HGC861/2006
ID intern unic:  316775
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 861
din  31.07.2006
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996
Publicat : 04.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 120-123     art Nr : 903
Întru executarea Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.25, art.259)  şi în scopul prevenirii încălcărilor legislaţiei în construcţii şi urbanism, reducerii gradului de risc în construcţii în urma calamităţilor naturale şi accidentelor tehnice, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.360 din 25 iunie 1996 "Cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii" (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                                         Vasile TARLEV

Chişinău, 31 iulie 2006.
Nr. 861.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 861
din 31 iulie 2006
Modificările ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996
Punctele 2 şi 3 din Hotărîrea Guvernului nr.360 din 25 iunie 1996 "Cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.49-50, art.415), cu modificările şi completările ulterioare, vor avea următorul cuprins:
"2. Calitatea construcţiilor de orice destinaţie, indiferent de forma de proprietate şi sursa de finanţare, precum şi lucrările de construcţii, reconstrucţii, modernizare şi reparaţii capitale la construcţiile existente, producerea materialelor şi articolelor pentru construcţii sînt supuse controlului de stat.
Controlul de stat al calităţii în construcţii constituie o componentă a sistemului calităţii, stabilit prin lege, şi se efectuează de către Inspecţia de Stat în Construcţii diferenţiat, la fazele de concepere, proiectare, autorizare, executare (inclusiv la toate fazele determinante ale execuţiei), exploatare, postutilizare a construcţiilor şi la producerea materialelor şi articolelor pentru construcţii.
3. Se aprobă:
Regulamentul privind modul de exercitare a controlului de stat al calităţii în construcţii, conform anexei nr.1;
Regulamentul Inspecţiei de Stat în Construcţii, conform anexei nr.2;
Regulamentul privind exercitarea controlului asupra utilizării investiţiilor publice în construcţii, conform anexei nr.3."
"Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.360
din 25 iunie 1996
R E G U L A M E N T
privind modul de exercitare a controlului de stat
al calităţii în construcţii
I. Dispoziţii generale
1. Noţiunile principale utilizate în prezentul Regulament semnifică următoarele:
control - totalitatea acţiunilor realizate de un controlor sau grup de controlori de stat în vederea verificării îndeplinirii de către autorităţile administraţiei publice locale, agentul economic sau persoana fizică a prevederilor legislaţiei şi actelor normative în vigoare;
control planificat - control preconizat în prealabil spre exercitare, în conformitate cu prevederile legislaţiei şi actelor normative, cu o periodicitate stabilită în aceste documente, însă cel mult o dată în an;
controale inopinate - toate controalele care nu cad sub incidenţa noţiunii de "control planificat";
control repetat - control de verificare a executării prescripţiilor de înlăturare a încălcărilor constatate în actele de control precedent;
control tematic -  control prevăzut în programele de activitate, avînd drept scop analiza respectării cerinţelor normative la executarea unor lucrări de construcţii sau construcţii concrete, sau funcţionarea şi aplicarea sistemului calităţii în construcţii;
control prin sondaj - control care are drept scop verificarea respectării unor acte legislative, a măsurilor de îmbunătăţire a calităţii sau a stării calităţii la unele obiecte sau agenţi economici;
control complex - control prevăzut în programele de activitate, avînd drept scop determinarea nivelului calităţii lucrărilor de construcţii, materialelor de construcţii şi stabilităţii numitului nivel. Controalele pot fi efectuate cu participarea altor organe de control specializat;
control la faza determinantă - control al calităţii lucrărilor de construcţii şi al elementelor constructive care au atins faza fizică stabilită de proiect sau de Inspecţia de Stat în Construcţii şi care nu pot fi continuate fără acceptul în scris al investitorului, executantului, proiectantului şi inspectorului de stat în construcţii;
concepere - evaluări tehnico-economice, sociale, ecologice, urbanistice, efectuate în scopul argumentării necesităţii construcţiei;
postutilizare - reutilare a materialelor şi a construcţiilor în urma demolării construcţiilor.
2. Prezentul Regulament stabileşte factorii, obiectele, modul de organizare, conţinutul şi măsurile aplicate la exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii, respectarea disciplinei în urbanism şi utilizarea investiţiilor publice.
3. Prevederile Regulamentului sînt executorii pentru toţi subiecţii implicaţi în emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire, conceperea şi proiectarea construcţiilor, executarea, utilizarea şi postutilizarea construcţiilor, producerea şi furnizarea materialelor şi articolelor pentru construcţii.
4. Controlul de stat al calităţii în construcţii este exercitat de către Inspecţia de Stat în Construcţii, conform prevederilor Legii nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii.
Inspecţia de Stat în Construcţii este în drept să organizeze controale complexe cu participarea reprezentanţilor organelor specializate de control de stat, conform Hotărîrii Guvernului nr. 862 din 26 iulie 2004.
5. Controlul de stat al calităţii în construcţii nu exclude şi nu suplineşte controlul interior sau alte forme de control de ramură, nu absolvă subiecţii implicaţi în procesul de construire de obligaţiile şi răspunderile ce le revin prin dispoziţiile legale referitoare la calitatea construcţiilor, produselor sau serviciilor prestate.
6. Controlul de stat al calităţii în construcţii constituie o componenţă a sistemului calităţii în acest domeniu şi are drept scop prevenirea sau limitarea situaţiilor ce pot apărea în construcţii şi care pot pune în primejdie sau afecta viaţa şi sănătatea oamenilor, mediul înconjurător sau pot cauza pierderi materiale unei persoane sau societăţii.
II. Obiectele şi subiecţii controlului de stat
al calităţii în construcţii
7. Controlul de stat al calităţii în construcţii se efectuează la toate obiectele cu orice destinaţie, indiferent  de forma de proprietate şi sursele de finanţare, precum şi la lucrările de construcţii, reconstrucţii, modernizare şi reparaţii capitale la construcţiile existente, producerea materialelor şi articolelor pentru construcţii.
Nu cad sub incidenţa prevederilor prezentului punct construcţiile prevăzute de alineatul (2) al articolului 2 din Legea nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii.
8. Controlul de stat al calităţii în construcţii se efectuează la toţi subiecţii implicaţi în procesul de construcţie - investitori, proiectanţi, executanţi, proprietari de construcţii, producători şi furnizori de materiale şi articole pentru construcţii.
În cadrul autorităţilor administraţiei publice locale se verifică corespunderea construcţiilor autorizate cu documentaţia urbanistică aprobată.
9. Controlul de stat al calităţii în construcţii se efectuează în următoarele direcţii (activităţi):
a) urbanism şi amenajarea teritoriului;
b) proiectarea construcţiilor;
c) executarea construcţiilor şi lucrărilor de construcţii / reparaţii;
d) producerea şi furnizarea materialelor pentru construcţii;
e) exploatarea, utilizarea şi postutilizarea construcţiilor.
III. Modul de exercitare a controlului de stat
al calităţii în construcţii
10. Controlul de stat al calităţii în construcţii se efectuează diferenţiat la toate fazele de executare şi utilizare a construcţiilor - concepere, proiectare, autorizare, executare, exploatare, postutilizare, la fazele determinante şi la producerea materialelor şi articolelor pentru construcţii.
11. Controlul de stat se efectuează prin inspecţii curente, tematice şi prin sondaj,  conform programelor de control anuale şi trimestriale, elaborate de Inspecţia de Stat în Construcţii şi aprobate de Organul naţional de dirijare în construcţii.
