LPM191/2003
ID intern unic:  312797
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 191
din  08.05.2003
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 31.05.2003 în Monitorul Oficial Nr. 97-98     art Nr : 432
    MODIFICAT
   Rectificare, MO116/13.06.03, pag.19
    Întru executarea Legii nr.1471-XV din 21 noiembrie 2002 pentru modificarea Constituţiei Republicii Moldova,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Titlul I
MODIFICĂRI  ŞI  COMPLETĂRI  ALE  ACTELOR  LEGISLATIVE
CARE  REGLEMENTEAZĂ PRINCIPIILE  ORGANIZATORICE
ALE  FUNCŢIONĂRII  SISTEMULUI  JUDECĂTORESC
    Art.I. - Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (Monitorul Oficial al  Republicii  Moldova,  1995, nr.58, art.641), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1.  Articolul 14:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Înregistrarea audio şi video, fotografierea, precum şi utilizarea altor mijloace tehnice,  la deschiderea şedinţei de judecată şi la pronunţarea hotărîrii, se  admit numai cu acordul preşedintelui şedinţei de judecată, în condiţiile legii procesuale."
    alineatele (3) şi (4) se exclud.
    2.  Articolul 15:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Justiţia se înfăptuieşte prin intermediul următoarelor instanţe judecătoreşti:
    a) Curtea Supremă de Justiţie;
    b) curţile de apel;
    c) judecătorii."
    după  alineatul  (4)  se introduce un alineat nou, care devine  alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Numărul de judecători ai instanţelor judecătoreşti se stabileşte conform anexei nr.1."
    3.  Articolul 16:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Preşedinţii judecătoriilor şi ai curţilor de apel sînt ajutaţi de vicepreşedinţi."
    la  alineatul  (3), textul " , tribunalelor şi  ai Curţii de Apel" se înlocuieşte cu  textul "şi ai curţilor de apel".
    4. La  articolul 21, textul  " , tribunale şi Curtea de Apel" se înlocuieşte cu textul "şi curţile de apel".
    5. La articolul 22, alineatul (1)  se completează în final cu  propoziţia: "Aceste mijloace nu pot fi micşorate fără acordul Consiliului Superior al Magistraturii şi se alocă în mod regulat."
    6. Articolul 23:
    la alineatul (1), textul  " , tribunalelor şi Curţii de Apel" se înlocuieşte cu  textul  "şi a curţilor de apel";
    alineatul (2) se completează în final cu  propoziţia: "Bugetul fiecărei judecătorii şi curţi de apel se specifică în legea bugetului de stat."
    7. Articolul 25 se completează în final cu propoziţia: "Judecătoriile şi localităţile din raza de activitate a acestora se stabilesc conform anexei nr.2."
    8. La articolul 27 alineatul (1):
    litera c) se completează în final  cu  textul  "şi prezintă informaţii asupra acestor activităţi  Curţii Supreme de Justiţie şi, respectiv Ministerului Justiţiei";
    la litera d), textul  " , cu excepţia executorilor judecătoreşti" se exclude;
    la litera h), textul  "executorilor judecătoreşti şi al" se exclude.
    9. Capitolul 3 se exclude.
    10. În titlul şi  în  textul capitolului 4, sintagma "Curtea de Apel" se înlocuieşte cu sintagma " curţile de apel" la numărul  şi cazul  respectiv.
    11. Articolele 35 şi 36 vor avea următorul cuprins:
    "Articolul 35. Curţile de apel
    (1)   Fiecare curte de apel îşi exercită competenţa într-o  circumscripţie care cuprinde mai multe judecătorii.
    (2)   Curţile de apel, judecătoriile din circumscripţia lor, localitatea lor de  reşedinţă sînt prevăzute la anexa nr.3.
    Articolul 36. Competenţa curţilor de apel
                        Curţile de apel:
    a)  judecă cauzele şi cererile date prin lege în competenţa lor;
    b)  soluţionează conflictele de competenţă apărute între judecătoriile din circumscripţia lor;
    c)  generalizează practica judiciară;
    d)  exercită alte atribuţii, conform legii."
    12. Articolul 37:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Curţile de apel pot fi formate din mai multe colegii, după categoria  cauzelor, sau dintr-un singur colegiu mixt."
    alineatul (2) se exclude;
    alineatele (3) şi (4) devin alineatele  (2) şi (3).
    13. La articolul 38, litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) judecă cauzele date prin lege în competenţa lor;"
    14. Articolul 39 alineatul (1):
    la litera a), cuvîntul "prezidează" se înlocuieşte cu cuvintele "poate prezida";
    la litera b), textul  "Curţii de Apel" se înlocuieşte cu  textul  "colegiilor curţii de apel";
    litera f) se completează în final cu textul "şi prezintă informaţii asupra acestei  activităţi Curţii Supreme de Justiţie şi, respectiv Ministerului Justiţiei";
    15. La articolul 40 litera  d),  cuvîntul "tribunalelor" se înlocuieşte  cu cuvîntul "judecătoriilor".
    16. La articolul 41:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Judecătoriile specializate sînt:
    a)  Judecătoria Militară;
    b)  Judecătoria Economică de Circumscripţie;
    c)  Curtea de Apel Economică."
    după  alineatul (2)  se introduc două alineate noi, care devin alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) După  caracterul  activităţii lor, Judecătoria Militară şi Judecătoria Economică de Circumscripţie se asimilează judecătoriilor, cu unele derogări stabilite de lege.
    (4) Judecătoriile specializate judecă cauzele date în competenţa lor prin lege."
    17. Articolul 42 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 42. Judecătoria Militară
    (1)  Judecătoria Militară funcţionează în municipiul Chişinău.
    (2)  În circumscripţia Judecătoriei Militare sînt cuprinse toate raioanele, oraşele, municipiile Republicii  Moldova.
    (3)  În caz de necesitate, se pot institui, conform legii, şi alte judecătorii militare cu circumscripţii stabilite de Parlament."
    18. După  articolul 42 se introduce un articol  nou, care devine articolul 421, cu următorul cuprins:
    "Articolul 421. Instanţele judecătoreşti economice
    (1) Judecătoria Economică de Circumscripţie şi Curtea de Apel Economică  înfăptuiesc justiţia la soluţionarea litigiilor apărute în cadrul relaţiilor economice ale persoanelor fizice şi juridice.
