LPC244/2006
ID intern unic:  318418
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 244
din  21.07.2006
pentru modificarea şi completarea Codului de procedură
civilă al Republicii Moldova
Publicat : 17.11.2006 în Monitorul Oficial Nr. 178-180     art Nr : 814
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111-115, art.451), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Renunţarea uneia dintre părţi de a se adresa în judecată prin încheierea în prealabil a unei convenţii nu are efect juridic, cu excepţia cazurilor de încheiere a unei convenţii de strămutare, în condiţiile legii, a litigiului la judecata arbitrală."
    2. La articolul 7, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    "(2) În cazurile prevăzute de prezentul cod şi de alte legi, procesul civil poate fi intentat în numele persoanelor împuternicite de lege să apere drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale unei alte persoane, ale unui număr nelimitat de persoane, interesele Republicii Moldova şi ale societăţii.
    (3) La intentarea proceselor de judecare a litigiilor de drept (procedura contencioasă), se depune cerere de chemare în judecată, iar în pricinile necontencioase, se depune cerere."
    3. Articolul 10:
    la alineatul (1), cuvintele "fapt care îl face să nu întrunească condiţiile prescrise de lege pentru valabilitatea lui," se exclud;
    la alineatul (2), cuvintele "orice stadiu de judecare a pricinii" se substituie prin cuvintele "fiecare caz de comitere a încălcării legii";
    la alineatul (3), cuvintele "în despăgubirea părţii vătămate," se exclud.
    4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 12.  Soluţionarea pricinilor civile în temeiul
  legislaţiei Republicii Moldova
    (1) Instanţa judecătorească soluţionează pricinile civile în temeiul Constituţiei Republicii Moldova, al tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, al legilor constituţionale, organice şi ordinare, al hotărîrilor Parlamentului, al actelor normative ale Preşedintelui Republicii Moldova, al ordonanţelor şi hotărîrilor Guvernului, al actelor normative ale ministerelor, ale altor autorităţi administrative centrale şi ale autorităţilor administraţiei publice locale. În cazurile prevăzute de lege, instanţa aplică uzanţele dacă nu contravin ordinii publice şi bunelor moravuri.
    (2) Dacă, la judecarea pricinii civile, se constată că o lege sau un alt act normativ nu corespunde unei legi sau unui alt act normativ cu o putere juridică superioară, instanţa aplică normele legii sau ale altui act normativ care are putere juridică superioară.
    (3) În cazul inexistenţei normei de drept care să reglementeze raportul litigios, instanţa judecătorească aplică norma de drept care reglementează raporturi similare (analogia legii), iar în lipsa unei astfel de norme, se conduce de principiile de drept şi de sensul legislaţiei în vigoare (analogia dreptului). Nu se admite aplicarea prin analogie a normei de drept care derogă de la dispoziţiile generale, restrînge drepturi sau stabileşte sancţiuni suplimentare.
    (4) Dacă în tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte reglementări decît cele prevăzute de legislaţia internă, instanţa, la judecarea pricinii, aplică reglementările tratatului internaţional."
    5. După articolul 12 se introduce un articol nou, care devine articolul 121, cu următorul cuprins:
    "Articolul 121.  Ridicarea excepţiei de
                             neconstituţionalitate
    (1) Dacă, în procesul judecării pricinii, se constată că norma de drept ce urmează a fi aplicată sau care a fost deja aplicată este în contradicţie cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, iar controlul constituţionalităţii actului normativ este de competenţa Curţii Constituţionale, instanţa de judecată este în drept să sesizeze, în conformitate cu prevederile Codului jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională pentru a verifica constituţionalitatea actului respectiv.
    (2) Sesizarea Curţii Constituţionale de către instanţa de judecată este admisibilă numai în cazul în care actul normativ este aplicat sau urmează a fi aplicat conform opiniei instanţei în pricina concretă pe care o examinează.
    (3) Din momentul emiterii de către instanţă a încheierii cu privire la ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate şi pînă la adoptarea hotărîrii de către Curtea Constituţională, procedura de examinare a pricinii sau de executare a hotărîrii pronunţate se suspendă."
    6. La articolul 13:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatele (3) şi (4) devin alineatele (2) şi (3);
    la alineatul (2), cuvîntul "juridic" se substituie prin cuvîntul "normativ".
    7. Articolul 16:
    la alineatul (1), cuvîntul "irevocabile" se substituie prin cuvîntul "definitive";
    după alineatul (2) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Caracterul obligatoriu al actelor judecătoreşti nu privează persoanele care nu au fost atrase în proces de a se adresa în judecată dacă, prin actul judecătoresc emis, se încalcă drepturile, libertăţile şi interesele lor legitime."
    alineatul (3) devine alineatul (4).
    8. La articolul 18:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatele (3) şi (4) devin alineatele (2) şi (3);
    la alineatul (3), expresia "alin.(3)" se substituie prin expresia "alin.(2)", iar alineatul se completează în final cu cuvintele "şi cu confiscarea înregistrărilor (peliculei, pozelor, casetelor etc.)".
