LPC176/2005
ID intern unic:  312159
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 176
din  22.07.2005
pentru modificarea şi completarea Codului electoral
Publicat : 12.08.2005 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 535
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.81, art.667), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează.
    1. Articolul 1:
    după noţiunea "circumscripţie electorală" se introduce noţiunea "Cod de conduită",  cu  următorul cuprins:
    "Cod de conduită - convenţie încheiată între concurenţii electorali şi reprezentanţii mass-media privind modul de desfăşurare şi de reflectare a campaniei electorale care exclude lezarea demnităţii şi imaginii concurenţilor electorali;"
    după noţiunea "Comisia Electorală Centrală" se introduc noţiunile "desemnarea candidaţilor" şi  "domiciliu", cu  următorul cuprins:
    "desemnarea candidaţilor - procedură de adoptare de către partide şi alte organizaţii social-politice a deciziilor asupra candidaturilor pentru funcţiile elective, desfăşurată în cadrul şedinţelor organelor de conducere ale partidelor şi altor organizaţii social-politice, în conformitate cu statutele lor, după anunţarea datei alegerilor;
    domiciliu -  loc de trai permanent al unei persoane, confirmat în buletinul de identitate cu ştampila "domiciliu";"
    după noţiunea "localitate" se introduce noţiunea "minim de locuri speciale de afişaj electoral", cu  următorul cuprins:
    "minim de locuri speciale de afişaj electoral - locuri special amenajate pentru afişaj electoral, amplasate într-o localitate. Panourile de afişaj electoral se amplasează uniform pe întreg teritoriul localităţii. Suprafaţa minimă acordată unui concurent electoral pe un panou este de 1 m2. Spaţiul de afişaj electoral oferit concurenţilor electorali trebuie sa fie egal pentru toţi;"
    după noţiunea "referendum" se introduce noţiunea "reşedinţă", cu următorul cuprins:
    "reşedinţă - loc de trai temporar, confirmat în buletinul de identitate cu ştampila "reşedinţă";"
    2. Articolul 9:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2), cu următorul  cuprins:
    "(2) În cazul în care alegătorul are şi domiciliu, şi reşedinţă, în perioada valabilităţii reşedinţei, el votează în localitatea în care îşi are reşedinţa."  
    3. Articolul 13:
    la alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
    "c)  persoanele care sînt condamnate la privaţiune de libertate prin hotărîre judecătorească definitivă şi îşi ispăşesc pedeapsa în locuri de detenţie."
    la alineatul (3), după cuvîntul "social-politice," se introduc cuvintele "precum şi membrii Guvernului şi funcţionarii publici,".
    4. La articolul 15 alineatul (1), după cuvintele "pot desemna", în ambele cazuri, se introduc cuvintele  ", pentru perioada campaniei electorale,".
    5. Articolul 16:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Comisia Electorală Centrală este constituită din 9 membri  cu vot deliberativ: un membru  este desemnat de către Preşedintele  Republicii Moldova, un membru - de către Guvern şi 7 membri - de către Parlament, inclusiv 5 de către partidele de opoziţie, proporţional numărului de mandate deţinute de acestea. Membrii Comisiei Electorale Centrale nu pot fi membri ai partidelor şi ai altor organizaţii social-politice. Componenţa nominală a comisiei se confirmă prin hotărîre a Parlamentului, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi."  după  alineatul (2)  se introduce un nou alineat (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Membrii Comisiei Electorale Centrale sînt inamovibili. Vacanţa funcţiei de membru al acesteia poate interveni în caz de expirare a împuternicirilor, de demisie, de demitere sau de deces. Membrul Comisiei Electorale Centrale este demis de către Parlament în caz de:
    a) adoptare în privinţa lui a hotărîrii judecătoreşti definitive într-o cauză penală;
    b) pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova;
    c) constatare, prin hotărîre judecătorească definitivă, a capacităţii de exerciţiu restrînse sau a incapacităţii de exerciţiu;
    d) încălcare gravă a Constituţiei Republicii  Moldova şi a prezentului cod."
    alineatele (3) şi (4) devin alineatele (4) şi  (5).
    6. Articolul 17:
    alineatul (3)  se completează cu propoziţia: "Funcţia de preşedinte al comisiei este asimilată funcţiei de ministru, iar funcţia de vicepreşedinte şi de secretar al comisiei - funcţiei de viceministru."
    la alineatul (6), cifra "6" se înlocuieşte cu cifra "5".