12. La faza de concepere controlul de stat se efectuează prin participarea Inspecţiei de Stat în Construcţii în activitatea comisiilor locale de selectare şi atribuire a terenurilor pentru construcţii, precum şi prin coordonarea documentaţiei de amplasare a construcţiilor.
13. În cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, la agenţii economici cu activităţi în executarea lucrărilor de construcţii şi la întreprinderile de producere a materialelor şi articolelor pentru construcţii controlul de stat al calităţii în construcţii se efectuează o dată în an.
14. La agenţii economici cu un nivel al calităţii lucrărilor de construcţii, materialelor şi articolelor pentru construcţii ce corespunde cerinţelor normelor şi standardelor şi care este stabil, controlul de stat al calităţii se efectuează o dată în trei ani.
15. Controalele planificate se efectuează conform programelor de activitate a Inspecţiei de Stat în Construcţii.
16. Controalele repetate se efectuează pentru verificarea şi constatarea lichidării neconformităţilor depistate prin controalele precedente.
17. Controalele inopinate se efectuează în scopul confirmării îndeplinirii prescripţiilor Inspecţiei de Stat în Construcţii privind sistarea  lucrărilor sau livrării, utilizării materialelor şi articolelor de calitate proastă sau în caz de apariţie a unor reclamaţii.
18. Despre exercitarea controlului, conform programului de activitate,  Inspecţia de Stat în Construcţii informează autoritatea administraţiei publice locale, agentul economic sau persoana fizică cu cel puţin 5 zile înainte de control.
19. Controalele se efectuează în prezenţa şi cu participarea reprezentantului părţii controlate.
IV. Conţinutul şi documentele aferente controlului
calităţii în construcţii
20. Controlul de stat al calităţii în construcţii prevede:
a) în urbanism şi amenajarea teritoriului - respectarea planurilor urbanistice la amplasarea construcţiilor şi amenajărilor; respectarea planurilor generale ale întreprinderilor şi cartierelor; a zonelor verzi şi protejate; respectarea legislaţiei de către autorităţile administraţiei publice locale la eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire / demolare;
b) la conceperea şi proiectarea construcţiilor - respectarea condiţiilor stipulate în certificatul de urbanism; a modului de avizare şi coordonare a documentaţiei de proiect; de verificare şi corectare a documentaţiei de proiect; completivitatea documentaţiei de proiect;
c) la executarea construcţiilor - respectarea planurilor de amplasare (reperare) orizontală şi verticală a construcţiilor şi instalaţiilor aferente; verificarea calităţii materialelor utilizate şi a lucrărilor de construcţii executate; a completării documentaţiei de execuţie a lucrărilor; a funcţionării sistemului intern de dirijare şi asigurare a calităţii lucrărilor de construcţii;
d) la producerea materialelor şi articolelor pentru construcţii - respectarea regimului tehnologic la producerea materialelor şi articolelor; asigurarea calităţii materiei prime şi a producţiei finite; a funcţionării sistemului intern de dirijare şi asigurare a calităţii; certificarea producţiei;
e) la exploatarea fondului construit - respectarea prescripţiilor tehnice privind exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente; verificarea stării tehnice a construcţiilor aflate în exploatare.
21. Controlul complex se efectuează la agenţii economici cu activităţi în executarea construcţiilor sau producerea materialelor şi articolelor pentru construcţii.
Controlul complex prevede un volum de control de cel puţin 30 la sută din volumul anual al lucrărilor de construcţii executate de agentul economic sau  din volumul materialelor şi articolelor produse.
22. Controalele complexe cu drept scop principal verificarea funcţionării sistemului intern de conducere şi asigurare a calităţii lucrărilor de construcţii sau materialelor şi articolelor pentru construcţii sau determinarea nivelului de calitate şi a stabilităţii acestuia.
23. Controlul calităţii în construcţii se finalizează cu întocmirea raportului de control (notei de control), a procesului-verbal de control, în care se oglindesc rezultatele controlului.
La raport (notă), la procesul-verbal de control se anexează lista neconformităţilor, prescripţiile înmînate, procesele-verbale de constatare a contravenţiilor administrative, explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere etc.
24. Reprezentantul Inspecţiei de Stat în Construcţii, responsabil de control, aduce la cunoştinţa subiectului controlat rezultatele controlului.
25. Documentele aferente controlului sînt semnate de către reprezentanţii Inspecţiei de Stat în Construcţii, participanţii la control şi reprezentanţii subiectului controlat.
Subiectul controlat are la dispoziţia sa 5 zile pentru a lua cunoştinţă de rezultatele controlului şi pentru a-şi prezenta obiecţiile.
26. Materialele controlului se examinează de conducerea subiectului controlat cu participarea personalului tehnic şi reprezentantului (conducătorului) grupului de control al Inspecţiei de Stat în Construcţii.
V. Măsurile aplicate în urma controalelor
27. În cazul în care în urma controlului au fost depistate încălcări ale legislaţiei în construcţii, executarea lucrărilor cu abateri de la documentaţia de proiect, sau cerinţele normativelor în vigoare, producerea şi livrarea materialelor şi articolelor pentru construcţii, care nu corespund cerinţelor standardelor, inspectorul, responsabil de control, ia decizia de aplicare a măsurilor de lichidare a neconformităţilor depistate, care pot fi următoarele:
a) înmînarea prescripţiei subiectului controlat cu cerinţe de lichidare a neconformităţilor;
b)  sistarea lucrărilor de construcţii executate cu abateri de la documentaţia de proiect sau cerinţele normativelor în vigoare;
c) sistarea producerii, furnizării şi utilizării materialelor şi articolelor pentru construcţii care nu corespund cerinţelor standardelor;
d) adresarea unui demers către comisia de atestare a specialiştilor în domeniul construcţiilor de a suspenda sau anula certificatul de atestare a dirigintelui de şantier şi responsabilului tehnic, care au admis încălcarea legislaţiei şi normelor în construcţii sau a soluţiilor tehnice ale proiectului;
e) întocmirea unui proces-verbal de constatare a contravenţiilor administrative pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de Codul cu privire la contravenţiile administrative.
28. Prescripţiile Inspecţiei de Stat în Construcţii împreună cu cerinţele şi termenele de lichidare a neconformităţilor depistate se înmînează conducătorului unităţii supuse controlului.
29. Sistarea lucrărilor de construcţii are loc pe un termen necesar pentru lichidarea neconformităţilor.
30. Reluarea lucrărilor se admite doar cu acordul Inspecţiei de Stat în Construcţii. Acordul de reluare a lucrărilor se face în scris prin înscrierea în Cartea tehnică a construcţiei sau prin scrisoare aparte.
31. Prescripţiile de sistare a lucrărilor de construcţii şi producerii materialelor şi articolelor pentru construcţii se referă numai la lucrările şi materialele concrete executate la un nivel neadecvat al calităţii. Alte genuri de lucrări şi materiale de construcţii, a căror calitate corespunde cerinţelor normative şi standardelor, pot fi executate şi produse.
32. Cu referinţă la faptele de executare a construcţiilor şi lucrărilor de construcţii neautorizate se întocmeşte procesul-verbal de constatare a contravenţiei administrative, prevăzute de art.149 al Codului cu privire la contravenţiile administrative, fără a stabili vreun termen.
VI. Dispoziţii finale
33. Dispoziţiile şi deciziile Inspecţiei de Stat în Construcţii sînt executorii pentru toate persoanele juridice şi fizice cu activităţi în domeniul construcţiilor, producerea materialelor şi articolelor pentru construcţii şi pentru autorităţile administraţiei publice locale.
