LPC551/2003
ID intern unic:  312547
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 551
din  25.12.2003
pentru completarea articolului 24 al Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
Publicat : 23.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 016     art Nr : 110     Promulgat : 15.01.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - La articolul 24 punctul 2) al Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu modificările ulterioare, după textul:
"Departamentul Migraţiune"
se introduce textul:
"Departamentul Comerţului".
Art. II. - Guvernul, în termen de 3 luni:
va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI          Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 25 decembrie 2003.
Nr. 551-XV.