    9. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 21. Judecarea unipersonală şi colegială a  
                            pricinilor
    (1) Pricinile civile se judecă în primă instanţă de un singur judecător sau de un complet din trei judecători ai aceleiaşi instanţe. În cazul în care prezentul cod oferă judecătorului dreptul de a examina pricinile civile şi de a întocmi unele acte de procedură unipersonal, judecătorul operează în numele instanţei de judecată.
    (2) În instanţele de apel şi de recurs, pricinile civile se judecă colegial, în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale altor legi."
    10. La articolul 23 alineatul (6), cuvintele "expertul şi interpretul" se substituie prin cuvintele "martorul, expertul, specialistul şi interpretul".
    11. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:
"Capitolul III
COMPETENŢA GENERALĂ".
    12. Articolul 32:
    la alineatul (1), după cuvintele "în competenţa instanţelor de drept comun" se introduc cuvintele " , pricinile privind contestarea actelor administrative ce vizează dreptul de proprietate asupra unor bunuri care au intrat în circuitul civil";
    alineatul (2 ) va avea următorul cuprins:
    "(2) Judecătoriile, ca instanţe de contencios administrativ, examinează:
    a) litigiile privind nesoluţionarea în termen legal a unei cereri şi privind legalitatea actelor administrative emise de autorităţile administraţiei publice din sate (comune), oraşe, raioane, de funcţionarii publici din cadrul acestora, precum şi de persoanele de drept privat de orice nivel, care prestează servicii de interes public;
    b) cererile privind constatarea circumstanţelor care justifică suspendarea activităţii consiliului local de nivelul întîi;
    c) contestaţiile în materie electorală, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe judecătoreşti;
    d) litigiile cu privire la refuzul organelor notariale de a îndeplini anumite acte notariale."
    13. Articolul 33:
    alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    "(2) Curţile de apel de drept comun judecă în primă instanţă litigiile privind contestările actelor juridice cu caracter normativ, hotărîrilor, acţiunilor (inacţiunilor) autorităţilor administraţiei publice din municipii, ale consiliului municipal şi primăriei municipiului Chişinău, ale funcţionarilor publici din cadrul acestora, ce lezează drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale cetăţenilor şi organizaţiilor.
    (3) În afară de litigiile prevăzute la alin.(2), Curtea de Apel Chişinău examinează în primă instanţă litigiile de contencios administrativ:
    a) privind legalitatea actelor administrative cu caracter individual emise de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova şi de Guvern, prin care sînt vătămate în drepturi şi interese legitime persoanele fizice şi juridice, în afara celor exceptate prin lege;
    b) privind nesoluţionarea în termen legal a unei cereri referitor la legalitatea actelor administrative emise de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, în afara celor exceptate prin lege, precum şi legalitatea hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale;
    c) privind verificarea legalităţii hotărîrilor Consiliului Superior al Magistraturii, în cazurile prevăzute de lege;
    d) privind păstrarea secretului de stat."
după alineatul (3) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Curtea de Apel Comrat verifică, de asemenea, legalitatea actelor administrative emise de autorităţile publice ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia."
    alineatul (4) devine alineatul (5).
    14. Articolul 34 se exclude.
    15. Articolul 36:
    la alineatul (1):
    literele a),d) şi f) se exclud;
    literele b), c), e), g), h) şi i) devin literele a), b), c), d, e) şi f);
    la litera a), după cuvîntul "rezilierea" se introduc cuvintele ", rezoluţiunea şi declararea nulităţii";
    alineatul (2) se exclude;
    alineatul (3), care devine alineatul (2), va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care la Curtea de Apel Economică nu poate fi format un complet pentru examinarea litigiului în primă instanţă sau în apel, pricina se va strămuta, în modul stabilit, la una din curţile de apel de drept comun. Dispoziţiile judecătoreşti pronunţate de curţile de apel de drept comun în cauzele economice vor fi contestate cu recurs la Colegiul economic al Curţii Supreme de Justiţie."
    16. Articolul 39:
    la alineatul (1), cuvîntul "reclamatului" se substituie prin cuvîntul "pîrîtului";
    la alineatul (5), cuvîntul "serioase" se substituie prin cuvîntul "întemeiate".
    17. La articolul 40, alineatul (5) se completează în final cu cuvintele "căruia, în modul stabilit, i-a fost înaintată pretenţia".
    18. Articolul 41 se exclude.
    19. La articolul 42 alineatul (1), după cuvîntul "domiciliul" se introduc cuvintele "sau locul de aflare al".
    20. La articolul 43 alineatul (2):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) pîrîtul al cărui domiciliu sau loc de aflare nu era cunoscut cere strămutarea pricinii la instanţa de la domiciliul sau locul de aflare al său;"
    la litera b), cuvîntul "teritorială" se substituie prin cuvintele "jurisdicţională materială".
    21. La articolul 44:
    după alineatul (6) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Conflictul de competenţă dintre judecătoria economică de circumscripţie şi curtea de apel de drept comun se judecă de către Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie."
    alineatele (7) şi (8) devin alineatele (8) şi (9).