34. Dispoziţiile şi deciziile Inspecţiei de Stat în Construcţii pot fi reclamate Organului naţional de dirijare în construcţii sau atacate în instanţa judecătorească.
Înaintarea reclamaţiei nu suspendă îndeplinirea dispoziţiilor şi deciziilor Inspecţiei.
35. Cheltuielile ce ţin de încercarea, verificarea calităţii lucrărilor de construcţii-montaj, a materialelor şi articolelor pentru construcţii, neexecutate conform prevederilor legislaţiei în construcţii şi efectuate la solicitarea organului de control, le suportă executantul acestor lucrări sau producătorul materialelor.
36. Agenţii economici, persoanele fizice şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele şi informaţiile necesare efectuării controlului; să asigure accesul la locul de control şi la obiectele supuse controlului.
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului  nr.360
din 25 iunie 1996
REGULAMENTUL
Inspecţiei de Stat în Construcţii
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament stabileşte atribuţiile, responsabilităţile şi modul de activitate a Inspecţiei de Stat în Construcţii.
2. Inspecţia de Stat în Construcţii, instituită în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.579 din 17 octombrie 1991 "Cu privire la formarea sistemului unic de stat pentru supravegherea calităţii construcţiilor în Republica Moldova" pe lîngă Organul naţional de dirijare în construcţii, este abilitată cu funcţii de control de stat interdepartamental în domeniul calităţii construcţiilor şi activează prin intermediul inspecţiilor teritoriale.
3. Inspecţia de Stat în Construcţii (în continuare - Inspecţia) este organul unic de stat abilitat cu exercitarea controlului statului asupra aplicării unitare şi întocmai a legislaţiei şi documentelor normative în construcţii de către autorităţile administraţiei publice locale, persoanele fizice şi juridice, implicate în activitatea de investiţionare, concepere, proiectare, autorizare, realizare, utilizare şi postutilizare a construcţiilor, în producerea materialelor şi articolelor pentru construcţii.
4. În activitatea sa, Inspecţia se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, hotărîrile şi dispoziţiile Organului naţional de dirijare în construcţii şi de prevederile prezentului Regulament.
5. Inspecţia este persoană juridică, dispune de balanţă autonomă, cont de decontare, ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa.
6. Efectivul-limită al Inspecţiei se aprobă de Guvern. Structura şi statele de personal ale Inspecţiei, la propunerea acesteia, se aprobă de Organul naţional de dirijare în construcţii în limita efectivului aprobat de Guvern.
7. Inspecţia prezintă dări de seamă despre activitatea sa Organului naţional de dirijare în construcţii şi organelor de resort, în modul stabilit.
8. Inspecţia întreţine relaţii de colaborare cu autorităţile centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile de stat, de drept, ştiinţifice, de învăţămînt, mass-media, organisme cu activităţi în domeniul calităţii construcţiilor din alte state.
9. În sensul prezentului Regulament, prin construcţii se au în vedere clădiri de orice categorie şi destinaţie şi instalaţiile aferente acestora, drumuri, căi ferate, poduri, lucrări hidrotehnice, turnuri, rezervoare, lucrări tehnico-edilitare, reţele de gaze, precum şi lucrările de construcţii, reparaţii capitale şi întreţinere a acestora.
II. Atribuţiile Inspecţiei
10. Inspecţia are următoarele atribuţii:
a) organizarea şi exercitarea controlului de stat asupra respectării prevederilor actelor normative şi reglementărilor în vigoare referitoare la disciplina în urbanism, amenajarea teritoriului şi calitatea în construcţii;
b) participarea, în comun cu alte organe abilitate, la acţiunile de urgenţă generate de calamităţi naturale, dezastre sau accidente tehnice, care pot avea repercusiuni asupra stării şi siguranţei construcţiilor sau care pun în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor;
c) colaborarea cu alte organe de control ale statului, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile de învăţămînt superior şi cu specialişti din domeniu în vederea respectării disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului şi a sistemului calităţii în construcţii, precum şi în vederea elaborării reglementărilor tehnice cu scopul protejării populaţiei;
d) inspectarea liberă şi nestingherită a tuturor obiectelor de construcţie aflate în faza de concepere, proiectare, autorizare, executare şi exploatare, a întreprinderilor de producere a materialelor şi articolelor pentru construcţii;
e) adoptarea deciziilor şi emiterea dispoziţiilor executorii pentru persoanele juridice şi fizice referitor la respectarea disciplinei în urbanism, calitatea lucrărilor pentru construcţii-montaj, materialelor şi articolelor de construcţie, în caz de încălcare a legislaţiei în construcţii;
f) sistarea lucrărilor de construcţii-montaj care se execută fără licenţă, cu abateri de la proiect şi documentele normative, fără proiect sau cu încălcări ale legislaţiei în construcţii;
g) stabilirea gradului de avariere a construcţiilor şi, în cazul în care construcţia prezintă pericol,  interzicerea exploatării acesteia;
h) solicitarea şi obţinerea gratuită de la autorităţile centrale de specialitate ale administraţiei publice şi de la autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile de proiectare, agenţii economici şi persoanele fizice a datelor privind situaţia arhitectural-urbanistică, existenţa autorizaţiei de construcţie, legalitatea executării lucrărilor, calitatea producţiei în construcţii şi precizarea volumului (costului) ei, alte date necesare pentru examinarea problemelor abordate;
i) solicitarea de la executanţi a refacerii documentaţiei de proiect şi a lucrărilor de construcţii-montaj, executate cu încălcări ale documentelor normative, efectuarea încercărilor de laborator ale unor elemente de construcţie, realizarea investigaţiilor suplimentare în cazul în care acest lucru este întemeiat;
j) sistarea producerii şi livrării materialelor şi articolelor pentru construcţii fără certificat de conformitate;
k) respingerea recepţiei obiectelor executate cu încălcarea normelor şi regulilor în construcţii;
l) adoptarea deciziilor privind încasarea la bugetul de stat a sumelor obţinute nelegitim de antreprenor de la exagerarea volumelor şi valorii lucrărilor executate;
m) aplicarea sancţiunilor prevăzute de Codul cu privire la contravenţiile administrative. Sînt în drept să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni administrative în numele Inspecţiei de Stat în Construcţii:
şeful Inspecţiei şi adjuncţii lui;
şefii de direcţii din cadrul Inspecţiei şi adjuncţii lor;
şefii inspecţiilor teritoriale şi adjuncţii lor;
n) sesizarea organelor de urmărire penală privind proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei construcţii ori executarea lucrărilor de modificare a acesteia de către persoanele responsabile, fără respectarea documentelor normative privind rezistenţa şi stabilitatea, precum şi continuarea lucrărilor executate necorespunzător şi sistate prin acte de control, în cazul în care acestea pot afecta rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor;