    7. Articolul 18 se completează cu alineatul (4), cu  următorul cuprins:
    "(4) Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale se plasează, în termen de 24 de ore de la adoptare, pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi se publică, în termen de 3 zile, în Monitorul Oficial al  Republicii  Moldova."    
    8. La articolul 22, litera q) va avea următorul cuprins:
    "q) organizează consultări prealabile cu partidele, cu alte organizaţii social-politice, cu blocurile electorale şi cu reprezentanţii mass-media şi asigură semnarea de către aceştia a Codului de conduită pînă la începerea campaniei electorale."
    9. La articolul 24, după propoziţia întîi se introduce propoziţia: "Bugetul Comisiei Electorale Centrale se întocmeşte pornind de la cheltuielile legate de funcţionarea aparatului şi de efectuarea alegerilor, specificînd activităţile pe care intenţionează să le desfăşoare pe parcursul anului bugetar."
    10. La articolul 25 alineatul (1), cuvintele "la cererea majorităţii  membrilor ei" se înlocuiesc cu cuvintele "la cererea a trei membri ai comisiei", iar cuvintele "majoritatea membrilor" se înlocuiesc cu cuvintele "membrii comisiei".
    11. Articolul 27:
    la alineatul (1), după cuvintele "care corespund" se introduce cuvîntul "hotarelor";  
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Candidaturile a 2 membri ai consiliului electoral de circumscripţie se propun de către judecătoria de circumscripţie, altor 2 membri, în cazul alegerilor locale - de către consiliile locale de nivelul întîi şi, respectiv, de nivelul doi. Candidaturile celorlalţi membri cu drept de vot deliberativ se propun de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament la data constituirii consiliului electoral de circumscripţie, proporţional mandatelor deţinute. Membrii consiliului electoral de circumscripţie propuşi de judecătoria de circumscripţie şi de consiliile locale nu pot fi consilieri în consiliile locale şi membri de partid."
    12. La articolul 29, alineatul (11) va avea următorul cuprins:
    "(11) Candidaturile a 3 membri ai biroului electoral al secţiei de votare se propun de către consiliile locale. Candidaturile celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare cu drept de vot deliberativ se  propun de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament, la data constituirii biroului, proporţional mandatelor deţinute. Membrii biroului electoral al secţiei de votare nu pot fi consilieri în consiliile locale şi membri de partid."
    13. Articolul 37:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Statul acordă concurenţilor electorali credite fără dobîndă."
    la alineatul (4), cuvîntul "şase" se înlocuieşte cu cuvîntul "trei".
    14. Articolul 39:
    la alineatul (1), cifra "10" se înlocuieşte cu cifra "20";
    după alineatul (1) se introduce un nou alineat (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Autorităţile administraţiei publice locale, în fiecare an (după 1 ianuarie), precizează listele electorale la domiciliul alegătorilor şi, cel tîrziu la 1 martie, prezintă informaţia respectivă Comisiei Electorale Centrale."
    alineatele (2)-(7) devin alineatele (3)-(8);
    alineatul (7) se completează cu propoziţia: "Alegătorul care are şi domiciliu, şi reşedinţă este înscris, în perioada valabilitaţii reşedinţei, în lista electorală de la secţia de votare în a cărei rază teritorială acesta  îşi are reşedinţa."
    15. Articolul 40:
    la alineatul (1),  cifrele "10" şi  "7" se înlocuiesc cu cifra "20";  
    alineatul (2) se completează cu propoziţia: "Contestaţiile se examinează de către organele electorale respective în decurs de 24 de ore."
    16. La articolul 41 alineatul (1), propoziţia întîi va avea următorul cuprins: "În cazul alegerilor parlamentare, procesul de desemnare a candidaţilor începe cu 60 de zile înainte de ziua alegerilor şi se termină cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor."
    17. La articolul 43 alineatul (4), după cuvîntul "candidaţilor," se introduc  cuvintele "listele care conţin mai mult de 5% de semnături falsificate din numărul total de semnături,".
    18. Articolul 44 alineatul (2) se completează în final cu cuvintele "conform regulamentului elaborat de Comisia Electorală Centrală şi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova".
