LPC221/2003
ID intern unic:  312219
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 221
din  30.05.2003
pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001
cu privire la protecţia socială suplimentară a invalizilor de război, a participanţilor
la cel de-al doilea război mondial şi a familiilor lor
Publicat : 17.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 121     art Nr : 485     Promulgat : 09.06.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - La articolul 2 punctul 1) din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a invalizilor de război, a participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi a familiilor lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 51, art. 280), după cuvintele "sau la acţiunile de luptă în timp de pace" se introduc cuvintele ", precum şi persoanelor care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit invalide în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar".
Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2003.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI     Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 30 mai 2003.
Nr. 221-XV.