o) înaintarea la Camera de Licenţiere a propunerilor privind suspendarea acţiunii licenţelor eliberate persoanelor juridice şi fizice pentru desfăşurarea activităţii de proiectare, verificarea proiectelor, executarea lucrărilor de construcţii-montaj, în cazul încălcării de către acestea a legislaţiei în construcţii, a documentelor normative sau ignorării prescripţiilor Inspecţiei;
p) înaintarea la Comisia de atestare, constituită de Organul naţional de dirijare în construcţii, a propunerilor privind sistarea valabilităţii sau anularea certificatelor de atestare tehnico-profesională a specialiştilor care au încălcat legislaţia în vigoare, au neglijat prescripţiile Inspecţiei sau au comis abateri de la soluţiile de proiect şi normele în construcţii, fapt ce a condus la diminuarea exigenţelor esenţiale prevăzute de Legea nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii;
q) sistarea valabilităţii autorizaţiilor de construire/demolare, eliberate de autorităţile administraţiei publice locale, în caz de depistare a faptelor de încălcare a legislaţiei  în vigoare şi a procedurii de eliberare;
r) asigurarea specialiştilor cu funcţii de control ai Inspecţiei cu echipament de protecţie a muncii, potrivit normativelor în vigoare;
s) propunerea operării de modificări şi completări în componentele sistemului calităţii în construcţii, referitoare la conţinutul reglementărilor tehnice, recepţia construcţiilor etc.;
t) elaborarea şi actualizarea metodologiilor, instrucţiunilor interne şi procedurilor de inspecţie, participarea la elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative ce ţin de domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi calităţii construcţiilor;
u) efectuarea analizelor, sintezelor şi rapoartelor în domeniu, cu propuneri de măsuri preventive şi de ameliorare a disciplinei în urbanism, amenajării teritoriului şi calităţii lucrărilor de construcţii, de eficientizare a activităţii structurilor şi persoanelor implicate în lucrările de construcţii şi prezentarea propunerilor de rigoare  Organului naţional de dirijare în construcţii;
v) organizarea seminarelor, conferinţelor republicane şi regionale în probleme ce ţin de activitatea Inspecţiei, participarea la simpozioanele internaţionale, organizarea instruirii cadrelor în domeniul construcţiilor;
w) dirijarea activităţii comisiilor de  atestare a responsabililor tehnici şi a diriginţilor de şantier, proiectanţilor, verificatorilor de proiecte şi a altor specialişti implicaţi în procesul de construcţie;
x) participarea în activitatea comisiilor de acreditare a laboratoarelor şi a organismelor de certificare în domeniul construcţiilor;
y) participarea la acţiunile ce ţin de publicitatea calităţii în construcţii, de familiarizare a publicului cu problemele calităţii în construcţii prin intermediul radioteleviziunii, mass-media, editarea publicaţiilor de specialitate şi de informare tehnică specifice domeniilor sale de activitate.
11. Atribuţiile Inspecţiei în exercitarea controlului în construcţii pe compartimente sînt expuse în cele ce urmează.
În urbanism
Controlul de stat privind respectarea:
a) planurilor urbanistice la amplasarea construcţiilor şi amenajărilor, a planurilor generale ale întreprinderilor şi complexelor sociale;
b)  regimului de protecţie a spaţiilor verzi şi a zonelor de protecţie;
c) corespunderii construcţiilor autorizate de către autorităţile administraţiei publice locale cu documentaţia urbanistică aprobată;
d) aliniamentelor de construcţii;
e) sistematizării verticale a construcţiilor;
f) condiţiilor tehnice de amplasare şi racordare a reţelelor tehnico-edilitare.
În proiectarea construcţiilor
Controlul asupra respectării prevederilor legislaţiei şi documentelor normative în construcţii privind:
a) corespunderea documentaţiei de proiect cu datele şi condiţiile stipulate în certificatele de urbanism;
b) completivitatea documentaţiei de proiect;
c) verificarea  documentaţiei de proiect;
d) corectarea documentaţiei de proiect.
În producerea materialelor şi articolelor pentru construcţii
Controlul  asupra funcţionării sistemului intern de dirijare şi asigurare a calităţii lucrărilor executate la întreprindere, care cuprinde:
a) asigurarea întreprinderii cu documente normative şi legislative;
b) controlul calităţii materiei prime;
c) controlul calităţii producţiei finite;
d) respectarea disciplinei tehnologice;
e) asigurarea metrologică.
La executarea construcţiilor şi lucrărilor de construcţii-montaj
Verificarea:
a) amplasării construcţiilor în plan şi pe verticală;
b) existenţei autorizaţiei de construire;
c) atestării personalului tehnico-ingineresc, precum şi a lucrătorilor pentru executarea lucrărilor speciale;
d) îndeplinirii prescripţiilor Inspecţiei, elaborate în urma rezultatelor controalelor precedente;
e) existenţei şi completării Cărţii tehnice  a construcţiei;
f) efectuării încercărilor de laborator, verificărilor geodezice, prevăzute de documentele normative;
g) corespunderii lucrărilor de construcţii-montaj cu documentaţia de proiect, prescripţiile tehnice, normativele şi legislaţia în construcţii;
h) calităţii materialelor şi articolelor aplicate;
i) organizării şi funcţionării sistemului intern de dirijare a lucrărilor şi asigurare a calităţii în construcţii (controlul de intrare a materialelor, controlul operaţional şi de recepţie a lucrărilor de construcţii);
j) respectării tehnologiei executării lucrărilor de construcţii-montaj;
k) participării la recepţia lucrărilor la fazele determinante şi la recepţia construcţiilor.
În exploatarea construcţiilor
Controlul construcţiilor aflate în exploatare privind:
a) respectarea prescripţiilor tehnice şi legislaţiei de exploatare a construcţiilor de către proprietarii şi utilizatorii construcţiilor;
b) respectarea legislaţiei privind executarea intervenţiilor la construcţiile existente;
c) verificarea stării tehnice a construcţiilor şi elementelor constructive, a condiţiilor de exploatare;
d) constatarea defectelor şi a deformaţiilor apărute la construcţii în perioada de exploatare, influenţa acestora asupra stării tehnice a construcţiilor, cauzele de apariţie a acestora, măsurile necesare de lichidare.
La utilizarea investiţiilor publice
Controlul asupra utilizării investiţiilor publice care prevede:
a) verificarea actelor de recepţie a lucrărilor de construcţii-montaj;
b)  verificarea respectării metodologiei de calcul al costului lucrărilor de construcţii-montaj;
c) verificarea instrumentală a volumelor fizice exagerate ale lucrărilor de construcţii;
d) verificarea aplicării corecte a normelor de utilizare a materialelor de construcţie şi a resurselor energetice, comunale;
e) verificarea corectitudinii aplicării preţurilor pentru lucrul maşinilor şi mecanismelor;
f) verificarea corectitudinii aplicării preţurilor la lucrări în raport cu certificatele prezentate spre achitare;
g) constatarea abaterilor de la proiect ce ţin de utilizarea materialelor şi de volumele de lucrări.
