LPM216/1998
ID intern unic:  311630
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 216
din  12.12.1998
Legea bugetului pe anul 1999
Publicat : 31.12.1998 în Monitorul Oficial Nr. 119-120     art Nr : 719
MODIFICAT
LP890-XIV din 23.03.00, MO
LP751-XIV din 23.12.99, MO
LP660-XIV din 04.11.99, MO128/17.11.99
LP639-XIV din 21.10.99, MO124/11.11.99
LP615-XIV din 07.10.99, MO118/28.10.99
LP586-XIV din 30.07.99, MO96/02.09.99
LP547-XIV din 23.07.99, MO87/12.08.99
LP540-XIV din 23.07.99, MO87/12.08.99
LP543-XIV din 23.07.99, MO 93/20.08.99
LP538-XIV din 23.07.99, MO87/12.09.99
LP460-XIV din 24.06.99, MO67/01.07.99
LP411-XIV din 14.05.99, MO59/10.06.99
LP407-XIV din 14.05.99, MO53/27.05.99
LP394-XIV din 13.05.99, MO73/15.07.99
LP344-XIV din 07.04.99, MO39/22.04.99
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - Bugetul  consolidat pe anul 1999 se stabileşte la  venituri în  sumă  de 2984 milioane lei, la cheltuieli în sumă de  3567  milioane lei,  cu  un  deficit de 583 milioane lei, bazat pe  volumul  produsului intern brut estimat la suma de 9900 milioane lei.
[Art.1 modificat prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
Art.2. - (1)  Bugetul de stat pe anul 1999 se aprobă la venituri  în sumă  de  2337,9 milioane lei, la cheltuieli în sumă de 2920,9  milioane lei, cu un deficit de 583 milioane lei.
[Alin.1 art.2 modificat prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
(2) Sinteza bugetului de stat pe anul 1999 la venituri şi cheltuieli se prezintă în anexa nr.1.
(3) Se stabilesc ca prioritare cheltuielile bugetare pentru onorarea angajamentelor  aferente  datoriei  de stat,  pentru  plata  salariilor, burselor,  alimentaţiei,  medicamentelor,  energiei şi apei,  precum  şi transferurile  la  bugetul asigurărilor sociale de stat şi  la  bugetele locale.
Art.3. - (1) Pentru finanţarea deficitului bugetului de stat, vor fi utilizate mijloace din împrumuturile interne şi externe.
(2) Banca Naţională  a Moldovei va acorda Guvernului împrumuturi  cu scadenţă  în anul 1999 pentru acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului  de stat, creat de intrarea neregulată a veniturilor la buget, luînd  în  considerare limitele trimestriale stabilite în  programul  ei monetar.
(3) În  cazul  în care creditele externe nu au fost primite în volum deplin  ca  rezultat  al reţinerii lor, Guvernul nu  rambursează  Băncii Naţionale a Moldovei împrumutul în sumă de 152,4 milioane lei, iar Banca Naţională  a  Moldovei  acordă  Guvernului un împrumut în  sumă  de  188 milioane  lei pentru achitarea datoriei de stat externe, cu  rambursarea lui ulterioară din contul primirii creditelor externe.
[Alin.3 art.3 introdus prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
Art.4. - Se stabileşte că datoria de stat internă, conform situaţiei de  la  1 ianuarie 2000, nu va depăşi 2000 milioane lei, iar datoria  de stat externă administrată de Guvern - 810 milioane dolari S.U.A.
[Art.4 modificat prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
Art.5. - (1) Emiterea a noi garanţii de stat pentru agenţi economici la împrumuturi interne şi externe este interzisă.
(2) Nu se admite   dezafectarea  mijloacelor  bugetare  şi  a  celor provenite  din  împrumuturile  interne şi externe  pentru  acordarea  de credite agenţilor  economici, cu exepţia agenţilor economici indicaţi la art.43 alin.(5).
[Alin.2 art.5 completat prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
Art.6. - În cazul   în   care   sumele   prezentate   de   creditori Ministerului Finanţelor spre a fi plătite conform garanţiilor de stat la împrumuturi depăşesc sumele acumulate în fondul de risc şi veniturile la bugetul  de stat la scadenţa creditului, achitarea se efectuează în  mod eşalonat,   începînd   cu   ziua  imediat   următoare   după   scadenţă, repartizîndu-se în acest scop cel mult 25 la sută din veniturile zilnice acumulate la buget.
Art.7. - Impozitele  şi  taxele  la bugetul de stat şi  la  bugetele locale se stabilesc conform anexei nr.2.
Art.8. - (1) Normativele defalcărilor din veniturile regularizatoare la bugetele locale se stabilesc conform anexei nr.3.
(2) Pronosticul  defalcărilor  la bugetul de stat din  impozitul  pe venitul  din  activitatea  de  întreprinzător şi din  taxa  pe  valoarea adăugată la mărfurile produse în ţară este prevăzut la anexa nr.4.
[Alin.2 art.8 modificat prin Legea nr.460-XIV din 24.06.99]
(3) Sumele totale   încasate  la  bugetul  de  stat  peste   indicii prevăzuţi  la anexa nr.4 se distribuie între bugetul de stat şi bugetele locale  în proporţie de 50 la sută, în funcţie de rezultatele anuale  şi cu  atribuirea la relaţiile reciproce dintre bugetul de stat şi bugetele locale.
[Alin.3 art.8 modificat prin Legea nr.460-XIV din 24.06.99]
(4) Sumele defalcărilor  din  veniturile  regularizatoare  destinate bugetelor  locale  nu pot fi sustrase din contul Trezoreriei de  Stat  a Ministerului Finanţelor în alte scopuri cu excepţia achitării datoriilor bugetelor  locale  faţă de bugetul de stat pentru creditele acordate  de instituţiile financiare cu garanţie de stat.
[Alin.4 art.8 completat prin Legea nr.586-XIV din 30.07.99]
Art.9. - (1)  Se  aprobă  transferurile  de la bugetul  de  stat  la bugetele locale în sumă de 189,3 milioane lei, conform anexei nr.5.9
[Alin.1 art.9 modificat prin Legea nr.460-XIV din 24.06.99]
(2) Transferurile de la bugetul de stat la bugetele locale nu pot fi folosite  de  instituţiile  financiare  şi de alte  instituţii  în  alte scopuri  decît cele indicate în dispoziţiile de plată ale Trezoreriei de Stat.
(3) Transferurile  de  la bugetul de stat către bugetele  locale  se utilizează   pentru   plata  salariilor  angajaţilor  din   instituţiile finanţate   de   la  bugetul  local  şi  pentru  defalcări  la   bugetul asigurărilor  sociale de stat. Pînă la 30 la sută din sumele transferate se  folosesc pentru achitarea consumului de resurse energetice de  către instituţiile finanţate de la bugetul local.
[Alin.3 art.9 în redacţia Legii nr.615-XIV din 07.10.99]
[Alin.3 art.9 introdus prin Legea nr.460-XIV din 24.06.99]
(4) Alte transferuri  cu  destinaţie specială la bugetele locale  se repartizează conform anexelor nr.25-28.
[Alin.4 art.9 introdus prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
Art.10. - Se aprobă:
    a) lista organismelor  şi  acordurilor  internaţionale  pentru  care mărfurile  şi  serviciile  se livrează fără taxă pe  valoarea  adăugată, conform anexei nr.6;
    b) lista produselor alimentare şi nealimentare pentru copii, scutite de taxa pe valoarea adăugată, conform anexei nr.7;
    c) lista mărfurilor   şi   obiectelor  de  uz  personal,   a   căror introducere  pe  teritoriul  Republicii Moldova la o singură  trecere  a frontierei  de  stat  de  către persoanele  fizice  se  efectuează  fără achitarea  taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale, conform  anexei nr.8.  Departamentul Controlului Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor va institui declararea de către persoanele fizice a mărfurilor neincluse în  anexa  nr.8  şi a mărfurilor care depăşesc cantitatea  stabilită  la această anexă.
Art.11. - (1)  Mărfurile şi serviciile importate se impun cu taxă pe valoarea adăugată conform prevederilor titlului III din Codul fiscal.
(2) Mărfurile  şi serviciile exportate se impun cu taxă pe  valoarea adăugată conform art.104 lit.a) din Codul fiscal.
(3) Prevederile  alin.(1) şi alin.(2) sînt aplicabile mărfurilor  şi serviciilor  procurate  de  la agenţi economici  situaţi  pe  teritoriul Republicii  Moldova  care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei  bugetar, precum şi celor comercializate agenţilor economici menţionaţi.
(4) Mărfurile (cu excepţia recipientelor din sticlă pentru producţia vinicolă  şi  de conserve, vinului materie primă, alcoolului,  zahărului din  trestie  de  zahăr)  importate  temporar  în  scop  de  prelucrare, mărfurile   importate  pe  teritoriul  depozitelor  vamale,  precum   şi mărfurile   importate  şi  comercializate  la  magazinele   "duty-free", amplasate  în zonă vamală, şi mărfurile aflate în regim de tranzit  prin teritoriul vamal al republicii nu se impun cu taxă pe valoarea adăugată, cu accize şi taxe vamale.
Art.12. - (1)  Mărfurile  (producţia)  atît indigene,  cît  şi  cele importate sînt supuse accizelor conform anexei nr.9.
(2) Plătitori  de  accize,  cu excepţia celor  menţionaţi  în  Legea nr.347-XIII din 27 decembrie 1994 cu privire la accize, sînt:
a) întreprinderile  care comercializează mărfuri (producţie)  supuse accizelor,  dar achiziţionate fără accize, sau care le utilizează pentru fabricarea  de  mărfuri  (producţie)  nesupuse  accizelor,  cu  excepţia comercializării  în  republică  a  vinului materie  primă  şi  tutunului nefermentat  către agenţi economici care au relaţii fiscale cu  sistemul ei bugetar şi activează în bază de licenţe;
[Lit.a) completată prin Legea nr.586-XIV din 30.07.99]
b) întreprinderile  care comercializează mărfuri (producţie)  supuse accizelor,   achiziţionate  de  la  populaţie  (inclusiv  în  regim   de consignaţie),  precum şi fabricate de populaţie, dar pentru care nu s-au plătit accize;
c) persoanele  fizice  care  nu  sînt  subiecţi  ai  activităţii  de întreprinzător  şi care importă mărfuri (producţie) supuse accizelor  în volume ce depăşesc normele de consum personal stabilite la anexa nr.8.
(3) Plătitori de accize pentru producţia fabricată din materia primă a  clientului  (subiect al activităţii de întreprinzător, indiferent  de faptul   dacă  are  sau  nu  relaţii  fiscale  cu  sistemul  bugetar  al republicii,  precum şi persoană fizică ce nu este subiect al activităţii de întreprinzător) sînt întreprinderile prelucrătoare.
(4) Plătitori  de accize la mărfurile supuse accizelor cumpărate  de la  persoane  juridice şi fizice care nu au relaţii fiscale cu  sistemul bugetar  al  republicii  sînt persoane juridice şi  fizice  cumpărători. Achitarea  accizelor  se  va  efectua în  momentul  primirii  mărfurilor menţionate.
(5) În cazul exportului temporar de mărfuri supuse accizelor în scop de  prelucrare,  precum şi al predării lor, în acelaşi  scop,  agenţilor economici situaţi pe teritoriul republicii care nu au relaţii fiscale cu sistemul  ei bugetar, achitarea accizelor se va efectua pînă la momentul exportului  sau  predării. În cazul cînd producţia finită a  prelucrării reprezintă  o  marfă  supusă  accizelor, sumele  accizelor  achitate  la materia   primă  exportată  sau  predată  se  trec  în  cont  în  măsura comercializării  producţiei  finite.  În cazul  neînapoierii  producţiei finite, suma accizelor plătită la buget nu se restituie.
    Art.13. - Nu se supun accizelor:
    a) vinurile -  materie primă şi tutunul importate pentru  prelucrare şi  producere de mărfuri supuse accizelor de către agenţi economici care au  relaţii fiscale cu sistemul bugetar al republicii şi care dispun  de secţii  de fabricare şi/sau de îmbuteliere a producţiei alcoolice sau de secţii  de fermentare a tutunului şi de fabricare a produselor din tutun în bază de licenţă;
    b) articolele  de  giuvaiergerie  din  metale  preţioase  şi  pietre preţioase pentru completarea fondului de stat.
    Art.14. - (1)  Se  stabileşte  marcarea  obligatorie  cu  timbre  de control  a  votcii,  lichiorurilor  şi  a  altor  băuturi  spirtoase,  a vinurilor  din  struguri,  din  fructe şi  pomuşoare,  a  vinurilor  din struguri  saturate cu dioxid de carbon, a divinurilor (coniacurilor),  a produselor  din tutun transportate, păstrate sau importate pe teritoriul republicii  pentru  comercializare,  precum şi procurate  de  la  agenţi economici  amplasaţi  pe teritoriul republicii, dar care nu  au  relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar.
    (2) Votca, lichiorurile   şi   alte  băuturi  spirtoase,   vinurile, divinurile    (coniacurile),   produsele   din   tutun   fabricate    şi comercializate  pe  teritoriul  republicii  se marchează  cu  timbre  de control în timpul fabricării.
    (3) Importul   pentru   comercializare  a  mărfurilor   (producţiei) enumerate  la alin.(1) este permis de organele vamale şi fiscale dacă au fost  marcate cu timbre de control în procesul fabricării lor.  Timbrele de  control  pentru mărfurile importate se vînd de  către  Departamentul Controlului Vamal.
    (4) Mărfurile  care  necesită marcarea cu timbre de control  pot  fi importate  fără timbre de către persoanele fizice care nu sînt  subiecţi ai activităţii de întreprinzător în volumele stabilite la anexa nr.8.
    (5) Importul  produselor  din  tutun pentru comercializarea  lor  pe teritoriul Republicii Moldova este permis de către organele vamale numai agenţilor economici autorizaţi cu dreptul de dealer de către producător, care  deţin  licenţa  corespunzătoare şi care au  încheiat  un  contract nemijlocit  cu producătorul articolelor date. Pînă la 1 ianuarie 2000 se permite importul şi vînzarea cu ridicata a ţigărilor cu filtru importate avînd  lungimea  de  81 mm şi mai mult fără marcarea lor  cu  timbre  de control. La comercializarea cu amănuntul a ţigărilor menţionate timbrele de control se aplică pe exteriorul ambalajului.
[Alin.5 art.14 introdus prin Legea nr.586-XIV din 30.07.99]
    Art.15. - Se  stabileşte  marcarea  obligatorie  a  articolelor  din metale   preţioase  şi  pietre  preţioase  fabricate  în  republică  sau importate.  Marcarea  obligatorie a articolelor din metale preţioase  şi pietre preţioase o efectuează Vistieria de Stat.
    Art.16. - (1)  Se  stabileşte  declararea,  la  punctele  vamale  de frontieră, a mărfurilor (producţiei) importate supuse accizelor cu plata obligatorie  a taxei pe valoarea adăugată, accizelor şi taxelor  vamale, cu excepţiile stabilite de prezenta lege.
    (2) Calcularea  taxei  pe valoarea adăugată, a accizelor şi  taxelor vamale  la  importul de mărfuri (producţie) este efectuată  de  organele vamale.  Organele Serviciului Fiscal de Stat efectuează controlul asupra calculării corecte şi vărsării integrale la buget a plăţilor indicate.
    (3) Plata taxei  pe  valoarea adăugată şi a accizelor  la  mărfurile (producţia) importate se efectuează concomitent cu plata taxelor vamale. Plata  taxei pe valoarea adăugată la serviciile importate se  efectuează la  momentul  beneficierii  de aceste servicii.  Punerea  în  circulaţie liberă   pe  teritoriul  republicii  a  mărfurilor  (producţiei)  nu  se efectuează  fără  achitarea  taxei  pe valoarea  adăugată  şi  accizelor indicate.
    (4) Departamentul  Controlului Vamal se autorizează să  prelungească cu cel mult 90 de zile:
    a) termenul de  plată a taxei pe valoarea adăugată la materia  primă (cu  excepţia mărfurilor supuse accizelor), la materialele şi articolele de  completare,  la materialul săditor, la îngrăşămintele  minerale,  la pesticide,  la  ouăle pentru incubaţie, la şrotul din soia, la făina  de peşte, la seminţele de lucernă şi sfeclă de zahăr, de mazăre şi de soia, destinate implementării de noi tehnologii, la tineretul de o zi de toate speciile de păsări la importul lor de către agenţi economici producători şi  agenţi  economici  specializaţi în deservirea  în  agricultură  care dispun  de  licenţe  acordate de Ministerul Agriculturii  şi  Industriei Prelucrătoare;
    b) termenul de  plată  a  taxei pe valoarea adăugată la  cărbune  şi păcură la importul lor de către agenţi economici.
[Lit.b) modificată prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
[Alin.4 art.16 modificat prin Legea nr.407-XIV din 14.05.99]
    (5) Prelungirea  termenelor  stipulate la alin.(4) se va efectua  în bază de acorduri încheiate de Departamentul Controlului Vamal cu agenţii economici respectivi care dispun de garanţii bancare.
    Art.17. - (1)  Tariful vamal pentru mărfurile şi obiectele de import se stabileşte conform anexei nr.10.
    (2) Mărfurile,  indiferent de ţara de origine, se supun, la  import, unei  taxe  speciale  în proporţie de 5 la sută din  costul  lor  vamal.
Această  taxă se aplică la toate mărfurile şi obiectele la care, conform anexei  nr.10,  este  stabilită cota 0. Taxa specială nu  se  aplică  la mărfurile indicate la anexa nr.11 şi nici la mărfurile scutite de taxele vamale  conform  art.26 alin.(1) pct.7), 9) şi 16). Taxa specială nu  se include  în valoarea impozabilă a mărfurilor impuse cu taxă pe  valoarea adăugată la import.
[Alin.2 art.17 modificat prin Legea nr.586-XIV din 30.07.99]
    Art.18. - (1) Impozitul funciar se stabileşte conform anexei nr.12.
    (2) Persoanele  juridice şi persoanele fizice care sînt subiecţi  ai activităţii  de întreprinzător prezintă organelor Serviciului Fiscal  de Stat calculul impozitului funciar pînă la 1 iunie.
    (3) Impozitul funciar se varsă în părţi egale la bugetele locale:     a) de întreprinderile  agricole  şi  de alte persoane  juridice,  cu excepţia  întovărăşirilor pomicole, pînă la 15 iulie,15 septembrie şi 15 noiembrie;
    b) de întovărăşirile  pomicole  şi de persoanele fizice pînă  la  15 august şi 15 octombrie.
    Art.19. - (1)  Plătitori de taxă pentru apă sînt agenţii  economici, cu excepţia instituţiilor bugetare.
    (2) Taxa pentru apă se stabileşte conform anexei nr.13.
    (3) Consumatorii  care  captează apă într-un volum mai mic de 2  mii metri  cubi în lună efectuează plata de două ori pe an, pînă la 20 iulie anul curent şi pînă la 20 ianuarie anul următor.
    (4) Consumatorii  care  captează apă într-un volum de la2 mii la  30 mii  metri  cubi în lună efectuează plata o dată în trimestru,  pînă  la data de 20 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.
    (5) Consumatorii  care  captează apă într-un volum de peste  30  mii metri cubi în lună efectuează plata o dată în lună, pînă la data de 20 a lunii imediat următoare lunii gestionare.
    Art.20. - (1)   Plătitori  ai  taxei  pentru  folosirea   resurselor minerale sînt persoanele juridice, inclusiv străine, indiferent de tipul de  proprietate  şi forma juridică de organizare, şi  persoanele  fizice care  folosesc  în activitatea lor resurse minerale extrase de  ele  din mediul natural.
    (2) Plata taxei  pentru folosirea resurselor minerale se  stabileşte conform anexei nr.14.
    Art.21. - (1)  Plătitori  ai taxei pentru lemnul eliberat pe  picior din  fondul silvic de stat sînt exploatatorii forestieri, indiferent  de tipul  de  proprietate  şi forma juridică de organizare,  şi  persoanele fizice.
    (2) Plata taxei pentru lemnul eliberat pe picior (venitul silvic) se stabileşte conform anexei nr.15.
    Art.22. - (1)  Plătitori ai impozitului pe bunurile imobiliare  sînt persoanele  juridice,  indiferent  de  tipul  de  proprietate  şi  forma juridică  de organizare, care au în proprietate, posesiune sau folosinţă bunuri  imobiliare în ţară şi persoanele fizice care, tot în ţară, au în proprietate bunuri imobiliare.
    (2) Cotele impozitului  pe bunurile imobiliare se stabilesc  conform anexei nr.16.
    (3) Persoanele  juridice  calculează de sine stătător suma anuală  a impozitului pe bunurile imobiliare, pe care o varsă trimestrial la buget în părţi egale pînă la data de 20 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar. În acelaşi termen prezintă şi calculul acestui impozit.
    (4) Impozitul    pe   bunurile   imobiliare   ale   întreprinderilor producătoare  de producţie agricolă, indiferent de tipul de  proprietate şi  forma  juridică  de organizare, este inclus  în  cotele  impozitului funciar.
    (5) Persoanele  fizice  plătesc impozitul pe bunurile imobiliare  în părţi egale pînă la 15 august şi 15 octombrie.
    (6) Autorităţile  administraţiei  publice  locale sînt în  drept  să acorde  persoanelor  fizice  înlesniri la plata  impozitului  pe  bunuri imobiliare  pentru locuinţa de bază sau să amîne termenele lui de plată, în  decursul  anului calendaristic, în caz de boală îndelungată  sau  de deces al proprietarului de imobil, fapt care se confirmă prin certificat medical   sau  certificat  de  deces.  Hotărîrea  privind  acordarea  de înlesniri,  emisă  de autorităţile administraţiei publice  locale,  este prezentată în termen de 10 zile organelor Serviciului Fiscal de Stat.
    Art.23. - (1)  Taxa  pentru  procedurile  vamale  se  stabileşte  în proporţie  de 0,25 la sută din costul vamal al mărfurilor importate  sau exportate.
    (2) Pentru producţia  fabricată  la întreprinderile  republicii  din materia primă a clientului, taxa pentru procedurile vamale se stabileşte în  proporţie  de 0,25 la sută din costul serviciilor prestate.  Agenţii economici  trebuie  să  încheie contracte cu  Departamentul  Controlului Vamal  pentru importul de materie primă a clientului şi pentru  exportul de producţie finită fabricată din această materie.
    (3) O parte din   încasările  taxei  pentru  procedurile  vamale  se acumulează la un cont special al Trezoreriei de Stat şi se utilizează la finanţarea  activităţii Departamentului Controlului Vamal, conform  unui deviz aprobat de Guvern.
    (4) Rezultatele  operaţiunilor,  efectuate conform alin.(3), vor  fi reflectate  în darea de seamă privind executarea de casă a bugetului  de stat   în  baza  dărilor  de  seamă  trimestriale  ale   Departamentului Controlului Vamal.
    Art.24. - (1)  Accizele,  taxa  pe valoarea  adăugată  la  mărfurile importate, alte taxe din activitatea economică externă se varsă integral la bugetul de stat.
    (2) Mijloacele obţinute prin eliberarea de licenţe (autorizaţii), de către  organele învestite cu astfel de funcţii, pentru desfăşurarea unor anumite  genuri de activităţi se virează integral la bugetul de stat şi, respectiv, la bugetele locale (dacă legile de bază nu prevăd altfel).
    (3) Cuantumul   taxei  pentru  eliberarea  de  licenţe  în   vederea practicării  unor  anumite  genuri de activităţi se  stabileşte  conform anexei nr.17.
    (4) Mijloacele  obţinute  prin eliberarea de  autorizaţii  (licenţe) pentru  activităţi  în transportul auto, pentru lucrări de  construcţie, reparaţie  şi întreţinere a drumurilor, precum şi de autorizaţii  pentru transporturi rutiere internaţionale, se virează la contul Trezoreriei de Stat spre a fi transferate în fondul rutier.
    (5) Cuantumul  taxei  lunare  pentru patenta  de  întreprinzător  se stabileşte conform anexei nr.17/1.
[Alin.5 art.24 introdus prin Legea nr.543-XIV din 23.07.99]
    Art.25. - Pentru anul 1999, cota impozitului pe venit se stabileşte:
    a) pentru persoanele  juridice  -  în proporţie de 28  la  sută  din venitul impozabil;
    b) pentru persoanele fizice:
    - în proporţie  de  10  la sută din venitul anual  impozabil  ce  nu depăşeşte suma de 6000 lei;
    - în proporţie  de  15  la  sută  din  venitul  anual  impozabil  ce depăşeşte suma de 6000 lei şi nu depăşeşte suma de 10800 lei;
    - în proporţie  de  28  la  sută  din  venitul  anual  impozabil  ce depăşeşte suma de 10800 lei.
