HGC468/2006
ID intern unic:  315998
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 468
din  02.05.2006
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002
Publicat : 12.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 73-74     art Nr : 507
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă" (se anexează).
2. Ministerul Industriei şi Infrastructurii, în comun cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională, în termen de 45 zile, va prezenta în mod regulamentar Guvernului propuneri privind aducerea cadrului normativ în vigoare în concordanţă cu prevederile prezentei hotărîri.

PRIM-MINISTRU                                                 Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul industriei şi
infrastructurii                                                          Vladimir Antosii

Chişinău, 2 mai 2006.
Nr. 468.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 468
din 2 mai 2006
Modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului
 nr. 191 din 19 februarie 2002
Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 29-31, art. 263), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Punctul 12 va avea următorul cuprins:
"12. Plata pentru alimentarea cu energie electrică
Proprietarii locuinţelor, precum şi chiriaşii locuinţelor cu orice formă de proprietate sînt obligaţi să achite în termen plăţile pentru energia electrică consumată, inclusiv pentru energia electrică utilizată pentru iluminarea locurilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor.
Plata pentru alimentarea cu energie electrică se percepe conform tarifelor în vigoare şi indicaţiilor contoarelor electrice, în baza contractelor directe încheiate între prestatorii de servicii şi consumatori.
Evidenţa energiei electrice utilizate pentru iluminarea locurilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor se efectuează separat de către prestatorul de servicii.
Mărimea plăţilor obligatorii efectuate de fiecare proprietar (chiriaş, arendaş) pentru utilizarea energiei electrice pentru iluminarea locurilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor este proporţională cotei constituite din suprafaţa totală (în metri pătraţi) a locuinţelor (încăperilor) ce îi aparţin în baza datelor prezentate de gestionar.
Plata pentru iluminarea subsolurilor şi a etajelor tehnice se percepe numai de la persoanele care se folosesc de acestea.
Consumul energiei electrice utilizate pentru iluminarea locurilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor se repartizează distinct în facturile emise lunar de către furnizor şi înaintate consumatorilor.
Neachitarea de către o parte din proprietari (chiriaşi, arendaşi) a energiei electrice utilizate pentru iluminarea locurilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor nu constituie temei pentru debranşarea locurilor de uz comun şi a ascensoarelor de la sursa de energie electrică, dar constituie temei pentru deconectarea apartamentului răuplatnicului."
2. Din pct. 24 poziţia 8 se exclude.