III. Atribuţiile inspecţiilor teritoriale
Inspecţiile teritoriale au următoarele atribuţii:
a) exercitarea în teritoriu a controlului de stat privind calitatea executării construcţiilor şi instalaţiilor aferente de toate destinaţiile, precum şi a intervenţiilor la construcţiile existente de orice categorie, indiferent de forma de proprietate, în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii pe baza metodologiilor, instrucţiunilor şi procedurilor elaborate de Organul naţional de dirijare în construcţii sau de Inspecţie;
b) verificarea în cadrul autorităţilor de specialitate ale administraţiei publice locale a corectitudinii eliberării certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire,  funcţionare şi modificare a destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor;
c) înregistrarea de către inspectorii, responsabili de raioane şi sectoare în teritoriul administrat, a autorizaţiilor de construire eliberate de autorităţile administraţiei publice locale;
d) participarea la activităţile de recepţie a construcţiilor finalizate, în conformitate cu prevederile legale;
e) efectuarea controlului intervenţiilor la monumentele de arhitectură, istorie şi cultură şi în zonele de protecţie, precum şi al respectării reglementărilor stabilite prin documentaţia de urbanism şi amenajarea teritoriului;
f) constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor sau amenzilor prevăzute de Codul cu privire la contravenţiile administrative în toate cazurile în care această competenţă revine Inspecţiei;
g) sistarea lucrărilor executate necorespunzător sau a construcţiilor neautorizate;
h) supravegherea îndeplinirii, în termenele stabilite, a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;
i) participarea în activitatea comisiilor locale de examinare a consecinţelor  calamităţilor naturale şi supravegherea lichidării acestora;
j) verificarea respectării de către investitorii, proprietarii şi utilizatorii de construcţii a prevederilor legale privind întocmirea, completarea şi păstrarea cărţilor tehnice ale construcţiilor;
k) verificarea calităţii materialelor şi articolelor pentru construcţii produse la întreprinderile din teritoriu şi a funcţionării sistemului intern de dirijare şi asigurare a calităţii lucrărilor la aceste întreprinderi;
l) verificarea respectării prevederilor legale privind asigurarea metrologică în construcţii şi în industria de producere a materialelor şi articolelor pentru construcţii;
m) executarea controlului şi verificarea asigurării cu agremente tehnice a produselor, procedeelor şi echipamentelor noi utilizate la construcţiile din teritoriu;
n) emiterea avizelor tehnice agenţilor economici pentru participarea la licitaţii în construcţii.
IV. Responsabilităţile Inspecţiei
12. Personalul de specialitate al Inspecţiei de Stat în Construcţii şi al inspecţiilor teritoriale în construcţii răspunde de efectuarea corectă a controlului de stat privind aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniu,  autenticitatea  faptelor şi interpretarea lor corespunzătoare.
13. Atribuţiile detaliate, responsabilităţile şi competenţele individuale ale personalului Inspecţiei se stabilesc prin fişa postului, aprobată de şeful Inspecţiei şi contrasemnată de lucrătorul titular.
14. Fişa postului se păstrează în dosarele personale ale colaboratorilor.
15. Specialiştii Inspecţiei, în limitele competenţelor atribuite, au următoarele obligaţii:
a) să respecte Constituţia şi legile Republicii Moldova;
b) să-şi îndeplinească conştiincios atribuţiile de serviciu, stabilite prin fişa postului, să nu tăinuiască intenţionat acţiunile ilicite ale celor controlaţi;
c) să păstreze confidenţialitatea datelor tehnice, a performanţelor, soluţiilor tehnice, metodelor tehnologice etc. de care au luat cunoştinţă în timpul  activităţii lor. Specialiştii Inspecţiei poartă răspundere pentru corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi a măsurilor adoptate, stipulate de ei în documentele de control întocmite, precum şi a sancţiunilor aplicate;
d) să examineze la timp cererile şi plîngerile cetăţenilor în domeniul activităţii sale de serviciu, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la petiţionare.
16. Persoanele oficiale cu funcţii de control care îşi îndeplinesc inadecvat obligaţiile de serviciu sau abuzează de drepturile acordate poartă răspundere disciplinară, administrativă, materială şi penală în modul stabilit de legislaţie. Acţiunile incorecte ale specialiştilor Inspecţiei pot fi reclamate şefului Inspecţiei sau Organului naţional de dirijare în construcţii.
V. Administrarea Inspecţiei
17. Inspecţia este condusă de şef, care este numit în funcţie şi eliberat din funcţie prin hotărîre de Guvern.
18. Şeful adjunct al Inspecţiei şi şefii inspecţiilor teritoriale sînt numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie prin ordinul conducătorului Organului naţional de dirijare în construcţii, la propunerea şefului Inspecţiei.
19. Şeful Inspecţiei are gradul de calificare de inspector general de stat în construcţii al Republicii Moldova.
20. Şeful Inspecţiei:
a) organizează şi dirijează activitatea Inspecţiei şi a inspecţiilor teritoriale;
b) poartă răspundere pentru exercitarea funcţiilor şi îndeplinirea obligaţiilor atribuite Inspecţiei;
c) încheie şi realizează, în numele Inspecţiei, contracte, acorduri, inclusiv de colaborare cu persoane fizice şi juridice;
d) conduce activitatea Consiliului coordonator al Inspecţiei;
e) reprezintă interesele Inspecţiei în relaţiile cu organele de drept, agenţi economici, organisme guvernamentale şi neguvernamentale, naţionale şi internaţionale;  
f) stabileşte obligaţiile şi responsabilităţile şefilor adjuncţi ai Inspecţiei, şefilor de direcţii şi secţii ale aparatului Inspecţiei şi şefilor inspecţiilor teritoriale;
g) angajează, concediază, promovează în funcţie, transferă, aplică sancţiuni disciplinare, inclusiv desfacerea contractului individual de muncă al personalului Inspecţiei;
h) operează modificări în structura Inspecţiei în limita stabilită a fondului de salarizare şi a numărului maxim de lucrători;
i) emite ordine, dispoziţii şi instrucţiuni;
j) aprobă programele curente şi de perspectivă de activitate a Inspecţiei şi a subdiviziunilor interioare;
k) examinează divergenţele apărute în activitatea conducătorilor inspecţiilor teritoriale, precum şi între acestea şi unităţile economice, în cazul aplicării sancţiunilor;
j) modifică sau anulează deciziile adoptate de şefii subdiviziunilor, dacă acestea contravin legislaţiei în vigoare;
m) coordonează activitatea Inspecţiei cu alte organe de stat din ţară şi de peste hotare, în limitele competenţei sale;
n) poartă răspundere personală, în calitate de persoană unică cu drept de semnătură a documentelor bancare în Inspecţie, pentru folosirea şi distribuirea mijloacelor financiare şi a creditelor, deschide, în conformitate cu legislaţia, conturi bancare;
o) este responsabil pentru integritatea bunurilor materiale, trecerea bunurilor la pierderi, autentificarea indicilor economici ai Inspecţiei;
p) stabileşte lunar personalului, inclusiv adjuncţilor, supliment de plată, adaosuri şi premii pentru înaltă competenţă profesională, succese deosebite în activitate, îndeplinirea misiunilor de însemnătate majoră, sporirea volumului de lucru şi intensificarea muncii, acordă anual ajutor material, conform legislaţiei în vigoare privind salarizarea funcţionarilor publici.
VI. Efectivul, gradele de calificare şi remunerarea
personalului Inspecţiei
21. Inspecţia angajează personal pentru ocuparea funcţiilor dintre cetăţenii Republicii Moldova pe baza unor criterii aprobate de Organul naţional de dirijare în construcţii.
22. Selectarea personalului în vederea angajării şi promovării în funcţii ierarhice sau în funcţii de conducere se face pe bază de concurs, în condiţiile legii.
23. În funcţia de inspector de stat în construcţii pot fi numiţi cetăţeni ai Republicii Moldova, care au studii superioare în specialitate şi o vechime în muncă de cel puţin 5 ani în proiectare, verificarea proiectelor, dirijarea lucrărilor de construcţii-montaj, supravegherea tehnică sau producerea materialelor şi articolelor de construcţie.
24. Pentru persoanele cu funcţii de răspundere şi control ale Inspecţiei se instituie următoarele grade de calificare:
Inspector general de stat în construcţii;
Inspector de stat în construcţii, gradul I;
Inspector de stat în construcţii, gradul II;
Inspector de stat în construcţii, gradul III.
