LPC201/2004
ID intern unic:  312194
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 201
din  17.06.2004
pentru modificarea şi completarea articolului 1 al
Legii nr. 1234-XIV
din 22 septembrie 2000 cu privire
la procedura de alegere
a Preşedintelui Republicii Moldova
Publicat : 02.07.2004 în Monitorul Oficial Nr. 105-107     art Nr : 557
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Articolul 1 al Legii nr. 1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 139-140, art. 996) se modifică şi se completează după cum urmează:
alineatul unic devine alineatul (1);
după alineatul (1) se introduce alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Parlamentul de aceeaşi legislatură alege Preşedintele Republicii Moldova o singură dată, cu excepţia cazului de demisie, de demitere, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuţiilor sau de deces."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 17 iunie 2004.
Nr. 201-XV.