HGC833/2005
ID intern unic:  295369
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 833
din  08.08.2005
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 197
 din 12 martie 2001
Publicat : 19.08.2005 în Monitorul Oficial Nr. 110-112     art Nr : 903
Întru executarea Legii nr. 14-XV din 17 februarie 2005 pentru modificarea şi completarea articolului 33 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 42-45, art. 142), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.197 din 12 martie 2001"Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova"(se anexează).

PRIM-MINISTRU                                                                       Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
şi integrării europene                                                                  Andrei Stratan
Ministrul dezvoltării
informaţionale
                                                                                                            Vladimir Molojen
Chişinău, 8 august 2005.
Nr. 833.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 833
din 8 august 2005
Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului
 nr. 197 din 12 martie 2001
Hotărîrea Guvernului nr. 197 din 12 martie 2001 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 31-34, art. 232), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
la pct. 2 din hotărîre sintagmele "Ministerului Educaţiei" şi "Ministerului Afacerilor Externe" se substituie, respectiv, prin sintagmele "Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului" şi "Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene";
în Regulamentul cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova:
punctul 5 se completează cu o nouă lietră i), cu următorul cuprins:
"i) cazierul judiciar din ţara în care a domiciliat anterior";
punctul 9 se completează cu o nouă literă, g), cu următorul cuprins:
"g) cazierul judiciar din ţara în care a domiciliat anterior";
punctul 11, după cuvintele "anexa nr. 1" se completează cu cuvintele "şi anexa nr. 4", iar după cuvintele "instituţia consulară a Republicii Moldova în ţara de domiciliere" se completează cu cuvintele "sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene";
punctul 12 alineatul unu şi punctul 13 alineatul unu, după cuvintele "instituţia consulară a Republicii Moldova în ţara de domiciliere" se completează cu cuvintele "sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene";
punctul 14 se abrogă;
la punctul 15, cuvintele "anexa nr. 4" se substituie cu cuvintele "anexa nr. 5".
punctul 19 alineatul unu, după cuvintele "instituţia consulară a Republicii Moldova" se completează cu cuvintele "sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene";
punctele 20 şi 21 vor avea următorul cuprins:
"20. Cetăţeanul Republicii Moldova cu domiciliul legal şi obişnuit în străinătate, care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova, depune cerere-chestionar, adresată Preşedintelui Republicii Moldova (anexa nr. 4), în trei exemplare, la reprezentanţele diplomatice sau instituţiile consulare ale Republicii Moldova din ţara de domiciliere, sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
La cererea-chestionar se anexează documentele enumerate în punctul 14 al prezentului Regulament.
21. Pentru persoanele care nu au atins vîrsta de 18 ani cererile de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova se depun conform punctelor 16 şi 17 ale prezentului Regulament.
Documentele enumerate în punctele 16 şi 17 se autentifică de reprezentanţele diplomatice sau instituţiile consulare ale Republicii Moldova, sau se legalizează în modul stabilit.";
punctul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"24. Materialele privind dobîndirea, redobîndirea, retragerea cetăţeniei Republicii Moldova sau renunţarea la cetăţenie, depuse la organele teritoriale de evidenţă şi documentare a populaţiei, sînt verificate minuţios de către acestea şi expediate la Ministerul Dezvoltării Informaţionale, în termen de pînă la 20 zile din ziua recepţionării tuturor documentelor, iar materialele depuse la reprezentanţele diplomatice sau instituţiile consulare ale Republicii Moldova, ori la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene sînt expediate la Ministerul Dezvoltării Informaţionale, în termen de pînă la o lună.";
punctul 28, după cuvintele "instituţiile consulare ale Republicii Moldova" se completează cu cuvintele "Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene,";
punctul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"32. În cazul în care persoana a dobîndit, a redobîndit cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliază legal şi obişnuit în străinătate, primeşte adeverinţa de acordare a cetăţeniei Republicii Moldova (anexa nr. 8) la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene sau la reprezentanţa diplomatică sau consulară a Republicii Moldova, în baza căreia i se eliberează paşaport al cetăţeanului Republicii Moldova.";
punctul 34, după cuvintele "instituţia consulară a Republicii Moldova" se completează cu cuvintele "sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene";
în tot textul Regulamentului sintagmele "Ministerul Afacerilor Externe" şi "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie, respectiv, prin sintagmele "Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene" şi "Ministerul Dezvoltării Informaţionale";
punctele 15-35 devin, respectiv, punctele 14-34;
anexa nr. 2 se completează cu un nou punct, 14, cu următorul cuprins:
"14. Antecedente penale, aflarea sub urmărire penală, condamnare la privaţiune de libertate (indicaţi data, locul, motivul)";
punctele 14 şi 15 devin, respectiv, punctele 15 şi 16.