25. Regulamentul privind conferirea gradelor de calificare se aprobă de către Organul naţional de dirijare în construcţii.
26. Gradele de calificare se conferă în baza Regulamentului şi rezultatelor atestării specialiştilor Inspecţiei, în conformitate cu posturile pe care le deţin, calificarea şi vechimea lor în muncă.
27. Atestarea profesională  a personalului cu funcţii de control al Inspecţiei se efectuează de către Comisia de atestare, instituită prin ordinul şefului Inspecţiei.
28. Specialiştii Inspecţiei, cărora li s-au acordat grade de calificare, poartă în exerciţiul funcţiunii uniformă cu semnele gradelor de calificare corespunzătoare.
29. Regulamentul privind uniforma angajaţilor Inspecţiei se aprobă de către Organul naţional de dirijare în construcţii, în modul stabilit.                                                  
30. Specialiştilor Inspecţiei li se interzice cumularea funcţiilor în Inspecţie, precum şi în organizaţiile şi întreprinderile aflate sub control, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia  în vigoare.
31. Cheltuielile pentru întreţinerea Inspecţiei se efectuează din bugetul de stat.
32. Remunerarea personalului Inspecţiei se efectuează conform legislaţiei privind serviciul public.  
VII.  Dispoziţii finale
33. Reorganizarea sau dizolvarea Inspecţiei se efectuează prin hotărîre de Guvern.  
34. Inspecţia îşi exercită funcţiile prin ordine, prescripţii, procese-verbale şi acte de control, avize şi înscrieri în Cartea tehnică a construcţiei sau în alte documente.
35. Dispoziţiile şi deciziile Inspecţiei sînt executorii pentru toate persoanele fizice şi juridice, agenţii economici care practică activităţi în domeniul proiectării, investiţional şi executării construcţiilor, producerii materialelor şi articolelor de construcţie, utilizării şi postutilizării construcţiilor.
36. Dispoziţiile şi deciziile Inspecţiei pot fi reclamate Organului naţional de dirijare în construcţii şi instanţelor de judecată.
37. Înaintarea reclamaţiei nu suspendă executarea dispoziţiilor şi deciziilor Inspecţiei.
38. În afara obligaţiilor prevăzute de lege, autorităţile administraţiei publice locale, subiecţii şi agenţii economici, implicaţi în procesul de proiectare, amplasare, autorizare, executare, utilizare şi postutilizare a construcţiilor au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
a) să pună la dispoziţia Inspecţiei toate documentele şi informaţiile necesare efectuării controlului;
b) să permită accesul la locul şi punctele necesare pentru efectuarea controlului;
c) să execute dispoziţiile şi măsurile stabilite de Inspecţie;
d) să aplice toate măsurile prevăzute de lege şi să anunţe, în termen de 24 ore, inspecţiile teritoriale despre producerea accidentelor tehnice la construcţii;        
e) să sesizeze inspecţiile teritoriale despre cazurile de respingere a recepţiei lucrărilor de   construcţie de utilitate publică, ca urmare a depistării unor defecte de calitate;        
f) să anunţe Inspecţia teritorială cu 30 de zile înainte de începerea lucrărilor de  construcţie;  
g) să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de lege.
Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.360
din 25  iunie 1996
REGULAMENT
privind exercitarea controlului asupra utilizării
investiţiilor publice în construcţii
I. Domeniul de aplicare
1. Prezentul Regulament stabileşte modul de exercitare de către Inspecţia de Stat în Construcţii a controlului asupra utilizării investiţiilor publice în construcţii.
2. Controlul asupra utilizării investiţiilor publice are drept scop asigurarea utilizării raţionale a investiţiilor publice, respectării normelor de folosire a materialelor de construcţie, mecanismelor de construcţie, resurselor energetice şi comunale, corectitudinii calculelor costului lucrărilor de construcţii, corespunderii volumelor fizice efective ale lucrărilor cu cele prevăzute în documentaţia de proiect şi execuţie.
3. Controlul volumelor şi valorii lucrărilor executate se efectuează la obiectele de construcţii şi reparaţii capitale, finanţate din contul mijloacelor bugetului de stat, bugetelor de asigurări sociale, bugetelor locale, Fondului rutier, fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă în medicină, fondurilor speciale, creditelor acordate cu garanţia statului, precum şi al mijloacelor instituţiilor şi întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni, în capitalul social al cărora partea preponderentă o constituie cota statului.
4. Controlul volumelor şi valorii lucrărilor se efectuează la obiectele de construcţie nouă, de extindere, reconstrucţie, reînzestrare tehnică, reparaţie capitală şi curentă, restaurare, de creare a infrastructurii inginereşti şi de transport şi de amenajare complexă a teritoriilor (în continuare - obiectele de construcţie şi reparaţie). Sînt supuse controlului şi mijloacele alocate pentru procurarea utilajului, maşinilor şi inventarului, care nu sînt prevăzute în documentaţia de deviz.
5. Controlul volumelor lucrărilor şi valorii construcţiei în preţuri curente se efectuează în mod obligatoriu în faza de recepţie a construcţiilor (lucrărilor). În faza de executare a construcţiei (lucrărilor) controlul volumelor şi costului lucrărilor poate fi efectuat la solicitarea Organului naţional de dirijare în construcţii, Ministerului Finanţelor, organelor de drept şi Curţii de Conturi.
II. Funcţiile de bază ale Inspecţiei de Stat în Construcţii
la exercitarea controlului volumelor şi valorii
lucrărilor de construcţie a obiectelor
6. La efectuarea controlului volumelor lucrărilor şi valorii lucrărilor de construcţie a obiectelor, Inspecţia de Stat în Construcţii exercită următoarele funcţii de bază:
a) elaborează planurile de control şi le coordonează cu Ministerul Finanţelor referitor la obiectele de construcţii şi reparaţii capitale, prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul respectiv;
b) înaintează propuneri privind componenţa comisiilor comune pentru efectuarea controalelor;
c) controlează volumele şi costul lucrărilor de construcţii-montaj;
d) soluţionează problemele apărute pe parcursul exercitării controalelor şi la finalizarea acestora;
e) organizează activitatea comisiei şi reprezentanţilor organizaţiilor implicate în efectuarea controlului;
f) asigură din punct de vedere metodologic şi normativ controlul respectiv.
III.  Modul de exercitare a controlului volumelor şi valorii
 lucrărilor de construcţie a obiectelor
7. Controlul volumelor şi costului lucrărilor de construcţii-montaj se efectuează diferenţiat, în funcţie de forma contractului de antrepriză, încheiat prin negociere sau drept rezultat al licitaţiei. La obiectele finanţate din contul mijloacelor proprii şi celor asimilate ale societăţilor economice, precum şi din contul împrumuturilor bancare, controlul volumelor se execută la solicitare, în baza unei plăţi contractuale.  
8. Controlul volumelor şi costului lucrărilor de construcţii-montaj inserează controlul documentar, controlul prin măsurarea instrumentală a lucrărilor executate de facto şi compararea cu datele documentelor de execuţie a lucrărilor, identificarea neconformităţilor depistate privind aplicarea normelor de utilizare a materialelor de construcţie şi a resurselor energetice şi comunale, aplicarea corectă a metodologiei de calcul al costului lucrărilor de construcţii-montaj, abaterilor de la documentaţia de proiect, identificarea cheltuielilor antreprenorului (investitorului) care nu sînt justificate prin calculele respective.