    19. Articolul 46:
    alineatul (3) se completează cu propoziţia: "Comisia Electorală Centrală va achita, din mijloacele alocate pentru desfăşurarea alegerilor, salariul mediu, conform documentelor de salarizare prezentate de candidaţi, în termen de 3 luni din ziua alegerilor."
    alineatul (5) se completează cu cuvintele ", precum şi nu pot fi traşi la răspundere penală, arestaţi, reţinuţi sau supuşi unor sancţiuni administrative fără consimţămîntul organului electoral care i-a înregistrat, cu excepţia cazurilor de infracţiuni flagrante".
    20. Articolul 47:
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    "(7) În perioada electorală, toate emisiunile analitice, informative, de divertisment sau alte emisiuni care vizează, într-un fel sau altul, subiecţii electorali se difuzează cu respectarea concepţiei şi regulamentului corespunzătoare. Emisiunile care vizează, direct sau indirect, subiecţii electorali vor fi difuzate numai cu genericul "Electorala", pentru contabilizarea timpilor de antenă. Dacă unui subiect electoral i se aduc prejudicii de imagine în afara emisiunilor cu genericul "Electorala", acesta va beneficia neîntîrziat de dreptul la replică în aceleaşi condiţii."
    alineatul (13) va avea următorul  cuprins:
    "(13) Autorităţile administraţiei publice  locale sînt obligate ca, în termen de 3 zile de la data înregistrării concurentului  electoral, să stabilească şi să garanteze un minim de locuri speciale de afişaj electoral, să stabilească localurile pentru desfăşurarea întîlnirilor cu alegătorii."
    21. La articolul 48 alineatul (2), după cifra "(2)" se introduce textul: "Buletinul de vot se divizează pe orizontală în 2 părţi. Partea de sus, detaşabilă,  cu dimensiunea de cel puţin 5 cm, numită "Cupon al buletinului de vot", conţine următoarele elemente: titlul -  "Cupon al buletinului de vot", numărul buletinului de vot, tipul şi data alegerilor, spaţiu pentru înscrierea numelui şi prenumelui alegătorului, a seriei şi numărului buletinului de identitate al alegătorului, spaţiu pentru aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare, spaţiu pentru numele, prenumele şi semnătura responsabilului de eliberarea buletinului de vot."
    22. La articolul 49, alineatul (2) se completează cu  propoziţia: "După tipărire, buletinele de vot se pliază astfel ca partea pe care alegătorul aplică ştampila "Votat" să nu fie vizibilă."
    23. Articolul 53:
    alineatul (1) se completează cu propoziţia: "Persoana responsabilă de eliberarea buletinului de vot îl completează înscriind numele şi prenumele alegătorului căruia i se eliberează buletinul, seria şi numărul buletinului de identitate al alegătorului, numele şi prenumele său şi semnează."
    după alineatul (2) se introduc două alineate noi, care devin alineatele (3) şi  (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Votarea se efectuează pe baza buletinului de identitate cu fişă de însoţire, în care se indică domiciliul sau reşedinţa alegătorului pe teritoriul secţiei de votare respective.
    (4) Înainte de înmînarea buletinului de vot, unul din membrii biroului electoral al secţiei de votare aplică pe pagina a 6-a a fişei de însoţire a buletinului de identitate al alegătorului ştampila "Votat" şi înscrie data votării."
    alineatele (3) şi (4) devin alineatele (5) şi (6).
    24. Articolul 54:
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    "(5) Înainte de a introduce buletinul de vot în urna de vot, alegătorul va detaşa cuponul, iar unul dintre membrii biroului electoral al secţiei de votare,  care se află permanent lîngă urnă, va aplica pe versoul buletinului de vot şi pe cupon ştampila specială a biroului electoral al secţiei de votare."
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    "(7) Alegătorul introduce în urna de vot buletinul de vot cu ştampila "Votat" aplicată numai după ce persoana care se află permanent lîngă urna de vot va stabili identitatea numelui şi prenumelui alegătorului indicat în cupon cu datele din buletinul de identitate. Persoana care se află permanent lîngă urna de vot are obligaţia să păstreze cupoanele tuturor buletinelor de vot introduse în urnă."
    25. Articolul 55:
    alineatul (4):
    cuvintele "la rugămintea" se înlocuiesc cu cuvintele "la cererea";
    după propoziţia întîi se introduce propoziţia: "Votarea la locul aflării alegătorului se efectuează conform listei de alegători, întocmite de biroul electoral al secţiei de votare în baza cererilor acestora. Persoanele neînscrise într-o asemenea listă nu pot vota la locul aflării."
    la alineatul (6), cuvintele "este adus" se înlocuiesc cu cuvintele ", precum şi lista de alegători care au solicitat votarea la locul aflării sînt aduse".
