LPC427/2006
ID intern unic:  320133
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 427
din  27.12.2006
pentru modificarea şi completarea articolului 2 din Legea nr. 121-XV
din 3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a invalizilor
 de război, a participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi
a familiilor lor
Publicat : 26.01.2007 în Monitorul Oficial Nr. 10-13     art Nr : 21     Data intrarii in vigoare : 01.01.2007
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. - În articolul 2 din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a invalizilor de război, a participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi a familiilor lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 51, art. 280), cu modificările ulterioare:
    la punctul 2), după textul "în anii celui de-al doilea război mondial" se introduce textul ", persoanelor care s-au aflat în oraşul Leningrad (Sankt Petersburg) în perioada blocadei (8 septembrie 1941 - 27 ianuarie 1944)";
    punctul 7) se exclude.
    Art. II. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.
    (2) Guvernul, în termen de 2 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Marian LUPU

    Nr. 427-XVI. Chişinău, 27 decembrie 2006.