9. Controlul volumelor lucrărilor ascunse se efectuează conform desenelor de execuţie şi actelor de recepţie a lucrărilor ascunse.
10. Controlul volumelor lucrărilor executate în regie proprie se efectuează în mod similar.
11. Despre controlul planificat Inspecţia de Stat în Construcţii informează investitorul şi organizaţia de antrepriză care efectuează construcţia obiectului şi solicită desemnarea reprezentanţilor săi pentru participare la control.
Absenţa nemotivată a reprezentanţilor investitorului şi organizaţiei de antrepriză la executarea controlului nu constituie temei pentru neexecutarea sau amînarea acestuia.
12. Pentru efectuarea controlului volumelor lucrărilor şi valorii de construcţie a obiectelor investitorul prezintă în mod obligatoriu:
a) datele principale ale obiectului de construcţie sau reparaţie: denumirea, amplasarea obiectului (construcţiei), denumirea investitorului şi organizaţiilor de antrepriză implicate în efectuarea lucrărilor, adresa juridică şi codul fiscal, telefoanele de contact;
b) documentaţia de proiect şi deviz, verificată şi aprobată în modul stabilit;
c) deciziile privind rezultatele licitaţiei şi contractul de antrepriză a lucrărilor şi acordurile adiţionale, care au fost încheiate drept rezultat al licitaţiei,  examinării ofertelor de preţuri sau achiziţiei dintr-o singură sursă;
d) indicatorii de valoare a obiectului (construcţiei) - valoarea totală de deviz, valoarea lucrărilor de construcţii-montaj, valoarea lucrărilor de antrepriză, condiţiile de finanţare a obiectului (lucrărilor);
e) procesele-verbale de predare-recepţie a lucrărilor executate şi registrul de evidenţă a lucrărilor executate;
f) procesele-verbale pentru lucrările ascunse.  
Lista documentelor şi datelor indicate mai sus poate fi completată, reieşind din specificul obiectului de construcţie sau reparaţie.
Controlul documentar
13. Controlul documentar la obiectul (lucrările) de construcţie, pentru care contractul de antrepriză a lucrărilor a fost încheiat drept rezultat al licitaţiei, prevede:
a) existenţa contractului de antrepriză şi acordurilor adiţionale;
b) existenţa documentaţiei de deviz a beneficiarului şi a ofertei de preţuri a antreprenorului, aprobate în modul stabilit;
c) respectarea legislaţiei la stabilirea valorii obiectului (lucrărilor), existenţa deciziei grupului de lucru privind rezultatele licitaţiei pentru contractul de antrepriză;
d) corespunderea volumelor şi valorilor lucrărilor achitate sau prezentate spre achitare cu datele documentaţiei de proiect-deviz sau cu lista volumelor lucrărilor, coordonate cu investitorul, la obiectele la care nu a fost întocmită documentaţia de deviz;
e) corespunderea valorii lucrărilor executate cu valoarea specificată în contractul de antrepriză;
f) corectitudinea completării lunare a registrului de evidenţă a lucrărilor executate;
g) existenţa documentaţiei de evidenţa primară şi contabilă a resurselor consumate.
14. Suplimentar la cele menţionate la pct.12 al prezentului Regulament, controlul documentar la obiectele (lucrările), ale căror contracte de antrepriză a fost încheiat prin negociere, prevede:
a) corectitudinea determinării valorii de deviz a construcţiei şi respectarea cerinţelor actelor normative cu privire la formarea preţurilor în construcţie;
b) corectitudinea completării lunare a registrului de evidenţă a lucrărilor executate;
c) confirmarea articolelor şi cheltuielilor care formează valoarea lucrărilor executate cu actele normative şi datele documentelor primare şi evidenţei contabile;
d) corectitudinea determinării mijloacelor pentru organizarea construcţiei, menţinerea serviciului investitorului, executarea lucrărilor de proiectare-cercetare şi alte cheltuieli.
15. La această etapă se testează exagerările valorii lucrărilor executate, care au avut loc la:
a) determinarea sau aplicarea incorectă a preţurilor de deviz şi a preţurilor unitare, a cotelor cheltuielilor de regie, a beneficiului de deviz şi a altor cheltuieli;
b) erorile aritmetice admise în calcule;
c) executarea lucrărilor şi a cheltuielilor neprevăzute în documentaţia de proiect şi deviz;
d) eliminarea defectelor lucrărilor executate.
16. Corectitudinea achitării lucrărilor executate se confirmă prin controlul:
a) corespunderii volumelor lucrărilor executate cu desenele şi specificaţiile de lucru;
b) corespunderii listei lucrărilor şi volumelor, coordonate cu investitorul, la obiectele la care nu a fost întocmită documentaţia de deviz;
c) existenţei şi corectitudinii întocmirii catalogului de preţuri unitare pentru fiecare obiect (în cazul aplicării preţurilor unitare);
d) corectitudinii aplicării unităţilor de măsurare, normelor de deviz al resurselor, preţurilor de deviz şi tarifelor pentru resurse şi servicii. Concomitent se verifică existenţa şi corectitudinea întocmirii calculaţiilor preţurilor de deviz la resursele materiale, calculaţiilor cheltuielilor de transport şi de exploatare a maşinilor de construcţie, determinarea valorii unui om-oră de manoperă a muncitorilor-constructori;
e) corectitudinii trecerii la cheltuieli a materialelor şi articolelor, corespunderii indicatorilor de forma M 29 cu datele evidenţei primare a materialelor achiziţionate.
17. Indiferent de modul de încheiere a contractului, la prima etapă se verifică autenticitatea şi justificarea volumelor lucrărilor executate, achitate sau prezentate pentru plată, şi datelor actelor primare şi de evidenţă contabilă, care justifică cheltuielile reale ale antreprenorului (investitorului).
18. Se identifică toate încălcările admise în actele de recepţie a lucrărilor executate şi alte acte de determinare a valorii de deviz a construcţiei prin metoda de resurse. Totodată, toate cheltuielile antreprenorului (investitorului), care nu sînt justificate prin calcule respective (bazate pe datele evidenţei primare şi contabile) se califică ca fiind exagerări ale valorilor lucrărilor. Exagerările depistate se indică în procesul-verbal de control şi se prezintă spre reţinere (excludere), cu aplicarea sancţiunilor economice respective.
Controlul lucrărilor executate la obiectul
de construcţie
19. La etapa controlului lucrărilor executate la obiectul de construcţie, indiferent de metoda de încheiere a contractului, controlul volumelor şi valorii lucrărilor de construcţie şi reparaţie executate se efectuează prin măsurarea instrumentală efectivă şi compararea cu datele de evidenţă a lucrărilor executate la organizaţia de antrepriză şi cu datele indicate în documentaţia de proiect şi  deviz.
20. Corectitudinea achitării lucrărilor executate sau prezentate spre achitare, a căror măsurare este imposibilă, se confirmă prin controlul corespunderii volumelor lucrărilor executate cu desenele de execuţie şi cu specificaţiile din proiect.
21. Controlul volumelor lucrărilor ascunse (fundaţiile, construcţia pardoselilor, drumurile auto, conducte etc.) se efectuează conform proceselor-verbale de recepţie a  lucrărilor ascunse. În cazul lipsei la obiect a acestor acte, volumele lucrărilor executate se calculează conform desenelor de execuţie, iar dacă este necesar (controlul adîncimii fundaţiei, numărul de straturi ale materialului de izolaţie a învelitorilor, grosimea stratului-talpă sub pardoseli etc.), controlorii au dreptul să solicite de la executant deschiderea lucrărilor.
