LPC565/2001
ID intern unic:  312555
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 565
din  19.10.2001
pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII
din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate
din sistemul naţional de paşapoarte
Publicat : 08.11.2001 în Monitorul Oficial Nr. 133     art Nr : 1016     Promulgat : 02.11.2001
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Articolul 2 alineatul (3) din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, art. 89), cu modificările ulterioare, se completează cu literele p) şi r), cu următorul cuprins:
"p) cetăţenilor Republicii Moldova care deţin funcţia de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din partea Republicii Moldova, precum şi soţilor şi copiilor lor minori care domiciliază împreună cu ei în perioada executării acestei funcţii;
r) reprezentantului permanent al Guvernului Republicii Moldova (agentului guvernamental) la Curtea Europeană a Drepturilor Omului."
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                       Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 19 octombrie 2001.
Nr. 565-XV.