    22. La articolul 47 alineatul (1), cuvintele "actele procedurale necesare pregătirii dosarului către dezbateri judiciare" se substituie prin cuvintele "unele acte procedurale prin care contribuie la pregătirea şi dezbaterea pricinii în şedinţa de judecată".
    23. La articolul 48 alineatul (1) prima propoziţie, cuvintele "în judecată" se substituie prin cuvintele "la judecarea pricinii".
    24. La articolul 49 alineatul (2), după cuvintele "primă instanţă" se introduc cuvintele ", repetat, în instanţă de apel".
    25. Articolul 50:
    la alineatul (1):
    literele c) şi f) se exclud;
    literele d), e) şi g) devin literele c), d) şi e);
    alineatul (3) se exclude.
    26. La articolul 53 alineatul (4), cuvintele ", iar a executorului judecătoresc, de instanţa care execută hotărîrea" se exclud.
    27. La articolul 55, cuvîntul "reprezentanţii," se exclude.
    28. La articolul 58, alineatul (1) se completează în final cu cuvintele " , iar în cazurile prevăzute de lege, entităţile care nu au personalitate juridică, dar dispun de organe de conducere proprii".
    29. Articolul 64 se exclude.
    30. Articolul 66 se exclude.
    31. La articolul 67 alineatul (5), cuvintele "de partea căreia i se alătură" se substituie prin cuvintele "de către participanţii la proces".
    32. Articolul 70 se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Încheierea instanţei despre admiterea sau despre refuzul în admiterea succesorului poate fi atacată cu recurs."
    33. La articolul 72:
    alineatul (1) se completează în final cu cuvintele "şi a obligaţiei de a achita cheltuielile de judecată";
    alineatul (2) se completează în final cu propoziţia: "În cazul în care reclamantul renunţă la acţiune, instanţa încetează procesul doar dacă renunţarea reclamantului nu contravine legii şi nu încalcă drepturile şi interesele legitime ale altor persoane."
    articolul se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Neprezentarea procurorului, citat legal, în şedinţa de judecată nu împiedică examinarea pricinii dacă persoana în interesele căreia s-a înaintat acţiunea susţine examinarea cauzei în lipsa procurorului."
    34. La articolul 73:
    alineatul (2) se completează în final cu cuvintele "şi a obligaţiei de a achita cheltuielile de judecată";
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Dacă organele, organizaţiile, persoanele fizice care au intentat proces îşi retrag acţiunea înaintată în interesul reclamantului, iar acesta nu doreşte să intervină în proces, survin efectele procesuale prevăzute la art.     72 alin. (2)."
    35. La articolul 74 alineatul (3), după cuvîntul "drepturile" se introduc cuvintele "şi obligaţiile".
    36. La articolul 77, litera a) se completează în final cu cuvintele "sau dacă domiciliul pîrîtului nu este cunoscut".
    37. La articolul 80:
    după alineatul (2) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Procurile se eliberează în numele persoanei juridice cu contrasemnătura administratorului ei sau a unei alte persoane împuternicite, adeverite prin acte de constituire şi sigilate cu ştampila acestei organizaţii."
alineatele (3)-(8) devin alineatele (4)-(9).
    38. La articolul 85, alineatul (1) se completează cu litera n), cu următorul cuprins:
    "n) părţile - în pricinile privind revizuirea hotărîrilor."
    39. Articolul 88 se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Examinarea pricinii va continua după ce reclamantul prezintă proba achitării taxei de stat sau a soluţionării de către instanţă a problemei privind amînarea, eşalonarea achitării taxei de stat sau micşorarea cuantumului ei, în conformitate cu art.86."
    40. La articolul 89 alineatul (1):
    la litera g), după cifra "369" se introduce cifra " , 408";
    la litera h), cuvîntul "încheierea" se substituie prin cuvîntul "întocmirea".
    41. La articolul 90:
    alineatul (1) se exclude;
    alineatul (2), care devine alineat unic:
    la litera a), după cuvîntul "martorilor," se introduce cuvîntul "interpreţilor,";
    după litera j) se introduce o literă nouă, care devine litera k), cu următorul cuprins:
    "k) compensaţiile pentru timpul de muncă pierdut;"
    litera k) devine litera l).
    42. La articolul 94 alineatul (4), cuvintele "sau poate prezenta problema spre soluţionare în primă instanţă" se exclud.
    43. Articolul 96 se completează în final cu cuvintele
    ", în măsura în care acestea au fost reale, necesare şi rezonabile".
    44. După articolul 97 se introduce un articol nou, care devine articolul 971, cu următorul cuprins:
    "Articolul 971. Compensarea cheltuielilor de    
                            judecată făcute de părţi
    (1) În cazul în care se respinge, integral sau parţial, acţiunea intentată de o persoană în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor reclamantului, în cazurile prevăzute de legea organică, pîrîtului i se restituie, din mijloacele bugetului de stat, cheltuielile de judecată pe care le-a suportat integral sau parţial, în acea parte a pretenţiilor reclamantului care i-a fost respinsă.
    (2) În caz de admitere a acţiunii de ridicare a sechestrului pus pe bunuri, cheltuielile de judecată i se restituie reclamantului din mijloacele bugetului respectiv."
