LPC111/2005
ID intern unic:  311958
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 111
din  02.06.2005
pentru modificarea şi completarea Codului cu privire
 la contravenţiile administrative şi a articolului 7 din Legea
 nr. 1432-XIV din 28 decembrie 2000 privind modul de
 stabilire şi reexaminare a salariului minim
Publicat : 24.06.2005 în Monitorul Oficial Nr. 86-88     art Nr : 395
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr. 3, art. 47), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 21 alineatul 2, cuvintele "salarii minime" se înlocuiesc cu cuvintele "unităţi convenţionale".
2. La articolul 26:
articolul se completează cu un nou alineat 1, cu următorul cuprins:
"Amenda este o sancţiune pecuniară care se aplică în cazurile şi în limitele prevăzute de prezentul cod. Amenda se stabileşte în unităţi convenţionale. Unitatea convenţională de amendă este egală cu 20 de lei."
alineatele 1-5 devin alineatele 2-6;
la alineatele 2 şi 3, cuvintele "salarii minime, în mărimea stabilită de legislaţie la momentul săvîrşirii contravenţiei" se înlocuiesc cu cuvintele "unităţi convenţionale";
la alineatul 4, cuvintele "un salariu minim, în mărimea stabilită de legislaţie la momentul săvîrşirii contravenţiei" se înlocuiesc cu cuvintele "o unitate convenţională";
la alineatul 5, cuvintele "un salariu minim" se înlocuiesc cu cuvintele "o unitate convenţională".
3. La articolul 39 alineatul 1, cuvintele "unui salariu minim" se înlocuiesc cu cuvintele "unei unităţi convenţionale".
4. Pe tot cuprinsul Părţii speciale, cuvintele "salarii minime", "salariu minim" se înlocuiesc cu cuvintele "unităţi convenţionale", respectiv "unitate convenţională".
5. La articolul 244 alineatul 1, cuvintele "un salariu minim" se înlocuiesc cu cuvintele "o unitate convenţională".
Art. II. - La articolul 7 alineatul (1) din Legea nr. 1432-XIV din 28 decembrie 2000 privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 21-24, art. 79), cu modificările ulterioare, cuvintele "şi Codului contravenţional" se exclud.
Art. III. - Guvernul, în termen de 3 luni:
va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                               Marian LUPU

Chişinău, 2 iunie 2005.
Nr. 111-XVI.