LPC237/2003
ID intern unic:  312244
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 237
din  13.06.2003
pentru modificarea şi completarea
Legii învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995
Publicat : 17.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 122     art Nr : 498
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 4 alineatul (4), după cuvîntul "secundar" se introduce textul    ", mediu de specialitate".
2. La articolul 6 alineatul (2), după cuvîntul "profesional" se introduce textul ", mediu de specialitate".
3. La articolul 10 alineatul (4), după textul "iar în instituţiile de învăţămînt" se introduce textul "mediu de specialitate şi".
4. La articolul 12:
după punctul III se introduce un nou punct IV, cu următorul cuprins:
"IV. Învăţămîntul mediu de specialitate (colegiu)";
punctele IV şi V devin punctele V şi VI;
punctul V va avea următorul cuprins:
"V. Învăţămîntul superior universitar".
5. La articolul 13 alineatul (4), după textul "secundar profesional" se introduce textul " , mediu de specialitate".
6. Articolul 16:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Anul de studii în învăţămîntul superior şi mediu de specialitate începe la 1 septembrie şi are o durată de pînă la 42 de săptămîni, repartizate în două semestre relativ egale, care includ două sesiuni de examene, stagiile de practică şi la care se adaugă două vacanţe.";
alineatul (3), după textul "în învăţămîntul preuniversitar" se introduce textul " , mediu de specialitate".
7. La articolul 20:
în alineatul (1), după textul "continuarea studiilor în învăţămîntul superior" se introduce textul ", mediu de specialitate";
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Învăţămîntul liceal se organizează ca învăţămînt de zi în licee teoretice."
8. La articolul 22 alineatul (7), după cuvîntul "învăţămîntul" se introduce textul "mediu de specialitate şi".
9. După articolul 24 se introduce un nou articol 25, cu următorul cuprins:
"Articolul 25. Organizarea învăţămîntului mediu de
                           specialitate
(1) Învăţămîntul mediu de specialitate se realizează în colegii şi asigură pregătirea cadrelor de specialitate cu caracter aplicativ pentru economia naţională şi sfera socială.
(2) Admiterea la studii în colegii se efectuează pentru absolvenţii de gimnaziu, de şcoală medie de cultură generală, de liceu şi de şcoală profesională.
(3) În funcţie de studiile dobîndite şi de specialitatea aleasă, învăţămîntul mediu de specialitate are durata de 2-4 ani: pentru persoanele cu studii gimnaziale - 4 ani şi pentru cele cu studii medii de cultură generală sau de  liceu - 2 ani, iar în ceea ce priveşte profilul "Medicină", termenele vor fi de 5 şi, respectiv, 3 ani. Pentru persoanele admise la studii în colegiu în baza studiilor gimnaziale se asigură învăţămîntul liceal şi susţinerea examenului de bacalaureat.
(4) Procesul instructiv-educativ în colegii se organizează prin învăţămîntul cu frecvenţa la zi şi învăţămîntul fără frecvenţă.
(5) Studiile în colegii finalizează cu susţinerea examenelor de absolvire sau cu susţinerea unei lucrări (unui proiect) de diplomă şi cu eliberarea diplomei de studii medii de specialitate, prin care titularul ei obţine calificarea de  specialist cu nivel mediu în profilul şi specialitatea respectivă.
(6) Diploma de studii medii de specialitate acordă dreptul de plasare în  cîmpul muncii şi de continuare a studiilor în învăţămîntul superior universitar. Absolvenţii de colegiu care vor urma studiile superioare universitare la o specialitate din cadrul profilului studiat iniţial vor efectua aceste studii în termen redus cu un an (cu excepţia profilului "Medicină").
(7) Colegiul poate funcţiona ca unitate autonomă."
10. Articolul 26 se exclude, iar articolul 25 devine articolul 26.
11. Din articolul 26 alineatul (2), cuvîntul "colegii" se exclude.
12. La articolul 38:
după alineatul (5) se introduce un nou alineat (6), cu următorul cuprins:
"(6) Planurile de învăţămînt pentru instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate se aprobă de Ministerul Educaţiei şi ministerele interesate prin coordonare cu catedrele de profil ale instituţiilor de învăţămînt superior. Programele analitice se elaborează de către instituţiile  de învăţămînt mediu de specialitate şi se aprobă de catedrele respective ale instituţiilor de învăţămînt superior şi de Ministerul Educaţiei."
alineatul (6) devine alineatul (7).
13. La articolul 40 alineatul (1) litera d), după textul "secundar profesional" se introduce textul ", mediu de specialitate".
14. La articolul 401, textul "superior de scurtă durată" se substituie cu textul  "mediu de specialitate".
15. La articolul 41:
alineatul (2), după textul "secundar profesional" se introduce textul "mediu de specialitate,";
alineatul (5) literele t) şi v), după cuvîntul "preuniversitar" se introduce textul ", mediu de specialitate".
16. La articolul 46 alineatul (1):
după litera c) se introduce o nouă literă d), cu următorul cuprins:
"d) în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate (colegii):
consiliul profesoral al colegiului;
consiliul de administraţie al colegiului;"
litera d) devine litera e);
din litera e) se exclud textele "consiliul profesoral al colegiului" şi "consiliul de administraţie al colegiului".
17. În articolul 47:
în titlu se introduce în final textul "şi mediu de specialitate";
se introduce în final alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Instituţiile de stat de învăţămînt mediu de specialitate sînt conduse de  directori, numiţi în funcţie prin concurs de către ministerele de resort. Directorii instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate particular, inclusiv cel cooperatist, sînt numiţi în funcţie de către consiliul de fondatori al instituţiei de învăţămînt respective prin coordonare cu Ministerul Educaţiei."
18. La articolul 48:
din alineatul (3) se exclude textul: "Instituţia de învăţămînt superior de scurtă durată (colegiul) este condusă de consiliul profesoral, prezidat de director."
alineatul (7) se exclude.
19. La articolul 53:
în alineatul (1):
după litera a) se introduce o nouă literă b), cu următorul cuprins:
"b) metodistul în învăţămîntul preşcolar;"
literele b)-g) devin literele c)-h);
după alineatul (1) se introduce un nou alineat (2), cu următorul cuprins:
"(2) În învăţămîntul mediu de specialitate cadre didactice sînt:
a) pedagogul social în căminele de elevi din colegii;
b) maistrul-instructor în învăţămîntul mediu de specialitate;
c) psihologul în învăţămîntul mediu de specialitate;
d) metodistul în învăţămîntul mediu de specialitate;
e) profesorul în învăţămîntul mediu de specialitate."
alineatul (2) devine alineatul (3);
după alineatul (3) se introduce un nou alineat (4), cu următorul cuprins:
"(4) În învăţămîntul complementar cadre didactice sînt:
a) metodistul;
b) educatorul."
alineatele iniţiale (3)-(6) devin alineatele (5)-(8).
20. La articolul 54, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Formarea cadrelor didactice se realizează în instituţii de învăţămînt superior şi în colegii, după planuri de învăţămînt care cuprind discipline de pregătire teoretică şi practică în domeniile pedagogiei, psihologiei şi metodicii de specialitate".
21. La articolul 55, litera c), după textul "învăţămîntul preuniversitar" se introduce textul "şi mediu de specialitate".
22. La articolul 58 alineatul (2), după cuvîntul "superior" se introduce textul "şi mediu de specialitate".
Art.II. - Guvernul, în termen de o lună, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    RREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                      Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 13 iunie 2003.
    Nr. 237-XV.