LC962/2000
ID intern unic:  311469
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 962
din  27.04.2000
pentru modificarea şi completarea Legii privind calitatea în construcţii
Publicat : 01.06.2000 în Monitorul Oficial Nr. 063     Promulgat : 25.05.2000
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 25, art. 259) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 7 alineatul (2), după cuvintele "diriginţii de şantier atestaţi" se introduc cuvintele ", personalul de specialitate din laboratoarele de încercări în construcţii".
2. Articolul 21 se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Fără înregistrarea autorizaţiei de construire la Inspecţia de Stat în Construcţii, se interzice executarea de lucrări la construcţiile menţionate la art. 2 alin.(1). Această prevedere nu se aplică lucrărilor la construcţiile menţionate la art.2 alin.(2)."
3. La articolul 30 alineatul (1), după cuvintele "dirigintele de şantier atestat," se introduc cuvintele "specialistul din laboratorul de încercări în construcţii,".
4. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
"Art.37. - (1) Cheltuielile necesare pentru elaborarea documentelor normative în construcţii şi efectuarea controlului de stat al calităţii în construcţii sînt suportate de către investitori sau proprietarii construcţiilor, indiferent de tipul de proprietate, prin virarea în fondul extrabugetar pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative şi efectuarea controlului calităţii în construcţii a defalcărilor în mărime de 0,3 la sută din volumul investiţiilor în capitalul fix pentru obiectivele finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, de 0,5 la sută din volumul investiţiilor în capitalul fix pentru obiectivele finanţate din alte surse, precum şi de către fabricanţii de produse pentru construcţii prin virarea defalcărilor în mărime de 0,5 la sută din preţul de cost al produselor pentru construcţii fabricate în republică. Calculul şi virarea sumelor respective se face eşalonat, concomitent cu plata lucrărilor executate, pentru produsele folosite în construcţii - trimestrial, pornindu-se de la volumele produselor comercializate.
(2) Pentru reţinerea virării sumelor prevăzute la alin.(1), investitorii, proprietarii, precum şi fabricanţii de produse pentru construcţii sînt penalizaţi conform legislaţiei în vigoare privind impozitarea."
5. În textul legii, cuvintele "Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor" se substituie prin cuvintele "Organul naţional de dirijare în construcţii".
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                     Dumitru DIACOV
Chişinău, 27 aprilie 2000.
Nr. 962-XIV.