    45. La articolul 98:
    alineatul (1) se completează în final cu cuvintele "dacă pîrîtul nu este scutit de plata cheltuielilor de judecată";
    alineatul (2) se completează în final cu cuvintele "dacă acesta nu este scutit de plata cheltuielilor de judecată";
    la alineatul (3), după cuvîntul "reclamant" se introduc cuvintele ", dacă acesta nu este scutit de plata cheltuielilor de judecată,".
    46. La articolul 100, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    "(1) Cererea de chemare în judecată şi actele de procedură se comunică participanţilor la proces şi persoanelor interesate, contra semnătură, prin intermediul persoanei împuternicite, prin poştă, cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire, sau prin alte mijloace care să asigure transmiterea textului cuprins în act şi confirmarea primirii lui, precum şi prin delegaţie judiciară."
    "(3) În cazul amînării judecării cauzei, nu este necesară citarea participanţilor la proces prezenţi la şedinţă. Participanţii la proces care au fost citaţi şi nu au participat la şedinţa de judecată la care a fost amînată judecarea cauzei vor putea invoca lipsa citării ulterioare numai în cazul în care vor demonstra că au fost în imposibilitatea de a cunoaşte data judecării cauzei."
    47. Articolul 101 se exclude.
    48. La articolul 111, alineatul (2) se completează în final cu propoziţia: "În ultimul caz, actul de procedură poate fi efectuat în decursul întregii perioade."
    49. La articolul 116, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Repunerea în termen nu poate fi dispusă decît în cazul în care partea şi-a exercitat dreptul la acţiune înainte de împlinirea termenului de 30 de zile, calculat din ziua în care a cunoscut sau trebuia să cunoască încetarea motivelor care justifică depăşirea termenului de procedură."
    50. La articolul 117 alineatul (3), cuvîntul "Datele" se substituie prin cuvîntul "Probele".
    51. La articolul 119:
    alineatele (2), (3) şi (6) se exclud;
    alineatele (4) şi (5) devin alineatele (2) şi (3).
    52. Articolul 123:
    la alineatul (1), cuvîntul "Circumstanţele" se substituie prin cuvîntul "Faptele";
    la alineatul (3), cuvintele " şi hotărîrea organului de urmărire penală privind încetarea urmăririi penale, rămase irevocabile, sînt obligatorii" se substituie prin cuvintele ", rămasă irevocabilă, este obligatorie", iar cuvintele "sau hotărîrea" se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Faptele invocate de una din parţi nu trebuie dovedite în măsura în care cealaltă parte nu le-a negat."
    53. La articolul 125 alineatul (2), textul "în cel mult 10 zile de la data primirii delegaţiei" se substituie prin cuvintele "în regim prioritar".
    54. La articolul 127 alineatul (2), după cuvintele "misiunilor diplomatice" se introduc cuvintele "ale Republicii Moldova în privinţa cetăţenilor Republicii Moldova,".
    55. Articolul 129:
    la alineatul (1), cuvintele "examinarea cererii" se substituie prin cuvintele "luarea măsurilor";
    la alineatul (3), expresia "art.126 şi 127" se substituie prin expresia "art.125 şi 126".
    56. La articolul 130 alineatul (4), după cuvintele "admiterea unor probe" se introduc cuvintele "şi respingerea altor probe".
    57. La articolul 131, alineatul (4) se completează cu textul: "Recunoaşterea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de judecată. Recunoaşterea expusă în scris se anexează la materialele dosarului."
    58. La articolul 132 alineatul (1), după cuvîntul "cunoscute" se introduc cuvintele ", direct sau indirect,", iar cuvintele "nu poate indica sursa informării sale" se substituie prin cuvintele "nu a cunoscut personal faptele".
    59. Articolul 134:
    la litera a), după cuvîntul "copiii" se introduc cuvintele " , inclusiv cei adoptaţi (înfiaţi),", iar după cuvîntul "copiilor" - cuvintele ", inclusiv celor adoptaţi (înfiaţi)";
    la litera c), după cuvîntul "logodnicii" se introduce cuvîntul ", concubinii";
    la litera d), după cuvîntul "materiale" se introduc cuvintele "sau morale".
    60. La articolul 135 alineatul (3), cuvintele "repară prejudiciile cauzate astfel părţii interesate şi" se exclud.
    61. La articolul 138 alineatul (2), cuvintele "persoanei interesate" se substituie prin cuvintele "participantului la proces".
    62. La articolul 141, alineatul (1) se completează în final cu cuvintele "pentru persoana care a prezentat actul".
    63. La articolul 143 alineatul (2), după cuvintele "aflării lor" se introduc cuvintele "sau în alt loc determinat de instanţă".
    64. La articolul 158:
    alineatul (6) se exclude;
    la alineatul (7), care devine alineatul (6), prima propoziţie se completează în final cu textul "şi se apreciază conform art.130".
    65. La articolul 159, alineatul (1) se completează în final cu textul "în condiţiile art.148".
    66. Titlul capitolului XI va avea următorul cuprins:
"Capitolul XI
AMENZILE JUDICIARE".