    (2)  În circumscripţia judecătoriei economice sînt cuprinse toate raioanele, oraşele, municipiile Republicii  Moldova."
    19. La articolul 44, litera a)  va avea următorul cuprins:
    "a) judecă cauzele date în competenţa sa prin lege".
    20. Articolul 45:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Aparatul instanţelor judecătoreşti se constituie din cancelarie, arhivă, secţia administrativă şi de documentare şi din alte servicii."
    la alineatul (3), textul  " , cu  excepţia executorilor judecătoreşti" se exclude.
    21.  Articolul 48 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 48. Grefierul instanţei judecătoreşti
    (1) Cauzele în materie civilă şi penală, iar în cazurile prevăzute de lege şi alte cauze, se judecă cu participarea grefierului.
    (2) Modul de organizare a activităţii grefierilor, drepturile şi îndatoririle acestora se stabilesc în condiţiile legii.
    (3) Grefierul instanţei judecătoreşti are statut de funcţionar public."
    22. După  articolul 48 se introduce  articolul 481, cu următorul cuprins:
    "Articolul 481. Interpretul, traducătorul instanţei
                             judec
ătoreşti
    (1) În cazurile prevăzute de legea procesuală, cauzele se judecă cu participarea interpretului, traducătorului. Modul de organizare a activităţii, drepturile şi îndatoririle interpretului, traducătorului se stabilesc  în condiţiile legii.
    (2) Interpretul, traducătorul instanţei judecătoreşti au statut de funcţionar public."
    23. La articolul 55 alineatul (1), textul  "tribunalelor şi Curţii de Apel" se înlocuieşte cu  textul  "curţilor de apel".
    24.  Legea se completează cu o  anexă nouă, care devine anexa nr.1, cu următorul cuprins:
                      "Anexa nr. 1
Numărul de judecători ai instanţelor judecătoreşti
      Instanţa judecătorească      Numărul de judecători
          1          2  
Curtea Supremă de Justiţie:                                                
judecători                                             49  
judecători asistenţi                                       7  
Curtea de Apel Chişinău               35  
Curtea de Apel Bălţi              20  
Curtea de Apel Bender              10  
Curtea de Apel Cahul              6  
Curtea de Apel  Comrat              6  
Curtea de Apel Economică (specializată)           10  
Judecătoria Botanica, municipiul Chişinău          7  
Judecătoria  Buiucani, municipiul Chişinău                         15  
Judecătoria  Centru, municipiul Chişinău                        17  
Judecătoria Ciocana, municipiul Chişinău                    12  
Judecătoria  Rîşcani, municipiul Chişinău                   17  
Judecătoria Bălţi                17  
Judecătoria Bender                                                       6  
Judecătoria Tiraspol               17  
Judecătoriile:     
    Anenii Noi                4  
    Basarabeasca                3  
    Briceni                     5  
    Cahul                     7  
    Camenca                                     2  
    Cantemir                3  
    Căinari                   2
   [Pct.24 poz. Căinari inclusă prin rectificarea din MO117/13.06.03 pag.19]
    Călăraşi                                                        5  
    Căuşeni                  6  
    Ceadîr-Lunga                4  
    Cimişlia                  3  
    Comrat                   5  
    Criuleni                  5  
    Donduşeni                4  
    Drochia                  5  
    Dubăsari                4  
    Edineţ                  6  
    Făleşti                  5  
    Floreşti                  6    
    Glodeni                       4                                          
    Grigoriopol                4
    Hînceşti                  8  
    Ialoveni                  5  
    Leova                  3  
    Nisporeni                4  
    Ocniţa                  4  
    Orhei                  7  
    Rezina                  4
   Rîbniţa              
    Rîşcani                  4  
    Sîngerei                  5  
    Slobozia                  5  
    Soroca                  8  
    Străşeni                  7  
    Şoldăneşti                3  
    Ştefan Vodă                3  
    Taraclia                  4  
    Teleneşti                5  
    Ungheni                  7  
    Vulcăneşti                2  
    Judecătoria Militară  (specializată)          3  
    Judecătoria Economică de Circumscripţie  (specializată)    12"  
25.  Anexa nr.2 se exclude,  anexa nr.1 în vigoare devine anexa nr.2, în care:
la rubrica "Judecătoriile", cuvîntul "sectorului" se exclude;
anexa se completează în final cu două poziţii noi,  cu următorul cuprins:
"Judecătoria Militară                                Toate  localităţile din Republica  Moldova;  
Judecătoria Economică de Circumscripţie      Toate localităţile din Republica  Moldova."