   Art.26. - (1) În anul 1999, se scutesc:
    1) de taxa pe valoarea adăugată:
    a) energia electrică  livrată populaţiei. Taxa pe valoarea  adăugată aferentă energiei electrice procurate şi cheltuielilor de comercializare a  acesteia  către populaţie nu se include în costul ei şi se trece,  în modul stabilit, la decontările cu bugetul;
    b) gazele naturale  şi  gazele lichefiate atît la import, cît şi  la livrarea  pe  teritoriul republicii. Taxa pe valoarea adăugată  aferentă cheltuielilor de comercializare a acestor produse se trece la preţul lor de cost;
    c) metalele preţioase  şi  pietrele  preţioase, în  orice  formă  şi stare,  inclusiv  deşeurile  care  conţin  metale  preţioase  şi  pietre preţioase, procurate şi comercializate de Vistieria de Stat;
    d) lucrările  ce ţin de autentificarea drepturilor deţinătorilor  de teren;
    e) producţia  din fitotehnie, horticultură în formă naturală şi  din zootehnie  în  formă  naturală, de masă vie şi  sacrificată  livrată  de producătorii  acesteia,  indiferent  de tipul de  proprietate  şi  forma juridică de organizare. Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor efectuate pentru producţia dată se trece la preţul ei de cost;
    f) producţia  atelierelor  curative  de producţie (de muncă)  de  pe lîngă spitalele de psihiatrie ale Ministerului Sănătăţii în care muncesc persoane  handicapate.  Taxa pe valoarea adăugată  aferentă  mărfurilor, serviciilor  procurate pentru fabricarea producţiei menţionate se  trece la preţul ei de cost;
    g) utilajul, tehnica şi agregatele care intră în complet, produse în ţară,  precum  şi importate în scopuri de producţie conform  unei  liste elaborate de Guvern şi aprobate de Parlament, camioanele, tractoarele şi combinele  importate,  seminţele  de elită şi superelită  de  soiuri  şi hibrizi  omologaţi importate şi destinate înmulţirii şi implementării  a noi  tehnologii, cu excepţia celor destinate producerii în masă,  precum şi  animalele şi păsările de rasă, premixele  proteico-vitamino-minerale importate de producători de producţie animalieră;
[Lit.g) modificată prin Legea nr.411-XIV din 14.05.99]
    h) materia primă,  materialele şi articolele de completare importate de întreprinderile Societăţii Orbilor, producţia fabricată şi serviciile acordate  de ele (conform listei întreprinderilor şi nomenclatorului  de materii  prime, materiale, articole de completare, producţie şi servicii aprobate  de Guvern), dacă mijloacele respective nu vor fi utilizate  la retribuirea  muncii,  dar vor fi îndreptate la  dezvoltarea  producţiei.
Taxa  pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor efectuate la producţia respectivă se trece la preţul ei de cost;
    i) activitatea  de  redactare,  editare şi executare  poligrafică  a producţiei  de carte ce ţine de domeniile cultură, educaţie, ştiinţă  şi învăţămînt  (cu  excepţia  celei cu caracter erotic). Taxa  pe  valoarea adăugată aferentă cheltuielilor legate de această activitate se trece la preţul de cost al producţiei ei;
    j) energia  electrică importată şi livrată reţelelor de distribuţie. Taxa  pe  valoarea  adăugată la serviciile de  transportare  a  energiei electrice importate se calculează în modul stabilit;
[Lit.j) introdusă prin Legea nr.540-XIV din 23.07.99]
    k) energia termică şi apa caldă livrate populaţiei. Taxa pe valoarea adăugată  la  materia  primă,  combustibil, alte  resurse  materiale  şi servicii  legate  de producerea şi livrarea către populaţie  a  energiei termice  şi apei calde nu se include în preţul lor de cost şi se  trece, în modul stabilit, la decontările cu bugetul;
[Lit.k) introdusă prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
    l) lucrările  de reconstrucţie a sanatoriului de tuberculoză  pentru copii   din  Ceadîr-Lunga,  finanţate  din  contul  mijloacelor  băneşti acordate  cu  titlu  de  ajutor umanitar de  către  guvernul  S.U.A.  şi guvernul  Turciei.  Taxa  pe valoarea  adăugată  aferentă  cheltuielilor efectuate pentru aceste lucrări se trece la costul lor;
[Lit.l) introdusă prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
    2) de vărsarea la buget a impozitului pe venit:
    a) atelierele curative de producţie (de muncă) de pe lîngă spitalele de  psihiatrie  ale  Ministerului  Sănătăţii în  care  muncesc  persoane handicapate;
    b) Centrul Republican  Experimental  pentru Protezare, Ortopedie  şi Reabilitare al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;
    c) întreprinderile penitenciarelor, dacă folosesc nu mai puţin de 70 la sută din venit pentru dezvoltarea producţiei;
    d) întreprinderile   Societăţii  Orbilor,  cu  condiţia   utilizării mijloacelor respective la dezvoltarea producţiei;
    3) de impozitul pe venit:
    a) militarii,  persoanele  din  corpul  de comandă  şi  din  trupele organelor   afacerilor   interne,  din  sistemul  penitenciar   şi   din Departamentul  Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale - pe veniturile primite  la  locul  serviciului  de bază.  Persoanele  indicate  nu  pot transmite soţilor scutirea personală;
    b) sportivii  şi  antrenorii  -  pe ajutorul  financiar  acordat  de Comitetul   Internaţional   Olimpic,  Comitetul  Naţional   Olimpic   şi federaţiile sportive naţionale de profil - pe ajutorul financiar acordat de  Comitetul  Internaţional Olimpic, federaţiile sportive  europene  şi internaţionale de profil şi de alte organizaţii sportive internaţionale;
[Lit.b) completată prin Legea nr.586-XIV din 30.07.99]
    c) persoanele  fizice  -  pe  ajutorul material  primit  din  fondul Preşedintelui   Republicii   Moldova,  din  fondurile  de  rezervă   ale Guvernului şi ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi din  contul  mijloacelor sindicatelor, în conformitate cu  regulamentele care prevăd acordarea unor astfel de ajutoare;
    4) de impozitul funciar:
    a) instituţiile  finanţate  de la bugetul de stat şi de la  bugetele locale.  Această prevedere nu este aplicabilă pentru terenurile folosite în activitatea de întreprinzător sau date în arendă;
    b) întreprinderile penitenciarelor;
    c) întreprinderile   Societăţii  Orbilor,  Societăţii  Surzilor   şi Societăţii Invalizilor;
    d) pentru terenurile  pe  care  este amplasat  fondul  de  locuinţe, pentru loturile de pe lîngă casă, în limita normelor stabilite:
    - persoanele  care au atins vîrsta de 60 de ani bărbaţii şi de 55 de ani  femeile,  invalizii de gradul I şi II, alte persoane inapte  pentru muncă, invalizii de gradul III participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea  integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii  Moldova, participanţi  la  acţiunile  de luptă din Afghanistan,  participanţi  la lichidarea  consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl. Categoriile  de persoane  indicate  (cu  excepţia invalizilor de gradul I  şi  II)  sînt scutite  de impozit dacă nu locuiesc împreună cu membri ai familiei apţi pentru muncă. La acordarea înlesnirilor fiscale menţionate, la categoria "alte  persoane inapte pentru muncă" sînt atribuiţi copiii de pînă la 16 ani  inclusiv,  persoanele  care satisfac serviciul militar  în  termen, elevii  şi studenţii din instituţiile de învăţămînt (frecvenţa de zi) cu perioada de studii de peste un an;
    - familiile participanţilor  căzuţi  în  acţiunile de  luptă  pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;
    - familiile militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;
    - familiile persoanelor  decedate  în  urma  unor  boli  cauzate  de participarea  lor  la  lichidarea  consecinţelor avariei  de  la  C.A.E.
Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea;
    - familiile care au copii invalizi;
    - persoanele care au suferit în urma alunecărilor de teren;
    5) de impozitul pe bunurile imobiliare:
    a) instituţiile  finanţate  de la bugetul de stat şi de la  bugetele locale;
    b) întreprinderile penitenciarelor;
    c) întreprinderile   Societăţii  Orbilor,  Societăţii  Surzilor   şi Societăţii Invalizilor;
    d) obiectivele de protecţie civilă;
    e) misiunile   diplomatice   pentru  bunurile  imobiliare  puse   la dispoziţia lor pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei;
    f) organizaţiile  religioase  pentru bunurile  imobiliare  destinate riturilor de cult;
    g) Centrul Republican  Experimental  pentru Protezare, Ortopedie  şi Reabilitare al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;
    h) în limita costului imobilului de pînă la 20 mii lei:
    - persoanele  care au atins vîrsta de 60 de ani bărbaţii şi de 55 de ani  femeile,  invalizii de gradul I şi II, alte persoane inapte  pentru muncă, invalizii de gradul III participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea  integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii  Moldova, participanţi  la  acţiunile  de luptă din Afghanistan,  participanţi  la lichidarea  consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl. Categoriile  de persoane  indicate  (cu  excepţia invalizilor de gradul I  şi  II)  sînt scutite  de impozit dacă nu locuiesc împreună cu membri ai familiei apţi pentru muncă. La acordarea înlesnirilor fiscale menţionate, la categoria "alte  persoane inapte pentru muncă" sînt atribuiţi copiii de pînă la 16 ani  inclusiv,  persoanele  care satisfac serviciul militar  în  termen, elevii  şi studenţii din instituţiile de învăţămînt (frecvenţa de zi) cu perioada de studii de peste un an;
    - familiile participanţilor  căzuţi  în  acţiunile de  luptă  pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia:
    - familiile militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;
    - familiile persoanelor  decedate  în  urma  unor  boli  cauzate  de participarea  lor  la  lichidarea  consecinţelor avariei  de  la  C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea;
    - familiile care au copii invalizi;
    - persoanele care au suferit în urma alunecărilor de teren.
    În cazul cînd  categoriile menţionate dispun de imobil al cărui cost depăşeşte  20 mii lei, impozitul pe bunurile imobiliare se plăteşte  din diferenţa dintre costul imobilului şi 20 mii lei;
    6) de taxele pentru:
    a) apele subterane  extrase din subsol concomitent cu minereuri  sau extrase pentru prevenirea (lichidarea) acţiunilor dăunătoare ale acestor ape;
    b) apa folosită la apărarea împotriva incendiilor;
    c) apa captată  de populaţie din izvoarele de suprafaţă şi din  cele subterane pentru alimentare cu apă potabilă şi menajeră;
    d) apele de suprafaţă utilizate la cultivarea peştelui;
    e) apa consumată   -  întreprinderile  organizaţiilor  obşteşti  ale invalizilor, organizaţiile de binefacere;
    7) de taxa pe  valoarea adăugată, de taxele vamale, inclusiv  pentru procedurile vamale - mărfurile şi serviciile importate sau achiziţionate pe  teritoriul republicii, din contul creditelor şi granturilor acordate Guvernului  Republicii  Moldova  sau acordate cu garanţie de  stat,  din contul  împrumuturilor  acordate de organisme financiare  internaţionale (inclusiv  din  cota-parte  a Guvernului Republicii  Moldova)  destinate realizării  proiectelor  respective, conform listei aprobate de  Guvern. Taxa  pe valoarea adăugată achitată de furnizorii autohtoni la mărfurile şi  serviciile  produse  de  ei şi scutite de taxă  în  conformitate  cu prezentul  punct nu se trece la decontările cu bugetul, ci se include în preţul lor de cost;
    8) de taxa pe  valoarea adăugată şi de taxele vamale - autoturismele atît la import cît şi la comercializare ulterioară pe piaţa internă;
    9) de taxa pe  valoarea adăugată şi de taxele vamale la utilaj şi la alte  bunuri  materiale  importate  pentru activitatea  de  producţie  - Compania  de Explorare a Resurselor Naturale "Redeco" L.T.D. din S.U.A., conform  condiţiilor  Acordului de concesiune privind  prospecţiunea  şi explorarea resurselor de petrol şi gaze;
    10) de taxa pe  valoarea adăugată, de taxele vamale, inclusiv pentru procedurile  vamale  la importul de utilaj şi de echipament  primite  ca donaţii  de  la  Comitetul Internaţional Olimpic,  federaţiile  sportive europene  şi  internaţionale  de  profil şi  alte  organizaţii  sportive internaţionale  în scopul pregătirii lotului naţional pentru participare la  Jocurile  Olimpice  de  la Sydney - Comitetul  Naţional  Olimpic  şi federaţiile sportive naţionale de profil, fără drept de comercializare a acestor utilaje şi echipamente;
[Pct.10 completat prin Legea nr.586-XIV din 30.07.99]
    11) de taxele   vamale,  inclusiv  pentru  procedurile  vamale,   la importul  de materiale necesare activităţii statutare, primite în  formă de donaţii de la Consiliul Europei - Centrul de Informare şi Documentare a Consiliului Europei în Republica Moldova;
    12) de taxa pe   valoarea  adăugată  pentru  mărfurile  produse   şi serviciile  prestate  şi de taxa pentru folosirea resurselor minerale  - întreprinderile  penitenciarelor.  Taxa  pe valoarea  adăugată  aferentă cheltuielilor  efectuate  pentru producerea de mărfuri şi  prestarea  de servicii se trece la preţul de cost;
    13) de vărsarea la buget a impozitului pe venitul din activitatea de întreprinzător,   a  taxei  pe  valoarea  adăugată  şi  a  taxei  pentru extragerea  materialelor  de construcţie inerte - Societatea pe  Acţiuni "Mina din Chişinău", dacă utilizează mijloacele respective la realizarea măsurilor de preîntîmpinare a inundării excavaţiilor miniere;
    14) de  vărsarea  la  buget  a impozitelor  şi  taxelor (cu excepţia taxelor  vamale,  inclusiv pentru procedurile vamale, taxei pe  valoarea adăugată şi accizelor la import) - întreprinderile Serviciului Silvic de Stat,  cu condiţia utilizării mijloacelor respective pentru regenerarea, paza şi protecţia fondului forestier;
[Pct.14 în redacţia Legii nr.751-XIV din 23.12.99]
    15) de la vărsarea  la  buget a impozitelor şi taxelor (cu  excepţia taxei de stat, taxelor vamale, inclusiv pentru procedurile vamale, taxei pe  valoarea adăugată şi accizelor la  import) - Departamentul  evidenţă şi  documentare  a  populaţiei al Ministerului Afacerilor Interne  şi  a sumei  cu  care  veniturile depăşesc cheltuielile conform  devizului  de mijloace  speciale - Direcţia pază de stat a aceluiaşi minister, care se vor  acumula  la  un cont special al Trezoreriei de Stat  pentru  fondul special al Ministerului Afacerilor Interne.
[Pct.15 modificat prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
    16) de  taxa  pe  aloarea  adăugată şi taxele vamale - ţigările  cu filtru  importate  avînd lungimea de 81 mm şi mai mult, atît la  import, cît şi la comercializarea lor ulterioară pe piaţa internă;
[Pct.16 introdus prin Legea nr.586-XIV din 30.07.99]
    17) de vărsare  la  buget  a  impozitului pe venit  şi  a  taxei  pe valoarea  adăugată - mijloacele obţinute din vînzarea fondurilor fixe şi altor bunuri materiale ale agenţilor economici, faţă de care judecătoria economică  a  deschis  procesul  de faliment  (procedura  de  lichidare) conform  Legii nr.786-XIII din 26 martie 1996 cu privire la faliment, cu condiţia folosirii mijloacelor respective în scopul stingerii datoriilor faţă de creditori;
[Pct.17) introdus prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
    18) de vărsare  la  buget  a  impozitului pe venit  şi  a  taxei  pe valoarea adăugată, aferente cesiunii, compensării şi anulării datoriilor curente,    efectuate   în   conformitate   cu   Legea    restructurării întreprinderilor  agricole în procesul de privatizare nr.392-XIV din  13 mai  1999,  - întreprinderile agricole care se lichidează conform  legii menţionate,
[Pct.18) introdus prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
    19) de  toate  plăţile la buget - introducerea în sau scoaterea  din Republica  Moldova  a cambiilor emise de către Ministerul Finanţelor  în favoarea  Societăţii  pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă în  scopul reglementării datoriei Republicii Moldova pentru gazele naturale livrate în anii 1996-1997.
[Pct.19) introdus prin Legea nr.890-XIV din 23.03.2000]
    (2) Mijloacele  lăsate  la  dispoziţia  agenţilor  economici  pentru scopuri  concrete, în cazul folosirii lor cu o altă destinaţie decît cea stabilită la alin.(1), se ridică integral la bugetul respectiv.
    (3) Se scutesc  de impozitul pe venit în proporţie de 50 la sută din suma  investită contribuabilii (cu excepţia celor cu investiţii străine) pentru   investiţiile   în   activele  materiale   fixe   (cu   excepţia autovehiculelor personale şi mobilei pentru oficii), dar nu mai mult de suma   venitului   impozabil.   Scutirea   menţionată   se   aplică   şi contribuabililor  (cu  excepţia celor cu investiţii străine) care  obţin active materiale fixe în baza leasingului financiar. Contribuabilul care beneficiază   de  scutirea  impozitului  pe  venit  nu  are  dreptul  să repartizeze  dividende  acţionarilor. Dacă  contribuabilul  repartizează dividende  acţionarilor  înaintea perioadei de trei ani de după anul  în care  a  beneficiat de scutire de impozit, el urmează să  mărească  suma impozabilă  cu  suma  scutirii din anul în care a  repartizat  dividende acţionarilor.  Noţiunea  de  leasing financiar,  în  sensul  prezentului alineat,  înseamnă transmiterea activelor materiale fixe în folosinţă pe un  termen  egal  cu  perioada de  exploatare  a  acestora.  Prevederile prezentului  alineat nu se aplică contribuabililor care procură mijloace fixe cu scopul dării lor în arendă.
[Alin.3 modificat prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
    (4) Băncile comerciale  care efectuează creditarea pe termen lung  a agenţilor   economici  în  vederea  finanţării  investiţiilor   capitale destinate  proiectării, elaborării, însuşirii şi implementării  tehnicii şi   tehnologiilor  noi,  precum  şi  reprofilării  şi  retehnologizării procesului  de producţie, sădirii şi înnoirii plantaţiilor  multianuale, achiziţionării  şi  punerii  la maturare a  alcoolului  pentru  divinuri (coniacuri), a vinului-materie primă pentru producerea vinurilor clasice saturate  cu dioxid de carbon şi a vinurilor de calitate superioară sînt scutite  cu  50  la sută de impozitul pe venitul obţinut  din  creditele acordate  pe  un  termen de 2-3 ani şi cu 100 la sută  de  impozitul  pe venitul obţinut din creditele acordate pe un termen de peste 3 ani.
    (5) Pîinea şi  alte  produse  de panificaţie, laptele  şi  produsele lactate  se  vor  impune cu o taxă pe valoarea adăugată de  8  la  sută.
Întreprinderilor de panificaţie, de prelucrare a laptelui a căror sumă a taxei  pe  valoarea adăugată, achitată furnizorilor pentru mărfurile  şi serviciile utilizate la fabricarea produselor menţionate, depăşeşte suma taxei  pe valoarea adăugată la comercializarea lor li se restituie de la buget diferenţa.
    Art.27. - (1)  În  anul  1999,  se acceptă  spre  restituire  sumele plătite  ca  taxă  pe  valoarea  adăugată  la  mărfurile  şi  serviciile destinate  folosinţei oficiale a misiunilor diplomatice şi altor misiuni asimilate  lor în Republica Moldova, precum şi folosinţei individuale  a membrilor  personalului  diplomatic şi administrativ-tehnic  al  acestor misiuni  şi a membrilor familiei care locuiesc împreună cu ei, în  cazul în  care  costul unei astfel de cumpărături depăşeşte 200 dolari  S.U.A. Restituirea  se  efectuează conform documentelor a căror vechime  de  la eliberare nu depăşeşte un an.
    (2) Nu sînt pasibile   de  restituire  sumele  plătite  ca  taxă  pe valoarea  adăugată  de către membrii corpului diplomatic  al  misiunilor diplomatice  şi al altor misiuni asimilate lor la procurarea, pentru  uz personal,   de  produse  alimentare  (inclusiv  de  băuturi   alcoolice, nealcoolice  şi  de  produse  din tutun), de  benzină  şi  motorină,  la închirierea  de  locuinţă  şi  la  plata  lucrărilor  de  întreţinere  a acesteia, la plata serviciilor de telecomunicaţie, serviciilor hoteliere şi  alimentaţiei  publice,  a lucrărilor de reparare  şi  întreţinere  a autovehiculelor personale.
    Art.28. - (1)   Veniturile   obţinute  de  Societatea   pe   Acţiuni "Termocom",   conform  rezultatelor  activităţii  din  anul  1998,   din diferenţa de tarife la energia termică se transferă, pînă la 25 aprilie, la  bugetul  de  stat  în cuantum de 0,06 lei la fiecare  leu  din  suma încasată pentru energia termică ce a fost comercializată în anul 1998.
    (2) O  parte  din  veniturile  obţinute  de  Societatea  pe  Acţiuni "Termocom"   din   livrarea  energiei  termice,   conform   rezultatelor activităţii în anul 1999, se transferă la bugetul de stat, nu mai tîrziu de  25 octombrie şi 25 decembrie, în cuantum de 14,8 lei pentru  fiecare gigacalorie de energie termică livrată consumatorilor.
[Alin.2 art.28 introdus prin Legea nr.586-XIV din 30.07.99]
    (3) Veniturile   indicate   la  alin.(1)  şi  (2)  se   repartizează Asociaţiei  Republicane de Producţie "Termocomenergo" pentru  acoperirea cheltuielilor  neasigurate  cu  venituri proprii,  conform  rezultatelor activităţii  din anul 1998. În lipsă de mijloace disponibile, Ministerul Finanţelor  este  în drept să efectueze compensări între  Societatea  pe Acţiuni    "Termocom"    şi   Asociaţia   Republicană    de    Producţie "Termocomenergo"   prin  livrări  de  materiale,  utilaje,  prestări  de servicii  şi  virare de mijloace băneşti necesare activităţii de bază  a Asociaţiei  Republicane  de Producţie "Termocomenergo", în temeiul  unor documente care să justifice astfel de acţiuni.
[Alin.3 art.28 modificat prin Legea nr.586-XIV din 30.07.99]
    (4) Rezultatele acţiunilor indicate la alin.(1) - (3) se reflectă în darea de seamă privind executarea de casă a bugetului de stat.
[Alin.4 art.28 modificat prin Legea nr.586-XIV din 30.07.99]
    Art.29. - (1)   Ministerul  Afacerilor  Externe  este  în  drept  să utilizeze  la finanţarea misiunilor diplomatice mijloacele obţinute  din prestarea  de  servicii  consulare  în limita  alocaţiilor  aprobate  la bugetul  de  stat pentru întreţinerea acestora, precum şi  peste  limita menţionată,  în  suma care depăşeşte veniturile obţinute din  serviciile consulare prestate, aprobate în bugetul de stat, redusă cu suma indicată la alin.(2).
    (2) Din sumele  taxelor consulare încasate pe teritoriul  Republicii Moldova  în  anul 1999, Ministerul Afacerilor Externe va utiliza  pentru acoperirea  cheltuielilor  de deplasare peste hotare  a  colaboratorilor aparatului central pînă la 1200 mii lei.
   (3) Ministerul  Finanţelor, în  baza  dărilor  de seamă  lunare  ale Ministerului  Afacerilor Externe, va reflecta în darea de seamă  privind executarea  de  casă a bugetului de stat operaţiunile efectuate  conform alin.(1) şi alin.(2). Ministerul Afacerilor Externe va prezenta darea de seamă privind încasarea şi utilizarea taxelor consulare pe trimestrul IV pînă la25 decembrie 1999.
[Art.29 modificat prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
    Art.30. - (1)  Din  încasările  totale ale accizelor la  benzină  şi motorină, 25,8 la sută, dar nu mai mult de 28,5 milioane lei, se virează în fondul rutier.
[Alin.1 art.30 modificat prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
    (2) La calcularea  plăţilor  în  fondul  rutier,  se  aplică taxele prevăzute la anexele nr.18-21.
    Art.31. - Ministerul  Finanţelor va efectua defalcări, în  proporţie de  20  la sută, din sumele încasate la bugetul de stat ca  rezultat  al prevenirii  şi  depistării de contravenţii financiare, al  reparării  de prejudicii,  la  fonduri speciale pentru stimularea colaboratorilor  din organele  Ministerului  Securităţii Naţionale,  Ministerului  Afacerilor Interne,  Procuraturii,  Departamentului Controlului Vamal,  Serviciului Fiscal  de  Stat şi Departamentului control financiar şi revizie  de  pe lîngă    Ministerul  Finanţelor,  conform  Regulamentului  aprobat   prin Hotărîrea Parlamentului nr.1046-XIII din 18 decembrie 1996.
    Art.32. - (1) În anul 1999, se lasă la dispoziţia:
    a) Ministerului  Justiţiei  50  la  sută din  amenzile  aplicate  de instanţele judecătoreşti în cauze administrative şi penale, (din care 25 la  sută  se transmit organelor Procuraturii) pentru a fi  utilizate  la întreţinerea  curentă  a acestor instanţe şi la consolidarea  bazei  lor tehnico-materiale, conform unui deviz aprobat de Guvern;
    b) Ministerului  Sănătăţii  50  la  sută din  amenzile  aplicate  de Serviciul  Sanitaro-Epidemiologic de Stat care vor fi vărsate la  Fondul antiepidemic  republican  pentru a fi utilizate la lichidarea  urmărilor epidemiilor, erupţiilor, la efectuarea de măsuri antiepidemice.
    (2) Rezultatele operaţiunilor indicate în alin.(1) vor fi reflectate în darea de seamă privind executarea de casă a bugetului de stat în baza dărilor  de  seamă trimestriale prezentate de Ministerul  Justiţiei  şi, respectiv, de Ministerul Sănătăţii.
    Art.32/1. - Mijloacele prevăzute la art.25 alin.(3), art.30 alin.(1) art.32  alin.(3),  art.34  şi  art.53 alin.(1)  şi  alin.(2)  din  Legea bugetului pe anul 1998 nr.1446-XIII din 27 decembrie 1997 şi neutilizate în  anul  1998  pot fi utilizate în aceleaşi scopuri în  anul  1999,  cu reflectarea  în darea de seamă privind executarea de casă a bugetului de stat.
