LPC134/2005
ID intern unic:  312039
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 134
din  30.06.2005
pentru modificarea Codului familiei
Publicat : 12.08.2005 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 519
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Codul familiei nr.1316-XIV din 26 octombrie 2000 (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.47-48, art.210) se modifică după cum urmează:
1. La articolul 142 alineatele (2) şi (3), cifra "15" se înlocuieşte cu cifra "14".
2. Articolul  143 va avea următorul  cuprins:
"Articolul  143.   Persoanele care pot fi numite tutori
                            (curatori)
(1)  Pot fi numiţi tutori (curatori) o  singură  persoană fizică sau  soţul şi  soţia împreună dacă nu se află în vreunul din cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin.(4) şi au  consimţit expres.
(2) La numirea tutorelui (curatorului)  se iau în considerare calităţile morale şi alte calităţi  personale, posibilităţile candidatului  de a-şi îndeplini obligaţiile de tutore (curator), relaţiile lui  şi  ale membrilor familiei lui cu  copilul.
(3)  Numirea tutorelui la copilul  care a atins vîrsta de 10 ani se face numai  cu  acordul  copilului.
(4)  Nu poate fi  numită  tutore (curator)  persoana:
a)  minoră;
b)  declarată incapabilă sau cu capacitate de exerciţiu limitată;
c) decăzută din drepturile părinteşti;
d)  declarată incapabilă de a fi  tutore (curator) din cauza stării de sănătate;
e)  care a fost  adoptator,  dar adopţia a fost  anulată din cauza exercitării  necorespunzătoare a obligaţiilor de adoptator;
f)  căreia i s-a restrîns exerciţiul  unor drepturi  politice sau  civile,  fie în  temeiul  legii, fie prin hotărîre judecătorească, precum  şi persoana cu  rele purtări;
g) ale cărei interese vin în conflict cu  interesele persoanei puse sub tutelă (curatelă);
h) înlăturată, prin act autentic sau  prin testament, de către părintele care exercita singur, pînă la momentul  morţii, ocrotirea părintească;
i)  care,  exercitînd o tutelă (curatelă), a fost îndepărtată de la ea;
j) care suferă de alcoolism cronic sau de narcomanie;
k)  care se află  în relaţii  de muncă  cu  instituţia în care este internat copilul  asupra căruia se instituie tutela (curatela);
l)  care nu  are domiciliul  pe teritoriul Republicii Moldova."
3.  La articolul 146 alineatul (7), propoziţia a doua va avea următorul  cuprins: "Curatorul şi copilul aflat sub curatelă  care a atins vîrsta de 14 ani  pot locui  separat doar cu  acordul  autorităţii  tutelare."
Art.II. - Guvernul, în termen de 2 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                                                        Marian LUPU

Chişinău, 30 iunie  2005.
Nr.134-XVI.