    67. Articolul 162 se exclude.
    68. La articolul 163:
    în titlu, cuvintele "sau despăgubirii" se exclud;
    la alineatele (1) şi (2), cuvintele "şi despăgubirii" se exclud.
    69. La articolul 164:
    titlul va avea următorul cuprins:
    "Articolul 164. Anularea ori reducerea amenzii";
    la alineatul (1), cuvintele "sau despăgubire" se exclud, iar cuvintele "amenzii sau despăgubirii ori reducerii lor" se substituie prin cuvintele "ori reducerii amenzii";
    la alineatul (3), cuvintele "nu se supune nici unei căi de atac" se substituie prin cuvintele "poate fi atacată cu recurs".
    70. La articolul 165, cuvintele "sau despăgubire" se exclud, iar cuvîntul "acestor" se substituie prin cuvîntul "acestei".
    71. La articolul 170 alineatul (3), cifra "7" se substituie prin cifra "5".
    72. Articolul 171:
    la alineatul (1), cuvintele "comunicînd reclamantului faptul şi acordîndu-i un termen pentru lichidarea neajunsurilor" se substituie prin cuvintele "comunicînd persoanei care a depus cererea acest fapt de încălcare şi acordîndu-i un termen rezonabil pentru lichidarea neajunsurilor";
    la alineatul (2), prima propoziţie se completează în final cu cuvintele "în judecată".
    73. La articolul 172 alineatul (1), cuvintele "Pînă la emiterea hotărîrii în primă instanţă" se substituie prin cuvintele "Pînă la finalizarea examinării pricinii în fond".
    74. Articolul 173 alineatul (1):
    la litera a), cuvîntul "satisfacerea" se substituie prin cuvîntul "compensarea";
    alineatul se completează în final cu litera d), cu următorul cuprins:
    "d) acţiunea este înaintată în cadrul aceluiaşi litigiu între aceleaşi părţi."
    75. La articolul 178, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele "reclamantului, iar copia încheierii de asigurare a acţiunii - pîrîtului".
    76. La articolul 180 alineatul (3):
    cuvîntul "irevocabilă" se substituie prin cuvîntul "definitivă";
    propoziţia a doua se exclude.
    77. La articolul 182, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele ", indiferent de vinovăţia reclamantului".
    78. La articolul 183 alineatul (2) partea introductivă, cuvintele "şi include" se substituie prin cuvintele "civilă şi are ca scop".
    79. Articolul 184 se completează în final cu cuvintele "şi cu indicarea termenelor îndeplinirii lor".
    80. Articolul 186:
    la alineatul (1), cuvintele "şi îi explică dreptul de a depune referinţă împotriva acţiunii reclamantului" se exclud;
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pricina poate fi examinată în baza materialelor anexate la dosar."
    81. Articolul 187:
    la alineatul unic, care devine alineatul (1), cuvintele
    " , cu consimţămîntul părţilor," se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Prevederile prezentului articol se aplică numai la examinarea pricinilor în primă instanţă."
    82. Articolul 189 se exclude.
    83. La articolul 190, alineatul (2) se completează cu propoziţia: "Dacă părţile declară că sînt pregătite pentru examinarea pricinii în fond, instanţa poate dispune examinarea ei în prima zi de prezentare."
    84. La articolul 199:
    după alineatul (1) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Interpretul este în drept să pună întrebări participanţilor la proces, prezenţi la traducere, pentru a preciza traducerea, să ia cunoştinţă de procesul- verbal al şedinţei sau de un act procesual separat şi să facă observaţii asupra transpunerii corecte ce urmează a fi consemnată în procesul-verbal al şedinţei de judecată."
    alineatele (2)- (4) devin alineatele (3)- (5).
    85. La articolul 202, după cuvîntul "părţilor" se introduc cuvintele " - drepturile lor specificate la art.60".
    86. La articolul 204:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatul (1) devine alineat unic.
    87. La articolul 207:
    titlul va avea următorul cuprins:
    "Articolul 207. Efectele neprezentării în şedinţă de
                             judecată a martorului, expertului,
                             specialistului şi interpretului";
    la alineatul (1), cuvintele "sau specialistului" se substituie prin cuvintele ", specialistului sau interpretului";
    la alineatul (2), cuvintele "şi specialistul" se substituie prin cuvintele " , specialistul şi interpretul".
    88. La articolul 218 alineatul (1), cuvintele "de la o instituţie de educare a copiilor de vîrsta martorului minor" se exclud.
    89. La articolul 236 alineatul (2), cuvintele "sau al amînării redactării hotărîrii motivate" se exclud.
    90. La articolul 237 alineatul (1) propoziţia a doua, cuvîntul "hotărîrea," se exclude, iar cuvîntul "ei" se substituie prin cuvîntul "hotărîrii".
    91. La articolul 240 alineatul (3), propoziţiile a doua şi a treia se exclud.
    92. Articolul 243 se completează în final cu textul "şi dobînda de întîrziere determinată conform art.619 din Codul civil, pe care urmează să o  achite debitorul, chiar şi în lipsa vinovăţiei, dacă nu execută hotărîrea în termen de 90 de zile de la data cînd aceasta a devenit definitivă".