26.  Anexa nr.3 va avea următorul cuprins:
                "Anexa nr.3
Curţile de apel, judecătoriile din circumscripţia lor
şi localităţile lor de reşedinţă
Curtea de Apel    Judecătoriile din circumscripţia       Localitatea de reşedinţă
          curţilor de apel  
    1          2          3
        
CHIŞINĂU                  Chişinău    
      Botanica, municipiul  Chişinău                Chişinău  
      Buiucani, municipiul  Chişinău                Chişinău    
      Centru, municipiul  Chişinău                     Chişinău  
      Ciocana, municipiul  Chişinău                   Chişinău    
      Rîşcani, municipiul  Chişinău                   Chişinău  
      Judecătoria Militară          Chişinău  
      Basarabeasca            Basarabeasca
      Călăraşi            Călăraşi  
      Cimişlia            Cimişlia  
      Criuleni            Criuleni  
      Hînceşti            Hînceşti  
      Ialoveni            Ialoveni  
      Nisporeni            Nisporeni  
      Orhei              Orhei  
      Rezina              Rezina  
      Străşeni                  Străşeni      
BĂLŢI                  Bălţi    
      Bălţi                Bălţi  
      Briceni              Briceni  
      Donduşeni            Donduşeni  
      Drochia            Drochia  
      Edineţ              Edineţ  
      Făleşti              Făleşti  
      Floreşti              Floreşti  
      Glodeni              Glodeni  
      Ocniţa              Ocniţa  
      Rîşcani            Rîşcani  
      Sîngerei            Sîngerei  
      Soroca               Soroca  
      Şoldăneşti            Şoldăneşti  
      Teleneşti              Teleneşti  
      Ungheni            Ungheni  
BENDER                  Bender
      Bender              Bender  
      Anenii-Noi                                    Anenii-Noi  
      Camenca            Camenca  
      Căinari              Căinari  
      Căuşeni            Căuşeni  
      Dubăsari            Dubăsari  
      Grigoriopol            Grigoriopol  
      Rîbniţa              Rîbniţa  
      Slobozia            Slobozia  
      Ştefan-Vodă                                                      Ştefan Vodă  
      Tiraspol            Tiraspol  
CAHUL                    Cahul  
      Cahul              Cahul  
      Cantemir              Cantemir    
      Leova              Leova  
      Taraclia              Taraclia

[Pct.26 poz. exclusă prin rectificarea din MO117/13.06.03 pag.19]
      Vulcăneşti                Vulcăneşti    
COMRAT                  Comrat  
      Judecătoriile din localităţile aflate
      în componenţa U.T.A. Găgăuzia    
        
ECONOMICĂ                Chişinău          
      Judecătoria Economică de Circumscripţie"    
    Art.II. -  Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al  Republicii  Moldova, 2002, nr.117-119, art.946)  se modifică şi se completează după cum urmează:
1.  Articolul 1 alineatul (3)  va avea următorul cuprins:
"(3) Judecătorii   instanţelor   judecătoreşti   sînt   independenţi, imparţiali  şi inamovibili şi se supun numai legii."
2.  Articolele 6, 7 şi 8 se includ la capitolul III al legii.
3.  Articolele 6 şi 7 vor avea următorul cuprins:
"Articolul 6. Condiţiile pentru a candida la funcţia de judecător
(1) La funcţia de judecător poate candida  cetăţeanul Republicii Moldova, domiciliat permanent pe teritoriul ei, care întruneşte următoarele condiţii:
a) are capacitate de exerciţiu;
b) este licenţiat în drept;
c) are vechime în specialitate juridică pentru funcţia la care candidează;
d) nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie;
e) cunoaşte limba de stat;
f) este apt din  punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate.
(2) Poate fi  numită judecător al judecătoriei persoana care a atins vîrsta de 30 de ani, are vechime în specialitate juridică de cel puţin 5 ani şi a susţinut cu succes examenul   de  capacitate.
(3) Poate fi numită judecător al curţii de  apel sau judecător al Curţii Supreme de Justiţie persoana care are  o vechime în muncă în funcţia de judecător de cel puţin 6 ani şi, respectiv 10 ani.
Articolul 7. Vechimea în specialitate juridică pentru a candida
                    la funcţia de judecător
(1) În vechimea în specialitate juridică, ce permite a candida la funcţia de judecător, se includ perioadele pe parcursul cărora persoana licenţiată în drept a activat în funcţia de procuror, anchetator, ofiţer de urmărire penală, avocat, avocat parlamentar, notar, jurisconsult, consultant (consilier) al instanţei judecătoreşti, în funcţiile de specialitate juridică în aparatul Curţii Constituţionale, al Consiliului Superior al Magistraturii, al autorităţilor publice, precum şi în fostul arbitraj.
(2) În vechimea în specialitate juridică se includ, de asemenea, perioadele cînd persoana licenţiată în drept a exercitat mandatul de deputat, a activat în calitate de membru al Curţii de Conturi, de profesor titular de drept în instituţiile de învăţămînt superior, de executor judecătoresc, de grefier."
4.  Articolul 8:  
în titlul articolului şi în cuprinsul lui, cuvîntul "magistrat" se înlocuieşte cu  cuvîntul "judecător";
alineatul (1):
în partea introductivă,  cuvîntul "acestuia" se exclude;
litera e) va avea următorul cuprins:
"e) să dea consultaţii scrise sau verbale în probleme litigioase."
5.  Articolul 9 va avea următorul cuprins:
"Articolul 9. Înregistrarea candidatului la funcţia de judecător
Candidatul la funcţia de judecător adresează o cerere scrisă Consiliului Superior al Magistraturii. Consiliul Superior al Magistraturii înregistrează persoana în calitate de candidat după susţinerea examenului de capacitate."
6.  Articolele  10 şi 101 se exclud.
7.  Articolul 12:
la alineatul (1), textul "să apăr interesele Patriei" se exclude;
la alineatul (4), textul  "în cadrul corpului magistraţilor" se înlocuieşte  cu textul  "în altă instanţă judecătorească".
8.   La articolul 13, în titlul şi în textul articolului, cuvîntul "magistraţilor" se înlocuieşte cu cuvîntul "judecătorilor".
9.  În titlul capitolului IV, în titlul articolelor 14 şi 15, precum şi în textul acestora, cuvîntul "magistraţii" se înlocuieşte cu cuvîntul "judecătorii".  
10.   La articolul 17 litera f), cuvîntul "crearea" se înlocuieşte cu  textul "alocarea resurselor adecvate pentru funcţionarea sistemului judiciar, crearea".
11.   La articolul 19, alineatul (8) se exclude.
12.    La articolul 20 alineatul (1), ultima propoziţie se completează în final cu textul  "organizat de Consiliul Superior al Magistraturii".
13.   În titlul  capitolului VI, cuvîntul "magistraţilor" se înlocuieşte cu cuvîntul "judecătorilor".
14.   Articolul 21:
în titlul articolului şi  la alineatul (1), cuvîntul "magistraţii" se înlocuieşte cu cuvîntul "judecătorii";
la alineatul (2), textul  " , inclusiv a judecătoriilor specializate, tribunalelor şi ai Curţii de Apel" se înlocuieşte cu  textul  "şi  ai curţilor de apel", iar textul "39 şi 40, " se  exclude.
15.   La articolul 22 alineatul (1)  litera f),  cuvîntul "magistraţi" se înlocuieşte cu cuvîntul "judecători".
16.   Articolul 25 alineatul (1):
la litera h), textul  "şi art.7" se exclude;
litera j) se completează în final cu textul "în legătură cu nenumirea judecătorului pînă la atingerea plafonului de vîrstă, precum şi în legătură  cu atingerea de către acesta a plafonului de vîrstă".
