LPC86/2006
ID intern unic:  316209
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 86
din  20.04.2006
pentru modificarea articolului 6 din Legea nr.1308-XIII
din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul
 de vînzare-cumpărare a pămîntului
Publicat : 19.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 75-78     art Nr : 318
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 6 alineatul (2) din Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149, art.1161), cu modificările ulterioare, textul "precum şi  persoanelor fizice şi persoanelor juridice autohtone" se înlocuieşte cu textul "persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova, precum şi persoanelor juridice al căror capital social nu conţine investiţii străine".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                             Marian LUPU

Chişinău, 20 aprilie 2006.
Nr.86-XVI.