[Art.32/1 introdus prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
    Art.33. - Ministerului  Afacerilor  Interne  i se  creează  un  fond special,  conform anexei nr.22. Rezultatele operaţiunilor efectuate  vor fi  reflectate în darea de seamă privind executarea de casă a  bugetului de  stat în baza dărilor de seamă trimestriale prezentate de  Ministerul Afacerilor Interne.
    Art.33/1. - Ministerului  Dezvoltării  Teritoriului, Construcţiei şi Gospodăriei  Comunale i se creează un fond special extrabugetar  conform anexei  nr.24  pentru  finanţarea  lucrărilor  de  constituire  a  bazei normative în construcţii şi controlului calităţii.
[Art.33/1 introdus prin Legea nr.586-XIV din 30.07.99]
    Art.34. - Mijloacele extrabugetare ale instituţiilor finanţate de la bugetele  locale  se reflectă la venituri şi la cheltuieli  în  bugetele respective,   cu   excepţia   mijloacelor   încasate   de   instituţiile medico-sanitare  din prestarea de servicii medicale contra plată, ce  se acumulează pe un cont special al acestor instituţii.
    Art.35. - (1)   Întreprinderile,   instituţiile  şi   organizaţiile, inclusiv  cele  financiare  şi  de  asigurări,  care  au  pe  teritoriul republicii filiale (subunităţi) prezintă pentru acestea din urma dări de seamă  fiscale  şi plătesc, la bugetul local de la  reşedinţa  acestora, impozitele  şi  taxele  lor, cu excepţia taxei pe valoarea  adăugată  şi accizelor.
    (2) Întreprinderile   care  au  pe  teritoriul  republicii   filiale (subunităţi)  transferă  la  bugetul local de  la  reşedinţa  filialelor (subunităţilor)  partea  impozitului  pe  venit  calculată  proporţional numărului de salariaţi ai filialei (subunităţii) sau partea respectivă a impozitului pe venitul obţinut de filială (subunitate).
    Art.36. - (1)  Persoanele  juridice  care  au  în  capitalul  social cotă-parte  din patrimoniul statului transferă, pînă la 1 iulie 1999, la bugetul   de  stat  dividendele  calculate  în  funcţie  de  rezultatele activităţii din anul 1998, în baza unei hotărîri a adunării generale, în conformitate cu structura fondului statutar.
    (2) Încasările din vînzarea patrimoniului instituţiilor finanţate de la  bugetele  de  toate nivelurile urmează să fie  vărsate  integral  la bugetul   respectiv,  cu  excepţia  mijloacelor  obţinute  din  vînzarea patrimoniului   instituţiilor  de  cercetări  ştiinţifice,   subordonate Academiei  de Ştiinţe a Moldovei, care vor fi utilizate în exclusivitate la procurarea de utilaj nou destinat cercetărilor ştiinţifice.
    (3) Impozitul  privat  se  percepe în proporţie de  un  procent  din valoarea  bunurilor proprietate de stat procurate, inclusiv din valoarea acţiunilor.
    (4) Veniturile  obţinute din privatizarea şi vînzarea  patrimoniului de stat, şi anume:
    a) din vînzarea  acţiunilor statului investite în întreprinderi,  se varsă integral la bugetul de stat;
    b) din privatizarea    şi   vînzarea   obiectivelor,   inclusiv    a construcţiilor  nefinalizate,  se  varsă în proporţie de 60 la  sută  la bugetul de stat şi de 40 la sută la bugetul local;
    c) din vînzarea  obiectivelor  din  fondul  de  imobile  nelocuibile arendate pînă la 1 ianuarie 1998, se varsă în proporţie de 25 la sută la bugetul de stat şi de 75 la sută la bugetul local;
    d) din vînzarea   locuinţelor  de  stat  către  cetăţeni,  se  varsă integral la bugetul local.
    (5) În cazul în care veniturile prevăzute la alin.(1) şi alin.(4) nu sînt  vărsate  în termen la buget, organele Serviciului Fiscal  de  Stat percep  prin executare silită plăţile respective, aplicînd penalitate în conformitate cu art.37 alin.(1).
    (6) Veniturile  obţinute din privatizare ce urmează a fi vărsate  la buget  se reduc cu cel mult 2 la sută pentru acoperirea cheltuielilor de pregătire   a  întreprinderilor  către  privatizare,  de  organizare   a licitaţiilor   şi  a  concursurilor,  în  baza  unui  deviz  aprobat  de Ministerul Economiei şi Reformelor şi de Ministerul Finanţelor.
    (7) La decizia  Guvernului, întreprinderile Centrului Republican  de Coordonare a Conversiunii Întreprinderilor din Complexul Radioelectronic vor  avea  dreptul  să vîndă fondurile fixe neutilizate în  procesul  de producţie   (clădiri,   instalaţii,  mijloace  de   transport,   utilaj, construcţii  nefinalizate)  şi  obiectivele de  menire  social-culturală incluse  în  capitalul  social, cu  excepţia  instituţiilor  preşcolare.
Mijloacele  obţinute  din vînzare rămîn integral la  dispoziţia  acestor întreprinderi.  50  la sută din mijloace se repartizează  la  finanţarea programelor  centrului,  aprobate de Guvern, şi 50 la sută la  stingerea datoriilor  acestor  întreprinderi faţă de bugetul de stat, de  bugetele locale,  de bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi a datoriilor pentru consumul de energie electrică, termică şi consumul de apă.
    Art.37. - (1)  De  la 1 ianuarie 1999, pentru reţinerea vărsării  în sistemul  bugetar  a  impozitelor, taxelor şi altor plăţi  (cu  excepţia rambursării creditelor acordate de Ministerul Finanţelor), se stabileşte o  penalitate în proporţie de 0,1 la sută din suma neachitată în  termen pentru fiecare zi de întîrziere. Prevederile prezentului alineat nu sînt aplicabile  pentru  reţinerea  plăţii la buget a  impozitului  pe  venit precum  şi  a taxei pe valoarea adăugată, al cărei termen de achitare  a fost prelungit conform art.16 alin.(4).
[Alin.1 art.37 completat prin Legea nr.586-XIV din 30.07.99]
    (2) Nu se aplică  sancţiuni  financiare pentru diminuarea  venitului impozabil  sau  a  valorii  impozabile comisă de  agenţii  economici  la întocmirea  dării  de  seamă pe anul 1998  în  condiţiile  implementării titlurilor  I-III  din  Codul  fiscal şi  a  Standardelor  naţionale  de contabilitate.
    (3) Agenţilor   economici  care  furnizează  mărfuri  şi   prestează servicii   pentru  instituţiile  finanţate  de  la  bugetele  de   toate nivelurile sau care valorifică investiţii capitale finanţate de la buget nu  li se calculează penalităţi pentru decontările întîrziate cu bugetul proporţional  datoriilor pentru aceste mărfuri şi servicii, furnizate şi prestate  în  limita alocaţiilor aprobate pentru  scopurile  respective.
Întreprinderile  şi  organizaţiile menţionate nu vor calcula  penalităţi instituţiilor  bugetare  pentru  neefectuarea în termen  a  plăţilor  la mărfuri   şi  servicii,  în  partea  care  se  încadrează  în   limitele alocaţiilor bugetare aprobate.
    (4) Întreprinderile sectorului energetic şi ale gospodăriei comunale şi de locuinţe nu-şi vor calcula reciproc penalităţi pentru neefectuarea în  termen a plăţilor la resursele energetice consumate şi la serviciile comunale  prestate, proporţional datoriilor instituţiilor bugetare  faţă de ele.
    (5) Începînd  cu 1 ianuarie 1999, din momentul semnării contractelor respective  în cadrul Programului naţional "Pămînt", agenţilor economici din  agricultură incluşi în acest program nu li se calculează penalitate pentru neefectuarea în termen la bugetul de stat şi la bugetele locale a plăţilor  calculate.  Sumele impozitelor şi penalităţilor, calculate  de către organele fiscale în anul 1999 pentru trimestrul IV al anului 1998, precum  şi  sumele dobînzilor şi penalităţilor, calculate în  anul  1999 pentru  aceeaşi  perioadă  pe  creditele acordate  de  către  Ministerul Finanţelor  întreprinderilor  agricole,  faţă de care  a  fost  deschisă procedura  de  lichidare conform Legii  restructurării  întreprinderilor agricole  în  procesul de privatizare, se consideră ca datorii  istorice ale acestor întreprinderi faţă de buget.
[Alin.5 completat prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
    (6) Agenţilor   economici  care  au  depus  la  Trezoreria  de  Stat documente  pentru  transferarea  de  pe  un cont  pe  altul  a  plăţilor efectuate  la buget, precum şi pentru transferarea la bugetele locale şi la bugetul asigurărilor sociale, în vederea achitării datoriilor la ele, a  mijloacelor  depuse  de  ei la bugetul de stat nu  li  se  calculează penalitate  la sumele repective pentru perioada aflării documentelor  în executare.
    (7) În  contul  stingerii  datoriilor istorice ale  întreprinderilor agricole,  care  se lichidează în conformitate cu  Legea  restructurării întreprinderilor  agricole în procesul de privatizare, se includ  sumele compensatorii  calculate,  dar necompensate întreprinderilor  respective pentru  producerea  şi predarea la prelucrare a laptelui, conform  Legii bugetului de stat pe anul 1997 şi Legii bugetului pe anul 1998.
[Alin.7 introdus prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
    (8) Se suspendă,  pe perioada negocierilor cu Societatea pe  Acţiuni din  Rusia "Gazprom" privind stingerea reciprocă a datoriilor, încasarea la  bugetul  de  stat  a amenzilor în sumă de 66,1 milioane  lei  de  la Societatea  pe  Acţiuni  Moldo-Rusă  de tip  deschis  "Moldova-Gaz",  ca succesor  de drepturi al Societăţii pe Acţiuni de tip închis desfiinţate "Aprogaztranzit",   aplicate  pentru  nedeclararea  importului  de  gaze naturale.
[Alin.8 introdus prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
    Art.38. - (1)  Se  aprobă  în componenţa bugetului de stat  un  fond pentru   susţinerea  sectorului  agrar  în  sumă  de  75  milioane  lei.
Repartizarea  acestor  mijloace se va efectua în baza  unui  regulament, elaborat de Guvern şi aprobat de Parlament.
    (2) Mijloacele  fondului  menţionat  nu sînt impozabile, nu  pot  fi  sechestrate  în  scopul  stingerii datoriilor de creditor şi nu  pot  fi folosite  pentru  achitarea amenzilor sau efectuarea altor  plăţi,  dacă aceasta nu este prevăzut de regulamentul respectiv.
[Alin.2 introdus prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
    Art.39. - (1)  Se  aprobă volumul investiţiilor  capitale  (inclusiv contribuţia   Guvernului   la  realizarea   proiectelor   investiţionale susţinute  de organisme financiare internaţionale) finanţateîn anul 1999 de la bugetul de stat în sumă totală de65 milioane lei.
    (2) Repartizarea  alocaţiilor, menţionate la alin.(1), la  obiective concrete se efectuează în baza unei hotărîri a Guvernului, la propunerea Ministerului  Finanţelor, cu acordul Comisiei pentru buget şi finanţe  a Parlamentului.
    (3) Ministerul  Finanţelor se autoriză să efectueze, la  solicitarea beneficiarilor  de  construcţie a obiectivelor prevăzute  în  programele investiţionale  pe  anii 1994-1998, stingerea datoriilor lor  creditoare faţă   de  agenţii  economici  (organizaţii  de  antrepriză,  transport, furnizori   de   materiale  de  construcţie,   complex   termoenergetic, participanţi  la  efectuarea  de  lucrări  şi  servicii  la  construcţia obiectivelor  menţionate)  în  limita alocaţiilor  prevăzute  în  aceste programe  conform  situaţiei de la 1 ianuarie 1999 în  contul  stingerii datoriilor  agenţilor economici la buget. Rezultatele acestor operaţiuni vor  fi  reflectate  în  darea de seamă privind  executarea  de  casă  a bugetului de stat.
    (4) Prin  derogare de la prevederile alineatului (3), se permite, ca excepţie,  achitarea  datoriilor  create la valorificarea  volumelor  de lucrări efectuate la construcţia obiectelor în anul 1998, în legătură cu lichidarea consecinţelor alunecărilor de teren în satul Leuşeni, judeţul Lăpuşna,  din  contul şi în limita mijloacelor prevăzute în  bugetul  de stat pe anul 1999 pentru finanţarea investiţiilor capitale.
[Alin.4 art.39 introdus prin Legea nr.586-XIV din 30.07.99]
    Art.40. - (1) Cheltuielile de exploatare a lacurilor de acumulare, a instalaţiilor  hidrotehnice şi antiinundaţie, a luncilor inundabile şi a instalaţiilor hidrotehnice intergospodăreşti se finanţează de la bugetul de stat, în limitele alocaţiilor stabilite în aceste scopuri.
    (2) Aprovizionarea  agenţilor economici cu apă pentru irigare se  va efectua contra plată, pe bază de contract.
    Art.41. - (1)  Se  stabileşte  că  unele servicii  medicale  vor  fi prestate  contra  plată  în bază de regulament şi  tarife  elaborate  de Ministerul  Sănătăţii,  de  Ministerul  Economiei şi  Reformelor  şi  de Ministerul  Finanţelor  şi  aprobate de Guvern. Veniturile  încasate  de unităţile  medico-sanitare în urma prestării contra plată a  serviciilor medicale    se  acumulează  separat,  la  un  cont  extrabugetar,  nu  se impozitează şi se utilizează, ducîndu-se o evidenţă riguroasă, în primul rînd  la acordarea unor astfel de servicii, precum şi la întreţinerea şi funcţionarea unităţilor medico-sanitare.
    (2) Ministerul Sănătăţii se autoriză să centralizeze, în procesul de executare  a  bugetului, mijloacele prevăzute în devizele de  cheltuieli ale  unităţilor  medico-sanitare  finanţate  de la bugetul  de  stat  în vederea  procurării, pe bază de tender, a medicamentelor şi  articolelor de  uz medical pentru unităţile medico-sanitare şi pentru bolnavii  care suferă de maladii incurabile.
    Art.42. - Guvernul,    la   propunerea   Ministerului    Finanţelor, coordonată  cu  ministerele de ramură şi cu autorităţile  administraţiei publice  locale,  este în drept să decidă asupra stingerii unor  datorii istorice (la impozite şi taxe, la penalităţi şi amenzi, calculate pentru neefectuarea  plăţilor fiscale şi netransferate la bugetul de stat şi la bugetele  locale),  iar  în  cazul  insuficienţei  acestora,  şi  asupra stingerii  creditelor  primite de la Ministerul Finanţelor,  inclusiv  a dobînzilor  la  ele şi a penalităţilor calculate, de  agenţii  economici care  au  încheiat acorduri-memorandum cu Consiliul Creditorilor  şi  de agenţii  economici cărora le-a fost deschisă procedura de faliment  prin aplicarea  procedurii  de reorganizare sau prin  deschiderea  procedurii concursuale,  conform  unor planuri aprobate de comitetele  creditorilor ale  agenţilor  economici  respectivi, prin cumpărare de  către  stat  a obiectivelor  de menire social-culturală, comunală şi a obiectivelor  de protecţie  civilă  care  se  află  la  balanţa  agenţilor  nominalizaţi. Estimarea  acestor obiective se efectuează conform valorii reziduale din bilanţul  agenţilor  economici de la ultima dată gestionară.  Veniturile obţinute  de  agenţii economici în urma comercializării obiectivelor  în cauză  nu  se supun impozitului pe venit, iar volumul vînzărilor  nu   se impune  cu taxă pe valoarea adăugată. Rezultatele acestor operaţiuni  se vor  reflecta  în darea de seamă privind executarea de casă a  bugetului respectiv.
    Art.43. - (1)  Datoriile  creditoare (suma principală a  creditului, dobînzile  şi  penalităţile),  înregistrate conform situaţiei  de  la  1 ianuarie  1999,  ale întreprinderilor agricole, indiferent de  tipul  de proprietate  şi forma juridică de organizare, inclusiv ale gospodăriilor ţărăneşti  (de  fermier) producătoare faţă de Centrul Republican  pentru Resurse  Materiale  "Moldresurse",  vor fi achitate în  părţi  egale  în termen de 12 luni, începînd cu 1 ianuarie 2000. Ministerul Finanţelor va eşalona   pe  această  perioadă  Centrului  Republican  pentru   Resurse Materiale   "Moldresurse"  datoriile  la  credite  (suma  principală   a creditului, dobînzile şi penalităţile).
[Alin.1 modificat prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
    (1/1) Se  stabileşte  că   Ministerul  Finanţelor  va   prelua,   în conformitate   cu  Legea  restructurării  întreprinderilor  agricole  în procesul  de  privatizare,  datoriile, inclusiv diferenţa de  curs,  ale întreprinderilor  agricole,  cuprinse de programul "Pămînt", formate  în baza  contractelor încheiate în lei, între întreprinderile respective şi Centrul   Republican   pentru  Resurse  Materiale  "Moldresurse",   S.A. "Fertilitate"  (Călăraşi) şi S.A. "Fertilitate" (Străşeni), în  limitele datoriilor  Centrului Republican pentru Resurse Materiale "Moldresurse", Societăţii  pe Acţiuni "Fertilitate" (Călăraşi) şi Societăţii pe Acţiuni "Fertilitate"  (Străşeni), estimate în dolari S.U.A., faţă de Ministerul Finanţelor. Suma diferenţei de curs se stabileşte pornindu-se de la suma datoriei  nestinse  şi  de  la diferenţa  cursului  oficial  al  valutei naţionale,  stabilit  de  Banca Naţională a Moldovei  la  data  formării datoriei şi la data de 1 ianuarie 1999.
[Alin.1/1 introdus prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
    (2) Datoriile Societăţii pe Acţiuni "Izotermocom" faţă de bugetul de stat,  formate  în anii 1992-1995, în sumă de 643,8 mii lei (impozite  - 415,6  mii lei, penalităţi - 228,2 mii lei) vor fi achitate pe parcursul a 12 luni, începînd cu 1 ianuarie 2000.
    (3) Datoriile  de  creditor (suma principală a creditului, dobînzile şi  penalităţile), cu scadenţa expirată, înregistrate conform  situaţiei din  1 ianuarie 1999, şi datoriile cu scadenţa pînă la 31 decembrie 1999 ale  întreprinderilor  agricole, indiferent de tipul de  proprietate  şi forma  juridică de organizare, inclusiv ale gospodăriilor ţărăneşti  (de fermier)  producătoare  şi  întreprinderilor specializate  în  prestarea serviciilor    în    agricultură,   faţă   de   Compania   de    Leasing "Tehagroleasing", vor fi achitate începînd cu 1 ianuarie 2000.
[Alin.3 introdus prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
    (4) Datoriile  de creditor anulate ale întreprinderilor din sectorul energetic,   precum   şi  datoriile  lor  de  creditor   transmise,   în conformitate   cu   Legea   nr.336-XIV  din  1  aprilie   1999   privind restructurarea  datoriilor întreprinderilor sectorului electroenergetic, la  balanţa Întreprinderii de Stat "Moldtranselectro", nu se vor lua  în considerare,  iar sumele debitoare transmise se vor include în  calculul venitului  impozabil  al întreprinderilor privatizate la prezentarea  de către  acestea  a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit  pe  anul 1999.  Venitul obţinut se utilizează la acoperirea pierderilor atît  din anii precedenţi, cît şi din anul în curs.
[Alin.4 introdus prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
    (5) Datoriile  întreprinderilor de colectare a produselor cerealiere faţă de Departamentul Produselor Cerealiere al Ministerului Agriculturii şi  Industriei  Prelucrătoare în sumă de 41952 lei,  inclusiv  datoriile Societăţii  pe  Acţiuni  "Cereale - Cupcini" - 18554 lei,  Societăţii  pe Acţiuni  "Întreprinderea de recepţionare a cerealelor Donduşeni" - 10728 lei  şi Societăţii pe Acţiuni "Întreprinderea de colectare a  cerealelor Rediul  Mare"  (judeţul Edineţ) - 12670 lei, se transformă  în  împrumut intern  fără dobîndă de la bugetul de stat pe un termen de 6 luni de  la data    încheierii   contractelor   între   Ministerul   Finanţelor   şi întreprinderile menţionate.
[Alin.5 introdus prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
    Art.44. - (1)  În anul 1999, pentru finalizarea construcţiei de case în  cooperativele de construcţie a locuinţelor, băncilor comerciale care au acordat pînă la 29 iulie 1994 credite preferenţiale pe un termen lung cooperativelor  de  construcţie  a  locuinţelor  înfiinţate  pînă  la  1 ianuarie  1993 a căror construcţie a fost începută pînă la această dată, precum  şi băncilor comerciale care au acordat după 29 iulie 1994 astfel de  credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate  în anexa  la  Hotărîrea  Parlamentului nr.209-XIII din 29  iulie  1994,  în condiţiile  prevăzute  în Hotărîrea Guvernului nr.349 din 7 iunie  1993, băncilor   comerciale   care  au  acordat  credite   cooperativelor   de construcţie   a   locuinţelor,   specificate  în  anexa   la   Hotărîrea Parlamentului  nr.834-XIII din 16 mai 1996, în Hotărîrea  Parlamentrului nr.1011-XIII   din   23  octombrie  1996  şi  în  anexa   la   Hotărîrea Parlamentului   nr.1588-XIII  din  27  februarie  1998,  în   condiţiile prevăzute  în  aceste hotărîri, li se compensează de la bugetul de   stat venitul  ratat  ca  urmare  a acordării acestor  credite.  Analogic,  se acoperă  şi  venitul ratat al băncilor comerciale, necompensat  în  anul 1998.
    (2) În modul  indicat  la alin.(1), se acoperă  băncilor  comerciale pierderile aferente creditelor fără dobîndă sau creditelor preferenţiale acordate:
    a) participanţilor   la   acţiunile   de   luptă   pentru   apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;
    b) victimelor represiunilor politice din anii 1917-1990;
    c) participanţilor la acţiunile de luptă din Afghanistan;
    d) cetăţenilor  care  au  avut de suferit de pe  urma  calamităţilor naturale din august 1994;
    e) participanţilor  la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl;
    f) participanţilor la cel ce-al doilea război mondial;
    g) familiilor cu 5 şi mai mulţi copii;
    h) invalizilor nevăzători de gradul I şi II.
    (3) Începînd  cu  1 ianuarie 1999, se suspendă acordarea de  credite bancare preferenţiale noilor cooperative de construcţie a locuinţelor.
    Art.45. - Reparaţia  pagubelor  pricinuite persoanelor  fizice  prin acţiunile  incorecte ale organelor de anchetă sau ale celor judiciare se face de la bugetul de stat în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti, aceste  sume  urmînd  să  fie  reflectate  în  darea  de  seamă  privind executarea de casă a bugetului de stat.
    Art.46. - Pînă   la  adoptarea  legii  cu  privire  la   asigurările obligatorii   de  stat  şi  la  stabilirea  tarifelor  de  asigurare   a militarilor,  colaboratorilor  din  Serviciul pompieri şi  salvatori  al Departamentului   Protecţie   Civilă   şi   Situaţii   Excepţionale,   a judecătorilor   şi  procurorilor  şi  a  altor  persoane  care,  conform legislaţiei,  sînt supuse asigurării de stat obligatorii,  despăgubirile de  asigurare se plătesc la prezentarea documentelor necesare, cu avizul Serviciului  de  Stat  pentru  Supravegherea Asigurărilor  de  pe  lîngă Ministerul Finanţelor.
    Art.47. - (1) La aprobarea şi la aplicarea, de la 1 ianuarie 1999, a tarifelor  la  gaze naturale, în costul lor se va include valoarea  a  4 dolari  SUA pentru 1000 m3 destinată deservirii datoriei externe  create în  urma  transmiterii  obligaţiunilor  de stat  Societăţii  pe  Acţiuni "Gazprom"  din  Federaţia Rusă de către Guvernul Republicii Moldova,  în conformitate   cu   acordul  ratificat  prin   Hotărîrea   Parlamentului nr.197-XIV din 18 noiembrie 1998.
    (2) Venitul, obţinut de întreprinderile Concernului "Moldova-Gaz" în urma  includerii  în tariful la gazele naturale a mijloacelor  destinate deservirii  datoriei externe, se va scuti de impozitul pe venit şi se va transfera  lunar,  dar  nu  mai  tîrziu de data de  5  a  lunii  imediat următoare lunii gestionare, la un cont special al Trezoreriei de Stat.
    (3) Mijloacele  încasate pe contul special al Trezoreriei de Stat se vor  utiliza  de către Ministerul Finanţelor pentru  serviciul  datoriei externe   în   sumele  şi  în  termenele  coordonate   la   transmiterea obligaţiunilor de stat.
    Art.48. - (1) Mijloacele încasate la bugetul asigurărilor sociale de stat   se  acumulează  pe  un  cont  special  al  Trezoreriei  de  Stat.
Dezafectarea  mijloacelor de la bugetul asigurărilor sociale de stat  în scopurile prevăzute în bugetul de stat nu se admite.
    (2) Administrarea  defalcărilor  la bugetul asigurărilor sociale  de stat  se  efectuează  de către organele Serviciului Fiscal  de  Stat  în conformitate  cu  drepturile acordate acestor organe şi  cu  răspunderea contribuabililor pentru nerespectarea legislaţiei fiscale.
    Art.49. - Contractele  privind  achiziţia  de  mărfuri,  lucrări  şi servicii ce depăşesc suma de 100 mii lei se încheie, în mod obligatoriu, de  către  instituţiile bugetare, conform rezultatelor  procedurilor  de achiziţie  stipulate  în  Legea  nr.1166-XIII  din  30  aprilie  1997  a achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului, se   aprobă  de  Agenţia  Naţională  pentru  Achiziţii  Publice  şi   se înregistrează  de  Trezoreria  de Stat sau de organele  financiare  care
gestionează  executarea bugetului. Contractele încheiate de beneficiarii de  stat,  neînregistrate  şi neavizate în modul stabilit  se  consideră nevalabile şi nu se finanţează.
