LPC449/2003
ID intern unic:  312472
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 449
din  13.11.2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000
cu privire la activitatea editorială
Publicat : 12.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 244-247     art Nr : 976
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
    Art.I. - Legea nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 70-72, art. 511), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 1. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, se utilizează următoarele noţiuni principale:
    autor - persoană sau colectiv care a creat o operă literar-artistică, ştiinţifică, publicistică etc.;
    beneficiar al producţiei editoriale - persoană juridică sau fizică care, în condiţiile legislaţiei în vigoare, comandă producţie editorială, asumîndu-şi cheltuielile financiare respective;
    casetă tehnică - totalitatea datelor ce caracterizează publicaţia, destinate pentru  informarea consumatorului şi utilizate la prelucrarea bibliografică şi la evidenţa statistică a ediţiilor;
    CIP (catalogare în publicare) - descriere bibliografică standardizată a publicaţiei, expusă pe versoul foii de titlu;
    ediţie - totalitatea exemplarelor unei opere tipărite prin folosirea aceluiaşi zaţ tipografic; lucrare realizată prin metoda imprimării şi/sau tipăririi, în corespundere cu standardele de stat, şi destinată difuzării;
    editură/editor - persoană juridică sau fizică specializată în pregătirea manuscriselor pentru tipar;
    exemplare de depozit legal - exemplare din toate operele tipărite, grafice, audiovizuale şi electronice, pe care agenţii producători sînt obligaţi să le transmită gratuit instituţiilor specificate în prezenta lege;
    difuzor al producţiei editoriale - persoană juridică sau  fizică care se ocupă de comercializarea şi difuzarea producţiei editoriale;
    ISBN (International Standard Book Number) - Număr Internaţional Standard al Cărţii;
    ISMN (International Standard Music Number) - Număr Internaţional Standard pentru Muzică Tipărită;
    ISSN (International Standard Serial Number) - Număr Internaţional Standard al Publicaţiilor Seriale;
    manuscris - originalul operei autorului, scris manual, dactilografiat sau procesat şi prezentat spre editare;
    producţie editorială - totalitatea lucrărilor publicate de editură;
    reeditare - publicarea unei lucrări într-o nouă ediţie;
    tipografie/tipograf - persoană juridică sau fizică specializată în tipărirea şi multiplicarea producţiei editoriale;
    tiraj - numărul de exemplare în care se tipăreşte o  ediţie."
    2. La articolul 2 alineatul (2) litera c), după cuvintele "prin reţeaua de comerţ" se introduce cuvîntul " , biblioteci".
    3. După articolul 2 se introduce articolul 21, cu următorul cuprins:
    "Articolul 21. Sistemul editorial-poligrafic şi
                          de comercializare a cărţii
    Sistemul editorial-poligrafic şi de comercializare a cărţii al Republicii Moldova este constituit din edituri, tipografii, redacţii ale ediţiilor seriale (periodice), librării şi Camera Naţională a Cărţii."
    4. Articolul 4 alineatul (2) se completează cu litera c), cu următorul cuprins:
    "c) asigurarea respectării drepturilor editurilor şi autorilor şi executării de către aceştia a obligaţiilor lor."
    5. După articolul 4 se introduce articolul 41, cu următorul cuprins:
    "Articolul 41 . Atribuţiile  Ministerului Culturii
    Ministerul Culturii, în calitate de autoritate publică centrală în domeniul editorial-poligrafic şi managementului cărţii, are următoarele atribuţii:
    a) realizează politica statului în domeniu;
    b) monitorizează respectarea legilor şi altor acte normative în domeniul editării şi comercializării cărţii, adoptă, în cazul încălcării acestora, decizii respective;
    c) coordonează metodologic activitatea instituţiilor şi întreprinderilor editorial-poligrafice şi de comercializare a cărţii;
    d) elaborează baza de date a ediţiilor în curs de apariţie în baza informaţiei furnizate de către editori;
    e) sprijină şi facilitează colaborarea internaţională în domeniu."
    6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 6. Dreptul de proprietate intelectuală al 
                         editorului
şi respectarea de către editor
                         a drepturilor de autor
    (1) Dreptul de proprietate intelectuală al editorului asupra producţiei editoriale este stabilit de lege.
    (2) Editorul este obligat să respecte drepturile de autor conform legislaţiei în vigoare."
    7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 7. Dreptul editorului
    Orice persoană juridică sau fizică înregistrată în calitate de editor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, este în drept să pregătească şi să lanseze ediţii în formă de producţie editorială."
    8. Articolul 8 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Titularul dreptului exclusiv de autor poate să transmită editorului, în condiţiile legislaţiei în vigoare, drepturile sale patrimoniale asupra unei opere conform contractului de editare respectiv."
    9. Articolul 9 alineatul (2) se completează cu literele i), j) şi k), cu următorul cuprins:
    "i) numărul de exemplare de cărţi, editate din mijloace bugetare, destinate comercializării de către editură;
    j) forma şi modul de distribuire şi comercializare a tirajului;
    k) alte condiţii prevăzute de legislaţia în vigoare."