    93. La articolul 246, în prima propoziţie, cuvintele
    ", care trebuie încasată de la pîrît" se substituie prin textul "şi dobînda de întîrziere determinată conform art.619 din Codul civil, pe care urmează să o  achite debitorul, chiar şi în lipsa vinovăţiei, dacă nu execută hotărîrea în termen de 90 de zile de la data cînd aceasta a devenit definitivă", iar propoziţia a doua se exclude.
    94. La articolul 256 alineatul (1):
    litera b) se completează în final cu cuvintele ", în mărimea unui salariu mediu";
    la litera d), cuvîntul "compensaţiilor" se substituie prin cuvintele "unui salariu mediu".
    95. Articolul 260 alineatul (1):
    la litera a), după cuvîntul "proces" se introduc cuvintele "ori a intervenientului principal";
    alineatul se completează cu litera e), cu următorul cuprins:
    "e) ridicării excepţiei de neconstituţionalitate."
    96. La articolul 261 litera b), după cuvintele "partea în proces" se introduc cuvintele "sau intervenientul principal".
    97. Articolul 267 se completează cu literele l) şi m), cu următorul cuprins:
    "l) la examinarea pricinii în procedură specială se constată un litigiu de drept ce ţine de competenţa instanţelor judecătoreşti;
    m) în alte cazuri prevăzute de lege."
    98. La articolul 268, alineatul (4) se completează în final cu propoziţia: "Cererea se depune în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii."
    99. Articolul 271 se exclude.
    100. La articolul 281 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:
    "d) recunoaşterea paternităţii;"
    101. La articolul 310 alineatul (1), cifra "5" se substituie prin cifra "3".
    102. La articolul 314 alineatul (1), textul "în termen de 3 zile de la data" se substituie prin textul "în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tîrziu de 72 de ore din momentul".
    103. Articolul 343:
    alineatul (1) se completează în final cu textul ", cu excepţia cazurilor indicate la art. 342 ";
    la alineatul (3), după cuvintele "instanţei asupra" se introduce cuvîntul "circumstanţelor,".
    104. La articolul 349, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele " , care poate fi atacată cu recurs".
    105. Articolul 352 se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În cazul depunerii obiecţiilor peste termenul stabilit de lege, judecătorul este în drept, la cererea debitorului, să suspende executarea ordonanţei pînă la examinarea obiecţiilor, cu excepţia cazurilor în care legea interzice suspendarea, soluţionînd concomitent chestiunea de restabilire a termenului pentru depunerea lor în condiţiile art.116."
    106. Articolul 353:
    la alineatul (1), cuvîntul "motivate" se exclude;
    articolul se completează cu alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) În cazul anulării ordonanţei deja executate sau executate parţial şi neadresării creditorului cu acţiune în procedura generală, debitorul nu este lipsit de dreptul de a se adresa cu cerere potrivit art.156 din Codul de executare al Republicii Moldova.
    (4) În cazul în care obiecţiile nu se referă la fondul cauzei, judecătorul va emite o încheiere despre refuzul de anulare a ordonanţei. Încheierea respectivă poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile."
    107. La articolul 357, cuvîntul "real" se substituie prin cuvîntul "material".
    108. Articolul 360 alineatul (1):
    litera b) se exclude;
    literele c) şi d) devin literele b) şi c).
    109. La articolul 362:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Termenul de declarare a apelului este de 20 de zile de la data comunicării hotărîrii motivate, dacă legea organică nu dispune altfel, chiar dacă apelul a fost depus anterior. Termenul de apel curge şi în cazul comunicării concomitente a hotărîrii şi a somaţiei de executare."
    alineatul (2) se exclude;
    alineatele (3) şi (4) devin alineatele (2) şi (3);
    la alineatul (2), după cuvîntul "comunicare" se introduc cuvintele "la locul deschiderii succesiunii".
    110. La articolul 364 alineatul (1), cuvintele "sub sancţiunea nulităţii," se exclud.
    111. Articolul 367:
    la alineatul (1), cuvintele "şi înscrisurile" se substituie prin cuvintele ", înscrisurile şi alte probe", iar cuvintele "cererii de apel cel tîrziu a doua zi" se substituie prin cuvintele "imediată a cererii de apel";
    la alineatul (4) propoziţia a doua, cuvintele "şi să înainteze" se substituie prin cuvintele ", de probele noi prezentate şi pot înainta".
    112. La articolul 368 alineatul (1), cuvintele "judecătorul instanţei" se substituie prin cuvîntul "instanţa".
    113. La articolul 370 alineatul (1), cifra "15" se substituie prin cifra "30".
    114. Articolul 371 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 371.Termenul de examinare a pricinii în    
                            instanţă de apel
    După expirarea termenului de pregătire a pricinii către dezbateri în şedinţă de judecată, apelul se examinează într-un termen rezonabil."
    115. Articolul 374:  
    la alineatul (1), după cuvintele "reprezentantul lui" se introduc cuvintele "împuternicit în mod legal";
    la alineatul (3), în prima propoziţie, cuvintele "Dacă se admite retragerea apelului" se substituie prin cuvintele "În cazul retragerii apelului", iar propoziţia a doua se exclude.