17.  La articolul 26, alineatul (9) se exclude.
18. La articolul 27 alineatul (1), textul  "Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie ori, după caz, a ministrului justiţiei" se înlocuieşte cu  textul  "preşedintelui instanţei judecătoreşti".
19. Articolul 28:
la alineatul (4), textul  "actele normative" se înlocuieşte cu  cuvîntul "lege";
alineatul (5):
litera g) va avea următorul cuprins:
"g) 90 procente faţă de salariul funcţiei de preşedinte al curţii de apel pentru preşedintele de judecătorie;"
literele h), i) şi j) se exclud;
literele k) şi l) devin  literele h) şi i);
articolul se completează cu alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) Judecătorilor Judecătoriei Militare li se stabilesc şi alte forme de stimulare materială prevăzute de legislaţia pentru militari."
20. Articolul 29:
la alineatul (3), textul  "tribunal, Curte de Apel" se înlocuieşte cu  textul  "curte de apel";
la alineatul (4), după cuvîntul "preşedinţilor" se introduce cuvîntul" , vicepreşedinţilor".
21. La articolul 31, textul  "Legea serviciului public" se înlocuieşte cu    cuvîntul "lege".
Art.III. -   Legea nr.789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 1996, nr.32-33, art.323), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.  Articolul 2:
la litera a), textul "Curţii de Apel, Judecătoriei Economice a Republicii Moldova, precum şi alte hotărîri judecarea cărora este dată în competenţa acestora prin lege" se înlocuieşte cu  textul  "curţilor de apel";
la litera b), textul "demersurile în interesul legii şi" se exclude;
după  litera e)  se introduce o  literă  nouă, care devine  litera f), cu următorul cuprins:
"f) examinează informaţiile preşedinţilor instanţelor inferioare privind efectuarea justiţiei de către acestea;"
literele  f)-h) devin  literele  g)-i).
2.  Articolul 4:
la alineatul (1), după textul "Colegiului Civil" se introduce textul  "şi de Contencios Administrativ", iar  cifra "17" se înlocuieşte cu cifra "45";
după alineatul (2)  se introduce un alineat nou, care devine alineatul  (3), cu   următorul cuprins:
"(3) Fiecare judecător al  Curţii Supreme de Justiţie este asistat de un referent, care este licenţiat în drept, cu o  vechime în specialitate juridică de cel puţin 3 ani şi se selectează în bază de concurs."
alineatul (3) devine alineatul (4) şi va avea următorul cuprins:
"(4) În cadrul Curţii Supreme de Justiţie funcţionează aparatul preşedintelui Curţii, direcţia de generalizare a practicii judiciare şi analiză a statisticii judiciare, direcţia de evidenţă a legislaţiei şi informatică, direcţia grefei, direcţia documentare şi direcţia economico-administrativă."
3. La articolul 6, după  textul  "Colegiului Civil" se introduce textul  "şi de Contencios Administrativ".
4. Articolul 7 alineatul (1):
la litera c), cuvîntul "vicepreşedinţilor" se înlocuieşte cu  textul  "vicepreşedinţilor Curţii - preşedinţi ai colegiului şi vicepreşedinţilor colegiului";
litera e) se completează în final cu  textul  "şi face propuneri Plenului privitor la darea hotărîrilor explicative".
5. Articolul 8:
alineatul (1):
după textul  "Colegiul Civil" se introduce textul  "şi de Contencios Administrativ";
litera h) se completează în final cu textul " ,  face propuneri Plenului privitor la darea hotărîrilor explicative";
după  litera i)  se introduce o  literă  nouă, care devine litera j),  cu următorul cuprins:
"j) prezintă Plenului informaţii privind activitatea colegiului; "
litera j) devine litera k);
la alineatul (2), textul  "se exercită de către preşedintele Curţii Supreme de Justiţie prin ordin" se înlocuieşte cu  textul  "se efectuează de către Plen la propunerea preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie".
6. Articolul 9:
în titlul  articolului, după textul  "în funcţie a" se introduce textul "preşedintelui, vicepreşedinţilor";
alineatul  unic devine alineatul (1);
la alineatul  (1),  textul  " , vicepreşedinţii colegiilor" se exclude;
după  alineatul  (1)  se introduce un alineat nou, care devine alineatul  (2), cu următorul  cuprins:
"(2) Vicepreşedinţii colegiilor sînt numiţi în funcţie prin ordinul preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, la propunerea preşedinţilor colegiilor respective ale Curţii."
7. La articolul 11, cifra "15" se înlocuieşte cu  cifra "10".
8. La articolul 12 alineatele (1) şi (2), după  textul  "Colegiul Civil" se introduce textul  "şi de Contencios Administrativ".
9.  Articolul 13:
alineatul (1):
în partea introductivă, după textul "Colegiul Civil" se introduce textul "şi de Contencios Administrativ";
litera b)  va avea următorul cuprins:
"b) judecă recursurile împotriva hotărîrilor curţilor de apel, adoptate în primă instanţă şi în ordine de apel, precum şi ale Curţii Supreme de Justiţie, adoptate în primă instanţă;"
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Colegiul lărgit judecă recursurile împotriva hotărîrilor Curţii Supreme de Justiţie, adoptate în primă instanţă, precum şi alte cauze date în competenţa sa prin lege."
10.   Articolul 14:
la alineatul (1), textul  "din 3 judecători" se înlocuieşte cu textul  "dintr-un singur judecător sau din 3 judecători";  
după  alineatul  (1)  se introduce  un alineat nou, care devine alineatul  (2), cu următorul cuprins:
"(2) Colegiul lărgit se constituie în complet din 5 judecători ai Curţii Supreme de Justiţie."
alineatul (2) devine alineatul (3), în care  după  textul  "este prezidat" se introduce textul "de preşedintele Curţii Supreme de Justiţie,".
11. Articolul 15:
alineatul (2) se exclude;
alineatul (3) devine alineatul (2), în care  textul  "prevăzute la art.16 lit.a) şi b) din prezenta lege şi se reglementează de actele legislative ce ţin de organizarea şi funcţionarea organelor procuraturii, precum şi de legislaţia de procedură civilă, penală şi administrativă" se înlocuieşte cu  textul  "prevăzute de lege".  