[Art.49 completat prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
    Art.50. - (1) Mijloacele dezafectate de instituţiile finanţate de la bugetele  de  toate  nivelurile  sub  formă de  credite  sau  de  ajutor financiar  acordat persoanelor juridice şi persoanelor fizice,  inclusiv cu  titlu  de filantropie şi de sponsorizare, se percep integral  de  la acestea din urmă şi se varsă la bugetul respectiv, fără a fi restabilite ulterior pe conturile creditorilor.
    (2) De la persoanele    juridice   care   au   primit   din   partea instituţiilor  bugetare  mijloace  cu  titlu de  credit  sau  de  ajutor financiar  se percepe la bugetul respectiv o plată, echivalentă cu  rata de  bază  a  Băncii  Naţionale  a Moldovei,  pentru  toată  perioada  de utilizare  a mijloacelor menţionate. În cazul în care de aceste mijloace a  beneficiat  o  persoană  fizică, plata respectivă se  percepe  de  la conducătorul instituţiei bugetare.
    (3) Sancţiunile  prevăzute  la  alin.(2) se  aplică  şi  persoanelor juridice  care au primit de la instituţiile bugetare mijloace financiare sub  formă de plată prealabilă, inclusiv pentru mărfuri şi servicii,  pe perioada  care  depăşeşte  termenul  prevăzut  în  contract,  precum  şi persoanelor   juridice  pentru  care  au  fost  rambursate,  din  contul bugetului,  creditele  bancare acordate cu garanţie de  stat.  Termenul, stipulat  în  contract, de onorare a obligaţiunilor  persoanei  juridice faţă  de  instituţia  bugetară  nu poate depăşi 30 de zile  de  la  data primirii  mijloacelor  financiare  la contul de decontări  al  persoanei juridice.
    (4) Sancţiunile  indicate la alin.(1) şi alin.(2) se aplică de către organele de drept şi de cele abilitate cu drept de control.
    (5) Dacă Curtea  de  Conturi,  Departamentul  Control  Financiar  şi Revizie  de  pe lîngă Ministerul Finanţelor, direcţiile şi secţiile  din cadrul   aparatului  central  al  Ministerului  Finanţelor  şi  organele financiare  locale  depistează  cazuri (indiferent de vechimea  lor)  de utilizare   contrară  destinaţiei  a  mijloacelor  financiare  de  către instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile sau surplusuri de  mijloace financiare şi de bunuri materiale ca urmare a denaturărilor din  calculele  de stabilire a necesarului de mijloace bugetare  şi  din evidenţa  contabilă, Ministerul Finanţelor şi organele financiare locale sînt  în drept să reducă cu suma respectivă volumul alocaţiilor aprobate la buget.
    (6) În caz de  nerambursare  la scadenţă a  împrumuturilor  acordate bugetelor  locale  de  la bugetul de stat, a împrumuturilor  interne  şi externe cu destinaţie specială acordate, conform hotărîrilor Guvernului, prin  intermediul Ministerului Finanţelor, a dobînzilor aferente, precum şi  a  mijloacelor  dezafectate de la bugetul de stat  pentru  stingerea creditelor  bancare acordate cu garanţie de stat, Ministerul  Finanţelor este  în  drept  să perceapă în mod prioritar şi  incontestabil,  de  la bugetul local şi, respectiv, de la agenţii economici, suma nerambursată. Achitarea   datoriilor   expirate,  aferente  creditelor   acordate   de Ministerul  Finanţelor,  se  va efectua în următoarea  succesiune:  suma principală a creditului, dobînda şi penalitatea.
[Alin.6 completat prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
    (7) Agenţii economici  care au faţă de instituţiile bugetare datorii cu  termenul  de prescripţie expirat varsă la bugetul  respectiv  sumele echivalente acestor datorii.
    Art.51. - Datoriile  creditoare  ale instituţiilor finanţate  de  la bugetul  de stat, formate pînă la 1 ianuarie 1999 în limita  alocaţiilor prevăzute  pentru anul 1998, vor fi achitate de către acestea din contul şi  în  limita alocaţiilor aprobate pentru întreţinerea lor  în  bugetul anului  1999.  Mijloacele necesare pentru acest scop vor fi  incluse  în planurile de finanţare ale instituţiilor respective.
[Art.52 exclus prin Legea nr.586-XIV din 30.07.99]
[Se declară neconstituţional art.52 prin Hot. Curţii Constituţionale nr.19 din 29.04.99]
    Art.53. - Ministerul Finanţelor se autoriză:
    a) să efectueze,   pînă  la  repartizarea  mijloacelor  aprobate  în bugetul de stat pe anul 1999, finanţarea lunară a instituţiilor bugetare de  cercetări  ştiinţifice în proporţie de 1/12 din alocaţiile  aprobate pentru anul 1998 în vederea plăţii salariilor şi efectuării defalcărilor la bugetul asigurărilor sociale de stat;
    b) să redistribuie  mijloacele  aprobate la bugetul de stat pe  anul 1999  în  limitele unei ramuri (funcţii), în baza cerinţelor  întemeiate ale executorilor primari de buget;
    c) să acorde   împrumuturi  de  la  bugetul  de  stat  autorităţilor administraţiei publice locale cu scadenţă la 25 noiembrie 1999;
    d) să elibereze autorităţilor administraţiei publice locale garanţii pentru  obţinerea  de credite de la instituţiile financiare  în  vederea plăţii  salariilor,  efectuării  defalcărilor  la  bugetul  asigurărilor sociale de stat, achitării cu întreprinderile complexului termoenergetic şi procurării de cărbune;
    e) să  amîne   pe   o  perioadă  de  6  luni  stingerea   datoriilor autorităţilor  administraţiei publice locale la împrumuturile primite de la  Ministerul  Finanţelor  în  anii 1994-1998  (inclusiv  dobînzile  şi penalităţile  aferente) şi neachitate la 30 iunie 1999, precum şi  plata dobînzilor   şi  penalităţilor  la  aceste  împrumuturi,  calculate   în semestrul II al anului 1999. Curtea de Conturi, în perioada indicată, va efectua un control privind corectitudinea utilizării acestor împrumuturi de către autorităţile administraţiei publice locale şi va releva cauzele neachitării datoriilor;
[Lit.e) completată prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
[Lit.e) în redacţia Legii nr.460-XIV din 24.06.99]
    f) să efectueze   în  limitele  anului  bugetar  cheltuieli,  pentru răscumpărarea hîrtiilor de valoare de stat, din mijloacele obţinute prin realizarea  împrumuturilor  interne de stat ulterioare  şi  dezafectarea temporară a mijloacelor bugetare;
    g) să modifice, în cazul adoptării sau modificării de acte normative ce   vizează  organizarea  administrativ-teritorială,  relaţiile  dintre bugetul de stat şi bugetele locale stabilite pe anul 1999;
    h) să efectueze,  din  contul încasărilor totale la bugetul de  stat sau  din  contul sumelor real restabilite, cheltuieli care ar  satisface cerinţele  de deschidere a procedurii de faliment şi de iniţiere a  unor alte  proceduri  judiciare,  inclusiv cheltuieli  aferente  procedurilor judiciare  de  restabilire  a mijloacelor de stat.  Rezultatele  acestor operaţiuni  vor  fi reflectate în darea de seamă privind  executarea  de casă a bugetului de stat;
    i) să  compenseze, din contul încasărilor totale la bugetul de stat, veniturile ratate de Banca Comercială pe Acţiuni "Banca de Economii", ca rezultat   al  deservirii  plăţilor  persoanelor  fizice  la  buget,  şi necompensate în anul 1998, în sumă de 789,4 mii lei;
[Lit.i) introdusă prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
    j) să utilizeze   temporar   mijloacele   extrabugetare   (speciale) disponibile  ale instituţiilor bugetare pentru efectuarea  cheltuielilor prioritare  ale  bugetului  de stat, cu rambursarea  lor  ulterioară  pe parcursul anului bugetar.
[Lit.j) introdusă prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
    Art.54. - Banca Naţională a Moldovei:
    a) va prelungi  pentru anul 2000 termenul de circulaţie a  hîrtiilor de  valoare de stat în sumă de 360,7 milioane lei la preţ de  cumpărare, procurate  de  Banca Naţională a Moldovei contra credite contractate  de Guvern în anii 1993-1995;
    b) va reînnoi  contractele  la creditele în sumă de 1333,2  milioane lei  acordate  cu  garanţia  hîrtiilor de  valoare  de  stat,  stabilind scadenţa pentru anul 2000;
[Lit.b) modificată prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
[Lit.b) modificată prin Legea nr.586-XIV din 30.07.99]
    c) va  transfera  pe parcursul anului 1999 la bugetul de stat 80  la sută  din  venitul aferent dobînzilor plătite de  Ministerul  Finanţelor pentru creditele acordate acestuia.
[Lit.c) în redacţia Legii nr.586-XIV din 30.07.99]
    Art.55. - Guvernul:
    a) va repartiza  destinatarilor,  după caz, mijloacele prevăzute  la bugetul de stat pentru:
    - cercetări ştiinţifice;
    - editarea Monitorului  Oficial  al Republicii Moldova şi a  actelor normative;
[Lit.a) modificată prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
    b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.
    Art.56. - Prin   derogare   de   la  prevederile   prezentei   legi, particularităţile  relaţiilor  cu bugetul de stat şi cu bugetele  locale ale  întreprinderilor agricole incluse în Programul Naţional "Pămînt" se stabilesc  de Legea restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare.
[Art.56 introdus prin Legea nr.394-XIV din 13.05.99]
    Art.57. - Anexele nr.1-28 fac parte integrantă din prezenta lege.
[Art.57 modificat prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
    Art.58. - Prezenta  lege  intră în vigoare la data publicării şi  se aplică de la 1 ianuarie 1999.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                               Dumitru DIACOV
    Chişinău, 12 decembrie 1998.
    Nr. 216-XIV.
Anexa nr. 1
    
Sinteza bugetului de stat
pe anul 1999 la venituri şi cheltuieli
Notă: Anexa nr.1 rectificată prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99.
      Vezi anexa nr.5 a Legii nr.660-XIV din 04.11.99
                                                     - mii lei -
    I. VENITURI - TOTAL                             2253900,0
1. Veniturile curente                              2159907,0
1.1. Venituri fiscale                              2003031,0
Impozitele pe venit, total                         164340,0
25% din salariul persoanelor care fac
serviciul de alternativă                           1240,0
Impozitul pe venitul din activitatea de
întreprinzător, total                              163100,0
Impozitul pe venitul din activitatea de
întreprinzător a întreprinderilor,
asociaţiilor, organizaţiilor de stat               19440,0
Impozitul pe venitul din activitatea de
întreprinzător a întreprinderilor cu
investiţii străine şi a întreprinderilor
mixte                                                8020,0
Impozitul pe venitul din activitatea de
întreprinzător a băncilor şi altor instituţii
financiare                                           17720,0
Impozitul pe venitul din activitatea de
întreprinzător în asigurări                        810,0
Impozitul pe venitul din activitatea de
întreprinzător a întreprinderilor cu
proprietate mixtă (de stat şi privată)             29200,0
Impozitul pe venitul din activitatea de
întreprinzător a întreprinderilor cu
proprietate privată                                87910,0
Impozite interne pe mărfuri şi servicii,
total                                                1573691,0
Taxa pe valoarea adăugată, total                   827140,0
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile şi
la serviciile produse pe teritoriul
Republicii Moldova                                 421940,0
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile
importate                                            405200,0
Accize, total                                        683000,0
Accizele la material vinicol                       26300,0
Accizele la votcă, lichior, alte băuturi
spirtoase                                            47500,0
Accizele la vinurile din struguri, la divinuri
(coniacuri) şi vinurile din struguri saturate
cu dioxid de carbon                                68500,0
Accizele la bere                                   17500,0
Accizele la produsele din tutun şi tutun
nefermentat                                        44100,0
Accizele la bijuterii (inclusiv cu briliante)      5000,0
Accizele la benzină şi motorină                    443000,0
Accizele la alte mărfuri                           6600,0
Accizele la autoturisme                            24500,0
Taxele rutiere speciale, total                     46300,0
Taxa de trecere pe drumurile Republicii
Moldova a vehiculelor neînmatriculate în
republică                                            6600,0
Taxa de folosire a drumurilor, percepută de
la posesorii vehiculelor înmatriculate în
Republica Moldova                                  37200,0
Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru
circulaţia vehiculelor cu sarcina masică pe
osie şi cu gabarite care depăşesc limitele
admise                                               700,0
Taxa de eliberare a autorizaţiilor
(licenţelor) pentru activităţi în  
transportul auto şi gospodăria drumurilor        1800,0
Impozitul privat                                   991,0
Taxa pentru eliberarea licenţelor
(autorizaţiilor)în vederea practicării unui
anumit gen de activitate                           14260,0
Taxa de timbru                                     2000,0
Impozitele asupra comerţului internaţional şi
operaţiunilor externe, total                       265000,0
Taxa vamală                                        8000,0
Tariful vamal la mărfuri şi obiecte importate    57000,0
Taxa pentru procedurile vamale                     17500,0
Taxa specială la mărfuri importate                 170000,0
Încasările consulare                               10000,0
Alte încasări                                        2500,0
1.2. Încasări nefiscale                            156876,0
Veniturile din activitatea de întreprinzător
şi din proprietate, total                          109000,0
Dividendele aferente cotei de participare a
statului în societăţi pe acţiuni                   2000,0
Venitul net al Băncii Naţionale a Moldovei       80000,0
Dobînzile la creditele acordate de la bugetul
de stat                                              25000,0
Plata pentru arenda patrimoniului de stat        500,0
Plata pentru patenta de întreprinzător             1500,0
Taxele şi plăţile administrative, total            5400,0
Taxa de stat pentru acţiunile examinate în
judecătoriile economice                            4200,0
Taxa pentru eliberarea paşapoartelor,
buletinelor de identitate, legitimaţiilor,
certificatelor                                       1200,0
Amenzile şi sancţiunile administrative, total      42476,0
Amenzile şi sancţiunile administrative             4000,0
Amenzile aplicate de poliţia economică           100,0
Amenzile aplicate de Departamentul control
financiar şi revizie de pe lîngă Ministerul
Finanţelor                                           9000,0
Amenzile aplicate de Inspecţia de Stat în
Construcţii                                          100,0
Amenzile aplicate de organele Serviciului
Fiscal de Stat                                     25186,0
Încasările de la confiscări, amenzile şi alte
sancţiuni pecuniare aplicate de Departamentul
Controlului Vamal de pe lîngă Ministerul
Finanţelor                                           1000,0
Încasările de la vînzarea averii şi valutei
confiscate                                           3090,0
2. Veniturile din operaţiunile cu capital          93993,0
2.1. Veniturile din vînzarea capitalului fix
şi din transferurile de capital                    92574,0
Venituri din vînzarea capitalului fix, total       92574,0
Veniturile din privatizare                         85000,0
Încasări de la vînzarea patrimoniului de stat    2000,0
Alte venituri de la vînzarea capitalului fix       5574,0
2.2. Veniturile din vînzarea terenurilor şi
activelor nemateriale, total                       1419,0
Veniturile din vînzarea terenurilor                1419,0
     II.CHELTUIELI, TOTAL                         2453900,0
1. Serviciile de stat cu destinaţie generală       76050,0
[Poziţia modificată prin Legea nr.460-XIV din 24.06.99]
Autorităţile legislative                           14200,0
Parlamentul                                        14200,0
Autorităţile executive                             10100,0
[Poziţia modificată prin Legea nr.460-XIV din 24.06.99]
Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova        1400,0
Cancelaria de Stat                                 8700,0
[Poziţia modificată prin Legea nr.460-XIV din 24.06.99]
Activitatea financiară, bugetar-fiscală şi
de control                                           28500,0
Curtea de Conturi                                  1400,0
Ministerul Finanţelor (organele de control)      27100,0
Serviciile de planificare şi statistică            8095,3
Departamentul Analize Statistice şi
Sociologice                                        8095,3
Autorităţile şi serviciile cu destinaţie
generală neatribuite la alte grupuri               8770,0
Ministerul Economiei si Reformelor               1300,0
Serviciul de Stat de Arhivă                        270,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale
(Desfăşurarea alegerilor locale şi asigurarea
activităţii Comisiei Electorale Centrale)          7000,0
Centrul pentru Drepturile Omului                   200,0
Organele administrative                            6384,7
Direcţia pentru politica de cadre de pe
lîngă Guvern                                       230,0
Ministerul Economiei şi Reformelor               1680,0
Ministerul Finanţelor                              3040,0
Departamentul Analize Statistice şi
Sociologice                                        1084,7
Departamentul Relaţii Naţionale şi
Funcţionarea Limbilor                              270,0
Serviciul de Stat şi Arhivă                        80,0
2. Activitatea externă                             44000,0
Colaborarea internaţională                         16000,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale           16000,0
Relaţiile culturale, ştiinţifice şi
informaţionale internaţionale                      70,0
Ministerul Afacerilor Externe                      70,0
Misiunile diplomatice                              25600,0
Ministerul Afacerilor Externe                      25600,0
Organele administrative                            2330,0
Ministerul Afacerilor Externe                      2330,0
3. Apărarea naţională                              50000,0
Armata Naţională                                   50000,0
Ministerul Apărării                                50000,0
4. Curtea Constituţională şi autorităţile
judecătoreşti                                        22370,0
[Titlul poziţiei 4 modificat prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
Curtea Constituţională                             700,0
Curtea Constituţională                             700,0
Instanţele judecătoreşti                           9960,0
Curtea Supremă de Justiţie                         1270,0
Judecătoria Economică                              990,0
Ministerul Justiţiei                               7700,0
Procuratura                                        10000,0
Procuratura Generală                               10000,0
Autorităţile judecătoreşti neatribuite la
alte grupuri                                         1000,0
Consiliul Suprem al Magistraturii                  250,0
Ministerul Justiţiei                               750,0
Organele administrative                            710,0
Ministerul Justiţiei                               710,0
[Se declară neconstituţional pct.4 în partea referitoare la includerea]
[Curţii Constituţionale în "Autorităţile judecătoreşti" prin Hot. Curţii Constituţionale nr.19 din 29.04.99]
5. Menţinerea ordinii publice şi securitatea
naţională                                            131800,0
Organele afacerilor interne                        73600,0
Ministerul Afacerilor Interne                      73600,0
Penitenciarele                                     21200,0
Ministerul Justiţiei                               21200,0
Organele securităţii naţionale                     29000,0
Ministerul Securităţii Naţionale                   26000,0
Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat             3000,0
Protecţia civilă şi situaţiile excepţionale        8000,0
Departamentul Protecţie Civilă şi
Situaţii Excepţionale                              8000,0
6. Învăţămîntul                                    156934,0
[Poziţia modificată prin Legea nr.547-XIV din 23.07.99]
Învăţămîntul mediu                                 83720,0
[Poziţia modificată prin Legea nr.547-XIV din 23.07.99]
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Prelucrătoare                                      100,0
Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei                   79580,0
Ministerul Culturii                                1490,0
[Poziţia modificată prin Legea nr.547-XIV din 23.07.99]
Direcţia de management a Proiectului reformei
învăţămîntului preuniversitar                      2550,0
Învăţămîntul superior                              57364,0
Ministerul Finanţelor                              560,0
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Prelucrătoare                                      9950,0
Ministerul Sănătăţii                               10200,0
Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei                   32390,0
Ministerul Culturii                                4214,0
Academia de Administrare Publică de pe lîngă
Guvern                                               50,0
Învăţămîntul postuniversitar                       7140,0
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Prelucrătoare                                      140,0
Ministerul Sănătăţii                               5370,0
Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei                   1000,0
Academia de Administrare Publică de pe lîngă
Guvern                                               630,0
Cursurile şi instituţiile de perfecţionare a
cadrelor                                             2120,0
Ministerul Finanţelor                              100,0
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Prelucrătoare                                      100,0
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi  
Familiei                                             20,0
Ministerul Sănătăţii                               495,0
Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei                   1340,0
Ministerul Justiţiei                               65,0
Instituţiile şi activităţile în domeniul
învăţămîntului neatribuite la alte grupuri         5780,0
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Prelucrătoare                                      60,0
Ministerul Sănătăţii                               15,0
Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei                   5630,0
Ministerul Culturii                                75,0
Organele administrative                            810,0
Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei                   810,0
7. Cercetările ştiinţifice                         27400,0
8. Cultura, arta, cultele, sportul şi
acţiunile pentru tineret                           40280,0
Activitatea în domeniul culturii                   12560,0
Ministerul Economiei şi Reformelor               370,0
Ministerul Sănătăţii                               190,0
Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei                   110,0
Ministerul Culturii                                11520,0
Centrul Naţional de Cinematografie               200,0
Societatea Orbilor                                 130,0
Societatea Surzilor                                40,0
Televiziunea şi radiodifuziunea                    20440,0
Consiliul Coordonator al Audiovizualului         300,0
Compania de Stat "Teleradio-Moldova"             20140,0
Presa periodică şi editurile                       690,0
Ministerul Culturii                                372,0
Fondul pentru susţinerea redacţiilor, total        318,0
inclusiv:
Redacţia revistei "Alunelul"                       106,0
Redacţia revistei "Noi"                            106,0
Redacţia revistei "Florile Dalbe"                  106,0
Sportul şi acţiunile pentru tineret                5330,0
Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei                   5330,0
Instituţiile şi acţiunile privind cultura,
arta, cultele şi sportul neatribuite la alte
grupuri                                              920,0
Ministerul Culturii                                765,0
Departamentul Relaţii Naţionale şi
Funcţionarea Limbilor                              80,0
Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor     50,0
Consiliul Biblioteconomic Naţional                 25,0
Organele administrative                            340,0
Ministerul Culturii                                340,0
9. Ocrotirea sănătăţii                             157300,0
Spitalele                                            101140,0
Ministerul Sănătăţii                               91940,0
Calea Ferată din Moldova                           5560,0
Asociaţia Curativ Sanatorială şi de Recuperare
a Cancelariei de Stat                              3640,0
Policlinicile, ambulatoriile şi punctele
felcero-obstetricale                               4205,0
Ministerul Sănătăţii                               2300,0
Calea Ferată din Moldova                           150,0
Asociaţia Curativ-Sanatorială şi de Recuperare
a Cancelariei de Stat                              1755,0
Serviciile şi instituţiile sanitare
epidemiologice şi de profilaxie                    19210,0
Ministerul Sănătăţii                               17000,0
Calea Ferată din Moldova                           250,0
Asociaţia Curativ-Sanatorială şi de Recuperare
a Cancelariei de Stat                              1960,0
Medicamentele, articolele de uz medical şi
protezare eliberate cu înlesniri în
conformitate cu legislaţia în vigoare              5370,0
Ministerul Sănătăţii                               4850,0
Asociaţia Curativ-Sanatorială şi de Recuperare
a Cancelariei de Stat                              520,0
Instituţiile şi serviciile din domeniul
ocrotirii sănătăţii neatribuite la alte
grupuri                                              26875,0
Ministerul Sănătăţii                               14035,0
Calea Ferată din Moldova                           40,0
Asociaţia Curativ-Sanatorială şi de Recuperare
a Cancelariei de Stat                              400,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale           12400,0
Organele administrative                            500,0
Ministerul Sănătăţii                               500,0
10. Asigurarea şi susţinerea socială               491536,0
Pensiile militarilor                                 52070,0
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei                                             10000,0
Ministerul Justiţiei                               930,0
Ministerul Apărării                                23460,0
Ministerul Afacerilor Interne                      14630,0
Ministerul Securităţii Naţionale                   3050,0
Pensiile şi indemnizaţiile lucrătorilor din
instanţele judecătoreşti şi din procuratură        1340,0
Curtea Constituţională                             50,0
Curtea Supremă de Justiţie                         450,0
Judecătoria Economică                              50,0
Procuratura Generală                               250,0
Ministerul Justiţiei                               540,0
Instituţiile asigurării sociale                    9250,0
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei                                             9250,0
Pensiile participanţilor la lichidarea
consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl      5000,0
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei                                             5000,0
Suplimentele la pensiile persoanelor
reabilitate                                          700,0
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei                                             700,0
Organele administrative                            700,0
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei                                             700,0
Instituţiile şi serviciile din domeniul
asigurării şi susţinerii sociale neatribuite
la alte grupuri                                      8576,0
Ministerul Finanţelor                              10,0
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Prelucrătoare                                      60,0
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei                                             6070,0
Ministerul Sănătăţii                               130,0
Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei                   2280,0
Ministerul Culturii                                26,0
Transferurile pentru susţinerea bugetului
asigurărilor sociale de stat                       96400,0
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei                                             96400,0
Compensaţiile şi indemnizaţiile nominative       85300,0
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei                                             85300,0
Compensarea pierderilor suportate de
întreprinderile complexului termoenergetic
în legătură cu furnizarea energiei electrice
şi termice către populaţie                         200000,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale           200000,0
Subvenţionarea dobînzii la creditele bancare
preferenţiale acordate populaţiei şi
cooperativelor de construcţie a locuinţelor      10000,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale           10000,0
Pensii sociale                                       22200,0
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei                                             22200,0
11. Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria
piscicolă şi gospodăria apelor                     111650,0
Agricultura                                          83600,0
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Prelucrătoare                                      8150,0
Inspectoratul de Stat pentru Carantină
Fitosanitară                                         450,0
Fondul pentru susţinerea sectorului agrar        75000,0
Gospodăria silvică                                 2300,0
Asociaţia de Stat pentru Silvicultură
"Moldsilva"                                          2300,0
Gospodăria apelor                                  9500,0
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Prelucrătoare (Concernul Republican
pentru Gospodăria Apelor "Apele Moldovei")       9500,0
Activităţile şi serviciile din agricultură,
gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi
gospodăria apelor neatribuite la alte grupuri    14500,0
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Prelucrătoare (Institutul de Proiectare
"Acvaproiect")                                     1900,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale           6200,0
Direcţia pentru Implementarea Primului Proiect
Agricol                                              6400,0
Organele administrative                            1750,0
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Prelucrătoare                                      1750,0
12. Protecţia mediului şi hidrometeorologia      6000,0
Protecţia mediului                                 2100,0
Ministerul Mediului                                2100,0
Hidrometeorologia                                  3600,0
Serviciul "Hidrometeo"                             3600,0
Organele administrative                            300,0
Ministerul Mediului                                300,0
13. Industria şi construcţiile                     1980,0
Industria extractivă                               600,0
Asociaţia de Stat de Producţie pentru
Explorări Geologice "AGeoM"                      600,0
Activităţile şi serviciile din domeniul
industriei şi construcţiilor neatribuite la
alte grupuri                                         740,0
Ministerul Dezvoltării Teritoriului,
Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale           320,0
Societatea Surzilor                                300,0
Sosietatea Invalizilor                             120,0
Organele administrative                            640,0
Ministerul Industriei şi Comerţului                640,0
14. Transporturile, gospodăria drumurilor,
comunicaţiile şi informatica                       77100,0
Transportul naval                                  200,0
Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor     200,0
Gospodăria drumurilor                              73200,0
Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor     63400,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale           9800,0
Comunicaţiile şi informatica                       300,0
Serviciul de curieri speciali                      300,0
Serviciile din domeniul transporturilor,
telecomunicaţiilor şi informaticii neatribuite
la alte grupuri                                      2400,0
Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor     2400,0
Organele administrative                            1000,0
Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor     1000,0
15. Gospodăria comunală şi gospodăria de
exploatare a fondului de locuinţe                  1210,0
Gospodăria de exploatare a fondului de
locuinţe                                             50,0
Agenţia Naţională pentru Servicii privind
Spaţiul Locativ şi Bunurile Imobiliare             50,0
Gospodăria comunală                                100,0
Ministerul Dezvoltării Teritoriului,
Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale           100,0
Activitatea sanitară, inclusiv controlul
asupra poluării mediului                           260,0
Ministerul Dezvoltării Teritoriului,
Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale           260,0
Activităţile şi serviciile gospodăriei
comunale şi ale gospodăriei de exploatare
a fondului de locuinţe neatribuite la alte
grupuri                                              150,0
Ministerul Dezvoltării Teritoriului,
Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale           150,0
Organele administrative                            650,0
Ministerul Dezvoltării Teritoriului,
Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale           650,0
16. Complexul pentru combustibil şi energie      150,0
Organele administrative                            150,0
Departamentul Energetică, Resurse Energetice
şi Combustibil                                     150,0
17. Serviciul datoriei de stat                     691000,0
Serviciul datoriei de stat interne                 340000,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale           340000,0
Serviciul datoriei de stat externe                 351000,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale           351000,0
18. Completarea rezervelor de stat               6500,0
Tezaurul de stat                                   1800,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale           1800,0
Rezervele materiale de stat                        3100,0
Direcţia Generală pentru Rezervele
Materiale de pe lînga Guvern                       3100,0
Alte servicii pentru deservirea rezervelor
de stat                                              1600,0
Ministerul Finanţelor                              500,0
Direcţia Generală pentru Rezervele Materiale
de pe lînga Guvern                                 1100,0
19. Alte servicii legate de activitatea
economică                                          15440,0
Alte servicii legate de activitatea economică    14530,0
Ministerul Economiei şi Reformelor               180,0
Departamentul Standarde, Metrologie şi
Supraveghere Tehnică                               600,0
Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare
şi Geodezie                                        8800,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale
(Contribuţia Guvernului la Proiectul reformei
cheltuielilor sectorului social)                   150,0
Fondul de investiţii sociale                       1200,0
Agenţia pentru Implementarea Proiectului de
Finanţare Rurală                                   500,0
Agenţia Naţională pentru Atragerea
Investiţiilor                                        100,0
Oficiul de Implementare a Primului Proiect de
Cadastru                                             3000,0
Organele administrative                            910,0
Departamentul Standarde, Metrologie şi
Supraveghere Tehnică                               150,0
Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare
şi Geodezie                                        530,0
Comisia de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de
Valoare                                              230,0
20. Cheltuielile neatribuite la alte grupuri
principale                                           320200,0
[Poziţia modificată prin Legea nr.547-XIV din 23.07.99]
[Poziţia modificată prin Legea nr.460-XIV din 24.06.99]
Fondul de rezervă al Guvernului                    20000,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale           20000,0
Transferurile la bugetele locale                   189300,0
[Poziţia modificată prin Legea nr.460-XIV din 24.06.99]
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale           189300,0
[Poziţia modificată prin Legea nr.460-XIV din 24.06.99]
Transferurile pentru editarea Monitorului
Oficial al Republicii Moldova şi actelor
normative                                            700,0
Fondul pentru editarea Monitorului Oficial
al Republicii Moldova şi actelor normative       700,0
Cheltuielile neatribuite la alte grupuri           110200,0
[Poziţia modificată prin Legea nr.547-XIV din 23.07.99]
[Poziţia modificată prin Legea nr.460-XIV din 24.06.99]
Ministerul Finanţelor                              3300,0
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale           9100,0
Fondul pentru indexarea cheltuielilor
sistemului bugetar                             97700,0
[Poziţia modificată prin Legea nr.547-XIV din 23.07.99]
[Poziţia modificată prin Legea nr.460-XIV din 24.06.99]
Ministerul Finanţelor - acţiuni generale
(Realizarea proiectului  "Pieţele financiare
internaţionale şi gestionarea datoriei
externe")                                      100,0
21. Investiţiile capitale                      65000,0
Investiţiile capitale                          65000,0
Fondul investiţiilor capitale                  65000,0
22. Creditarea netă                            -40000,0
III. DEFICIT                                   200000,0
---------------------
Notă:
    Finanţarea Cancelariei  de Stat, Ministerului Securităţii Naţionale, Companiei  de  Stat  "Teleradio-Moldova",  precum  şi  transferurile  la bugetele  locale  se  vor  efectua proporţional  pînă  la  reorganizarea organelor menţionate şi încheierea reformei administrativ-teritoriale.