    116. La articolul 378:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Temeiul înaintării propunerilor de recuzare şi abţinere de la judecată, modul soluţionării şi efectele admiterii lor sînt prevăzute la art.49-54.";
    articolul se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Preşedintele şedinţei de judecată explică participanţilor la proces drepturile şi obligaţiile lor procedurale."
    117. La articolul 379:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatul (3) devine alineatul (2).
    118. La articolul 380 alineatul (3), expresia "art.48" se substituie prin expresia "art.48 şi 203".
    119. La articolul 383, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele "în instanţa de apel".
    120. La articolul 385 alineatul (1) literele c) şi d), după cuvintele "să caseze" se introduc cuvintele "integral sau parţial".
    121. Articolul 388 alineatul (1):
    la litera a), cuvintele "judecător care nu era în drept să participe la judecarea ei" se substituie prin cuvintele "complet de judecată compus ilegal";
    la litera f), cuvintele "sau este semnată de judecătorul nemenţionat în hotărîre" se substituie prin cuvintele "sau de cineva din judecători ori hotărîrea este semnată nu de acel judecător sau de acei judecători care sînt menţionaţi în hotărîre";
    alineatul se completează cu litera i), cu următorul cuprins:
    "i) pricina a fost examinată cu încălcarea competenţei generale sau jurisdicţionale."
    122. La articolul 390, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul casării integrale sau parţiale a hotărîrii primei instanţe şi restituirii pricinii spre rejudecare în primă instanţă, instanţa de apel poate să se expună în decizia sa asupra actelor procedurale care urmează a fi efectuate în primă instanţă la rejudecarea pricinii, însă nu este în drept să prejudece în opiniile sale că o anumită probă ar inspira sau nu încredere, că unele probe ar fi mai temeinice decît altele şi nici să stabilească ce hotărîre ar trebui adoptată după rejudecarea pricinii."
    123. Articolele 391 şi 392 se exclud.
    124. La articolul 397:
    litera b) se exclude;
    litera c) devine litera b).
    125. La articolul 399, alineatul (3) se exclude.
    126. La articolul 400 alineatul (3):
    litera e) se completează în final cu cuvintele ", cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 242 alin.(2)";
    alineatul se completează cu litera g), cu următorul cuprins:
    "g) hotărîrea a fost pronunţată cu încălcarea competenţei generale sau jurisdicţionale."
    127. Articolul 402:
    la alineatele (1) şi (4), cifra "15" se substituie prin cifra "20";
    alineatul (3) se exclude;
    alineatul (4) devine alineatul (3).
    128. La articolul 406 alineatul (2), cifra "15" se substituie prin cifra "5".
    129. La articolul 407 alineatul (1), propoziţia a doua se exclude.
    130. La articolul 408, alineatul (3) se completează în final cu cuvintele ", cu excepţia încheierilor pronunţate de către Curtea Supremă de Justiţie".
    131. Articolul 409:
    alineatul (1) se completează cu litera e), cu următorul cuprins:
    "e) în virtutea legii, hotărîrea nu poate fi atacată cu recurs."
    articolul se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Restituirea cererii de recurs se efectuează în temeiul încheierii instanţei de recurs. Încheierea instanţei de recurs privind restituirea cererii de recurs poate fi atacată cu recurs potrivit art.426, cu excepţia încheierilor pronunţate de către Curtea Supremă de Justiţie."
    132. Articolul 417 se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Actele de dispoziţie ale Curţii Supreme de Justiţie, în calitate de instanţă de recurs, devin irevocabile din momentul pronunţării."
    133. La articolul 419, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul casării integrale sau parţiale a hotărîrii primei instanţe şi restituirii pricinii spre rejudecare în primă instanţă, instanţa de recurs poate să se expună în decizia sa asupra actelor procedurale care urmează a fi efectuate în primă instanţă la rejudecarea pricinii, însă nu este în drept să prejudece în opiniile sale că o anumită probă ar inspira sau nu încredere, că unele probe ar fi mai temeinice decît altele şi nici să stabilească ce hotărîre ar trebui adoptată după rejudecarea pricinii."
    134. Articolul 420 se exclude.
    135. La articolul 424, alineatul (3) se exclude.
    136. La articolul 428, cuvintele "şi nu se supune nici unei căi de atac" se exclud.
    137. La articolul 431 alineatul (3), cuvintele "de Plenul Curţii Supreme de Justiţie, în conformitate cu legea" se substituie prin cuvintele "de preşedintele sau, după caz, de vicepreşedintele Curţii Supreme de Justiţie", iar cuvintele "plenul completează colegiul lărgit, desemnînd concomitent şi preşedintele lui" - prin cuvintele "preşedintele sau vicepreşedintele Curţii Supreme de Justiţie desemnează preşedintele colegiului lărgit".
    138. La articolul 433 litera a), cuvîntul "nefondat" se substituie prin cuvîntul "neîntemeiat".
    139. La articolul 434, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Recursul se declară în termen de 2 luni de la data pronunţării deciziei, iar în cazul redactării acesteia - de la data înştiinţării scrise a părţilor despre semnarea hotărîrii redactate."