12. Articolul 16:
litera a) se exclude;
literele b)-d)  devin literele a)-c);  
litera a) va avea următorul cuprins:
"a)  judecă recursurile în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;"
după  litera c) se introduce o  nouă  literă, care devine litera  d), cu următorul cuprins:
"d) examinează informaţiile preşedinţilor instanţelor inferioare privind efectuarea justiţiei de către acestea;"
la litera e), după cuvîntul "colegii" se introduc cuvintele " , inclusiv lărgite,".
13. Articolul 17:
la  alineatul (2), textul  "demersurilor şi" se exclude;
la alineatul (4), propoziţia a doua se exclude.
14. La articolul 18  alineatele (1) şi (3), textul  "Curţii de Apel" se înlocuieşte cu textul  "curţii de apel".
15.   La articolul 21, litera e)  va avea următorul cuprins:
"e) îndeplinesc alte funcţii dispuse de preşedintele Curţii, de preşedinţii şi vicepreşedinţii colegiilor respective."
16. După  articolul  21 se introduce un articol nou, care devine articolul 22, cu următorul cuprins:
"Articolul 22. Aparatul preşedintelui Curţii
Aparatul preşedintelui Curţii asigură activitatea preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie de menţinere a relaţiilor de colaborare cu alte ramuri ale puterii, cu instituţii de specialitate naţionale şi internaţionale, cu comunitatea juridică ştiinţifică şi de cercetări, cu mass-media, precum şi exercitarea altor atribuţii ce ţin de competenţa preşedintelui Curţii."
17. Articolul 22 devine articolul 221.
18. După  articolul 23 se introduce un articol nou, care devine articolul 231, cu următorul cuprins:
"Articolul 231. Direcţia grefei
Direcţia grefei se compune din secţii în număr egal cu cel al colegiilor Curţii şi are următoarele atribuţii:
a) furnizează Curţii prestaţiile administrative şi juridice necesare;
b) asistă colegiile la îndeplinirea atribuţiilor ce le revin acestora;
c) serveşte drept intermediar pentru comunicările şi notificările ce decurg din examinarea preventivă a recursurilor în cauzele ce sînt supuse sau urmează a fi supuse examinării;
d)  îndeplineşte alte funcţii în condiţiile legii."
19. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
"Articolul 25. Direcţia documentare
Direcţia documentare are următoarele atribuţii:
a) exercită activitatea ce ţine de lucrările de secretariat ale Plenului şi ale colegiilor Curţii;
b) asigură organizarea şedinţelor Plenului şi a şedinţelor judiciare, activitatea de traducere;
c) pregăteşte informaţia statistică privind activitatea Plenului şi a colegiilor;
d) ţine evidenţa documentaţiei privind problemele cadrelor;
e) asigură activitatea arhivei Curţii;
f) asigură activitatea Curţii privind relaţiile cu publicul, audienţa cetăţenilor şi soluţionarea plîngerilor;
g) asigură activitatea de dactilografiere, multiplicare şi expediere a documentelor;
h) execută  alte funcţii ce ţin de competenţa direcţiei."
20. Articolul 27 alineatul (4)  va avea următorul cuprins:
"(4) Salarizarea angajaţilor aparatului Curţii Supreme de Justiţie se efectuează în conformitate cu Legea serviciului public şi cu alte acte normative."
21. Articolul 30 se completează în final cu  propoziţia: "Cheltuielile pentru editarea Buletinului sînt prevăzute în bugetul Curţii Supreme de Justiţie."
22. Anexa la lege va avea următorul cuprins:
"Anexă
la Legea cu privire la
Curtea Suprem de Justiţie
Structura şi componenţa numerică a
Curţii Supreme de Justiţie
Preşedinte                    1  
Vicepreşedinţi - preşedinţi ai colegiilor                                  3  
Vicepreşedinţi ai colegiilor                                      3  
Judecători ai Curţii                42  
Judecători asistenţi                7  
Referenţi ai judecătorilor                48  
Aparatul preşedintelui Curţii                                          11  
Direcţia de generalizare a practicii judiciare şi analiză a statisticii judiciare   13  
Direcţia de evidenţă a legislaţiei şi informatică                                              11  
Direcţia grefei                  15  
Direcţia documentare                42  
Direcţia economico-administrativă                                   32"  
Art.IV. -  Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.64, art.641), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.  Preambulul legii se completează în final cu cuvîntul "organică".
2.  Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Articolul 3. Componenţa
(1) Consiliul Superior al Magistraturii este constituit din 12 membri.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din judecători şi profesori titulari.
(3) Din Consiliul Superior al Magistraturii fac parte de drept: Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, ministrul justiţiei şi Procurorul General.
(4) Doi judecători sînt aleşi de Plenul Curţii Supreme de Justiţie, doi de adunarea judecătorilor curţilor de apel, doi de adunarea judecătorilor judecătoriilor  şi trei profesori titulari - de Parlament."
3.  Articolul 4:
la litera e), textul  "numeşte  judecătorul sub a cărui conducere se va efectua stagiul" se exclude;
la litera o), textul  "din tribunale, din Curtea de Apel" se înlocuieşte cu  textul "din curţile de apel";
la litera p), textul  "Regulamentul cu privire la stagiul judecătorului," se exclude;
la litera u), cuvîntul "numeşte" se înlocuieşte cu  textul  "aprobă structura şi componenţa numerică ale  aparatului Consiliului Superior al Magistraturii, numeşte".
4.  La articolul 5 alineatul (1),  textul "2 ani şi 6 luni" se înlocuieşte cu  textul  "4 ani".
5.  Articolul 6:
după litera c) se introduce o  literă  nouă, care devine litera  d), cu următorul cuprins:
"d) este ordonatorul mijloacelor financiare ale Consiliului;"
litera d) devine litera e).
6.  La articolul 9  alineatul (1),  cifra "5" se înlocuieşte cu  cifra "4".
7.  Articolul 11:
alineatul unic devine alineatul (1);
după  alineatul (1)  se introduce un alineat nou, care devine alineatul (2),  cu următorul cuprins:
"(2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii din rîndul profesorilor titulari sînt obligaţi să respecte restricţiile specificate la art.8 din Legea cu privire la statutul judecătorului."
