HGA503/2003
ID intern unic:  294918
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 503
din  24.04.2003
cu privire la aprobarea Modificărilor şi completărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
nr. 474 din 28 aprilie 1998
Publicat : 16.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 84-86     art Nr : 560
Abrogată prin HG691 din 20.06.06, MO102-105/07.07.06 art.766

Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă, conform anexei, Modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art. 589), cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                           Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei                                              Ştefan Odagiu
Viceprim-ministru,
ministrul agriculturii
şi industriei alimentare                                         Dmitrii Todoroglo
Ministrul finanţelor                                               Zinaida Grecianîi
Ministrul transporturilor
şi comunicaţiilor                                                    Vasile Zgardan
Ministrul justiţiei                                                  Vasile Dolghieru

Chişinău, 24 aprilie 2003.
Nr. 503.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 503
din 24 aprilie 2003
Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 474
din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea ma
şinilor de casă şi control
cu memorie fiscal
ă pentru efectuarea decontărilor în numerar"
Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art. 589), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
punctul 1 se expune în redacţie nouă:
"1. Comercializarea către populaţie a produselor agricole, recoltate de agenţii economici pe terenurile proprii sau arendate - la pieţe, iarmaroace şi alte locuri autorizate de organele administraţiei publice locale.
Comercializarea de către gospodăriile ţărăneşti (de fermieri) a produselor agricole  altor agenţi economici, precum şi serviciile agricole prestate de acestea, se efectuează în baza bonurilor de plată sau altor documente primare de plată cu regim special, prevăzute în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998";
în punctul 3 cuvintele "şi interurban (în vehicule auto şi troleibuze)" se substituie prin cuvintele  ", cu excepţia taxiurilor şi a microbuzelor,", iar după cuvîntul "respective" se introduc cuvintele "(cu preţ fix, editate în mod tipografic)";
în punctul 4 cuvintele "la domiciliul clientului" se substituie prin cuvintele "populaţiei cu deplasare la clientelă".