LPC377/2005
ID intern unic:  315219
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 377
din  29.12.2005
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 31.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 20     art Nr : 91     Data intrarii in vigoare : 01.04.2006
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Articolul 6 al Legii nr. 627-XII din 4 iulie 1991 cu privire la privatizare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 61-63, art. 337), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
la alineatul (5) se introduce o literă nouă, care devine litera a), cu următorul cuprins:
"a) consiliile municipale Chişinău şi Bălţi";
literele a) şi b) devin literele b) şi c);
alineatul (6) se exclude.
Art. II. - La articolul 4 alineatul (1) din Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 5-7, art. 37), cu modificările ulterioare, litera a) va avea următorul cuprins:
"a) consiliile municipale Chişinău şi Bălţi;".
Art. III. - La articolul 11 din Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 59-60, art. 518), cu modificările ulterioare:
alineatul (2) se exclude;
alineatul (1) devine alineat unic.
Art. IV. - La articolul 13 alineatul (1) litera i) din Legea nr. 123-XV din 18 martie 2003 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 49, art. 211), cu modificările ulterioare, ultima propoziţie se exclude.
Art. V. - Prezenta lege se pune în aplicare de la 1 aprilie 2006.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                  Marian LUPU

Chişinău, 29 decembrie 2005.
Nr. 377-XVI.