    26. La articolul 56, alineatul (5) se completează cu propoziţia: "Cifrele obţinute se compară, în mod obligatoriu, cu numărul de cupoane detaşate."
    27. Articolul 58:
    la alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă e), cu următorul  cuprins:
    "e) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul de cupoane detaşate de buletinele de vot şi numărul de alegători care au participat la votare;"
    literele e)-i) devin literele f)-j);  
    la alineatul (4), propoziţia a doua va avea următorul cuprins: "Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la biroul electoral al secţiei de votare, un exemplar se prezintă consiliului electoral de circumscripţie, un exemplar se afişează imediat la intrarea în secţia de votare, iar celelalte, în mod obligatoriu, se înmînează reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor."  
    28. Articolul 59:
    la alineatul (2):
    după litera d) se introduce o nouă literă e), cu următorul cuprins:
    "e) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul de cupoane detaşate de buletinele de vot şi numărul de alegători care au participat la votare;"
    literele e)-i) devin literele f)-j);  
    alineatul (4) se completează cu propoziţia: "O dată cu prezentarea procesului-verbal Comisiei Electorale Centrale, consiliul electoral de circumscripţie afişează, la intrarea în sediul său, o informaţie detaliată privind rezultatele alegerilor pe circumscripţie."
    29. La articolul 60 alineatul (1):
    după litera  d) se  introduce o nouă literă e), cu următorul cuprins:
    "e) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul de cupoane detaşate de buletinele de vot şi numărul de alegători care au participat la votare; "
    literele e)-g)  devin literele f)-h).  
    30. Articolul 63:
    la alineatul (5), cuvintele "care se fac pe cont propriu" se înlocuiesc cu cuvintele "care se eliberează în baza unei cereri orale";
    articolul se completează cu alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Observatorii pot fi acreditaţi înaintea începerii perioadei electorale şi îşi pot desfăşura activitatea atît în ziua alegerilor, cît şi înaintea începerii, pe parcursul şi după terminarea campaniei electorale."
    31. La articolul 64:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Mijloacele de informare în masă vor difuza, la solicitarea Comisiei Electorale Centrale, spoturi sociale şi de educaţie civică şi electorală, vor desfăşura campanii de informare a alegătorilor despre procedura de vot şi despre alte particularităţi ale votării."  
    articolul se completează cu alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) Instituţiile publice ale audiovizualului sînt obligate, iar cele private sînt în drept, la cererea Comisiei Electorale Centrale, să organizeze, pe parcursul întregii campanii electorale, dezbateri publice, în condiţii echitabile, pentru toţi concurenţii electorali. Acestora li se oferă nu mai puţin de 90 de minute pe zi, timp care poate fi utilizat  pentru una sau mai multe emisiuni.
    (6) Instituţiile audiovizualului sînt în drept sa aleagă formatul dezbaterilor, cu condiţia respectării, în ansamblu, a egalităţii, pentru toţi concurenţii electorali, a timpului acordat pentru participare la dezbateri."
    32. La articolul 69:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2), cu  următorul cuprins:
    "(2) Pentru încălcarea prevederilor prezentului cod, Comisia Electorală Centrală poate aplica concurenţilor electorali următoarele sancţiuni:
    a) avertisment;
    b) amendă."
    33. Articolul 70 se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Cauzele penale cu privire la faptele enumerate la alin.(1) comise în perioada campaniei electorale se examinează de către procuratură în termen de 5 zile."
    34. Articolul 71 se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Instanţa de judecată va examina cauzele respective cu privire la contravenţiile administrative în termen de 2 zile. Hotărîrile adoptate asupra lor pot fi contestate cu recurs în termen de 2 zile. Instanţa de recurs va soluţiona recursul în termen de 2 zile."
    35. Articolul 86 alineatul  (2):  
    la litera a),  cifra "6" se înlocuieşte cu cifra "4";
    la litera b), după cuvîntul "două" se introduc cuvintele "şi mai multe", iar cuvintele "9 la sută;" se înlocuiesc cu cuvintele "8 la sută.";
    litera c) se exclude.
    Art.II. - (1) Parlamentul, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va aproba noua componenţă a Comisiei Electorale Centrale.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni, va prezenta Parlamentului propuneri  pentru aducerea actelor normative în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.    

    VICEPREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                               Maria POSTOICO

    Chişinău, 22 iulie 2005.
    Nr.176-XVI.