8.  Articolul 19:
la alineatul (2), cuvîntul "candidaţii" se înlocuieşte cu cuvîntul "candidatura";
la alineatul (4), textul  "aceeaşi sau" se exclude.
9.  Articolul 27:
alineatul (4) se completează în final cu  propoziţia: "Persoanele menţionate care nu au calitatea de magistrat au statutul de funcţionar public."
alineatul (7) va avea următorul cuprins:
"(7) Structura şi componenţa numerică ale aparatului Consiliului Superior al Magistraturii se aprobă de către Consiliul Superior al Magistraturii."
alineatul (9) se exclude;
alineatul (10) devine alineatul (9), în care  textele  "din corpul profesoral", "10 salarii minime" se înlocuiesc cu textul "din rîndul profesorilor titulari" şi, respectiv cu textul  "200 de lei".
10. Anexa la  lege  se abrogă.
Art.V. -  Legea nr.949-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la colegiul de calificare şi atestarea judecătorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.61-62, art.605), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.  Articolul 2:
alineatul (1):
la litera a), cuvîntul "doi" se înlocuieşte cu  cuvîntul "patru";
litera b) se exclude;
literele c)-e)  devin literele b)-d);
la litera b), textul  "tribunal şi instanţă specializată" se înlocuieşte cu  textul  "curte de apel";
la litera d), textul  "asimilat cu calitatea de magistrat" se exclude;
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Durata mandatului colegiului de calificare este de 4 ani. Membrul colegiului de calificare poate să-şi exercite împuternicirile cel  mult  două mandate consecutiv."
2.  La articolul 3 alineatul (1), textul  "Curţii de apel, tribunalelor şi instanţelor specializate" se înlocuieşte cu  textul  "curţilor de apel".
3. La articolul 7 litera a), textul "examen de admitere la stagiu şi" se exclude.
4.  Din denumirea titlului II şi a capitolului I al acestui titlu, textul  "Examenul de admitere la stagiu şi" se exclude.
5.  Articolul 17:
modificarea alineatului (1) se referă doar la versiunea  în limba rusă;
la alineatul (2), textul "examen de admitere la stagiu sau, după caz," se exclude.
6.  Articolele 18 şi 19 se exclud.
7.  La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Persoanele care candidează pentru prima oară la funcţia de judecător susţin examenul de capacitate".
8.  La articolul 27, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Se conferă:
a) gradul superior de calificare - preşedintelui, vicepreşedinţilor şi judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie;
b) gradul întîi de calificare - judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, judecătorilor asistenţi ai Curţii Constituţionale şi ai Curţii Supreme de Justiţie, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor curţilor de apel;
c) gradul doi de calificare - judecătorilor curţilor de apel;
d) gradul trei de calificare - judecătorilor curţilor de apel, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor judecătoriilor;
e) gradele patru şi cinci de calificare - preşedinţilor, vicepreşedinţilor şi judecătorilor judecătoriilor."
9.   Articolul 28 se exclude.
10.   La articolul 29, alineatul (5)  se exclude.
Art.VI. -  Legea nr.950-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la colegiul disciplinar şi la răspunderea disciplinară a judecătorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.61-62, art.607), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.  La articolul 1 alineatul (2):
cifra "3" se înlocuieşte cu  cifra "4";
alineatul se completează în final cu propoziţia: "Membrul colegiului disciplinar poate să-şi exercite împuternicirile cel  mult  două mandate consecutiv."
2.  La articolul 2, alineatul (1)  va avea următorul cuprins:
"(1) Colegiul disciplinar se compune din 9 membri:  trei judecători ai Curţii Supreme de Justiţie, trei judecători ai curţilor de apel şi  trei judecători ai  judecătoriilor."
3.  Articolul 10:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Dreptul de a intenta procedura disciplinară îl are  orice membru al Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea preşedinţilor instanţelor judecătoreşti."
la alineatul (2), textul "şi se soluţionează de către Consiliul Superior al Magistraturii" se înlocuieşte cu textul "la iniţiativa a cel puţin 3 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii".
4.  Articolul 12:  
alineatul (2) se exclude;
alineatul (3) devine alineatul (2).
Art.VII. -  Legea nr.970-XIII din 24 iulie 1996 cu privire la instanţele judecătoreşti economice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.77, art.742), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.  La articolul 9, litera b) va avea următorul cuprins:
"b) Curtea de Apel Economică;"
2.  La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul  cuprins:
"(1) Circumscripţia judecătoriei economice cuprinde toate localităţile Republicii  Moldova."
3.  La articolul 13, alineatul (1) se completează în final  cu textul "din toate localităţile Republicii  Moldova".
4. Articolul 16:
în titlul  şi în textul articolului, sintagma "Judecătoria Economică a Republicii Moldova" se înlocuieşte  cu sintagma "Curtea de Apel Economică";  
la alineatul (1):
cuvîntul "supremă" se exclude;
alineatul se completează în final  cu  textul "în toate localităţile Republicii  Moldova.";  
alineatul (3) se exclude.
5. Articolul 17:
în titlul  şi în textul articolului, sintagma "Judecătoria Economică a Republicii Moldova" se înlocuieşte  cu sintagma "Curtea de Apel Economică";  
după  litera b)  se introduce o literă nouă, care devine litera  c), cu următorul cuprins:
"c) recursurile declarate împotriva încheierilor judecătoriilor economice de circumscripţie, recursurile declarate împotriva hotărîrilor judecăţilor arbitrale; "
literele  c) şi d)  devin literele d) şi e).
6.  Articolul  18 se exclude.
7. Articolul 20:
titlul articolului va fi "Preşedintele şi vicepreşedintele Curţii  de Apel  Economice";
în textul articolului, sintagma "Judecătoria Economică a Republicii Moldova" se înlocuieşte  cu sintagma "Curtea de Apel Economică";
alineatul unic devine alineatul (1);
alineatul  (1):  
la litera b), textul "în recurs" se exclude;
după  litera b)  se introduce o literă nouă, care devine litera  c), cu următorul cuprins:
"c) repartizează judecătorilor cauzele spre soluţionare;"
literele e) şi f) se exclud;
literele c), d), g) şi h) devin literele d), e), f)  şi g);
la litera d), cuvîntul "recursurilor şi" se înlocuieşte cu  cuvîntul "cauzelor,";  
la litera f), textul "şi executorii judecătoreşti" se exclude;
articolul se completează cu un alineat nou, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Funcţiile preşedintelui Curţii de Apel Economice sînt executate în absenţa acestuia de către vicepreşedinte."
