraţia  zonei libere va înregistra, în afară de concurs, în   calitate   de  rezidenţi  ai  zonei  libere,  Concernul   de   Stat "Arca-Moldova"   şi   Societatea  pe  Acţiuni  "Virens2,  amplasate   pe teritoriul subzonelor funcţionale stabilite prin prezenta lege.";
    alineatul (3) devine alineatul (4).
Art.II. - Guvernul,  în  termen  de  2 luni, va  aduce  actele  sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
Art.III. -  Prezenta lege intră  în vigoare la data publicării.
PRESEDINTELE  
PARLAMENTULUI                             DUMITRU  MOŢPAN
Chişinău, 18 februarie 1998.
Nr.1517-XIII