22. În perioada de iarnă controlul volumelor lucrărilor de construcţie a drumurilor auto şi amenajărilor acoperite cu zăpadă nu se efectuează.
IV. Exagerări ale costului şi volumelor lucrărilor
23. Se consideră exagerare a costului şi volumelor lucrărilor de construcţii-montaj:
a)  lucrările executate la alte obiecte din contul obiectului controlat;
b) supraconsumul materialelor de construcţie, resurselor energetice şi altor resurse în comparaţie cu normele de consum şi desenele de execuţie;
c) materialele şi articolele furnizate la obiectul de construcţie, care nu au fost utilizate;
d) lucrările complexe la care nu au fost executate toate operaţiile, pentru care este stabilit preţul unitar;
e) lucrările neexecutate, prevăzute de proiect, incluse în costul obiectului prezentat spre recepţie;
f) diferenţa între costul materialelor, prevăzute de deviz, şi celor utilizate, dacă costul ultimelor este mai mare;
g) lucrările de instalare a utilajului, reglare şi ajustare, dacă lipsesc probele de montare şi încercare  (în gol sau sub sarcină, după caz);
h) lucrările executate la un nivel scăzut al calităţii, cu rebut sau cu abateri de la soluţiile de proiect;
i) diferenţa între cheltuielile de înzestrare a obiectelor de construcţie cu lucrări decorativ-artistice şi mobilă costisitoare şi cele prevăzute în devizul de cheltuieli.
V. Întocmirea şi aprobarea documentelor de control
24. Controlul utilizării investiţiilor publice se finalizează cu întocmirea procesului-verbal de control şi borderoului de recalculare a costului lucrărilor executate potrivit formularelor, aprobate de Organul naţional de dirijare în construcţii.
25. Documentele de control se întocmesc în 3 exemplare (pentru organul de control, investitor şi antreprenor), iar la obiectele al căror construcţie se efectuează prin metoda de regie proprie - în 2 exemplare.
La fixarea exagerărilor volumelor şi valorii lucrărilor executate numărul de exemplare se majorează cu două (cîte unul pentru organele competente şi Inspectoratul fiscal de stat teritorial).
26. În procesul-verbal de control se menţionează perioada executării lucrărilor, sumele investiţiilor verificate, costul real al lucrărilor executate şi suma exagerărilor depistate.
În borderoul de recalculare, anexat la procesul-verbal de control, se includ neconformităţile depistate în urma verificării volumelor de lucrări şi recalculării  lucrărilor din procesele-verbale de recepţie. Valoarea utilajului şi a inventarului se calculează conform datelor investitorului (actele de plată), iar cantitatea şi componenţa lui - conform documentaţiei de proiect  şi deviz.
27. Procesul-verbal de control cu borderoul de recalculare a costului lucrărilor executate este semnat de către inspectorul de stat în construcţii  (membrii comisiei) care a efectuat controlul, reprezentanţii antreprenorului şi investitorului. Borderourile generale ale lucrărilor achitate (prezentate pentru achitare) sînt semnate pînă la începerea controlului de verificare.
28. Dacă reprezentantul antreprenorului şi/sau al investitorului nu s-a prezentat neîntemeiat la obiect, controlul (măsurarea volumelor lucrărilor executate) se efectuează în lipsa lor şi actul de control este semnat numai de  controlori.
Investitorului şi antreprenorului i se transmite (înmînează) sau i se expediază prin poştă, în termen de trei zile, cu notarea datei în procesul-verbal, cîte un exemplar al procesului-verbal de control cu borderoul de recalculare a valorii lucrărilor executate.
29. Antreprenorul şi investitorul au la dispoziţie cinci zile pentru a lua cunoştinţă de rezultatele controlului şi a prezenta obiecţiile şi explicaţiile de rigoare.
30. În cazul dezacordului cu procesul-verbal de control, antreprenorul (investitorul) are dreptul de a-l contesta, în scris, şefului Inspecţiei de Stat în Construcţii sau Organului naţional de dirijare în construcţii, în termen de cinci zile din ziua primirii acestuia.
31. După expirarea termenului prevăzut la punctele 29 sau 30 ale prezentului Regulament, rezultatele controlului se consideră acceptate şi se prezintă şefului Inspecţiei de Stat în Construcţii spre aprobare.
32. Documentele de control se aprobă într-un termen de două săptămîni de la expirarea termenului de cinci zile, prevăzut antreprenorului (investitorului) pentru contestarea lor.
Prezentarea de către antreprenor (investitor) a contestării documentelor de control nu prezintă temei pentru suspendarea aplicării sancţiunilor.
33. Înregistrarea controalelor se efectuează în registrele de evidenţă a controalelor şi a rezultatelor lor, care se păstrează în cadrul Inspecţiei.
VI. Examinarea materialelor de control
şi aplicarea sancţiunilor
34. După aprobarea procesului-verbal de control şeful Inspecţiei de Stat în Construcţii adoptă, în cazul depistării exagerărilor volumelor şi valorii lucrărilor executate, decizia privind încasarea la bugetul de stat a sumelor obţinute de antreprenor nelegitim de la exagerarea volumelor şi a valorii lucrărilor executate.
Decizia şi documentele de control aprobate se expediază Inspectoratului fiscal de stat teritorial de reşedinţă a organizaţiei de antrepriză care efectuează încasarea, Ministerului Finanţelor, organelor financiare pentru reducerea mărimii investiţiilor de la bugetul de stat sau de la cele locale şi investitorului.
Concomitent cu încasarea sumelor (venitului) obţinute nelegitim, de la organizaţia de antrepriză se percepe o amendă în aceeaşi mărime, indiferent de starea ei financiară şi relaţiile reciproce cu bugetul.
35. Sumele exagerate depistate în urma controlului investiţiilor publice şi amenzile se varsă în buget.
36. Dacă, în urma controlului, s-a constatat că mijloacele bugetului public au fost folosite în alte scopuri decît în cele în care au fost destinate, pentru construcţia şi reparaţia capitală a obiectelor, aceste mijloace se încasează la buget cu aplicarea sancţiunilor respective.
37. Dacă organizaţia de antrepriză a comis pe parcursul unui an mai mult de două încălcări  la determinarea incorectă a volumelor şi valorii lucrărilor executate, Inspecţia de Stat în Construcţii înaintează propuneri la Camera de Licenţiere, în modul stabilit, privind retragerea licenţei de activitate.  
38. Dacă, în urma exercitării controalelor volumelor şi costului lucrărilor executate, s-au depistat plăţi ilicite ale salariilor, premiilor, cheltuieli supranormative ale materialelor de construcţie sau alte încălcări ce au cauzat pagube esenţiale intereselor de stat ale Republicii Moldova, documentele de control, cu calculele respective, se transmit, prin decizia şefului Inspecţiei de Stat în Construcţii, organelor competente, în termen de două săptămîni din ziua aprobării lor, la locul de reşedinţă a organizaţiei care a admis aceste încălcări.
39. Pe lîngă acţiunile indicate şi sancţiunile economice, Inspecţia de Stat în Construcţii transmite Biroului Naţional de Statistică documentele respective privind exagerarea volumelor şi a valorii lucrărilor de construcţie a obiectelor pentru excluderea lor din rapoartele statistice."