8. Articolul 22 se exclude.
9. La articolul 33, sintagma "Judecătoria Economică a Republicii Moldova" se înlocuieşte  cu sintagma  "Curtea de Apel Economică".
10. La articolele 38 şi 40, sintagma "Judecătoria Economică a Republicii Moldova" se înlocuieşte cu sintagma  "Curtea de Apel Economică".
11. Modificarea se referă la versiunea în limba rusă.
12.  Anexa la lege va avea următorul  cuprins:
"Anexă
la Legea cu privire la instanţele    
judecătoreşti
Componenţa numerică a Curţii de Apel Economice
şi  a  Judecătoriei Economice de Circumscripţie
Curtea de Apel  Economică
Preşedinte                    1
Vicepreşedinte                  1
Judecători                    8
Consilieri                    5
Lucrători  în aparatul  judecătoriei            22
Judecătoria Economică de Circumscripţie
Preşedinte                    1
Vicepreşedinte                  1
Judecători                    10
Lucrători  în aparatul  judecătoriei            22"
Art.VIII. -  Legea nr.836-XIII din 17 mai 1996 cu privire la sistemul instanţelor judecătoreşti militare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.51, art.482), cu modificările ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 11 va avea următorul  cuprins:
"Articolul 11.  Stabilirea numărului  de judecători  militari
Numărul de judecători  militari  din Judecătoria Militară se aprobă de către Parlament, la propunerea Consiliului  Superior al  Magistraturii, în baza avizului  dat de Ministerul  Justiţiei."
2. La articolul 13:
alineatul  unic devine alineatul (1);
la alineatul  (1),  textul "şi de un vicepreşedinte numiţi" se înlocuieşte  cu cuvîntul "numit";
după  alineatul (1) se introduce un alineat nou, care devine alineatul  (2),  cu următorul cuprins:
"(2) În absenţa preşedintelui judecătoriei, atribuţiile acestuia sînt exercitate de un judecător numit de preşedinte."
3. Articolul 15 se exclude.
4. La articolul 25, textul "care activează pe lîngă judecătoriile raionale şi tribunale" se exclude.
Titlul II
MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ÎN UNELE ACTE LEGISLATIVE
Art.IX. -  La articolul  53 din Legea nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.133-134, art.656), cu modificările ulterioare, textul  "Curtea de Apel" se înlocuieşte cu textul  "Curtea Supremă de Justiţie".
Art.X. -    La articolele 2, 12 şi 13 din Legea nr.129-XIII din 31 mai 1994 cu privire la judecata arbitrală (arbitraj) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2 (partea I), art.12), cu modificările ulterioare, textul "Judecătoria Economică a Republicii Moldova sau Curtea de Apel" se înlocuieşte cu textul "curtea de apel".
Art.XI. -   Articolul 2 din Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.9, art.89), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la alineatul (3)  litera g), textul  "Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie" se înlocuieşte cu  textul  "Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Curţii Supreme de Justiţie", iar textul  "Preşedintelui Curţii de Apel, Preşedintelui Judecătoriei Economice" se exclude.
la alineatul (5)  litera b), textul  "vicepreşedinţilor Curţii de Apel, vicepreşedinţilor Judecătoriei Economice" se înlocuieşte cu  textul "preşedinţilor şi vicepreşedinţilor curţilor de apel".
Art.XII. -  Articolul 20 din Legea nr.344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.3-4, art.51), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La alineatul (1), textul  "Tribunalul Găgăuziei" se înlocuieşte cu  textul  "curtea de apel cu sediul în municipiul Comrat".
2. La alineatul (3), textul  "Tribunalului Găgăuziei" se înlocuieşte cu  textul  "curţii de apel cu sediul în municipiul Comrat".
Art.XIII. -  La articolul 5 din Legea nr.920-XIII din 11 iulie 1996 privind gradele de clasificare şi gradele speciale militare ale lucrătorilor din Procuratura Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.65-66, art.643), cu  modificările ulterioare, textul  "Curtea de Apel" se  înlocuieşte cu  textul  "curţile de apel".
Art.XIV. - Clasificatorul general al legislaţiei, aprobat prin Legea nr.1325-XIII din 25 septembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.47-48, art.344) se modifică după cum urmează:
1. La poziţia 06.04.04.02, textul "Curtea de Apel" se  înlocuieşte cu  textul  "Curţile de apel".
2. Poziţia 06.04.04.03 se exclude.
Art.XV. -  La articolul 197  alineatul (1)  din Codul electoral, aprobat prin Legea nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.81, art.667), cu  modificările ulterioare, textul "Tribunalului municipiului " se înlocuieşte cu  textul "Curţii de Apel Chişinău."
Art.XVI. -   La articolul 35 alineatul (4)  din Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999  privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.2), cu  modificările ulterioare, textul "tribunalelor şi ale Curţii de Apel" se  înlocuieşte cu  textul  "curţilor de apel".
Art.XVII. -  La articolul 41 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.98-101, art.709), cu  modificările ulterioare, textul  "Curtea de Apel" se înlocuieşte cu  textul  "Curtea Supremă de Justiţie".
Art.XVIII. -  La articolul 3 litera a)  din Legea 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.124-125, art.991), textul  "Curţii de Apel"  se înlocuieşte cu  textul  "curţilor de apel".
Titlul III
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Art.XIX. - (1) Sistemul instanţelor judecătoreşti se reorganizează după cum urmează:
    a) tribunalele municipiilor Chişinău, Bălţi, Bender, Cahul şi Comrat se reorganizează în curţile de apel Chişinău, Bălţi, Bender, Cahul şi Comrat;
    b) Judecătoria Economică a Republicii Moldova se reorganizează în Curtea de Apel Economică;
    c) Curtea de Apel cu sediul în municipiul Chişinău se lichidează.
