LPM283/2005
ID intern unic:  315205
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 283
din  10.11.2005
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 24.02.2006 în Monitorul Oficial Nr. 31-34     art Nr : 124

    MODIFICAT
   
LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541; în vigoare 01.07.12

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.80-82, art.413), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 6 punctul 1 litera c), cuvintele "din zona moartă sau din zona de strămutare" se înlocuiesc cu cuvintele "din zona de înstrăinare".
2. Articolul 7:
la alineatul 1 punctul 4), după cuvintele "cu bilete gratuite" se introduc cuvintele "(în cazul indicaţiilor medicale)", iar după cuvintele "balneo-sanatoriale," - cuvintele "aflate pe teritoriul republicii, precum şi la sanatoriile amplasate pe teritoriul Ucrainei: "Moldova" (Odessa), "Moldova" (Truscaveţ), "Sănătatea", "Serghei Lazo" şi "Zolotaia niva" (Sergheevca),"
articolul se completează cu un nou alineat 2, cu următorul cuprins:
"Biletele prevăzute la alineatul 1 punctul 4) se eliberează în baza certificatului medical şi a cererii depuse de către beneficiar pînă la data de 31 decembrie a anului respectiv. În cazul prezentării documentelor menţionate după expirarea termenului fixat, eliberarea biletelor sau plata compensaţiei băneşti pentru anul expirat nu se efectuează."
alineatul 2 devine alineatul 3.
3. Articolul 8:
la alineatul 1 punctul 1), cuvintele "la instituţii balneo-sanatoriale (în cazul indicaţiilor medicale)" se înlocuiesc cu cuvintele "(în cazul indicaţiilor medicale) la instituţiile balneo-sanatoriale, aflate pe teritoriul republicii, precum şi la sanatoriile amplasate pe teritoriul Ucrainei: "Moldova" (Odessa), "Moldova" (Truscaveţ), "Sănătatea", "Serghei Lazo" şi "Zolotaia niva" (Sergheevca),";
la alineatul 3, punctul 1) va avea următorul cuprins:
"1) a fi asigurate anual cu bilete (în cazul indicaţiilor medicale) la instituţiile balneo-sanatoriale, aflate pe teritoriul republicii, precum şi la sanatoriile amplasate pe teritoriul Ucrainei: "Moldova" (Odessa), "Moldova" (Truscaveţ), "Sănătatea", "Serghei Lazo" şi "Zolotaia niva" (Sergheevca), iar în cazul în care procurarea biletelor nu este posibilă, de a primi o compensaţie bănească în mărimea costului mediu al unui bilet;"
articolul se completează cu un nou alineat 4, cu următorul cuprins:
"Biletele prevăzute la alineatul 1 punctul 1) şi la alineatul 3 punctul 1) se eliberează în baza certificatului medical şi a cererii depuse de către beneficiar pînă la data de 31 decembrie a anului respectiv. În cazul prezentării documentelor menţionate după expirarea termenului fixat, eliberarea biletelor sau plata compensaţiei băneşti pentru anul expirat nu se efectuează."
alineatele 4, 5, 6 devin alineatele 5, 6, 7.
4. Articolul 9:
alineatul 2 se completează în final cu cuvintele ", stabilite pentru anul precedent";
la alineatul 4, propoziţia întîi se completează în final cu cuvintele ", stabilite pentru anul precedent".
5. La articolul 10 alineatul 2, cuvintele "în anul 1988" se înlocuiesc cu cuvintele "în anii 1988-1990".
6. Articolul 13 alineatul 1:
în partea introductivă, cuvintele "din zona moartă" se înlocuiesc cu cuvintele "din zona de înstrăinare";
punctul 1) se completează în final cu textul:
".Documentele necesare pentru primirea biletelor menţionate se depun pînă la data de 31 decembrie a anului respectiv. În cazul prezentării documentelor după expirarea termenului fixat, eliberarea biletelor sau plata compensaţiei băneşti pentru anul expirat nu se efectuează".
    [Art.II abrogat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541; în vigoare 01.07.12]
Art.III. - Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.84-86, art.392), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 7 alineatul (2) punctul 2):
literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
"a) militarii, inclusiv cei trecuţi în rezervă (în retragere), şi angajaţii civili, decoraţi cu ordine şi medalii pentru serviciu militar impecabil, care şi-au îndeplinit serviciul militar în perioada 22 iunie 1941-3 septembrie 1945 în unităţi militare, instituţii militare, instituţii de învăţămînt militar, ce nu făceau parte din armata activă;
b) persoanele care s-au aflat în oraşul Sankt-Petersburg (Leningrad) în perioada blocadei (8 septembrie 1941 - 27 ianuarie 1944), decorate cu insigna "Locuitor al oraşului Leningrad în blocadă" sau cu medalia "Pentru apărarea Leningradului";"
la litera e), cuvîntul "minori" se exclude.
2. La articolul 21 alineatul (2), după cuvintele "cu privire la Procuratură" se introduc cuvintele "şi beneficiarii de alocaţii sociale de stat, stabilite conform Legii nr.499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni,".
3. Articolul 22 alineatul (1):
litera b) va avea următorul cuprins:
"b) persoanelor decorate cu ordine, cu excepţia persoanelor decorate cu ordinele "Ordinul Republicii" şi "Slava Muncii" de clasele I, II şi III şi persoanelor care deţin titlul de Erou al Muncii Socialiste - 50 de lei;"
alineatul se completează cu litera d), cu următorul cuprins:
"d) persoanelor decorate cu ordinele "Ordinul Republicii" şi "Slava Muncii" de clasele I, II şi III şi persoanelor care deţin titlul de Erou al Muncii Socialiste - 500 de lei."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                   Marian LUPU

Chişinău, 10 noiembrie 2005.
Nr.283-XVI.