Notă: Anexa nr.1 rectificată prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99.
          Vezi anexa nr.5 a Legii nr.660-XIV din 04.11.99
Modificat
Anexa nr.2
Lista impozitelor şi taxelor la bugetul de stat şi la
bugetele locale
---------------------------------------+----------------------+---------------------
  Impozite, taxe şi alte încasări          |Bugetul de stat    |Bugetele locale
---------------------------------------+----------------------+--------------------
          1                                  |         2         |       3
---------------------------------------+----------------------+--------------------
1. Impozitul pe venitul din activitatea
    de întreprinzător                                   *             *
2. Impozitul pe venitul din salariu                                *
3. Impozitul pe bunurile imobiliare:
  - ale persoanelor juridice                                        *
  - ale persoanelor fizice                                          *  
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile
produse şi la serviciile prestate pe
teritoriul Republicii Moldova                          *             *
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile
importate                                              *
6. Accizele                                            *
7. Impozitele asupra comerţului inter-
naţional şi operaţiunilor externe:
  - tariful vamal la mărfurile şi obi-
ectele importate                                       *
  - taxa vamală                                         *
  - plata pentru executarea procedurilor
    vamale                                              *
  - încasările consulare                                *
  - taxa specială la mărfurile importate              *
  - alte încasări                                       *
8. Impozitul funciar:
  - impozitul funciar pe terenurile cu
    destinaţie agricolă                                             *
  - impozitul funciar pe terenurile cu
    o altă destinaţie decît cea agricolă                            *
  - impozitul funciar încasat de la per-
    soanele fizice                                                    *
9. Taxele pentru resursele naturale:
  - taxa pentru folosirea resurselor
    minerale                                                          *
  - taxa pentru lemnul eliberat pe picior
    (venitul silvic)                                                  *  
  - taxa pentru apă                                                 *
10. Taxa de stat:
  - pentru cauzele examinate în judecă-
    toriile economice                                   *
  - pentru cauzele examinate în alte
    instanţe judecătoreşti şi pentru
    întocmirea documentelor                                         *
11. Veniturile încasate din operaţiunile
    cu capital:
  - veniturile din privatizarea întreprin-
    derilor de stat şi a fondurilor fixe                *             *
  - veniturile din vînzarea locuinţelor
    de stat către cetăţeni                                          *
  - veniturile din vînzarea pămîntului                *             *
  - veniturile din vînzarea patrimoniului
    de stat                                             *             *
  - alte venituri din vînzarea capita-
    lului fix                                             *      *
12. Taxele şi alte încasări pentru fondul
    rutier:
  - taxa de trecere pe drumurile Repub-
    licii Moldova a vehiculelor  neînma-
    triculate în republică                              *
  - taxa de folosire a drumurilor perce-
   pută de la posesorii de vehicule în-
    matriculate în Republica Moldova                  *
  - taxa de eliberare a autorizaţiilor
    pentru circulaţia vehiculelor cu
    sarcină masică pe osie şi cu gaba-
    rite care depăşesc limitele admise                *
  - taxa de eliberare a autorizaţiilor
    (licenţelor) pentru activităţi în
    transportul auto şi gospodăria dru-
    murilor                                             *
  - amenzile pentru deteriorarea drumu-
    rilor, construcţiilor şi utilajelor
    rutiere                                             *
13. Impozitul privat                                    *      *
14. Impozitele şi taxele încasate în
    conformitate cu Legea nr.186-XIII  
    din 19 iulie 1994 privind impozitele
    şi taxele locale                                                  *
15. Venitul net al Băncii Naţionale a
    Moldovei                                            *
16. Alte taxe şi încasări:
  - dividendele aferente cotei de par-
    ticipare a statului în societăţile
    pe acţiuni                                          *
  - arenda pentru terenurile cu desti-
    naţie agricolă                                                    *
  - arenda pentru terenurile cu altă
    destinaţie decît cea agricolă                                   *
  - arenda pentru patrimoniul de stat                 *             *
  - arenda pentru resursele naturale                  *             *
  - taxa pentru patentă de întreprinzător             *             *
  - 25 la sută din salariul persoanelor
    care fac serviciul de alternativă                   *
  - taxa de timbru                                      *
  - plata pentru eliberarea licenţelor
    (autorizaţiilor) pentru dreptul de a
    practica un anumit gen de activitate              *             *
  - taxa pentru eliberarea autorizaţiilor
    de deschidere şi de prelungire a
    termenului de activitate a reprezen-
    tanţelor firmelor, băncilor şi orga-
    nizaţiilor străine                                  *
  - taxa pentru efectuarea expertizei
    ecologice                                           *
  - încasările de la vînzarea averii şi
    valutei confiscate                                  *             *
  - încasările diferenţei la tarifele
    pentru energia termică livrată  
    consumatorilor                                      *
  - încasările veniturilor întreprinderi-
    lor concernului "Moldova-Gaz" obţinute
    în urma includerii în tariful la gaze-
    le naturale în anii 1997-1998 a mijloa-
    celor destinate serviciului datoriei de
    stat externe                                        *
[Subalin. introdus prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
  - încasările veniturilor întreprinderi-
    lor concernului "Moldova-Gaz" obţinute
    în urma includerii în tariful la gaze-
    le naturale în anul 1999 a mijloacelor
    destinate serviciului datoriei de stat
    externe                                             *
[Subalin. introdus prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
  - încasările de la vînzarea cărţilor
    de imobil                                           *
  - taxa pentru eliberarea de paşapoarte
    şi buletine de identitate, legiti-
    maţii, certificate                                  *
  - plăţile încasate de la persoanele
    internate în punctele medicale de
    dezalcoolizare                                                  *
  - încasările mijloacelor speciale ale
    instituţiilor bugetare                              *             *
  - dobînzile la creditele acordate de
    la bugetul de stat                                  *
  - restituirea mijloacelor primite şi
    neutilizate de instituţii şi organi-
    zaţii în anul precedent                             *             *
  - plata pentru întreţinerea copiilor
    în şcoli-internat                                   *             *
  - plata pentru întreţinerea copiilor
    în instituţiile preşcolare şi plata
    pentru instruirea copiilor în şcoli-
    le muzicale şi de arte plastice,    
    finanţate de la bugetele locale                                 *
  - taxa de înregistrare a asociaţiilor
    obşteşti şi a mijloacelor de infor-
    mare în masă                                        *
  - amenzile şi sancţiunile administrative            *             *
  - amenzile aplicate de poliţia economică            *
  - veniturile provenite de la confiscări,
    amenzile şi alte sancţiuni pecuniare
    aplicate de Departamentul Controlului
    Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor           *
  - amenzile aplicate de Inspecţia de Stat
    în Construcţii                                      *
  - amenzile aplicate de Departamentul
    control financiar şi revizie de pe
    lîngă Ministerul Finanţelor                         *
  - amenzile aplicate de garda financiară             *
[Subalin. introdus prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
  - amenzile aplicate de organele Servi-
    ciului Fiscal de Stat                               *
  - amenzile aplicate de organele Minis-    
    terului Securităţii Naţionale                       *
  - amenzile aplicate de Curtea de Conturi            *
  - amenzile aplicate pentru nerepatrierea
    la termen a încasărilor valutare                    *
  - alte încasări                                       *      *
17. Granturi                                            *
[Poziţia 17 introdusă prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
---------------------
    Notă:
    Asteriscul indică  bugetul  la care se varsă impozitele,  taxele  şi alte încasări.
                                                    Anexa nr. 3
Normativele defalcărilor din veniturile
regularizatoare la bugetele locale
------------------------------------------------------------------------    
                               |        Defalcări, în procente
                               |--------------------------------------------
   Unitatea administrativ-   |din impozitul   |din taxa pe    |din impozitul
        teritorială            |pe venitul din  |valoarea adă-  |funciar încasat
                               |activitatea de  |ugată la măr-  |de la persoane
                               |întreprinzător  |furile produ-  |juridice
                               |                |se în ţară     |
------------------------------------------------------------------------
    Judeţul:
    Bălţi                               50          10              100
    Cahul                               50          30              100
    Chişinău                            50          30              100
    Edineţ                              50          20              100
    Lăpuşna                             50          30             100
    Orhei                               50          30              100
    Soroca                              50          30              100
    Tighina                             50          30              100
    Ungheni                             50          30              100
    Municipiul Chişinău               40          10              100
    Unitatea teritorială
    autonomă Găgăuzia                 70          30              100
[Anexa nr.3 în redacţia Legii nr.460-XIV din 24.06.99]
Anexa nr. 4
Pronosticul defalcărilor la bugetul de stat
din impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător
şi din taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse în ţară
------------------------------------------------------------------------
                                  |       Defalcări, mii lei
                                  |---------------------------------------
    Unitatea administrativ-     |din impozitul   |din taxa pe     | total
        teritorială               |pe venitul din  |valoarea adă-   |
                                  |activitatea de  |ugată la măr-   |
                                  |întreprinzător  |furile produse  |
                                  |                |   în ţară      |
------------------------------------------------------------------------
    Judeţul:
    Bălţi                                   10802     72875         83677
    Cahul                                  2661       11924         14585
    Chişinău                               4767       21572         26339
    Edineţ                                 4379       36828         41207
    Lăpuşna                                1728        6854          8582
    Orhei                                  3824       18585         22409
    Soroca                                 3030       19240         22270
    Tighina                                1794       7934          9728
    Ungheni                                3090       17129         20219
    Municipiul Chişinău                   59024      296478        355502
    Unitatea teritorială
    autonomă Găgăuzia                    1321       11200         12521
[Anexa nr.4 în redacţia Legii nr.460-XIV din 24.06.99]
Anexa nr. 5
Transferurile de la bugetul de stat
către bugetele locale
---------------------------------------------------------------------
    Unitatea administrativ-       |   Cuantumul transferurilor,
        teritorială                 |           mii lei            
---------------------------------------------------------------------
    Judeţul:
    Bălţi                                     36500
    Cahul                                   15300
    Chişinău                                32470
    Edineţ                                   6500
    Lăpuşna                                 17840
    Orhei                                   19490
    Soroca                                   9070
    Tighina                                 13700
    Ungheni                                 18950
    Municipiul Chişinău                      7080
    Unitatea teritorială
    autonomă Găgăuzia                       12400
[Anexa nr.5 în redacţia Legii nr.460-XIV din 24.06.99]
Anexa nr. 6
L I S T A
organismelor şi acordurilor internaţionale pentru
care mărfurile şi serviciile se livrează
fără taxa pe valoarea adăugată
    1. Programele, fondurile şi organizaţiile Naţiunilor Unite.
    2. Fondul Monetar Internaţional.
    3. Banca Mondială.
    4. Reprezentanţa O.S.C.E. în Republica Moldova.
   5. Centrul de  Informare  şi Documentare al Consiliului Europei  în Republica Moldova.
    6. Alianţa Franceză din Moldova.
    7. Filiala biroului  Asociaţiei Universităţilor Parţial sau Integral de Limbă Franceză - Universitatea Reţelelor de Expresie Franceză.
    8. Fundaţia Soros-Moldova,  pentru programele de cultură, învăţămînt şi ştiinţă.
    9. Acordul dintre  Guvernul  Republicii Moldova şi  Guvernul  S.U.A. referitor la cooperarea tehnică.
    10. Acordul dintre  Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană referitor la programul TACIS.
    11. Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Germaniei privind cooperarea tehnică.
    12. Acordul dintre   Guvernul   Republicii   Moldova   şi   Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea tehnică.
    13. Memorandumul  de  cooperare tehnică dintre  Guvernul  Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos.
    14. Programele  umanitare  realizate   prin  intermediul  Federaţiei Internaţionale  a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie,  precum şi  prin  acordurile  bilaterale  între Societatea de  Cruce  Roşie  din Moldova şi societăţile naţionale de Cruce Roşie ale altor ţări.
[Pct.14 introdus prin Legea nr.344-XIV din 07.04.99]
Anexa nr. 7
L I S T A
mărfurilor pentru copii scutite de taxa pe valoarea adăugată
    1. Alimentaţia pentru copiii în vîrstă de pînă la 1 an.
    2. Formule lactate adaptate.
    3. Sucuri omogenizate.
    4. Manuale şcolare, literatură şi publicaţii periodice pentru copii.
Anexa nr. 8
L I S T A
mărfurilor şi obiectelor de uz personal a căror introducere
pe teritoriul Republicii Moldova la o singură trecere
a frontierei de stat de către persoanele fizice se efectuează
fără achitarea taxei pe valoarea adăugată şi a taxei vamale
-----------+-------------------------------------------------------+----------------------------
  Codul      |                 Marfa                                  |Cantitatea
  mărfii     |                                                        |
-----------+-------------------------------------------------------+----------------------------
2203            Bere fabricată din malţ                                 5 litri
2204-220890   Vinuri naturale din struguri, inclusiv vinuri
                alcoolizate; must din struguri, altul decît cel  
                de la poziţia nr.2009; vermuturi; băuturi alco-
                olice tari, lichioruri şi alte băuturi spirtoase        1 litru
2402            Ţigări de foi, trabucuri şi ţigări din tutun sau        200        
                din substituenţi de tutun                               bucăţi
42              Obiecte din piele; articole de voiaj, genţi şi          1
                alte produse similare                                   unitate
61              Articole de îmbrăcăminte şi accesorii de îmbră-       1
                căminte tricotate                                         unitate
62              Articole de îmbrăcăminte şi accesorii de îmbră-       1
                căminte, altele decît cele tricotate                    unitate
64              Încălţăminte                                              2 unit.
8452, 8470    Maşini de calcul                                        1 unit.
85              Aparate de înregistrat şi de reprodus sunetele        1 unita-
                şi imaginea de televiziune                              te din      
                                                                          grupă
9004, 9006,   Instrumente şi aparate optice, fotografice,             1 unita-
9018, 9019,   cinematografice                                         te din
9021                                                                    grupă
91              Ceasuri                                                   1 uni-      
                                                                          tate
----------------------
    Note:
    1. Prezenta listă se stabileşte pentru 1 persoană.
    2. La trecerea  frontierei  vamale a Republicii  Moldova,  persoanei fizice  i se permite introducerea în ţară fără achitarea taxelor vamale, a  obiectelor  de  igienă personală, a parfumeriei  şi  cosmeticelor,  a medicamentelor de strictă necesitate personală.
Anexa nr. 9
Lista mărfurilor (producţiei)
supuse accizelor
---------------------------------------+--------------------------+------------------------
        Mărfurile (producţia)           |Unitatea de măsură    | Cotele acci-      
                                          |                        | zelor, în lei
---------------------------------------+--------------------------+------------------------
                1                         |         2              |       3
---------------------------------------+--------------------------+------------------------
1. Votcă                                     sticlă 0,5 l                2,00
2. Lichioruri, băuturi spirtoase,
    inclusiv băuturi tari naţionale           sticlă 0,5 l                0,75
3. Toate tipurile de alcool (de 100%),
    cu excepţia celor folosite în me-
    dicină, farmacologie, veterinărie  
   şi parfumerie, fracţia eteroalde-
    hidă, alcoolul denaturat                  dal                         90,00
4. Vinuri naturale din struguri              sticlă 0,7 l                0,40
5. Vinuri tari din struguri                  sticlă 0,7 l                0,50
6. Băuturi spumoase slab alcoolizate
    din struguri, fructe şi pomuşoare,
    cu o concentraţie de alcool în
    funcţie de volum de pînă la  8,5%
    vol                                         sticlă 0,75 l               0,30
7. Vin - materie primă pentru fabri-
    carea vinurilor  naturale;
    vinuri naturale în vrac                   dal                         6,00
[Poziţia 7 modificată prin Legea nr.538-XIV din 23.07.99]
8. Vin - materie primă pentru fabri-
    carea vinurilor tari; vinuri tari
    în vrac                                   dal                         7,00
[Poziţia 8 modificată prin Legea nr.538-XIV din 23.07.99]
9. Vinuri din struguri saturate cu
    dioxid de carbon:
    - naturale, spumoase                      sticlă 0,75 l               1,00
   - clasice sticlă                          0,75 l                      1,50
10. Divin (coniac):
    - vîrsta de pînă la 6 ani                 sticlă 0,5 l                4,00
    - vîrsta de peste 6 ani                   sticlă 0,5 l                7,00
11. Alte produse vinicole, conservate
    ce conţin alcool;
    must din struguri sulfitat şi ar-
    monizat (cu excepţia celui folosit
    pentru fabricarea producţiei    
    nealcoolice); vin - materie primă
    din fructe, vin - materie primă
    din struguri şi fructe cu proporţie
    a vinului din struguri de pînă la
    50%, vin din struguri şi mere, vin  
    din fructe şi pomuşoare                   litrul                      0,10
12. Bere:
   - de butoi                                 litrul                      0,40
   - în sticlă, la cutie                      litrul                      0,80
13. Produse din tutun:
   - ţigări de foi, trabucuri                 1000 bucăţi                 800,00
   - ţigări cu filtru:
   cu lungimea 81 mm şi mai mult            1000 bucăţi                 15,00
   cu lungimea mai mică de 81 mm            1000 bucăţi                 7,00
   - ţigări fără filtru                       1000 bucăţi                 3,00
   - ţigări cu filtru importate cu                                        2 dolari    
   lungimea de 81 mm şi mai mult            1000 bucăţi                 S.U.A
[Poziţia completată prin Legea nr.586-XIV din 30.07.99]
15. Bijuterii:
    - din metale preţioase:
    aur cu titlul de pînă la 600              gramul                      20,00
    aur cu titlul 600 şi mai mult             gramul                      40,00
    argint                                      gramul                      1,50
    - cu masa briliantelor pînă la:
    0,1 carate                                articolul                   50,00
    0,3 carate                                articolul                   100,00
    0,8 carate                                articolul                   170,00
    mai mult de 0,8 carate                    articolul                   340,00
[Poziţia 15 în redacţia Legii nr.586-XIV din 30.07.99]
14. Tutun nefermentat                         tona                        2000,00
16. Benzină auto                              tona                        1200,0
17. Motorină şi alt combustibil folosit
    în transport, cu exepţia gazului          tona                        500,00
[Poziţia 17 modificată prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
18. Autoturisme cu capacitatea
    motorului (în cm3):
    de pînă la 1500 inclusiv                  bucata                      2300,00
    de la 1500 pînă la 1750 inclusiv        bucata                      3100,00
    de la 1750 pînă la 2000 inclusiv        bucata                      4050,00
    de la 2000 pînă la 2250 inclusiv        bucata                      5900,00
    de la 2250 pînă la 2500 inclusiv        bucata                      7400,00
    de la 2500 pînă la 2750 inclusiv        bucata                      9300,00
    de la 2750 pînă la 3000 inclusiv        bucata                      11600,00
    de peste 3000                             bucata                      14500,00
19. Cafea boabe                               tona                        1000,00
20. Cafea rîşnită şi ness                     tona                        1200,00
21. Îmbrăcăminte din blană naturală
    (de nurcă, vulpe polară, vulpe,
    samur)                                    valoarea în lei             25%
22. Receptoare de televiziune;
    magnetofoane şi alte aparate
    pentru înregistrarea sunetelor;
    aparate video de înregistrat sau
    de reprodus:
    - televizoare color cu diagonala
    (în ţoli, un ţol = 25,4 mm) de:                                       20 dol.
    pînă la 14 inclusiv                       bucata                      S.U.A.
    de la 14,1 pînă la 20 inclusiv            bucata                      25 dol.    