    (2) Curtea de Apel cu sediul în municipiul Chişinău activează în componenţa actuală pînă la începerea activităţii curţilor de apel, îndeplinind funcţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (3) Reorganizarea instanţelor judecătoreşti se va încheia la 12 iunie 2003.
    (4) Instanţele judecătoreşti reorganizate vor începe să funcţioneze de la 12 iunie 2003 cu numărul de judecători stabilit în anexa nr.1 la Legea cu privire la organizarea judecătorească, parte integrantă a acestei  legi.
    (5) Judecătorii Curţii de Apel cu sediul în municipiul  Chişinău vor fi propuşi pentru transfer, cu consimţămîntul lor, în  funcţiile vacante de judecători ai curţilor de apel şi ai judecătoriilor sau vor fi promovaţi în Curtea Supremă de Justiţie în modul stabilit de lege,  însă, pînă  la 12 iunie 2003, ei  continuă să-şi exercite funcţiile anterioare.
    (6) Judecătorii tribunalelor se reconfirmă în calitatea de judecători ai curţilor de apel la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova.
    (7) Judecătorilor Curţii de Apel cu sediul în municipiul  Chişinău transferaţi în interes de serviciu, în condiţiile prezentei legi, în funcţii cu un nivel de salarizare mai mic  li se păstrează salariul funcţiei, adaosurile şi suplimentele anterioare conform legislaţiei.
    (8) Patrimoniul mobil şi cel imobil al Curţii de Apel cu sediul în municipiul  Chişinău se transmite Curţii Supreme de Justiţie, iar patrimoniul tribunalelor şi cel al Judecătoriei Economice a Republicii Moldova se transmite curţilor de apel respective.
    (9) Funcţionarii Curţii de Apel cu  sediul  în municipiul  Chişinău vor fi angajaţi în mod prioritar în funcţiile respective la Curtea Supremă de Justiţie, precum şi în curţile de apel sau în judecătorii, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii, iar funcţionarii tribunalelor vor fi  reconfirmaţi în aceleaşi funcţii la curţile de apel.
    (10) Dosarele şi alte documente aflate în arhiva Curţii de Apel cu sediul  în municipiul Chişinău şi în arhivele tribunalelor la data începerii funcţionării instanţelor judecătoreşti reorganizate, precum şi cele examinate în perioada de tranziţie  de către instanţele menţionate, se vor transmite spre păstrare în arhiva Curţii Supreme de Justiţie şi în arhivele  curţilor de apel.
    (11) Cauzele civile şi cele penale care, la 12 iunie 2003, se află în curs de judecată în primă instanţă la Curtea de Apel cu sediul  în municipiul Chişinău şi la tribunale se vor transmite, după competenţă, instanţelor judecătoreşti pentru a fi judecate în fond, cu excepţia cauzelor care se află în faza de terminare a judecării. Actele şi lucrările efectuate pînă la această dată conform legii anterioare rămîn valabile.
    (12) În cazul în care, în urma optimizării sistemului instanţelor judecătoreşti, judecătorii au fost transferaţi sau promovaţi în alte instanţe judecătoreşti în perioada examinării unor cauze civile şi penale care, la data de 12 iunie 2003, se aflau în faza de terminare a judecării, împuternicirile lor în calitate de judecător în instanţa respectivă se menţin pînă la terminarea judecării acestor cauze. Ei vor adopta hotărîri în numele instanţei de a cărei competenţă este cauza respectivă în condiţiile legii procesuale noi.
    (13) Hotărîrile judecătoreşti adoptate pînă la 12 iunie 2003 sînt supuse căilor de atac în condiţiile  legii procesuale noi.
    (14) Apelurile declarate împotriva hotărîrilor tribunalelor, neexaminate la data de 12 iunie 2003, se vor transmite, după competenţă, curţilor de apel sau, după caz, se vor considera recursuri şi se vor transmite Curţii Supreme de Justiţie pentru a fi judecate în ordine de recurs în condiţiile  legii procesuale noi.
    (15) Recursurile aflate în procedura Curţii de Apel cu sediul în municipiul  Chişinău,  neexaminate la data de 12 iunie 2003, se vor transmite, după competenţă, Curţii Supreme de Justiţie pentru a fi judecate în ordine de recurs în condiţiile legii procesuale noi.
    (16) Recursurile aflate în procedura Curţii Supreme de Justiţie, nesoluţionate la data de 12 iunie 2003, se vor judeca în condiţiile legii procesuale noi.
    (17) Recursurile în anulare aflate în procedura Curţii Supreme de Justiţie, nesoluţionate la data de 12 iunie 2003,  se vor judeca în condiţiile legii procesuale noi:
    a) în cazul în care legea procesuală nouă nu prevede calea extraordinară de atac  -   recursul în anulare, procedura de recurs se  clasează;
    b) în  celelalte cazuri, recursurile în anulare se  examinează în condiţiile legii procesualei noi.
    (18) Hotărîrile irevocabile vor fi atacate cu recurs în anulare în condiţiile  legii procesuale noi.
    (19) Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, ales pentru un mandat de 2 ani şi 6 luni, rămîne în funcţie pînă la expirarea termenului de 4 ani.
    (20) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia articolului III punctul 2  referitor la instituirea funcţiei  de referent al  judecătorului Curţii Supreme de Justiţie şi a articolului  III punctul 22 poziţia "Referenţi ai judecătorului 48",  ale căror prevederi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.
    (21) Consiliul Superior al Magistraturii, pînă la 1 iunie 2003, va înainta  propuneri Parlamentului sau, după  caz,  Preşedintelui  Republicii Moldova în privinţa  judecătorilor din instanţele judecătoreşti lichidate sau reorganizate pentru  numirea acestora în instanţele judecătoreşti nou-formate sau reorganizate ori, după caz, pentru  disponibilizarea lor.
    Art.XX. -  Guvernul, pînă la data de 12 iunie 2003:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce  actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    Art.XXI. - Legile din titlul I al prezentei legi, cu toate modificările şi completările, vor fi republicate integral în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                         Eugenia OSTAPCIUC
    Chişinău, 8 mai 2003.
    Nr. 191-XV.