LPC219/2003
ID intern unic:  312216
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 219
din  30.05.2003
pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001
cu privire la protecţia socială suplimentară a invalizilor de război, a participanţilor
la cel de-al doilea război mondial şi a familiilor lor
Publicat : 17.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 121     art Nr : 483     Promulgat : 09.06.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - La articolul 2 punctul 1) din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a invalizilor de război, a participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi a familiilor lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 51, art. 280), după cuvintele "precum şi legate de participarea la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl" se introduc cuvintele ", inclusiv persoanelor care au devenit invalide în urma participării la lichidarea consecinţelor avariei, fiind trimise în deplasări de serviciu de către ministere, departamente, întreprinderi şi organizaţii".
Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI     Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 30 mai 2003.
Nr. 219-XV.