LPM340/2001
ID intern unic:  312359
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 340
din  06.07.2001
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 17.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 97-99     art Nr : 771
    MODIFICAT
    LP94 din 26.04.12, MO149-154/20.07.12 art.484

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 17421, cu următorul cuprins:
    "Articolul 17421. Divulgarea secretului comercial
    Divulgarea informaţiilor ce constituie secret comercial de către o persoană căreia aceste informaţii i-au fost încredinţate sau i-au devenit cunoscute în legătură cu serviciul sau munca sa -
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cincizeci la şaptezeci şi cinci salarii minime."
    Art.II. - Codul penal, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 24 martie 1961 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S.Moldoveneşti, 1961, nr.10, art.41), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 155, cu următorul cuprins:
    "Articolul 155. Divulgarea secretului comercial
    Divulgarea informaţiilor ce constituie secret comercial de către o persoană căreia aceste informaţii i-au fost încredinţate sau i-au devenit cunoscute în legătură cu serviciul sau munca sa, dacă această faptă a fost comisă după aplicarea unei sancţiuni administrative pentru o contravenţie similară, fie că a cauzat pagube de mari proporţii, -
    se pedepseşte cu o amendă în mărime de la trei sute pînă la cinci sute de salarii minime cu destituirea din funcţia ocupată."
    [Art.III abrogat prin LP94 din 26.04.12, MO149-154/20.07.12 art.484]
    Art.IV. - Legea poştei nr.463-XIII din 18 mai 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.65-66, art.711), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 39:
    la alineatul (1), cuvintele "de minister" se substituie prin cuvintele "de Legea privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate";
    alineatul (4) se exclude.
    2. Articolele 41-43 se exclud.
    3. Articolele 44-48, devin, respectiv, articolele 41-45.
    Art.V. - Legea telecomunicaţiilor nr.520-XIII din 7 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.65-66, art.713), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 7:
    la alineatul (1), cuvintele "Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii" se substituie prin cuvintele "Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor";
    la alineatul (2) punctul 2):
    litera c) se exclude;
    litera d) devine litera c).
    2. Capitolul IV (articolele 23-31) se exclude.
    3. Capitolele V-VII (articolele 32-42) devin, respectiv, capitolele IV-VI (articolele 23-33).
    Art.VI. - Legea nr.749-XIII din 23 februarie 1996 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.31, art.318), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 7 alineatul (2) se completează în final cu textul "şi în lipsa autorizaţiei eliberate de autoritatea administraţiei publice locale".
    2. La articolul 8 alineatul (3), cuvintele ", şi este fixată în licenţă" se exclud.
    Art.VII. - La articolul 22 alineatul (3) din Legea nr.786-XIII din 26 martie 1996 cu privire la faliment (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.58, art.583), cu modificările ulterioare, cuvintele "şi căreia i s-a acordat licenţă conform legii" se exclud.
    Art.VIII. - Articolul 15 din Legea nr.1117-XIII din 26 februarie 1997 privind bursele de mărfuri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.70, art.464) va avea următorul cuprins:
    "Articolul 15. Acordarea licenţei pentru activitate
                          bursieră
    Licenţa pentru dreptul de a practica activitate bursieră se eliberează conform Legii privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate."
    Art.IX. - La articolul 5 alineatul (3) din Legea nr.1194-XIII din 21 mai 1997 cu privire la transporturi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.67-68, art.553), cuvintele "de Guvern" se substituie prin cuvintele "de Legea privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate".
    Art.X. - În cuprinsul Legii nr.1422-XIII din 17 decembrie 1997 privind protecţia aerului atmosferic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46, art.312), cuvintele "Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător" se substituie prin cuvintele "Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului".
    Art.XI. - Legea nr.1505-XIII din 18 februarie 1998 privind asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art.268), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (2):
    litera d) se exclude;
    litera e) devine litera d).
    2. Articolele 24 şi 25 se exclud.
    3. Articolele 26-55 devin, respectiv, articolele 24-53.
    Art.XII. - Legea nr.332-XIV din 26 martie 1999 privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.62-64, art.290), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 4 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Sfera de acţiune a licenţei este determinată de autoritatea abilitată cu dreptul de a acorda licenţe, în cazul în care legislaţia nu prevede altfel."
    2. Articolul 8:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Toate actele indicate la art.7 se depun în copie, prezentîndu-se originalul.";
    la alineatul (2), cuvîntul "normative" se substituie prin cuvîntul "legislative".
    3. La articolul 19 alineatul (2), cuvintele "şi recalculările respective" se exclud.
    Art.XIII. - Legea nr.393-XIV din 13 mai 1999 cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73-77, art.343) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (2):
    litera h) se exclude;
    literele i)-m) devin, respectiv, literele h)-l).
    2. La articolul 21 alineatul (4), cuvintele "pentru acordarea licenţelor şi" se exclud.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 6 iulie 2001.
    Nr. 340-XV.