                                                                            S.U.A.
    de la 20,1 pînă la 24 inclusiv            bucata                      30 dol.    
                                                                            S.U.A.
    de la 24,1 pînă la 28 inclusiv            bucata                      50 dol.    
                                                                            S.U.A.
    peste 28                                  bucata                      65 dol.    
                                                                            S.U.A.
    - televizoare cu videomagnetofon        bucata                      50 dol.    
                                                                            S.U.A.
    - videomagnetofoane                       bucata                      15 dol.    
                                                                            S.U.A.
    - camere de luat vederi                   bucata                      55 dol.    
                                                                            S.U.A.
    - centre muzicale                         bucata                      25 dol.    
                                                                            S.U.A.
    - amplificatoare                          bucata                      30 dol.    
                                                                            S.U.A.
    - magnetofoane                            bucata                      10 dol.    
                                                                            S.U.A.
    - radiomagnetofoane                       bucata                      10 dol.    
                                                                            S.U.A.
    - radiomagnetofoane auto                bucata                      10 dol.    
                                                                            S.U.A.
    - player audio                            bucata                      10 dol.    
                                                                            S.U.A.
23. Mobilă de oficiu                          valoarea în lei             10%
24. Mobilă de uz casnic de lux              valoarea în lei             15%
25. Icre negre                                kilogramul                  30,00
26. Icre roşii                                kilogramul                  20,00
27. Parfumuri                                 valoarea în lei             10%
-------------------------------------------------------------------------------
    Note:
    1. Cotele accizelor  indicate  se aplică la importul, indiferent  de ţara  de  origine, şi la exportul mărfurilor (producţiei) de  fabricaţie proprie în ţările membre ale C.S.I. şi la vînzarea lor pe piaţa internă.
    Autoturismele se supun accizelor numai la import.
[Pct.1 modificat prin Legea nr.586-XIV din 30.07.99]
    2. În cazul în  care mărfurile (producţia) supuse accizelor se  vînd în  capacităţi  care  nu  corespund unităţilor de măsură  în  care  sînt stabilite  cotele  accizelor, impozitarea se efectuează pe baza  cotelor aprobate,  recalculîndu-se  volumele în unitatea de măsură dată. În  mod similar,  se efectuează recalcularea accizelor la alcool, în funcţie  de conţinutul de alcool absolut.
    3. Semifabricatele  bijuteriilor  importate de Fabrica de  bijuterii din  Chişinău "Giuvaier" pentru utilizare în procesul de producţie nu se impun cu accize.
    4. Sumele accizelor,  vărsate  la buget pentru alcoolul procurat  şi folosit în medicină, farmacologie şi veterinărie, se trec la decontările cu bugetul.
    5. Lista mărfurilor  specificate în punctele 23 şi 24 (cu  indicarea caracteristicilor tehnice) se aprobă de către Guvern.
[Pct.5 introdus prin Legea nr.639-XIV din 21.10.99]
Modificat
Anexa nr. 10
Tariful vamal pentru mărfurile şi obiectele
de import
Notă: În coloana 3, cuvîntul "ecu" se înlocuieşte cu cuvîntul "euro" conform Legii nr.660-XIV din 04.11.99
-------------------+-------------------------------------------------------+----------------
    Codul mărfii       |   Mărfuri şi obiecte de import            |Taxa vamală,
                       |                                             |în procente
-------------------+-------------------------------------------------------+----------------
          1            |                    2                        |      3
-------------------+-------------------------------------------------------+----------------
01                      Animale vii                                       5
                        din ele:
01011100, 11021000,
01031000, 01041100,
01051100                Animale şi păsări de prăsilă, tineret de
                        păsări de o zi                                    0
02                      Carne şi măruntaie comestibile                    15
03                      Peşte şi crustacee, moluşte şi alte ne-
                        vertebrate acvatice                               15
                        din ele:
0303-0305               Peşte congelat. File de peşte şi carne de
                        peşte. Făină de peşte                             0
04                      Lapte şi produse lactate; ouă de păsări;
                        miere naturală; produse comestibile de
                        origine animală                                   15
                        din ele:
    poziţiile 040210 şi 040221 se exclud;
[Poziţia 040210 exclusă prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
04021011, 04021019    Lapte şi smîntînă concentrate sau cu ada-
                        os de zahăr sau alţi îndulcitori în amba-
                        laje directe, cu conţinut net care să nu
                        depăşească 02,5 kg                                5
[Poziţia 040221 exclusă prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
0407                    Ouă de păsări în scopuri de reproducere
                        şi incubaţie                                      0
05                      Alte produse de origine animală nedenumi-
                        te şi necuprinse în altă parte                    15
                        din ele:
0502                    Păr de porc sau de mistreţ; păr de bursuc
                        şi alte tipuri de păr utilizate la produ-
                        cerea periilor                                    5
06                      Plante vii şi produse de floricultură             15
                        din ele:
                        Material săditor pentru viticultură şi
                        pomicultură                                       0
07                      Legume, plante rădăcinoase şi tuberculi
                        alimentari                                        15
                        din ele:
0701                    Cartofi în stare proaspătă şi refrigeraţi         15
071310                  Mazăre destinată însămînţării                     5
08                      Fructe comestibile; coajă de citrice şi
                        de pepeni                                         15
                        din ele:
080620                  Stafide                                             0
09                      Cafea, ceai, mate şi condimente                 10
                        din ele:
0905                    Vanilie                                             5
0906                    Scorţişoară şi flori de scorţişoară               5
0908                    Nucşoară, condimente din coajă de nucşoa-
                        ră, cardamon                                      5
0909                    Seminţe de anason, de badian, de mărar, de              
                        coriandru, de chimion, de chimen, bace de
                        ienupăr                                           5
10                      Cereale                                           15
                        din ele:
100510                  Porumb pentru sămînţă                             15
11                      Produse ale industriei de morărit; malţ;
                        amidon, inulină, gluten                           5
                        din ele:
1107                    Malţ                                                0
12                      Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi
                        fructe diverse; plante industriale şi me-
                        dicinale; paie şi furaje                          10
                        din ele:
12022000                Arahide                                           0
12101000                Conuri de hamei, proaspete sau uscate,
                        chiar măcinate                                    0
13                      Lac; gume, răşini şi alte seve şi extracte
                        vegetale                                          10
                        din ele:
13023100                Agar-agar                                         0
14                      Material pentru împletituri şi alte produ-
                        se de origine vegetală, nedenumite şi ne-
                        cuprinse în altă parte                            5
15                      Grăsimi şi uleiuri animale şi vegetale;
                        produse ale disocierilor, grăsimi alimen-
                        tare prelucrate; ceară de origine animală
                        sau vegetală                                      15
                        din ele:
1513                   Uleiuri din nuci de cocos (copră), de pal-
                        mier sau de babasu şi fracţiunile lor,
                        chiar rafinate, dar nemodificate chimic         5
1517                    Margarină                                         0
15201000                Glicerină brută, leşii şi ape de glicerină        0
16                      Preparate din carne, din peşte sau din
                        crustacee, moluşte sau alte nevertebrate
                        acvatice                                          15
17                      Zahăr şi produse zaharoase                        15
                        din ele:
170111                  Zahăr din trestie de zahăr                        15
18                      Cacao şi produse preparate din cacao            15
                        din ele:
1801                    Boabe de cacao, întregi sau sparte, crude
                        sau prăjite                                       0
1803                    Pastă de cacao degresată sau nedegresată        0
1804                    Unt, grăsimi şi unt de cacao                      0
1805                    Pudră de cacao, fară adaos de zahăr sau
                        alţi îndulcitori                                    0
19                      Preparate pe bază de cereale, făină, amidon
                        sau lapte; produse de patiserie                   15
20                      Preparate din legume, fructe sau din alte
                        părţi de plante                                   15
                        din ele:
20029030                Tomate preparate sau conservate, cu un con-
                        ţinut de materie uscată egal sau mai mare
                        de 12%, dar care să nu depăşească 30% din
                        greutate*                                         15
20029090                Tomate preparate sau conservate, cu un con-
                        ţinut de materie uscată care să nu depăşea-
                        scă 30% din greutate*                             15
20079939                Pireu de caise, pireu de piersici, importa-
                        te camaterie primă de către întreprinderile            
                        prelucrătoare                                     0
20095090                Suc de tomate*                                    15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    * Tomatele şi  sucul din ele importate ca materie primă în  ambalaje speciale cu greutatea mai mare de 100 kg nu se supun taxei vamale.
20098000                Suc de vişine concentrat (65% Brix), suc de
                        coacăză neagră concentrat (65% Brix), impor-
                        tate ca materie primă de către întreprinde-
                        rile prelucrătoare                                0
200910                  Suc de portocale, concentrat**                  5
200920                  Suc de grapefruit, concentrat**                 5
200930                  Suc din alte citrice, concentrat**                5
200940                  Suc de ananas, concentrat**                     5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ** Sucul importat    ca   materie   primă   pentru   întreprinderile prelucrătoare nu se supune taxei vamale.
21                      Preparate alimentare diverse                      15
                        din ele:
2101                    Extracte, esenţe şi concentrate de cafea        5
22                      Băuturi, lichide alcoolice şi oţeturi             15
                        din ele:
2203                    Bere fabricată din malţ                           1,0        
                                                                            euro/l
2204                    Vinuri din struguri naturale, inclusiv vi-
                        nuri alcoolizate; must din struguri, altul
                        decît cel de la poziţia 2009                      1,32        
                                                                            euro/l
                        din ele:
220430                  Must din struguri (vin - materie primă în
                        vrac)               10
2205                    Vermuturi şi alte vinuri din struguri, aro-
                        matizate cu plante sau cu substanţe aromati-
                        zante                                               1,32        
                                                                            euro/l
2206                    Alte băuturi fermentate (cidru de mere sau
                        de pere, hidromel); amestecuri de  băuturi              
                        fermentate şi băuturi nealcoolice, nedenu-
                        mite şi necuprinse în altă parte                  0,24        
                                                                            euro/l
2207                    Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie
                        de alcool în funcţie de volum de 80% vol
                        mai mult; alcool etilic şi alte băuturi
                        spirtoase denaturate, de orice concentra-       1,0
                        ţie                                                 euro/l
2208                    Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie
                        de alcool în funcţie de volum de pînă           10,0
                        la 80% vol                                        euro/dal
                        din ele:
220810-220890         Rachiuri, lichioruri si alte băuturi spir-        4,0
                        toase                                               euro/l
2209                    Oţet şi înlocuitori de oţet obişnuit din
                        acid acetic                                       5
23                      Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimen-
                        tare; nutreţuri pentru animale                    5
                        din ele:
2301                    Făinuri, prafuri şi pelete din carne, orga-
                        ne, peşte, crustacee                              0
2304000                 Şroturi din soia                                  0
24                      Tutun şi substituenţi de tutun prelucrat        5
                        din ele:
2402                    Ţigări de foi, trabucuri şi ţigarete din
                        tutun sau din substituenţi de tutun               2           
                                                                            euro/1000      
                                                                            bucăţi
25                      Sodiu; sulf; pămînturi şi pietre; ipsos,
                        var şi ciment                                     10
                        din ele:
2501                    Sodiu (inclusiv sare pentru consum şi sare              
                        denaturată) şi clorură de sare pură; apă
                        de mare                                           5
250810                  Bentonit                                          0
251200                  Kizelgur                                          0
2514                    Ardezie                                           15
2523                    Cimenturi hidraulice, cimenturi portland,
                        cimenturi nepulverizate, colorate sau ne-
                        colorate                                          15
253010                  Vermiculite, perlite şi clorite, neexpan-
                        date                                                5
26                      Minereuri, zgură şi cenuşă                        5
27                      Combustibili minerali, uleiuri minerale şi
                        produse rezultate din distilarea acestora;
                        materii bituminoase; ceară minerală             0
28                      Produse chimice anorganice; compuşi orga-
                        nici şi anorganici ai metalelor preţioase,
                        ai metalelor din pămînturi rare şi ai ele-
                        mentelor radioactive sau ai izotopilor          5
29                      Produse chimice organice                          5
                        din ele:
290361000,
290362000,
290369000               Derivaţi halogenaţi ai hidrocarburilor
                        ciclanice                                           0
2920                    Esteri ai altor acizi anorganici şi săru-
                        rile lor; derivaţii lor halogenaţi, sulfo-
                        naţi, nitraţi sau nitrozaţi                       0
2936                    Provitamine şi vitamine naturale sau pro-
                        duse prin sinteză                                 0
2937                    Hormoni naturali sau produşi prin sinteză       0
2939                    Alcaloizi vegetali, naturali sau reproduşi
                        prin sinteză, sărurile, eterii, esterii
                        acestora şi alţi derivaţi                         0
2941                    Antibiotice                                       0
30                      Produse farmaceutice                              0
                        din ele:
3004                    Soluţii perfuzabile:
                        clorură de sodiu cu concentraţia de 0,9%        15
                        glucoză cu concentraţia de 5%                   15
[Poziţia 30 în redacţia Legii nr.660-XIV din 04.11.99]
31                      Îngrăşăminte                                      0
32                      Extracte tanante sau colorante; tanini şi
                        derivaţii lor; coloranţi, pigmenţi şi alte              
                        materii colorante; culori şi vopsele; chit
                        şi masticuri; cerneluri                           15
                        din ele:
3201                    Extracte de tananţi de origine vegetală,
                        tanini şi sărurile lor, eteri, esteri şi
                        alţi derivaţi                                       0
3202                    Produse tanante organice sintetice; produ-
                        se tanante anorganice, preparate tanante
                        care conţin sau nu produse tanante naturale;            
                        preparate enzimatice pentru pretanare           0
3203                    Materiale colorante de origine animală sau
                        vegetală (inclusiv extracte colorante, dar              
                        exclusiv negrul de origine animală), chiar
                        definite chimic                                   0
32041200                Coloranţi acizi, chiar metalizaţi şi prepa-
                        rate bazate pe astfel de coloranţi; colo-
                        ranţi de mordansare şi preparate bazate pe
                        astfel de coloranţi                               0
32041400                Coloranţi direcţi şi preparate bazate pe
                        astfel de coloranţi                               0
32041600                Coloranţi reactivi şi preparate bazate pe
                        astfel de coloranţi                               0
32041900                Altele, inclusiv amestecuri de două sau
                        mai multe materii colorante de la poziţiile            
                        320411 - 320419                                   0
3205                    Lacuri colorate; preparate bazate pe lacuri
                        colorate                                          0
3206                    Alte materii colorante, cu excepţia celor
                        de la poziţiile 3203, 3204, 3205; produse              
                        anorganice de felul celor utilizate ca lu-
                        minofore,   chiar definite chimic                 0
32071090                Pigmenţi, opacifianţi, culori şi alte pre-              
                        parate similare                                   0
32081090,               Alte lacuri şi vopsele                            0
32099000
3210                    Lacuri şi vopsele pe bază de ulei                 0
33                      Uleiuri eterice şi de răşini; produse de
                        parfumerie sau de toaletă şi preparate
                        cosmetice                                         15
                        din ele:
3302                    Amestecuri de substanţe odorizante şi ames-
                        tecuri pe baza uneia sau mai multor din
                        aceste substanţe, de tipul celor utilizate
                        ca materii prime în industrie                     0
3306                    Preparate pentru igiena bucală sau dentară      5
34                      Săpun, produse organice tensioactive, pre-
                        parate pentru spălat, preparate lubrifian-
                        te                                                  5
                        din ele:
34021100, 34021900    Agenţi organici de suprafaţă, anionici,
                        altele                                              0
34029010                Preparate tensioactive                            0
34029090                Preparate pentru spălat rufe şi preparate
                        pentru curăţat                                    15
34031100, 34039100    Preparate pentru tratarea materialelor
                        textile, pieilor, blănurilor sau altor ma-
                        teriale                                             0
3404990                 Cereuri artificiale şi cereuri preparate          0
35                      Substanţe albuminoidale; amidon modificat;
                        cleiuri; enzime                                   5
                        din ele:
350110                  Cazeină                                           0
35030010                Gelatină şi derivatele ei                         0
35051010                Dextrină                                          0
35051090                Amidonuri şi fecule modificate                    0
3507                    Enzime                                            0
36                      Praf de puşcă şi explozivi; articole de
                        pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice;
                        materii inflamabile                               15
37                      Produse fotografice şi cinematografice          5
                        din ele:
370110                  Plăci şi filme fotografice pentru raze X        0
370210                  Pelicule fotografice în role pentru raze X      0
38                      Produse diverse ale industriei chimice          5
                        din ele:
380210                  Cărbune activ                                     0
38081000                Insecticide                                       0
380820                  Fungicide                                         0
380830                  Ierbicide, inhibatori de germinare şi sti-
                        mulatori de creştere pentru plante              0
380840                  Dezinfectanţi                                     0
38122000                Plastifianţi compuşi pentru cauciuc sau
                        materiale plastice                                0
3822                    Reactivi compuşi de diagnostic sau de la-
                        borator, alţii decît cei de la poziţiile
                        3002 sau 3006                                     0
38239091                Produse şi preparate utilizate în scopuri              
                        farmaceutice şi chirurgicale                      0
39                      Materiale plastice şi articole din material
                        plastic                                             5
                        din ele:
390110                  Polietilenă care are greutatea specifică
                        mai mică de 0,94                                  0
39012000                Polietilenă care are greutatea specifică
                        0,94 şi mai mult                                  0
39021000                Polipropilen                                      0
40                      Cauciuc şi articole din cauciuc                   5
41                      Piei crude (altele decît blănurile) şi
                        piei tăbăcite                                     5
42                      Obiecte din piele; articole de curelărie
                        sau de şelărie; articole de voiaj, sacoşe
                        şi alte produse similare; produse din in-
                        testine de animale                                15
43                      Blănuri şi articole din blană; blănuri ar-
                        tificiale                                           10
                        din ele:
43040000                Blănuri artificiale şi articole din ele           0
44                      Lemn şi articole din lemn, cărbune de lemn      5
                        din ele:
4414-4417,              Rame din lemn pentru tablouri, fotografii,
                        oglinzi; lăzi, lădiţe. Coşuri şi
4419-4421               ambalaje similare din lemn, palete simple,              
                        palete-lăzi; butoaie de vin, cuve şi alte
                        produse de dogărie; unelte, suporturi şi
                        cozi de unelte din lemn; articole din
                        lemn pentru masă sau bucătărie; lemn mar-
                        chetat şi lemn încrustat; corfete, casete,
                        cutii pentru bijuterii şi alte articole  
                        din lemn                                          15
45                      Plută şi articole din plută                       5
46                      Împletituri din fibre vegetale sau nuiele       5
47                      Pastă de lemn sau din alte materiale fibro-
                        lemnoase, deşeuri de hîrtie sau de carton       5
48                      Hîrtie şi carton; articole din pastă de                
                        celuloză, de hîrtie sau carton                    5
                        din ele:
4808                    Carton gofrat şi articole din acesta              15
48113900                Hîrtie şi cartoane acoperite, impregnate
                        sau îmbrăcate cu plastic (exclusiv adezive)     0
48120000                Blocuri filtrante şi plăci filtrante              0
481840                  Şerveţele şi tampoane igienice, scutece
                        pentru copii şi articole igienice similare        5
4819                    Cutii, saci, pungi, cornete şi alte amba-
                        laje din hîrtie, carton, vată de celuloză
                        sau pînză din fibre de celuloză, obiecte
                        din carton pentru birou, pentru magazine şi
                        altele similare                                   15
                        din ele:
                        Etichete din hîrtie metalică                      0
4821                    Etichete de toate felurile, din hîrtie sau
                        carton                                              5
49                      Articole de librărie, de presă sau de artă              
                        grafică; manuscrise, texte dactilografiate
                        şi schiţe sau proiecte                            5
                        din ele:
                        Manuale şi materiale didactice                    0
49070010                Timbre poştale                                    0
50                      Mătase                                            5
51                      Lînă, păr subţire sau gros de animale;
                        ţesături şi fire din păr de cal                   5
                        din ele:
5111,5112               Ţesături din lînă cardată, din lînă piep-
                        tănată sau din păr fin de animale                 0
52                      Bumbac                                            0
53                      Alte fibre textile vegetale; fire de hîrtie
                        şi ţesături din fire de hîrtie                    5
                        din ele:
530620110               Fire din in nealbite                              0
53072000                Fire de iută răsucite sau cablate                 0
54                      Filamente sintetice sau artificiale               5
                        din ele:
540110110               Fire cu miez, aşa-zisele "core yarn"            0
54011019                Altele                                              0
54083200                Ţesături din fire de filamente artificiale        0
55                      Fibre sintetice sau artificiale disconti-
                        nue                                                 5
                        din ele:
55031011                Fibre sintetice de mare rezistenţă                0
55095100                Fire din fibre sintetice combinate cu
                        fibre artificiale                                 0
55121990, 55133900    Ţesături din fibre sintetice, altele              0
56                      Vată, pîslă şi articole neţesute; fire
                        speciale; sfoară, cordoane, frînghii şi
                        otgoane, articole din acestea                     0
57                      Covoare şi alte acoperitoare de podea din
                        materiale textile                                 15
58                      Ţesături speciale; ţesături buclate; dan-
                        tele, tapiserie; pasmanterie; broderii            10
                        din ele:
58012500                Catifea şi pluş prin urzeală, din lînă,
                        bumbace                                           0
58013500                Catifea şi pluş prin urzeală, din fibre
                        sintetice sau artificiale croite                  0
59                      Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite
                        la suprafaţă sau stratificate; articole
                        tehnice din materiale textile                     5
                        din ele:
591132                  Produse şi articole textile pentru utili-
                        zări tehnice                                      0
591140                  Împletituri sau ţesături dese de tipul
                        celor folosite pentru prese de ulei sau
                        pentru utilizări tehnice similare                 0
60                      Ţesături tricotate sau croşetate                  0
61                      Articole de îmbrăcăminte şi accesorii de               
                        îmbrăcăminte tricotate                            15
62                      Articole de îmbrăcăminte şi accesorii de                
                        îmbrăcăminte, altele decît cele tricotate
                        sau croşetate                                     15
63                      Alte articole textile confecţionate; se-
                        turi; îmbrăcăminte purtată sau uzată,
                        zdrenţe                                           15
                        din ele:
6305                    Saci şi sacoşe pentru ambalat mărfuri           5
64                      Încălţăminte, ghetre şi articole similare;
                        părţi ale acestor articole                        15
                        din ele:
6406                    Părţi de încălţăminte                             0
65                      Obiecte de acoperit capul şi părţi ale
                        acestora                                          15
66                      Umbrele, bastoane, bice, cravaşe şi părţi
                        ale acestora                                      15
                        din ele:
6603                    Părţi, furnituri şi accesorii pentru arti-
                        colele de la poziţiile 6601 şi 6602               5
67                      Pene şi puf sortate şi articole din pene
                        sau puf; flori artificiale; articole din
                        păr uman                                          5
68                      Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest,
                        mică şi materiale sintetice                       10
                        din ele:
6809                    Lucrări din ipsos sau din compoziţii pe
                        bază de ipsos                                     15
69                      Produse ceramice                                  15
                        din ele:
6901-6905               Cărămizi şi blocuri, dale, plăci şi produse
                        similare pentru construcţie din ceramică;
                        ţiglă pentru acoperişuri                          10
                        din ele:
                        Cărămizi refractare                               0
6903                    Alte articole ceramice refractare                 0
70                      Sticlă şi articole din sticlă                     5
                        din ele:
                        Recipiente din sticlă pentru vinuri liniş-
                        tite, vinuri saturate cu dioxid de carbon,
                        divinuri (coniacuri), lichioruri şi votcă,
                        bere, băuturi nealcoolice, pentru producţia
                        conservată, cu excepţia recipientelor din
                        sticlă pentru vin şi divin (coniac), cu
                        capacitate mai mică de 250 mililitri              15
7013                    Obiecte din sticlă pentru servicii de masă,
                        pentru bucătărie, toaletă, pentru decorarea             
                        apartamentelor sau pentru utilizări simila-
                        re, altele decît cele de la poziţiile 7010
                        sau 7018                                          15
71                      Perle naturale sau de cultură, pietre pre-
                        ţioase sau semipreţioase, metale preţioase,
                        metale placate sau suflate cu metale preţi-
                        oase şi obiecte din acestea; bijuterii  de              
                        fantezie; monede                                  10
                        din ele:
7113-7118               Articole de bijuterie sau de giuvaiergerie
                        şi părţi ale acestora. Obiecte din aur sau
                        argint şi alte obiecte din metale preţioase
                        sau din metale placate; obiecte din perle
                        naturale sau de cultură. Bijuterii de fan-
                        tezie. Monede                                     15
72                      Fontă, fier şi oţel                               0
73                      Produse din fontă, fier sau oţel                  0
74                      Cupru şi articole din cupru                       0
75                      Nichel şi articole din nichel                     0
76                      Aluminiu şi articole din aluminiu                 0
78                      Plumb şi articole din plumb                       0
79                      Zinc şi articole din zinc                         0
80                      Cositor şi articole din cositor                   0
81                      Alte metale comune; cermeturi; articole
                        din acestea                                       0
82                      Unelte şi scule, tacîmuri din metale com-
                        une; părţi ale acestor articole din metale
                        comune                                            5
                        din ele:
8202                    Ferăstraie manuale; pînze de ferăstraie de
                        toate felurile                                    0
8208                    Cuţite şi lame de tăiat, pentru maşini sau
                        pentru aparate mecanice                           0
83                      Articole diverse din metale comune, nede-
                        numite şi necuprinse în altă parte                15
                        din ele:
8302                    Garnituri, închizători şi articole similare
                        din metale comune pentru mobilă                 5
8308                    Închizători, monturi-închizătoare, catara-
                        me, catarame-închizătoare, agrafe, copci,
                        capse şi articole similare, din metale co-
                        mune, pentru îmbrăcăminte, încălţăminte,
                        prelate, marochinărie şi pentru orice con-
                        fecţii sau echipamente                            5
83091000                Dopuri cu zimţi                                   0
83099090                Capace de tip "twist-off"                         0
84                      Reactoare nucleare, boilere, maşini şi
                        dispozitive mecanice, părţi ale acestora        0
                        din ele:
84181090                Alte frigidere-congelatoare                       15
84182110,               Frigidere-congelatore combinate                 15
84182900
84183091, 84183099    Alte congelatoare de uz casnic                    15
84335100                Combine pentru recoltat şi treierat             0
85                      Maşini, aparate şi materiale electrice şi
                        părţi ale acestora; aparate de înregistrat
                        şi de reprodus sunetul şi imaginea de tele-
                        viziune; părţi şi accesorii ale acestor
                        aparate                                           5
                        din ele:
8507                    Acumulatoare electrice, inclusiv elemente-
                        le lor  separatoare                               0
8517                    Aparate electrice pentru telefonie şi tele-
                        grafie prin fir, inclusiv aparate de tele-              
                        comunicaţii prin curent purtător                  0
8520,8521               Magnetofoane şi alte aparate pentru înre-
                        gistrarea sunetului. Aparate video de înre-
                        gistrat sau de reprodus                           15
8523                    Suporturi pentru întreţinerea sunetului
                        sau pentru înregistrări similare, dar neîn-
                        registrate                                          0
8524                    Discuri, benzi şi alţi suporturi pentru                
                        înregistrarea sunetului sau pentru înregis-
                        trări similare, înregistrate, inclusiv ma-
                        triţe şi forme galvanice pentru fabricarea              
                        discurilor                                          0
8525                    Aparate de emisie pentru radiotelefonie,                
                        radiotelegrafie, radiodifuziune sau tele-
                        viziune, chiar combinate în acelaşi corp
                        cu un aparat de recepţie, înregistrare sau
                        de redare a sunetului; camere de televizi-
                        une                                                 0
8528                    Receptoare de televiziune                         15
8529                    Părţi destinate exclusiv sau în principal
                        aparatelor de la poziţiile 8525-8528            0
8536                    Aparatură pentru comutarea, tăierea, pro-
                        tecţia, branşarea, racordarea sau conecta-
                        rea circuitelor electrice pentru o tensiune
                        care să nu depăşească 1000 volţi                0
8542                    Circuite înregistrate şi micromontaje elec-
                        tronice                                             0
8544                    Fibre, cabluri (inclusiv cabluri coaxiale)
                        şi alţi conductori electrici izolaţi, cu
                        sau fără conectori, cabluri cu fibre optice
                        echipate cu conductori electrici sau prevă-
                        zute cu conectori                                 0
8547                    Piese izofone, în întregime din izolante
                        sau conţinînd piese simple metalice de
                        asamblare, încorporate în masă, pentru
                        maşini, aparate sau instalaţii  electrice,
                        altele decît izolatorii de la poziţia 8546        0
86                      Vehicule şi echipamente pentru căile ferate
                        şi părţi ale acestora; aparate mecanice
                        (inclusiv electromecanice pentru semnali-
                        zări de trafic)                                   0
87                      Automobile, tractoare, biciclete, motoci-
                        clete şi alte vehicule terestre; părţi ale
                        acestora                                          15
                        din ele:
8701                    Tractoare (altele decît cele de la poziţia
                        8709)                                             5
8702                    Automobile destinate pentru transportul a
                        cel puţin zece persoane, inclusiv şoferul   conform
                                                                            pct. 3      
                                                                            al notei
8703                    Autoturisme şi alte autovehicule destinate
                        în principal pentru transportul de persoane,            
                        inclusiv cele de tip "breck" şi maşinile    conform
                        de curse                                          pct. 3      
                                                                            al notei
                        din ele:
                        Autoturisme                                       0
8704                    Camioane pentru transportul mărfurilor      conform
                                                                            pct. 3      
                                                                            al notei
8705                    Autovehicule cu destinaţie specială             0
8707                    Caroserii, inclusiv cabine pentru autove-
                        hicule de la poziţiile 8701-8705            conform
                                                                            pct. 3      
                                                                            al notei
8709                    Autocărucioare fără dispozitive de ridi-
                        care                                                0
8711                    Motociclete, inclusiv biciclete cu motor,
                        biciclete echipate cu motor auxiliar cu/    conform
                        sau fără ataş, ataşe                              pct. 3      
                                                                            al notei
                        din ele:
                        Ataşe                                               15
8713                    Fotolii rulante şi alte vehicule similare
                        pentru invalizi                                   0
87142000                Părţi şi accesorii de fotolii rulante sau
                        de vehicule similare pentru invalizi              0
88                      Aeronave, nave spaţiale şi părţi ale aces-
                        tora                                                0
89                      Vapoare, bărci şi structuri plutitoare          0
90                      Instrumente şi aparate optice, fotografice,            
                        cinematografice, de măsurat, de control
                        sau precizie, instrumente şi aparate medi-
                        co-chirurgicale; părţi şi accesorii ale
                        acestora                                          10
91                      Ceasuri, părţi şi accesorii ale acestora        15
92                      Instrumente muzicale; părţi şi accesorii
                        pentru instrumente muzicale                       5
93                      Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale aces-
                        tora                                                15
94                      Mobilă; articole de pat; aparate de ilumi-
                        nat nedenumite şi neincluse în altă parte;
                        lămpi pentru reclame luminoase; însemne de              
                        iluminare, indicatoare luminoase şi arti-              
                        cole similare; construcţii prefabricate           15
                        din ele:
                        Mobilier de uz casnic                             15
9402                    Mobilier medical, chirurgical, stomatolo-              
                        gic veterinar                                     0
9405                    Aparate de iluminat                               15
95                      Jucării, jocuri, articole pentru divertis-
                        ment sau pentru sport, părţi şi accesorii
                        ale acestora                                      15
                        din ele:
9503                    Alte jucării, minimodele şi modele simila-
                        re pentru divertisment, animate sau nu;
                        jocuri enigmistice de orice fel                   10
9506                    Echipament şi materiale pentru cultura fi-
                        zică, gimnastică, atletism şi alte genuri
                        de sport                                          5
96                      Articole diverse                                  10
                        din ele:
9601, 9602              Fildeş, os, coarne de animale, corali şi
                        alte materiale similare; materiale de
                        origine animală sau vegetală pentru tăiat,              
                        şlefuit şi modelat                                15
9607                    Fermoare şi părţi ale acestora, altele          5
9617, 9618              Termosuri şi alte recipiente izoterme mon-
                        tate. Manechine şi articole similare auto-
                        mate şi scene animate pentru decorarea                  
                        vitrinelor                                          15
97                      Obiecte de artă, de colecţie sau de anti-
                        cariat                                              15
9705, 9706              Colecţii şi specimene pentru colecţii de
                        zoologie, de botanică, de mineralogie, de
                        anatomie sau care prezintă un interes is-
                        toric, arheologic, paleontologic, etnogra-
                        fic sau numismatic. Obiecte de anticariat
                        de peste 100 de ani                               0
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Note:
    1. Taxa vamală de import nu se percepe pentru mărfurile şi obiectele produse şi importate din Romînia şi din ţările membre ale C.S.I. care au ratificat  Acordul  privind  crearea zonei de comerţ liber sau  cu  care Republica  Moldova  a încheiat acorduri interstatale bilaterale  privind comerţul liber.
