LPC70/2005
ID intern unic:  312622
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 70
din  05.05.2005
pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului
nr. 547-XIII din 21 iulie 1995
Publicat : 20.05.2005 în Monitorul Oficial Nr. 71-73     art Nr : 298
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63, art. 692), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 401 se completează cu alineatul (8), cu următorul cuprins:
"(8) Preşedintele Republicii Moldova aprobă prin decret statutul instituţiei de stat de învăţămînt de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova."
2. La articolul 48, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Rectorii instituţiilor de stat de învăţămînt superior sînt aleşi pe bază de concurs de senatul instituţiilor, cu excepţia rectorului instituţiei de învăţămînt de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, rectorilor instituţiilor de învăţămînt superior subordonate Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării şi Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, care sînt numiţi în funcţie de către autorităţile respective. Rectorii tuturor instituţiilor de stat de învăţămînt superior sînt confirmaţi în post de către Guvern, cu excepţia rectorului instituţiei de învăţămînt de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, care este numit în funcţie prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                                      Marian LUPU

Chişinău, 5 mai 2005.
Nr. 70-XVI.