    10. La articolul 12 alineatul (3), litera c) se completează în final cu cuvintele "care se transmit conform legislaţiei în vigoare".
    11. La articolul 14 alineatul (3), litera (h) se completează în final cu cuvintele " , să adere (să se asocieze) la organizaţii de specialitate, inclusiv internaţionale, din domeniu".
    12. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 17. Caseta tehnică
    (1) Fiecare exemplar al ediţiei va conţine, în mod obligatoriu, caseta tehnică întocmită de către editor, cu următoarele elemente:
    a) numele autorului (alcătuitorului) sau pseudonimul lui;
    b) denumirea ediţiei (titlul propriu-zis, titlul paralel, titlul-cheie, titlul alternativ), iar pentru traduceri - şi denumirea operei în original;
    c) denumirea şi adresa juridică a editurii/editorului;
    d) anul editării;
    e) denumirea şi adresa juridică a tipografiei, numărul comenzii;
    f) indicele de clasificare CZU (Clasificarea Zecimală Universală);
    g) antetitlul, subtitlul;
    h) Numărul Internaţional Standard al Cărţii (ISBN);
    i) Numărul Internaţional Standard pentru Muzică Tipărită (ISMN);
    j) Numărul Internaţional Standard al Publicaţiilor Seriale (ISSN);
    k) semnul protecţiei dreptului de autor \xb8, numele (denumirea) titularului (titularilor) dreptului exclusiv de autor asupra operei sau asupra primei publicări a operei respective şi anul editării.
    (2) Toate ediţiile, indiferent de limba expunerii, trebuie să conţină, în mod obligatoriu, caseta tehnică în limba de stat. Ediţiile apărute în limbi străine sau în limbile minorităţilor naţionale pot conţine caseta tehnică şi în limba în care este publicată opera.
    (3) În cazul editării, tipăririi unei comenzi venite din străinătate, caseta tehnică se completează conform legislaţiei ţării respective.
    (4)  Apariţia oricărei ediţii fără casetă tehnică este interzisă."
    13. La articolul 18:
    alineatul (1):
    partea introductivă se completează în final cu cuvintele "prin intermediul Camerei Naţionale a Cărţii";
    alineatul se completează cu o nouă literă a), cu următorul cuprins:
    "a) Ministerului Culturii - 1 exemplar din toate ediţiile apărute în ţară, pentru informare şi documentare;"
    literele a), b), c) şi d) devin literele b), c), d) şi e);
    literele b) şi c) se completează în final cu cuvintele "din toate ediţiile apărute în ţară";
    litera e) se completează în final cu cuvintele "din toate ediţiile ce ţin de  domeniul ştiinţelor socioumane, economice şi naturale apărute în ţară";
    după litera e), alineatul se completează cu literele f), g) şi h), cu următorul cuprins:
    "f) Bibliotecii Republicane de Informaţie Tehnologico-Ştiinţifică - 1 exemplar din ediţiile ce ţin de domeniul tehnicii şi ştiinţelor tehnice;
    g) Bibliotecii Ştiinţifice Republicane de Medicină - 1 exemplar din ediţiile privind medicina şi ocrotirea sănătăţii;
    h) Bibliotecii Speciale Republicane Centralizate a Societăţii Orbilor - 1 exemplar din ediţiile "vorbitoare"  (Braille)."
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Editura/editorul oferă gratuit autorilor (alcătuitorilor, traducătorilor, pictorilor) exemplare ale operelor lor editate conform contractelor încheiate, iar instituţiilor specificate la alin.(1) lit. a)-h) - exemplare de depozit legal şi în cazul în care acestea sînt tipărite peste hotarele ţării."
    14. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 19. Camera Naţională a Cărţii
    (1) Camera Naţională a Cărţii are următoarele atribuţii:
    a) instituie, completează şi prezervează fondul naţional de publicaţii apărute în Republica Moldova;
    b) organizează depozitul legal conform art.18;
    c) efectuează controlul bibliografic naţional ca parte a controlului bibliografic internaţional;
    d) elaborează bibliografia naţională a Moldovei şi repertoriul naţional de publicaţii;
    e) efectuează catalogări în publicare (CIP);
    f) ţine evidenţa  statistică editorială;
    g) distribuie numere internaţionale standard ISBN, ISMN şi ISSN editurilor, redacţiilor de publicaţii seriale din ţară.
    (2) Camera Naţională a Cărţii, în condiţiile legislaţiei în vigoare, încasează plată pentru servicii la sistematizare şi aplicarea indicelui CZU publicaţiilor, la efectuarea catalogării în publicare (CIP), la distribuirea numerelor internaţionale standard (ISBN, ISMN şi ISSN) şi pentru alte servicii ce ţin de domeniul ei de activitate.
    (3) Colecţiile de cărţi şi bazele de date ale Camerei Naţionale a Cărţii sînt inalienabile, constituie proprietate a statului şi se află sub protecţia acestuia."
    Art.II. - Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                     Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 13 noiembrie 2003.
    Nr.449-XV.