    2. Persoanele  fizice  pot  introduce în ţară fără  achitarea  taxei vamale  mărfuri  şi  obiecte  de uz personal,  conform  anexei  nr.8  la prezenta lege. Pentru importul de mărfuri şi obiecte neincluse în listă, se plătesc taxe vamale stabilite în prezenta anexă.
    3. Persoanele  juridice şi fizice care introduc în ţară mijloace  de transport,  părţi  şi  accesorii  ale acestora  achită  taxa  vamală  în următoarele proporţii:
    pentru mijloacele   de   transport  clasificate  la   poziţia   8703 (Autovehicule  destinate  în  principal pentru transportul  de  persoane (altele  decît cele de la poziţia 8702), inclusiv cele de tip "breck" şi maşinile   de  curse,  cu  excepţia  autoturismelor),  cu  termenul   de exploatare  de la 3 la 7 ani - în proporţie de 3 la sută, de la 7 la  10 ani  -  în  proporţie  de 5 la sută din salariul  minim  pentru  fiecare centimetru cub al capacităţii motorului;
    pentru mijloacele   de  transport  clasificate  la  poziţiile   8702 (Automobile  pentru  transportul  a cel puţin  zece  persoane,  inclusiv şoferul),  8704 (Camioane pentru transportul mărfurilor) cu termenul  de exploatare  mai  mare de 7 ani - în proporţie de 1 la sută din  salariul minim pentru fiecare centimetru cub al capacităţii motorului;
    pentru mijloacele   de   transport  clasificate  la   poziţia   8711 (Motociclete,  inclusiv biciclete cu motor, biciclete echipate cu  motor auxiliar, cu/sau fără ataş, ataşe) cu termenul de exploatare nelimitat - în  proporţie de 3 la sută din salariul minim pentru fiecare  centimetru cub al capacităţii motorului;
    pentru mărfurile clasificate la poziţia 8707 - în proporţie de 50 la sută din suma taxei vamale pentru mijloacele de transport de acelaşi tip şi  acelaşi  an de fabricare (dar nu mai puţin de  nivelul  convenţional calculat   din   capacitatea   motorului  de  1800  cm3),   iar   pentru autoturismele  clasificate  la poziţia8703 - în proporţie de 50 la  sută din suma accizului pentru mijloacele de transport de acelaşi tip.
    La importul motoarelor,  se  achită o taxă de 10 la sută din  taxele vamale  calculate  (taxa  vamală şi taxa pe  valoarea  adăugată)  pentru autovehicul  cu  aceeaşi  capacitate  a  motorului  şi  cu  termenul  de exploatare  de peste 7 ani, iar la importul motoarelor autoturismelor de la  poziţia  8703 - 10 la sută din suma accizului pentru  mijloacele  de transport cu aceeaşi capacitate a motorului şi cu termenul de exploatare de peste 7 ani.
    4. Taxa vamală  nu  se percepe la importul următoarelor mijloace  de transport:
    indicate la poziţiile  8702 (Automobile destinate pentru transportul a  cel  puţin  zece persoane, inclusiv şoferul), 8704  (Camioane  pentru transportul mărfurilor), cu termenul de exploatare de pînă la 7 ani;
    produse şi importate din ţările membre ale C.S.I. şi din Romînia;
    importate în cazul schimbării locului permanent de trai sau în cazul moştenirii şi prezentării documentelor ce confirmă aceasta.
    5. Persoanele  juridice şi fizice care importă mijloace de transport achită  toate plăţile calculate de autorităţile vamale pînă la  primirea legitimaţiei  pentru  înregistrarea  în subdiviziunile  teritoriale  ale Departamentului   de   informaţie   şi  documentare  a   populaţiei   al Ministerului Afacerilor Interne.
    6. În cazul înstrăinării,   pe   parcursul  a  2  ani  de  la   data înregistrării,  a  mijlocului  de transport importat, se achită  o  taxă vamală  în  proporţie  de 3 la sută din salariul  minim  pentru  fiecare centimetru cub din capacitatea motorului.
    7. Importul mijloacelor  de transport care au fost exploatate  peste 10 ani este interzis.
    8. Este interzis importul fildeşului neprelucrat.
Anexa nr. 11
L I S T A
mărfurilor scutite de taxa specială la import
-----------------------+------------------------------------------------------
    Codul mărfii |               Denumirea mărfii
-----------------------+------------------------------------------------------
    2701                Huile; brichete şi combustibili solizi de forme        
                        similare obţinuţi din huile
                        Păcură:
    27100071            - destinată unui tratament specific
    27100075            - destinată  unei transformări chimice printr-un        
                        tratament, altul decît cele definite la poziţia            
                        27100071
    2711                Gaz de sondă şi alte hidrocarburi gazoase
    2716                Energie electrică
    8713                Fotolii rulante şi alte vehicule similare pentru
                        invalizi  
[Poziţia introdusă prin Legea nr.586-XIV din 30.07.99]
    87142000            Părţi şi accesorii de fotolii rulante sau de vehicule
                        similare pentru invalizi
[Poziţia introdusă prin Legea nr.586-XIV din 30.07.99]
------------------------------------------------------------------------
Anexa nr. 12
Impozitul funciar
    1. Pentru terenurile cu destinaţie agricolă:
    a) pentru toate terenurile, altele decît cele destinate păşunilor şi fîneţelor:
    - care au indici cadastrali - 1,5 lei pentru 1 grad-hectar;
    - care nu au indici cadastrali - 110 lei pentru 1 hectar;
    b) pentru terenurile destinate păşunilor şi fîneţelor:
    - care au indici cadastrali - 0,75 lei pentru 1 grad-hectar;
    - care nu au indici cadastrali - 55 lei pentru 1 hectar.
    2. Pentru terenurile din intravilan:
    a) pentru terenurile  pe care  sînt amplasate fondul  de  locuinţe, loturile  de  pe lîngă casă, garajele din cooperativele de  construcţie,
construcţiile întreprinderilor agricole auxiliare:
    - în municipiile  Chişinău, Bălţi, Bender, Tiraspol - 10 lei  pentru 100 m2;
    - în oraşele  reşedinţă  Cahul,  Dubăsari, Orhei,  Rîbniţa,  Soroca, Ungheni - 4 lei pentru 100 m2;
    - în celelalte oraşe reşedinţă - 2 lei pentru 100 m2;
    - în oraşele şi localităţile rurale - 1 leu pentru 100 m2.
    În cazul în care   autorităţile  administraţiei  publice  locale  nu dispun,   în  intravilan,  de  destule  terenuri  pentru  a  le  atribui cetăţenilor  ca loturi de pe lîngă casă, în limitele normelor stabilite, şi   distribuie  astfel  de  terenuri  în  extravilanul   localităţilor, impozitul  funciar pentru aceste terenuri se calculează conform  cotelor prevăzute la prezenta literă.
    Locuitorii municipiilor  şi oraşelor care lucrează la  întreprinderi agricole, precum şi pensionarii acestor întreprinderi, plătesc impozitul funciar  pentru terenurile cu destinaţie agricolă din intravilan conform cotelor prevăzute pentru oraşe şi localităţi rurale;
    b) pentru terenurile    destinate    industriei,    transporturilor, telecomunicaţiilor şi pentru terenurile cu o altă destinaţie specială:
    - în municipiile  Chişinău,  Bălţi, Bender, Tiraspol -30 lei  pentru 100 m2;
    - în oraşele şi localităţile rurale - 10 lei pentru 100 m2.
    3. Pentru terenurile distribuite întovărăşirilor pomicole:
    - în municipiile  Chişinău,  Bălţi, Bender, Tiraspol -10 lei  pentru 100 m2;
    - în oraşele şi localităţile rurale - 5 lei pentru 100 m2.
    Pentru terenurile    privatizate   ale   întovărăşirilor   pomicole, impozitul funciar se plăteşte la cotele stabilite la pct. 2 lit. a).
    4. Pentru terenurile    din    extravilan   destinate    industriei, transporturilor,  telecomunicaţiilor şi pentru cele cu o altă destinaţie specială  -  70 lei pentru 1 hectar, iar pentru terenurile pe care  sînt amplasate  construcţii  şi instalaţii, pentru carierele  şi  pămînturile distruse în urma activităţii de producţie - 350 lei pentru 1 hectar.
Anexa nr.13
                                                                        
Taxa pentru apă
    1. Taxa pentru  consumul  apei  captate  din  sistemele  gospodăriei apelor se percepe în următoarea mărime:
    a) pentru fiecare  10  m3 de apă din izvoarele de suprafaţă  şi  din cele  subterane,  cu excepţia celor utilizate pentru  producerea  apelor potabile de masă naturale, minerale şi curative - 1,8 lei;
    b) pentru producerea  apelor potabile de masă naturale, minerale  şi curative - 10 la sută din volumul de comercializare a apelor potabile de masă  naturale, minerale şi curative, fără taxa pe valoarea adăugată  şi costul ambalajului.
    2. La utilizarea  apei  din izvoarele de suprafaţă  pentru  irigarea terenurilor,  taxa  se percepe în proporţie de 50 la sută din  cuantumul stabilit.
    3. În cazul utilizării     apei     de     către     întreprinderile termoenergetice,  indiferent de subordonarea lor departamentală,  pentru răcirea  agregatelor,  taxa  se percepe în proporţie de 30 la  sută  din cuantumul stabilit.
    4. La utilizarea  apei de către staţiile hidroelectrice, taxa pentru apă nu se percepe.
    5. Concernul  Republican pentru Gospodăria Apelor "Apele  Moldovei", în comun cu Ministerul Finanţelor, va elabora modalitatea de stabilire a limitelor  consumului  de  apă separat pentru consumatorii de  apă  care captează  apă  pînă  la 2 mii m3, de la 2 mii m3 pînă la 30  mii  m3  şi peste30 mii m3.
Anexa nr. 14
Taxa pentru folosirea resurselor minerale
    1. Taxa pentru  dreptul  de  efectuare a explorărilor  geologice  se percepe  eşalonat  în  decursul  efectuării  acestora.  Cuantumul  taxei constituie   1-2  la  sută  din  valoarea  contractuală  (de  deviz)   a lucrărilor,  în  funcţie de tipul mineralului util, şi este stabilit  de autorităţile  care eliberează licenţa pentru dreptul de a efectua aceste lucrări în baza rezultatelor concursurilor sau licitaţiilor.
    2. Taxa pentru  dreptul  de  a  efectua  prospecţiuni  geologice  se percepe  în  condiţii  similare cu cele stabilite pentru  dreptul  de  a desfăşura  explorări geologice şi constituie 3-5 la sută din valoarea de deviz  a  lucrărilor. Pentru prospecţiunile de exploatare, efectuate  în limitele  perimetrului minier al întreprinderii de extracţie minieră  în funcţiune, taxa nu se percepe.
    3. Taxa pentru  dreptul de extracţie a mineralelor utile se  percepe de  la începutul extracţiei sub formă de taxă iniţială şi taxe periodice ulterioare, achitate în termenul de realizare a dreptului acordat.
    Cuantumul taxei  iniţiale  nu  poate fi mai mic de 10  la  sută  din cuantumul  taxelor  periodice, raportat la capacitatea medie  anuală  de proiect a întreprinderii extractive.
    Mărimea taxelor  periodice  se  stabileşte  separat  pentru  fiecare zăcămînt  concret,  luîndu-se în considerare categoria  materiei  prime, volumul  şi  calitatea  rezervelor, condiţiile  naturale  geografice  şi condiţiile tehnice de extracţie minieră, starea şi stadiul procesului de extracţie,  evaluarea  riscului  şi  a  rentabilităţii  zăcămîntului  în limitele următoarelor niveluri:
----------------------------------------------------+----------------------------
        Mineralele utile                                  |Nivelurile-limită      
                                                            |ale taxelor perio-    
                                                            |dice în procente      
                                                            |din costul unei        
                                                            |unităţi de materie
                                                            |  primă extrasă
----------------------------------------------------+----------------------------
    Materii prime metalifere şi materii prime neme-
    talifere pentru industrie (calcaruri fondate,
    argile bentonitice, greu fuzibile, refractare şi
    de modelare, materii prime pentru fabricarea
    sticlei, de cuarţ şi silicioase).                                 2-5
    Materiale de construcţie nemetalifere (materii
    prime pentru ciment, ghips, cretă, piatră de
    parament, piatră tăiată, piatră brută, piatră
    spartă, nisip de construcţie, amestecuri de
    pietriş cu nisip, prundiş, pietriş, materie
    primă pentru cheramzită, argilă pentru cărămidă
    etc.).                                                              2-4
----------------------------------------------------------------------------------
    Cuantumul exact  al  taxei  se  calculează  separat  pentru  fiecare zăcămînt  şi se indică la eliberarea licenţei. În calculul taxei se  iau în   considerare  volumul  extracţiei  mineralului  util  şi  pierderile suportate în procesul de extragere a acestuia.
    Suma taxelor  periodice  stabilite pentru mineralele utile  extrase, împreună   cu  pierderile  normative  aferente,  se  include  în  costul producţiei.
    4. Taxa pentru  dreptul de folosire a subsolului în scopul ridicării şi  exploatării  construcţiilor subterane, altele decît  cele  destinate extracţiei mineralelor utile, se încasează o singură dată, iar cuantumul ei  se  determină  în  limita  a 1-3 la sută  din  costul  de  deviz  al obiectivului în cauză şi se include în costul construcţiei.
Anexa nr. 15
Taxa pentru lemnul eliberat pe picior (venitul silvic)
------------------------------------+----------------------------------
                                          |   Taxa pentru 1m3, în lei
          Specia forestieră                  +---------------------+------------
                                          |pentru lemn de lucru         |pentru lemn
                                          |(fără scoarţă) de di-        |de foc (cu
                                          |ferite dimensiuni            |scoarţă)
                                        +------+---------------+---------------+-------------------------------
                                          | mari     |mijlocii    | mici|    
------------------------------------+------+----------------+---------------+-------------------------------
Pin                                           7,80        5,58        3,06        0,90
Molid                                         7,20        5,04        2,64        0,84
Stejar, frasin, arţar, fag                  13,80     10,20     5,22        1,50
Salcîm                                        12,60     9,30        4,56        1,50
Cais, cireş, dud, măr, păr                  21,60     15,00     7,80        1,50
Mesteacăn, ulm, tei, carpen, glădiţă      7,80        5,58        3,18        1,26
Plop tremurător, plop, salcie               5,16        3,36        2,16        0,84
Nuc                                           25,80     18,60     13,20     0,84
Lozie de salcie                                                       0,84
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anexa nr. 16
Cotele impozitului pe bunurile imobiliare
    1. Cota impozitului  pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice (cu   excepţia   cooperativelor  de  construcţie  a  locuinţelor  şi   a cooperativelor de construcţie a garajelor) se stabileşte în proporţie de 0,1 la sută din valoarea reziduală a clădirilor şi construcţiilor.
    2. Cota impozitului  pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice - locuinţe  privatizate, proprietăţi imobiliare, construcţii şi instalaţii pe sectoarele pentru vile, garaje - se stabileşte în proporţie de:
    - în municipiile  Chişinău  şi  Bălţi  -  0,3  la  sută  din  costul bunurilor imobiliare;
    - în celelalte  municipii,  în  oraşe  -  0,2  la  sută  din  costul bunurilor imobiliare;
    - în localităţile   rurale  -  0,1  la  sută  din  costul  bunurilor imobiliare.
    Cotele prevăzute   se   aplică  pentru   locuinţele   (construcţiile principale)   cu  suprafaţa  totală  de  pînă  la  100  m2,  precum   şi proprietăţilor   imobiliare,  construcţiilor  şi  instalaţiilor  de   pe sectoarele pentru vile, garajelor.
    Cotele prevăzute   pentru   locuinţe  (construcţii  principale)   se majorează în funcţie de suprafaţa lor totală, după cum urmează:
    - de la 100 la 150 m2   - de 1,5 ori;
    - de la 150 la 200 m2   - de 2 ori;
    - de la 200 la 300 m2   - de 3,5 ori;
    - peste 300 m2          - de 6 ori.
    3. Bunurile imobiliare ale membrilor cooperativelor de construcţie a locuinţelor,  ale membrilor cooperativelor de construcţie a garajelor şi ale  membrilor  întovărăşirilor pomicole se impozitează la cotele şi  în condiţiile stabilite pentru persoanele fizice.
    4. Modul de determinare a valorii bunurilor imobiliare impozabile se stabileşte de Guvern.
Anexa nr. 17
Cuantumul taxei  pentru eliberarea de licenţe în vederea
practicării unor anumite genuri de activitate
    I. Taxa pentru  eliberarea  de licenţe în vederea  practicării  unor anumite  genuri  de  activitate,  cu excepţia  genurilor  de  activitate menţionate  la  pct.II,  pe perioada valabilităţii  licenţei,  după  cum urmează:
    a) pentru persoanele fizice    - 20 salarii minime
    b) pentru persoanele juridice  - 50 salarii minime
    II. Pentru următoarele  genuri de activitate, taxa pentru eliberarea licenţelor  se stabileşte pentru fiecare an de valabilitate a  licenţei, după cum urmează:
-------------------------------------------------+----------------------
            Genul activităţii                        |    Mărimea taxei,
                                                       |  în salarii minime
-------------------------------------------------+----------------------
                        1                              |          2
-------------------------------------------------+----------------------
    1. Activitatea legată de jocurile de noroc
a) exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri        pentru fiecare
   băneşti                                              unitate - 150
b) exploatarea meselor dejoc cu cîştiguri băneşti     pentru fiecare
                                                          unitate - 1500
c) organizarea şi tragerea loteriilor                  7% din costul total    
                                                          anunţat al biletelor
                                                          de loterie pentru
                                                          loteriile numerice      
                                                          şi momentane
d) organizarea pariurilor în timpul desfăşurării      7% din suma totală a
   competiţiilor sportive şi a altor competiţii       mizelor acceptate
Ordinea achitării taxelor pentru eliberarea de
licenţe se stabileşte de către Ministerul
Finanţelor.
