LPA504/2003
ID intern unic:  312520
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 504
din  11.12.2003
pentru modificarea şi completarea Legii bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2003 nr.1519-XV din 6 decembrie 2002
Publicat : 25.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 254-261     art Nr : 1026
    Abrogată prin LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840;  în vigoare 01.01.09

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. - Legea serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 61, art. 681), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 2, după textul:
    "Consilier al Prim-ministrului" se introduce textul:
    "Consilier al Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie".
    2. La anexa nr. 3, alineatul 10, după textul "din Aparatul Parlamentului", se introduce textul "din aparatul Curţii Supreme de Justiţie,".
    Art. II. - În punctul 5 al anexei la Legea nr. 1263-XIII din 17 iulie 1997 despre Regulamentul de conferire a gradelor de calificare funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 63, art. 528), cu modificările ulterioare, textul "şi a Prim-ministrului" se substituie prin textul ", a Prim-ministrului şi a Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie".

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                      Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 11 decembrie 2003.
    Nr. 504-XV.