HPC183/2006
ID intern unic:  316594
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 183
din  29.06.2006
pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului
nr.381-XVI din  29  decembrie  2005  de aprobare a
 Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor
fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli
Publicat : 14.07.2006 în Monitorul Oficial Nr. 106-111     art Nr : 505     Data intrarii in vigoare : 14.07.2006
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art.I. - Hotărîrea Parlamentului nr.381-XVI din 29 decembrie 2005 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.16-19, art.76) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 punctul 1)  litera d),  cuvintele "sumei calculate şi achitate a T.V.A." se înlocuiesc cu cuvintele "sumei T.V.A. calculate".
2. În Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor din fondul pentru subvenţionarea producătorilor agricoli:
la punctul 12, cuvintele "intensive şi superintensive" şi "cu material săditor certificat" se exclud, iar cuvintele "şi cei care au înfiinţat" se înlocuiesc cu cuvintele ", precum şi cei care au înfiinţat, începînd cu anul 2005,";
la punctul 13, cuvintele "de plantaţie mamă altoi şi portaltoi înfiinţată în pepinieră şi de 10 mii de lei" se înlocuiesc cu cuvintele "de pepinieră şi 10 mii  de lei";
la punctul 14 partea introductivă, cuvintele "care doreşte să înfiinţeze plantaţii pomicole superintensive şi intensive" se exclud, iar după cuvintele "Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare" punctul se completează cu cuvintele "o cerere, la care se anexează următoarele documente";
la punctul 15, cuvintele "sumei calculate şi achitate a T.V.A." se înlocuiesc cu cuvintele "sumei T.V.A. calculate";
la punctul 17 alineatul 1, cuvintele "de producătorii agricoli" se înlocuiesc cu cuvintele "de agenţii economici utilizatori de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi";
anexa nr.3 la Regulament se completează cu poziţia:

"05 05.0 05.00 05.00.2 Piscicultura"

Art.II. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                            Marian LUPU

Chişinău, 29 iunie 2006.
Nr.183-XVI.