   2. Activitatea în sfera aviaţiei civile
a) organizarea activităţii ce ţine de traficul
   aerian şi lucrările aeronautice                      5000
b) pregătirea teoretică şi practică a tuturor
   categoriilor de personal aeronautic                50
    3. Emisiuni radio, televizate
a) radiodifuziunea de importanţă locală:
  - capacitatea de pînă la 100 W                      250
  - capacitatea de la 101 la 500 W                    375
  - capacitatea de la 501 la 1000 W                   500
b) televiziunea de importanţă locală:
  - capacitatea de pînă la 100 W                      500
  - capacitatea de la 101 la 500 W                    750
  - capacitatea de la 501 la 1000 W                   1500
c) televiziunea prin cablu, pentru reţeaua cu
   numărul de abonaţi:
  - pînă la 500                                         500
  - de la 501 la 2000                                   750
  - de la 2001 la 5000                                  1000
  - de la 5001 la 10000                                 1250
  - de la 10001 la 25000                                2500
  - de la 25001 la 50000                                5000
  - peste 50000                                         7500
d) staţii de televiziune de mare capacitate şi  
   importanţă republicană, cu excepţia Companiei
   de Stat "Teleradio-Moldova"                        10000
e) staţii de radiodifuziune de mare capacitate şi
   importanţă republicană, cu excepţia Companiei
   de Stat  "Teleradio-Moldova"                       10000
   4. Producerea, stocarea şi comercializarea
            angro a producţiei alcoolice
a) producerea, stocarea şi comercializarea angro a
   materiei prime şi a producţiei alcoolice finite
   produse în republică                                 50
b) producerea, stocarea şi comercializarea angro a
   vinului-materie primă în vrac în volum de pînă
   la 5000 litri                                        10
c) stocarea şi comercializarea sau numai comercia-
   lizarea materiei prime pentru fabricarea produc-
   ţiei alcoolice                                       1000
d) stocarea şi comercializarea angro a produc-
   ţiei alcoolice produse în republică                2000
e) importul băuturilor alcoolice şi comercializa-
   rea angro a acestora, importul produselor din
   tutun şi comercializarea angro a acestora          10000
5. Importul şi comercializarea angro a benzinei
   şi motorinei                                         5000
6. Comercializarea cu amănuntul a benzinei şi
   motorinei la staţiile de alimentare                  500
-----------------------------------------------------------------------
Anexa nr. 17/1
Cuantumul taxei lunare pentru patenta de întreprinzător
-----------------------------------------+-------------------------------------------
         Genul de activitate                 |   Mărimea taxei lunare, lei
                                               |-------------+----------+--------------
                                               | Chişinău,   | Alte mu-   | Locali-
                                               |   Bălţi,    |nicipii şi  |  tăţi
                                               |  Bender,    |  oraşe     | rurale
                                               |  Tiraspol   |              |
-----------------------------------------+-----------------+---------------+---------
                   1                           |     2       |     3        |   4
-----------------------------------------+-----------------+---------------+---------
            Comerţul cu amănuntul şi alimentaţia publică
1. Comerţul cu amănuntul şi alimentaţia
    publică în chioşcuri, tonete şi alte
    încăperi de forme arhitecturale mici
    ce ocupă terenuri separate                    140            70           35
2. Comerţul cu amănuntul la tarabe,tej-
    ghele şi alte tipuri de puncte comer-
    ciale în locurile repartizate pentru
    aceasta, cu  excepţia comerţului  cu
    produse agricole de producţie proprie        100             50           25
3. Comerţul cu amănuntul din autovehicu-
    le şi alte  tipuri de tehnică mobilă         150             75           40
4. Comerţul cu amănuntul cu cărţi şi al-
    te tipărituri, precum  şi cu publica-
    ţii  muzicale  (note), indiferent de
    modul de comercializare                       30             30           15
5. Comerţul  cu amănuntul cu obiecte de
    anticariat,  indiferent  de modul de
    comercializare                                 200            200        200
6. Comerţul  cu amănuntul  cu producţie
    video şi/sau audio, purtători de in-
    formaţie (dischete, discuri  compac-
    te), indiferent de modul de comerci-
    alizare, precum şi darea lor în chi-
    rie                                            140             70           35
Fabricarea mărfurilor, executarea lucrărilor
şi prestarea serviciilor
1. Serviciile de avocat                         400            200         60
2. Activitatea de detectiv şi de pază           250            125         65
3. Întocmirea dărilor de seamă contabile        300            150         75
4. Transportul auto de mărfuri, cu ex-
    cepţia transportului de mărfuri in-
    flamabile, explozive, toxice, otră-
    vitoare şi radioactive:
    - pînă la 1,5 tone                             175             90           45
    - de la 1,5 la 3,5 tone                      200            100         50
    - peste 3,5 tone, inclusiv cu remorcă        250            125         70
5. Coacerea produselor de panificaţie,
    prepararea articolelor de cofetărie
    şi vînzarea lor                                150             75           40
6. Prelucrarea cerealelor, seminţelor de
    floarea - soarelui, laptelui, cărnii,
    lînii                                          150             75           40
7. Serviciile logopedice                         80             40           20
8. Masajul,  serviciile  de îngrijire a
    bolnavilor şi alte servicii medicale,
    acordate de către personalul medical
    inferior                                       140             70           35
9. Serviciile veterinare, zootehnice            160             60           30
10. Serviciile dactilografiere, inclusiv
    cu folosirea computerului                    150             50           25
11. Serviciile de frizerie                         200            100         50
12. Cusutul, tricotarea şi reparaţia îm-
    brăcămintei şi acoperămintelor pentru
    cap sau croitul îmbrăcămintei                100             50           25
13. Confecţionarea şi reparaţia încălţă-
    mintei                                          90             45           30
14. Serviciile de spălătorie                      90             45           30
15. Predarea limbilor străine (studiere
    individuală sau în grupe cu un număr
    de ascultători de pînă la 12 persoane)       140             70           35
16. Predarea şi meditarea diferitelor dis-
    cipline, cu excepţia muzicii, coregra-
    fiei şi artelor plastice (studiere in-
    dividuală sau în grupe cu un număr de
    ascultători de pînă la 12 persoane)          100             50           30
17. Predarea muzicii, coregrafiei şi arte-
    lor plastice (studiere individuală sau
    în grupe cu un număr de ascultători de
    pînă la 12 persoane)                         100             50           30
18. Organizarea de diferite secţii pe in-
    terese, inclusiv de educaţie fizică,
    pentru copii de pînă la 16 ani (în
    grupe de pînă la 14 persoane)                 70             35           20
19. Organizarea de diferite secţii pe in-
    terese, inclusiv de educaţie fizică,
    pentru adulţi (în grupe de pînă la 14
    persoane)                                      100             50           25
20. Serviciile poştale exprese de recep-
    ţionare, transportarea şi distribui-
    rea corespondenţei şi coletelor              100             50           25
21. Serviciile de întreţinere şi amena-
    jare a locuinţelor şi sectoarelor
    aferente                                       100             60           30
22. Reparaţia şi deservirea tehnică a
    automobilelor, motocicletelor, scu-
    terelor, tractoarelor şi tehnicii
    agricole                                       400            200        100
        inclusiv vulcanizarea                      200            100         50
23. Reparaţia locuinţelor                        180             90           45
24. Reparaţia mobilei                             90             45           30
25. Reparaţia tehnicii de uz casnic, in-
    strumentelor şi mecanismelor, ceasu-
    rilor                                          130             65           30
26. Reparaţia cuptoarelor cu microunde şi
    a altor aparate electrice de încălzit
    de uz casnic                                   100             50           25
27. Reparaţia aparatelor tele, audio,
    video de uz casnic                           150             75           40
28. Reparaţia aparatelor fotografice, ca-
    merelor de filmat şi a altor aparate
    sau instrumente optice                        90             45           30
29. Reparaţia şi acordarea instrumentelor
    muzicale                                       110             55           30
30. Fotografierea, confecţionarea şi vîn-
    zarea fotografiilor executate în mod
    individual                                     200            100         50
31. Scrierea placardelor, firmelor neti-
    rajate, amenajarea vitrinelor,recla-
    melor, amenajatul artistic                   160             80           40
32. Confecţionarea articolelor meşteşu-
    găreşti de artă populară (artizanat)
    şi vînzarea lor, cu excepţia vînză-
    rii la expoziţii şi licitaţii                  110             55           30
33. Deservirea muzicală a ceremoniilor           230            120         65
        inlcuisv regizarea ceremoniilor          200            100         50
34. Aratul şi alte lucrări de cultivare
    a pămîntului cu mijloace tehnice,
    protecţia plantelor contra bolilor
    şi dăunătorilor                                 50             50           50
35. Serviciile de guvernant(ă)                    80             40           20
36. Serviciile hoteliere (cu numărul de
    locuri de pînă la 7)                           100             50           25
37. Darea în chirie a locuinţelor şi a
    caselor individuale de locuit:
    - cu o cameră                                   90             45           25
    - cu două camere                             120             60           30
    - cu trei camere                               150             80           40
    - cu patru camere                            180             90           45
    - cu cinci camere                              220            110         55
    - cu mai mult de cinci camere                400            200        100
38. Serviciile funerare                          130             65           40
        inclusiv executarea monumentelor
        şi a altor accesorii pentru fune-
        rarii                                      120             60           30
39. Organizarea turismului şi excursiilor                  
    în interiorul ţării                            160             80           40
40. Executarea şi comercializarea obiec-
    telor din lemn, metal, ghips                 100             60           40
        inclusiv servicii de dulgherie            80             45           30
41. Confecţionarea şi darea în chirie a
    recuzitelor destinate diferitelor
    ceremonii                                      150             80           50
42. Serviciile de xeroxare şi legare             200            100         50
43. Tăbăcirea, prelucrarea pieilor, con-
    fecţionarea articolelor din blană şi
    din piele                                      200            120        100
44. Producerea, prelucrarea şi comercia-
    lizarea varului                                 60             40           25
45. Păstoritul                                      60             40           25
[Anexa 17/1 introdusă prin Legea nr.543-XIV din 23.07.99]
Anexa nr. 18
T A X A
de trecere pe drumurile Republicii Moldova a vehiculelor
neînmatriculate în republică, percepută de la beneficiarii
lor care nu    au relaţii fiscale cu bugetul republicii şi care
folosesc teritoriul ei pentru trecere cu vehicule pentru
transportul   de încărcături şi de pasageri
---------------------------------------------+----------------------------------------------------
                                                |     Taxa, în dolari SUA
    Obiectul impozitării                   +-------+----------------------------------------------------
                                              |pentru     |pentru fiecare kilo-
                                             |intrare    |metru parcurs într-o    
                                              |în ţară    |curs direcţie
------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------
                  1                         |   2       |          3
------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------
Motociclete, scutere                              1           0
Autoturisme                                       5           0
Remorci la autoturisme                            2           0
Autobuze cu capacitatea:
- de pînă la 12 locuri inclusiv                   15          0,05
- de la 13 pînă la 30 de locuri inclusiv          30          0,10
- de peste 30 de locuri                           40          0,15
Remorci la autobuze                               15          0,05
Camioane cu/sau fără remorcă (cu sarcina
masică pe osie de pînă la  10 tone), trac-
toare şi alte mijloace de transport cu
mişcare automată, avînd masa totală:
- de pînă la 3,5 tone inclusiv                    10          0,10
- de la 3,6 pînă la 10 tone inclusiv              15          0,15
- de la 10,1 pînă la 36 tone inclusiv             25          0,25
Vehicule ce depăşesc sarcina masică  pe
osie şi gabaritele stabilite:
- pentru eliberarea de aviz preliminar  
şi de autorizaţie specială                        45          0
- pentru depăşirea masei totale de 36
tone (fără depăşirea                              15          0,25 pentru
sarcinii masice pe osie)                                    fiecare tonă
                                                              bruto
- pentru depăşirea sarcinii masice pe osie:
a) 10,1 - 12 tone osie ordinară                   15          0,125 pentru
                                                              fiecare tonă
                                                              bruto
   16,1 - 18 tone osie dublă                      15          0,125 pentru
                                                              fiecare tonă
                                                              bruto
   22,1 - 24 tone osie triplă                     15          0,125 pentru
                                                              fiecare tonă
                                                              bruto
b) peste 12 tone osie ordinară                    15          0,15 pentru
                                                              fiecare tonă
                                                              bruto
   peste 18 tone osie dublă                       15          0,15 pentru
                                                              fiecare tonă
                                                              bruto
   peste 24 tone osie triplă                      15          0,15 pentru
                                                              fiecare tonă
                                                              bruto
- pentru depăşirea gabaritelor:
a) lăţimii şi înălţimii                             15          0,01 pentru
                                                              fiecare centi-
                                                              metru depăşire
b) lungimii                                         15          0,05 pentru
                                                              fiecare metru
                                                              depăşire
- pentru escortarea, după caz, cu un
  automobil de acoperire                          0           0,3
- pentru recîntărirea, în vamă a vehiculu-
  lui cu încărcătură                              15          0
-----------------------------------------
    Note:
    1. Mijloacele  de transport cu sarcina masică pe osie şi  gabaritele depăşite,   depistate  fără  autorizaţia  respectivă,  precum  şi   fără documentul  de  plată  a taxei pentru intrare în Republica  Moldova,  se amendează  în mărimea taxei stabilite. Achitarea amenzii nu scuteşte  de obligaţia achitării taxei respective.
    2. Pentru mijloacele  de transport (Ău excepţia autoturismelor  fără remorcă)  ce  tranzitează  teritoriul Republicii  Moldova,  taxele  sînt stabilite  luîndu-se  în  considerare aflarea lor pe  teritoriul  ei  în decursul a 24 de ore. Pentru aflarea mijloacelor de transport menţionate pe  teritoriul ţării timp de peste 24 de ore, se plăteşte suplimentar 24 de dolari S.U.A. pentru fiecare 24 de ore.
    3. Mijloacele  percepute conform anexei date se virează, zilnic,  în sumă  totală,  direct  la  contul Trezoreriei  de  Stat  a  Ministerului Finanţelor.
Anexa nr. 19
T A X A
de folosire a drumurilor, percepută de la posesorii de
vehicule înmatriculate în Republica Moldova
------------------------------------------------+-----------------------
        Obiectul impozitării                        |Taxa anuală, în salarii
                                                      |       minime
------------------------------------------------+-----------------------
    Motociclete, scutere, remorci la autoturisme              2
    Autoturisme cu capacitatea motorului:
    - de pînă la 75 c.p. inclusiv                               3
    - de la 75 la 100 c.p. inclusiv                             4
    - de peste 100 c.p.                                         10
    Remorci şi semiremorci                                      6
    Camioane, tractoare  pentru  remorcă  cu 2
    roţi (cu  încărcătura pe dispozitivul
    de remorcare) cu tonaj:
    - de pînă la 5 tone inclusiv                                18
    - de la 5 la 10 tone inclusiv                               25
    - de peste 10 tone                                          50
    Tractoare pentru  transportarea încărcăturilor
    în afara  activităţii agricole (cu încărcătură
    pe dispozitivul de remorcare):
    - pînă la 5 tone inclusiv                                   10
    - peste 5 tone                                              20
    Autobuze cu capacitatea:
    - de pînă la 15 locuri inclusiv                             20
    - de la 16 la 30 de locuri inclusiv                         25
    - de peste 30 de locuri                                     50
-------------------------------------------------------------------
Anexa nr. 20
T A X A
de eliberare a autorizaţiilor pentru efectuarea de lucrări
în zona de protecţie a drumurilor
--------------------------------+------------------+-------------+----------------------
    Obiectul impozitării            |Unitatea de  |Taxa unitară    |Taxa anuală
                                    |măsură       +------------+----------------------
                                    |               |   în salarii minime
--------------------------------+------------------+-------------+----------------------
                1                   |     2       |       3        |     4
--------------------------------+-------------------+------------+----------------------
Examinarea şi perfectarea docu-
mentelor, coordonarea deciziilor
de proiecte şi eliberarea de
condiţii tehnice                        1 proiect           5,0             -
Invitarea specialistului pe                      
şantier                                 1 proiect           6,0             -
Eliberarea de autorizaţii
pentru amplasarea comunicaţi-
ilor inginereşti subterane:
- prin metodă deschisă (de
tranşee) la traversare de drum        1 m2                7,0             -
- prin metodă închisă (perforare,
străpungere) la traversare            1 m                 2,0             -
de drum
- de-a lungul drumurilor              1 m                 1               -
- sub trotuare                        1 m                 1,5             -
Eliberarea de autorizaţii pentru
amplasarea de comunicaţii ingi-
nereşti terestre:
- pe piloni de-a lungul drumurilor    1 m                 1,0             -
- de-a lungul podurilor               1 m                 4,0             -
- suspendate de asupra drumurilor   1 m                 3,0             -
Eliberarea de autorizaţii pentru
construcţia de accese laterale,
parcări, benzi suplimentare           1 m2                0,5             -
Eliberarea de autorizaţii pentru
construcţia de clădiri şi amenajări
(cu excepţia obiectelor pentru
prestarea serviciilor rutiere)        1 m2                3,0             -
Efectuarea de lucrări fără auto-
rizaţie din partea organelor de
administrare rutieră (fără a se
lua în considerare plata pentru
eliberarea autorizaţiei)              1 obiect            100             -
Instalarea de panouri de reclamă  
în zona de protecţie a drumuri-       1 m2 de supra-
lor                                     faţă de recla-  -           5
                                        mă
Amplasarea în zona de protecţie
a drumurilor de obiecte şi con-
strucţii pentru prestarea ser-
viciilor rutiere (pentru teren,
inclusiv accese şi parcări):
- staţii de aprovizionare cu
combustibil                             1 pistol de     -
                                        alimentare cu   -           50          
                                        combustibil
                                        2 pistoale de
                                        alimentare cu   -           100
                                        combustibil
                                        3 pistoale de
                                        alimentare cu   -           150
                                        combustibil
                                        4 pistoale de
                                        alimentare cu   -           200
                                        combustibil
- staţii pentru deservirea  
tehnică, puncte de vulcanizare        pînă la
                                        100 m2          -           6
                                        de peste
                                        100 m2          -           8
- cafenele, restaurante, baruri,
magazine, amplasate în afara          pînă la
localităţilor                           100 m2          -           40
                                        de peste
                                        100 m2          -           80
- hoteluri                              pînă la
                                        300 m2          -           10
                                        de la 301
                                        la 500 m2       -           17
                                        de la 501       -           25
                                        la 700 m2       -           35
                                        de peste
                                        700 m2
- tarabe                                1 tarabă        -           10
------------------------
    Note:
    1. Taxa pentru  amplasarea  obiectelor şi  construcţiilor  destinate prestării  serviciilor  rutiere  în zona de protecţie  a  drumurilor  se varsă,  în cote egale, la buget, trimestrial, pînă la data de 20 a lunii următoare trimestrului de gestiune.
    2. În cazul în  care terenul (inclusiv intrări şi plecări, accese şi parcări),   ocupat   de  obiecte  şi  construcţii  destinate   prestării serviciilor  rutiere,  este  amplasat  parţial în zona  de  protecţie  a drumurilor,  atunci  taxa se calculează reieşind din cota în vigoare  şi  ponderea  suprafeţei situate în această zonă faţă de suprafaţa totală  a terenului.
Anexa nr. 21
T A X A
de eliberare a autorizaţiilor pentru circulaţia vehiculelor
cu sarcina masică pe osie şi gabarite care depăşesc
limitele admise
------------------------------------------------------------------------
    Obiectul impozitării                          | Taxa, în salarii minime
------------------------------------------------------------------------
Eliberarea de aviz preliminar şi de autori-
zaţie specială:
- la cerere                                             1
- în cazul depistării de vehicule fără auto-
rizaţie                                                 100
Depăşirea sarcinii masice pe osie:
a) 10,1 - 11 tone osie ordinară                       2 pentru 100 tone
                                                        bruto x km
   16,1 - 17,5 tone osie dublă                        2 pentru 100 tone
                                                        bruto x km
   22,1 - 24 tone osie triplă                         2 pentru 100 tone
                                                        bruto x km
b) 11,1 - 12 tone osie ordinară                       3 pentru 100 tone
                                                        bruto x km
   17,6 - 19 tone osie dublă                          3 pentru 100 tone
                                                        bruto x km
   24,1 - 26 tone osie triplă                         3 pentru 100 tone
                                                        bruto x km
c) peste 12 tone osie ordinară                        5 pentru 100 tone
                                                        bruto x km
   peste 19 tone osie dublă                           5 pentru 100 tone
                                                        bruto x km
    peste 26 tone osie triplă                         5 pentru 100 tone
                                                        bruto x km
Depăşirea masei totale a vehiculului cu
încărcătură (fără depăşirea sarcinii
masice pe osie)                                       0,5 pentru 100
                                                        tone bruto x km
Depăşirea gabaritelor cu respectarea con-
diţiilor pentru sarcina masică:
- lăţimea sau înălţimea pînă la 50 cm ori
lungimea pînă la 100 cm                               2 pentru 100 km
- lăţimea sau înălţimea cu 50-100 cm ori
lungimea  cu 100-200 cm                               4 pentru 100 km
- lăţimea sau înălţimea cu 101-150 cm ori
lungimea cu 201-350 cm                                6 pentru 100 km
- lăţimea sau înălţimea cu 151-200 cm ori
lungimea cu 351-600 cm                                8 pentru 100 km
- lăţimea sau înălţimea cu 201-250 cm ori
lungimea cu 601-900 cm                                10 pentru 100 km
- lăţimea sau înălţimea cu 251-300 cm ori      
lungimea cu 901-1200 cm                               12 pentru 100 km
- lăţimea sau înălţimea cu peste 301 cm ori
lungimea cu peste 1201 cm                             14 pentru 100 km
- recîntărirea vehiculului sau măsurarea
repetată a gabaritului după transpunerea
încărcăturii                                            0,2 pentru o operaţiune
--------------------------------------------------------------------------------------
Anexa nr. 22
Fondul special
al Ministerului Afacerilor Interne
                                                                  -mii lei-
    VENITURI - TOTAL                                            21340,0
    1. Amenzile aplicate de poliţia rutieră                     10000,0
    2. Impozitele, taxele şi alte plăţi (cu excepţia
taxei de stat, taxei vamale şi plăţii pentru executarea
procedurilor vamale), calculate de Departamentul eviden-
ţă şi documentare a populaţiei al Ministerului Afaceri-
lor Interne                                                       1500,0
[Poziţia 2 modificată prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
    3. Suma cu care veniturile depăşesc cheltuielile
pe devizul de mijloace speciale al Direcţiei pazei de
stat                                                              500,0
[Poziţia 3 în redacţia Legii nr.660-XIV din 04.11.99]
    4. Taxa pentru susţinerea examenelor de către condu-
cătorii auto                                                      1000,0      
    5. Taxa pentru scoaterea de la evidenţă a transpor-
tului auto şi moto                                              140,0
    6. Taxa pentru revizia tehnică a transportului auto
şi moto                                                           2000,0
   7. Încasările de la eliberarea permiselor la procu-
rarea armamentului şi înregistrarea lui                         50,0
    8. Taxa pentru eliberarea licenţelor de către ser-
viciile Ministerului Afacerilor Interne                         150,0
    9. 70 la sută a sumelor încasate la bugetul de stat
din amenzile şi alte sancţiuni administrative aplicate de
către colaboratorii organelor afacerilor interne (cu ex-
cepţia amenzilor aplicate de poliţia rutieră), din veni-
turile de la realizarea bunurilor fără stăpîn şi din veni-
turile de la activitatea ilicită de întreprinzător, depis-
tate de organele afacerilor interne                             6000,0
[Poziţia 9 completată prin Legea nr.660-XIV din 04.11.99]
    CHELTUIELI - TOTAL                                        21340,0
    1. Stimularea materială a colaboratorilor antrenaţi
în acţiuni de combatere a criminalităţii, corupţiei şi  
de asigurare a ordinii publice, soluţionarea problemelor
lor sociale de trai                                             1500,0
    2. Întreţinerea curentă, consolidarea bazei tehnico-
materiale a organelor afacerilor interne şi dotarea lor  
cu echipament, achitarea datoriilor la plata compensaţiilor
băneşti în schimbul raţiei alimentare şi indemnizaţiilor
unice pentru anii 1994-1997                                     19840,0
[Anexa nr.23 exclusă prin Legea nr.586-XIV din 30.07.99]
[Se declară neconstituţională anexa nr.23 prin Hot.]
[Curţii Constituţionale nr.19 din 29.04.99]
Anexa nr. 24
Fondul special extrabugetar pentru finanţarea lucrărilor
de constituire a bazei normative în  construcţii şi
controlului calităţii
                                                                - mii lei -
    VENITURI, TOTAL                                              900,0
    1. Defalcări de la volumele investiţiilor
       prevăzute în bugetul de stat                               20,0
    2. Defalcări de la volumul investiţiilor
       efectuate din alte surse                                  680,0
    3. Defalcări de la volumul comercializării
       materialelor de construcţie, fabricate
       în ţară                                                     200,0
    CHELTUIELI, TOTAL                                          900,0
    Cheltuieli pentru finanţarea lucrărilor
    de constituire a bazei normative în
    construcţii şi controlului calităţii                         900,0
[Anexa nr.24 introdusă prin Legea nr.586-XIV din 30.07.99]
Anexa nr.25
Transferuri
la bugetele locale din contul grantului guvernului S.U.A.
acordat în scopul procurării cărbunelui pentru instituţiile
finanţate din contul mijloacelor bugetelor locale şi pentru
unele categorii ale populaţiei care beneficiază de înlesniri
-----------------------------------------+--------------------------
    Unitatea administrativ-teritorială      |       Cuantumul
                                               | transferurilor, mii lei
-----------------------------------------+--------------------------
            Judeţul:
    Bălţi                                                 4960
    Cahul                                               3680
    Chişinău                                            4170
    Edineţ                                              3960
    Lăpuşna                                             6810
    Orhei