LPC376/2005
ID intern unic:  315218
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 376
din  29.12.2005
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 31.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 20     art Nr : 89
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 162, sancţiunea alineatului patru va avea următorul cuprins:
"atrage după sine aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de la douăzeci şi cinci pînă la cincizeci de unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere -  de la cincizeci la o sută de unităţi convenţionale."
2. Articolele 1711, 191, 1911 şi 1921 se completează în final cu o notă, cu următorul cuprins:
"Notă. Acţiunea prezentului articol nu se extinde asupra persoanelor victime ale traficului de fiinţe umane, specificate la articolele 165 şi 206 din Codul penal al Republicii  Moldova."
Art.II. -  La articolul 14 alineatul (3) din Legea turismului nr.798-XIV din 11 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.54-56, art.357), cu modificările ulterioare, după cuvintele "luare de mită" se introduc  cuvintele ", trafic de fiinţe umane."
Art.III. - Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, art.1012), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează  după cum urmează:
1. La articolul 21 alineatul (4), textul  "la art.1851" se înlocuieşte cu  textul  "la art.165, 1851, 206,",  iar în final se introduce cifra ", 3621".
2. Articolul 165:
alineatul (1):
în partea introductivă a dispoziţiei, după cuvintele "unei persoane" se introduc cuvintele ", cu sau fără consimţămîntul acesteia,";
sancţiunea  se completează în final cu textul  ", cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura  o anumită activitate,  sau cu lichidarea întreprinderii";
alineatul (2):
în dispoziţie, după litera d) se introduce o literă nouă, care devine litera e), cu următorul cuprins:
"e) de o persoană cu funcţie de răspundere sau de o persoană cu înaltă funcţie de răspundere;"
literele e) şi f) devin literele f) şi g);
sancţiunea se completează în final cu  textul  ", cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate,  sau cu lichidarea întreprinderii";
alineatul (3):
la litera b), cuvintele "sau cu decesul" se înlocuiesc cu  cuvintele ", cu decesul ori sinuciderea";
în sancţiune, textul  "sau cu detenţiune pe viaţă" se înlocuieşte cu  textul ", cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita  o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu detenţiune pe viaţă, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate,  sau cu lichidarea întreprinderii";
la alineatul (4), textul "dacă a acceptat colaborarea cu organul de urmărire penală în cauza dată" se exclude.
3. Articolul 206:
la alineatul (1), sancţiunea se completează în final cu textul ", cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate,  sau cu lichidarea întreprinderii";
la alineatul (2), sancţiunea se completează în final cu textul ", cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate,  sau cu lichidarea întreprinderii";
alineatul (3):
în dispoziţie:
după litera b) se introduce o literă nouă, care devine litera  c), cu următorul  cuprins:
"c) săvîrşite de o persoană cu funcţie de răspundere sau de o persoană cu înaltă funcţie de răspundere;"
literele c) şi d) devin literele d) şi e);
la litera e), cuvintele "ori cu decesul" se înlocuiesc cu  cuvintele ", cu decesul sau sinuciderea";
în sancţiune, textul "sau cu detenţiune pe viaţă" se înlocuieşte cu  textul ", cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau cu detenţiune pe viaţă, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate,  sau cu lichidarea întreprinderii";
la alineatul (4), textul  "dacă a acceptat colaborarea cu organul de urmărire penală în cauza dată" se exclude.
4. După articolul 362 se introduce un articol nou, care devine articolul 3621, cu următorul cuprins:
"Articolul 3621. Organizarea migraţiunii ilegale
(1) Organizarea, în scop de profit,  a intrării şi/sau şederii ilegale pe teritoriul  unui  stat a persoanei  care nu este cetăţean sau  rezident al  acestuia,  săvîrşită prin:
a) confecţionarea, deţinerea, vînzarea sau folosirea documentelor oficiale false;
b) eliberarea sau obţinerea documentelor în mod ilegal ori printr-o declaraţie falsă;
c) folosirea documentelor oficiale de către o altă persoană decît titularul legitim,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 500 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la  1 la 3 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea întreprinderii.
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:
a) în mod repetat;
b) asupra a două sau mai multor persoane;
c) de două sau mai multe persoane
se  pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 800 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la  3 la 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita  o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea întreprinderii.
(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2):
a) săvîrşite de un grup criminal organizat  sau de o organizaţie criminală;
b) soldate cu daune în proporţii  deosebit de mari intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi juridice,
se  pedepsesc cu amendă în mărime de la 800 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 5 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea întreprinderii."

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                                     Marian LUPU

Chişinău, 29 decembrie 2005.
Nr.376-XVI.