    140. Articolul 435:
    la alineatul (4), cuvintele "Departamentul de executare a hotărîrilor judecătoreşti din cadrul Ministerului Justiţiei" se substituie prin cuvintele "oficiul de executare unde se află hotărîrea la executare";
    articolul se completează cu alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) În pricinile nepatrimoniale, executarea hotărîrii poate fi suspendată la cererea motivată a recurentului."
    141. La articolul 439, alineatul (2) se completează în final cu textul: ", dispune expedierea copiei de pe recurs intimatului, cu înştiinţarea despre necesitatea depunerii obligatorii a referinţei timp de o lună de la data primirii acesteia. În cazul neprezentării referinţei în termenul stabilit, admisibilitatea recursului se decide în lipsa acesteia."
    142. La articolul 440 alineatul (1), în prima propoziţie, cuvintele " încheiere nemotivată, nesusceptibilă de atac" se substituie prin cuvintele "decizie motivată irevocabilă", iar propoziţia a doua se exclude.
    143. La articolul 443 alineatul (2), cuvîntul "admiterii" se exclude.
    144. Articolul 445 alineatul (1):
    la litera a), cuvintele "ca fiind nefondat" se exclud;
    alineatul se completează cu literele e) şi f), cu următorul cuprins:
    "e) să admită recursul şi să modifice decizia instanţei de apel şi/sau hotărîrea primei instanţe;
    f) să admită recursul, să caseze decizia instanţei de apel şi să menţină hotărîrea primei instanţe."
    145. Articolul 447:
    la litera b), cuvintele "sau decizia emisă" se substituie prin cuvintele ", încheierea sau decizia judecătorească";
    la litera c), expresia "art.449 lit.j)" se substituie prin expresia "art.449 lit.g)".
    146. Articolul 448:
    la alineatul (1), după cuvîntul "hotărîri" se introduc cuvintele "sau încheieri", iar cuvintele "a pronunţat hotărîrea în fond" se substituie prin cuvintele "s-a pronunţat asupra fondului";
    la alineatul (3), expresia "art.449 lit.j)" se substituie prin expresia "art.449 lit.g) şi h)";
    articolul se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Cererile de revizuire împotriva deciziilor curţilor de apel în privinţa cărora Curtea Supremă de Justiţie s-a pronunţat printr-o decizie asupra inadmisibilităţii se examinează de Curtea Supremă de Justiţie."
    147. La articolul 449:
    literele a), g) şi h) se exclud;
    literele b), c), d), e), f), i), j) şi k) devin literele a), b), c), d), e), f), g) şi h).
    148. Articolul 450:
    la litera a), expresia "art.449 lit.a), g), h) şi i)" se substituie prin expresia "art.449 lit.f)";
    la litera b), expresia "art.449 lit.b) şi e)" se substituie prin expresia "art.449 lit.a) şi d)";
    la litera c), expresia "art.449 lit.c)" se substituie prin expresia "art.449 lit.b)";
    la litera d), expresia "art.449 lit.d)" se substituie prin expresia "art.449 lit.c)";
    la litera e), expresia "art.449 lit.f)" se substituie prin expresia "art.449 lit.e)";
    la litera f), expresia "art.449 lit.j)" se substituie prin expresia "art.449 lit.g)";
    la litera g), expresia "art.449 lit.k)" se substituie prin expresia "art.449 lit.h)".
    149. La articolul 451, alineatul (4) se completează în final cu cuvintele "în aceleaşi temeiuri".
    150. La articolul 453:
    alineatul (5) se completează în final cu cuvintele "sau, după caz, în instanţa de recurs";
    alineatul (6) se completează în final cu cuvintele ", în recurs sau în primă instanţă, după caz ".
    151. Articolul 454:
    la alineatul (1), după cuvintele "(denumite în continuare persoane străine)" se introduc cuvintele "sînt în drept să se adreseze în instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor lor legitime şi";
    la alineatul (2), sintagma "Republica Moldova" se substituie prin sintagma "Guvernul Republicii Moldova".
    152. La articolul 467 alineatul (2), cuvintele ", precum şi sentinţa penală privind repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune" se exclud.
    153. La articolul 469 alineatul (3) litera a), cuvîntul "emitent" se substituie prin cuvîntul "judecată".
    154. La articolul 479 alineatul (2), după cuvîntul "probelor," se introduc cuvintele "materialele dosarului,".
    155. La articolul 480 alineatul (2):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) convenţia arbitrală este nulă în temeiul legii;"
    la litera e), după cuvintele "nu a fost constituit" se introduc cuvintele "sau procedura arbitrală nu este".
    156. La articolul 481 alineatul (3), cuvintele "dacă posibilitatea unei astfel de adresări nu s-a consumat" se substituie prin cuvintele "cu excepţia cazului în care litigiul nu poate fi obiectul dezbaterii arbitrale".
    157. La articolul 482, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Cererea de eliberare a titlului executoriu se depune în instanţa care, în lipsa convenţiei arbitrale, ar fi fost competentă să judece litigiul în fond în primă instanţă."

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                      Marian LUPU

    Nr.244-XVI. Chişinău, 21 iulie 2006.